Հայ Զինվոր - Page 16

ÂÆì 1 ( 1172) 11 - 17 Ð àôÜì²ðÆ 2 017 ´²Ä²Üà𸲶ðìºø §Ð²ÚöàêîƦ ´²Ä²ÜØàôÜøܺðàôØ 6 ³Ùëí³ μ³ÅÝ»·ÇÝÁ` 2500 ¹ñ³Ù 1 ï³ñí³ÝÁ` 5000 ¹ñ³Ù ¸³ëÇãÁ` 69240 ìϳ۳·Çñ` 177. ¸³ëÇã` 69240 гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÁ` §Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ûñÃÇ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 10.01.2017 îå³·ñí³Í ¿ §²ëïÕÇÏ ·ñ³ïáõݦ êäÀ-áõÙ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 гëó»` ºñ»õ³Ý, ØáëÏáíÛ³Ý 5 21-4 46, 52-2 21-5 53 лé. 52-2 e-m mail: hayzinvor@mil.am ¶É˳íáñ ËÙμ³·Çñ ¾. ä. àêβÜÚ²Ü ¶ÇÝÁ` 100 ¹ ñ³Ù гٳñÇ å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñ` ê²ØìºÈ вðàôÂÚàôÜÚ²Ü ²ÈÆê ²È²ìºð¸Ú²Ü îå³·ñíáõÙ ¿ 1993Ã. ³ åñÇÉÇó