Հայ Զինվոր

Â Æ ì 4 9 ( 11 6 9 ) 14 - 20 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2016 w w w. h a y z i n v o r. a m ÐРܲʲ¶²ÐÆ ²Þʲî²Üø²ÚÆÜ ²ÚòÀ ²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ ÐÐ Ý ³Ë³·³Ñ« ½ ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ · »ñ³·áõÛÝ · É˳íáñ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñ ê»ñÅ ê ³ñ·ëÛ³ÝÝ ³ ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ³ Ûóáí Ù »ÏÝ»É ¿ Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³- å»ïáõÃÛ³Ý Ñ ³ñ³í³ñ»õ»ÉÛ³Ý ½ áñ³Ù³ë»ñÇó Ù »ÏÁ: Ü ³Ë³·³ÑÁ Ð Ð å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñÇ » õ Ð Ð ½ ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ μ ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ññ³Ùϳ½ÙÇ Ý »ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ á õÕ»ÏóáõÃÛ³Ùμ ½ áñ³Ù³ëÇ Ù ßï³Ï³Ý ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý í ³ÛñáõÙ Í ³Ýáóó»É ¿ ½ áñ³Ù³ëÇ Ù ³ñï³Ï³Ý å ³ïñ³ë- ï³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ« É ë»É Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ý ½ »ÏáõÛóÁ« ß ÷í»É ½ ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ»ï« á ñÇó Ñ »ïá ß ñç³Ûó ¿ Ï ³ï³ñ»É ß ³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ ³ÝÓÝí³Í Ý áñ³Ï³- éáõÛó ½ Çݳí³ÝáõÙ« Í ³Ýáóó»É ë ï»ÕÍí³Í å ³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ » õ ½ ÇÝíáñ³- Ï³Ý × ³ß³ñ³ÝáõÙ × ³ß»É ½ ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ »ï: ܳ˳·³Ñ ê »ñÅ ê ³ñ·ëÛ³ÝÁ Ë ñ³Ëáõë»É ¿ Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý Á ÝóóùáõÙ ³ãùÇ Á ÝÏ³Í Ù Ç ß ³ñù ½ ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ: гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³·³ÑÝ ³ ÛÝáõÑ»ï»õ ³ ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ³ Ûóáí Ù»ÏÝ»É ¿ È »éݳÛÇÝ Ô ³ñ³μ³ÕÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ: ê ï»÷³Ý³Ï»ñïÇ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝáõÙ Ý ñ³Ý ¹ ÇÙ³íáñ»É » Ý È ÔÐ Ý ³Ë³·³Ñ ´ ³Ïá ê ³Ñ³ÏÛ³- ÝÁ« ä ´ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñ« · »Ý»ñ³É-ÉÉ»Ûï»Ý³Ýï È »õáÝ Ø Ý³ó³Ï³ÝÛ³ÝÁ« ³ ÛÉ μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ë å³Ý»ñ: ²ÛóÇ ³ é³çÇÝ û ñÁ Ñ ³ÛÏ³Ï³Ý » ñÏáõ Ñ ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ »Ï³í³ñ- Ý»ñÁ È ÔÐ Î »ÝïñáÝ³Ï³Ý ß ñç³ÝáõÙ ï »Õ³Ï³Ûí³Í ½ áñ³Ù³ë»ñÇó Ù »ÏáõÙ Ý»ñϳ » Ý » Õ»É Ý áñ ½ áñ³ÝáóÇ μ ³óÙ³Ý ³ ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ: Ü ³Ë³·³Ñ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Ë ñ³Ëáõë»É ¿ Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù »ç ³ ãùÇ Á ÝÏ³Í Ù Ç ß ³ñù ½ ÇÝͳ- é³ÛáÕÝ»ñÇ: ² ÛÝáõÑ»ï»õ Ð Ð » õ È ÔÐ é ³½Ù³Ï³Ý Ñ ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ß ñ- ç³Ý³ÏáõÙ ä ´ ß ï³μáõÙ ³ Ýóϳóí»É ¿ Ë áñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ` μ³ñÓñ³ëïÇ- ×³Ý ½ ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù ³ëݳÏóáõÃÛ³Ùμ: ø ÝݳñÏí»É » Ý μ ³Ý³Ï³ßÇÝáõ- ÃÛ³ÝÁ í »ñ³μ»ñáÕ Ñ ³ñó»ñ: ä ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý μ³Ý³ÏÇ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ í »ñçÇÝ ³ ÙÇëÝ»ñÇÝ ³ é³çݳ·ÍáõÙ Ï ³ï³ñí³Í ³ ß˳- ï³ÝùÝ»ñÝ á õ ³ é³çÇϳ ³ Ý»ÉÇùÝ»ñÁ: Ê áñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Á ÝóóùáõÙ ù Ý- ݳñÏí»É » Ý Ý ³»õ μ ³Ý³ÏÁ Ý áñ ë å³é³½ÇÝáõÃÛ³Ùμ » õ ï »ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáí ѳٳÉñÙ³ÝÝ ³ éÝãíáÕ Ñ ³ñó»ñ: 2 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ