Հայ Զինվոր - Page 9

ÂÆì 1 ( 1172) 1 1 - 17 Ð àôÜì²ðÆ 2017 ²¼¶-´²Ü²Î I I I I I ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü I ܲʲð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 9