Հայ Զինվոր - Page 8

ÂÆì 1 ( 1172) 1 1 - 17 Ð àôÜì²ðÆ 2 017 ²¼¶-´²Ü²Î ´³ñ»õ« ½ÇÝíáñ: Üáñ ï³- ñ»¹ ßÁÝѳí»ñ ÇÝÇ: ÐáõÝ- óÁ±ë: ºë ¿ÉáõÙ û½áõÙ Í»ñ ÏáÕùÇÝ ÇÝÇÙ« μ³Ûó ¹»é Ïáõ- ×ÇñáõÙ: ÆÙ ¹»¹áÝ ¿É ³ ÇÉ³É í³Û»ÝÇ: ²ëáõÙ ¿ñª ïáõ áõÅ»Õ ïÕ³ »ë« ÑáÕ»ñÁ É³í »ë å³Ñ»Éáõ: ²íïáÙ³ï áõÝ»ñ« í»ñ ٻͳݳ٫ Ûáñ³Ù ³Ý»- Éáõ« ¿¹ ÃáñùÇÝ ëáõë³í ³ÝÇÙ: ¸»¹áÛÇë ÝÑ»ï ß³ï »Ù ½áñ³Ù³ë ùÛ³ó³É« ß³ï- ß³ï ë³É¹³ÃÝ»ñáõÙ ï»ë³É« ï³ÝÏ ¿ÉáõÙ Ýëï³É: ÐÇμá±õÙ »ë ¿É ë³É¹³Ã ï»éݳÉáõ« ÏÛ³Ù ÏáËÏ»ï í»ÝÁ ϻݳÙ: ¶Ç¹áõÙÁëª »ë í³Û»ÝÇ ßá- ñ»ñ ¿É ûÝÇÙ« ¹»¹áë ³ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ å»ñ³É: ä³é³¹ÇÝ Ï»ó³ÉáõÙ: ÐǯÝã É³í ¿ñ: ØÇÝ Üáñ ï³ñáõ ¿É ¹»¹á- ÛÇë ÝÑ»ï å³¹³éÏ»ùÁ åáë- ï»ñáõÙ ï³ñ³É: äáëïÁ ß³ï ɳí ï»Õ ³« ϳñïáßÏÇ Å³ñÇïáõÙ Ï»ñ³É« ßÝ»ñÇÝ ÝÑ»ïáõÙ Ë³Õ Áñ³É: Àݹ»Õ ɳí ÑÁÝ·»ñáõÃÛáõÝ»Ý ³ÝáõÙ« ïÅ»ñáõÃáõݳ í³ËáõÙ ãÁÝ: ÞÛáõï ³ÝÇÙ »ë ¿É ½ÇÝíáñ ï»éݳÙ: Øѻݷ ïáõ ù»½ ɳí Û»ßÇ« ÙÁñëÇë íáõã: ¾¹ ÃáñùÇÝ ³Ý³ Û»É í³ËÇë íáõã: ¾éÝ»ëï ØÇñ½á۳ݫ 6 ï³ñ»Ï³Ý« êï»÷³Ý³Ï»ñï 8 I I I I I ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü I I ä²ÞîàܲºðÂ