Հայ Զինվոր - Page 15

15

Ð ² Úî ² ð ² ðàôÂÚàôÜ

Â Æ ì 1 ( 1 1 7 2 ) 1 1 - 1 7 Ð à ô Ü ì ² ð Æ 2 0 1 7
ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï » õÛ ³ É Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÁ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ
1 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ - Ï ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ³ - ÛÇÝ ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÇ å » ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.2-58 )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » Ý Ï ³ Ù ³ ÛÉ ûï ³ ñ É » ½íÇ (³ ½ ³ ï ) ïÇñ ³ å » - ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 14.02.2017à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ:
2 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ù ³ Õ ³ ù ³ - Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ ³ Ý ³· - ñ ³ Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ë- Ý ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.3-55 )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ `
- Çñ ³ í ³· ÇïáõÃÛáõÝ Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛ ³ Ùμ ( 030500 ) μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ,
- éáõë » ñ » Ý ¨ ³ Ý · É » ñ » Ý É » ½áõÝ » ñÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ ¨ Ï ³ - ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 15.02.2017à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ :
3 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » Ç ýÇÝ ³ Ýë ³ ïÝï » ë ³· Çï ³ Ï ³ Ý μ ³ Å- ÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.3-251 )
4 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » Ç ýÇÝ ³ Ýë ³ ïÝï » ë ³· Çï ³ Ï ³ Ý μ ³ Å- ÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.3-252 )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÁ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ - Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ `
- ïÝï » ë ³· ÇïáõÃÛáõÝ Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛ ³ Ùμ ( 080000 ) μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » Ý É » ½íÇ (³ ½ ³ ï ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 16.02.2017à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ:
5 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » Ç é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý μ ³ ÅÝÇ · É- Ë ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.3-261 )
Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ `
- ½ » Ýù ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ ( 170000 ), Ï ³ Ù ýǽÇÏ ³ Ù ³ à » Ù ³ ïÇÏ ³ Ï ³ Ý · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñ ( 010000 ), Ï ³ Ù μÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñ ( 020000 ), Ï ³ Ù ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñ ¨ ï » - Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛáõÝ ( 090000 ), Ï ³ Ù Ù » ï ³ - Éáõñ · Ç ³, Ù » ù » Ý ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ ¨ ÝÛáõà » ñÇ Ùß ³ ÏáõÙ ( 150000 ), Ï ³ Ù ¿ Ý » ñ ·» ïÇÏ ³, ¿ Ý » ñ ·» ïÇÏ ³ Ï ³ Ý Ù » ù » - Ý ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ ¨ ¿ É » Ïïñ ³ ï » ËÝÇÏ ³ ( 140000 ), Ï ³ Ù ³ íÇ ³ óÇáÝ ¨ ÑñÃÇé ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³ ( 160000 ), Ï ³ Ù ë ³ ñù ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ ¨ Ï » Ýë ³ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ( 200000 ), Ï ³ Ù ¿ É » ÏïñáÝ ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³, é ³¹ Çáï » Ë- ÝÇÏ ³ ¨ Ï ³ å ( 10000 ), Ï ³ Ù ùÇÙÇ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç ³ - Ý » ñ ¨ Ï » Ýë ³ ï » ËÝáÉá · Ç ³ ( 240000 ), Ï ³ Ù ïÝï » ë ³· Ç- ïáõÃÛáõÝ Ï ³ Ù ÇÝÅ » Ý » ñ ³ -ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ëÝ ³· Çïáõ- ÃÛ ³ Ùμ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ,
- éáõë » ñ » Ý É » ½íÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ ¨ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 17.02.2017à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ:
6 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ñ ¹ áõ Çñ ³ íáõÝùÝ » ñÇ ¨ μ ³ - ñ » í ³ ñùáõÃÛ ³ Ý Ï » ÝïñáÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ Í- Ï ³· Çñ` 02-Ð-2.3-261 )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » Ý ¨ ³ Ý · É » ñ » Ý É » ½áõÝ » ñÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ ¨ Ï ³ - ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 21.02.2017à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ :
1-6 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ - Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³ ¨`
- ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ³ é ³ - ç ³ ï ³ ñ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ ³ éÝí ³ ½Ý 2-ñ ¹ » Ýà ³ ËÙμáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù í » ñçÇÝ ãáñu ï ³ ñ- í ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ñ ³ Û » óáÕ ³ Ï ³ Ý , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ uï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ - Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÝ » ñÇ , ËáñÑñ ¹³ - Ï ³ ÝÝ » ñÇ , Ù ³ ÙáõÉÇ ù ³ ñïáõÕ ³ ñÝ » ñÇ , o · Ý ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ ¨ é » ý » ñ » ÝïÝ » ñÇ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ , Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ - ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù · Çï ³ Ï ³ Ý ³ uïÇ ×³ Ý ¨ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ Ù ³ uÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù í » ñçÇÝ ï ³ uÁ ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý ÑÇÝ · ï ³ ñ- í ³ Ù ³ uÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù å » - ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý ãáñu ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
7 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » Ç · Çï ³ Ñ » ï ³ ½áï ³ Ï ³ Ý ¨ ÷ áñÓ ³ - ÏáÝëïñáõÏïáñ ³ Ï ³ Ý μ ³ ÅÝÇ ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-3.2-51 )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ -
Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ï ³ Ù å » ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ ÛÝù ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù í » ñ- çÇÝ » ñ » ù ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ñ ³ Û » - óáÕ ³ Ï ³ Ý , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ uï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » - ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÝ » ñÇ , ËáñÑñ ¹³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ , Ù ³ ÙáõÉÇ ù ³ ñïáõÕ ³ ñÝ » ñÇ , o · Ý ³ - Ï ³ ÝÝ » ñÇ ¨ é » ý » ñ » ÝïÝ » ñÇ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ , Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý Ù » Ï ï ³ ñí ³ ³ ß- Ë ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ Ù ³ uÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý Ù » Ï ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å ,
- éáõë » ñ » Ý É » ½íÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ ¨ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 22.02.2017à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ:
1-7 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ - Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³ ¨`
- ëáõÛÝ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ ³ ÝÓÝ ³· ñ » ñÇ 10-ñ ¹ Ï » ïÇ § 2 ¦
» Ýà ³ Ï » ïáõÙ Ýßí ³ Í Çñ » Ýó ÉÇ ³ ½áñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý ³ Ïï » ñÇ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ÇÙ ³ óáõ- ÃÛáõÝ , - ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ï » Õ » Ï ³ ïíáõÃÛ ³ Ý ïÇñ ³ å » ïáõÙ , - å » ï ³ Ï ³ Ý ¨ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý ·³ ÕïÝÇù å ³ ñáõ- Ý ³ ÏáÕ ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï ³ éÝãí » Éáõ ÐÐ ûñ » Ýë ¹ - ñáõÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ó¨Ç Ó¨ ³ Ï » ñåí ³ Í ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ .
- Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · ãáí ¨ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÏÇó ³ ÛÉ ï » ËÝÇÏ ³ - Ï ³ Ý ÙÇçáóÝ » ñáí ³ ßË ³ ï » Éáõ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝ :
´ áÉáñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ß » ÝùáõÙ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 ):
¸ÇÙáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 ) å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Ý Ñ » ï¨Û ³ É ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ`
- ¹ ÇÙáõÙ` Ùñóáõà ³ ÛÇÝ Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇ ³ ÝáõÝáí ( Ó¨Á Éñ ³ óíáõÙ ¿ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë ),
- ïíÛ ³ É å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ù ³ ëÝ ³· Ç- ï ³ Ï ³ Ý · Çï » ÉÇùÝ » ñÇ ¨ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ áõÝ ³ Ïáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ ïÇñ ³ å » ïÙ ³ Ý ï » ë ³ ÝÏÛáõÝÇó Ý » ñÏ ³ Û ³ óíáÕ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ μ ³ í ³ ñ ³ ñáõÙÁ Ñ ³ í ³ ëïáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕ- à » ñÇ` ¹ ÇåÉáÙÇ ( Ý » ñÇ ), íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ ( Ý » ñÇ ), ³ ßË ³ ï ³ Ý- ù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ ( í » ñçÇÝÇë μ ³ ó ³ Ï ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » É ï » Õ » Ï ³ Ýù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ë- Ë ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇó ) å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÝ » ñÇ Ñ » ï ÙÇ- ³ ëÇÝ ,
- ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ ÝÓÇÝù` Ý ³ ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñ- ùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ - Ïáã ³ ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ å ³ ï- ×» ÝÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÇ Ñ » ï ÙÇ ³ ëÇÝ , Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ë- Ë ³ Ý ï » Õ » Ï ³ Ýù , - Ù » Ï Éáõë ³ ÝÏ ³ ñ` 3X4 ëÙ ã ³÷ ëÇ , - ³ ÝÓÝ ³· ñÇ å ³ ï ×» ÝÁ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ñ ³ ÝÓÝáõÙ ¿ ³ ÝÓ ³ Ùμ` Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí ³ ÝÓÝ ³· Çñ :
ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ ÙñóáõÛÃÇÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ ÝáõÙ » Ý ³ ÝÓÝ ³· ñÇ , ¹ ÇåÉáÙÇ , ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ , ÇëÏ ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ ÝÓÇÝù` Ý ³ ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ - ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ μÝûñÇÝ ³ Ï- Ý » ñáí :
 » ëï ³ íáñÙ ³ Ý Ñ ³ ñó » ñÁ Çñ » Ýó × Çßï å ³ ï ³ ëË ³ Ý- Ý » ñáí ¹ ÇÙáñ ¹ Ý » ñÇÝ Ïïñ ³ Ù ³¹ ñí » Ý ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë : ö ³ ëï ³ ÃÕà » ñÝ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ » Ý ³ Ù » Ý ûñ` Å ³ ÙÁ 9 30 -Çó ÙÇÝ㨠12 30 -Á, μ ³ óÇ ß ³ μ ³ à ¨ ÏÇñ ³ ÏÇ ûñ » ñÇó :
¸ÇÙáõÙÝ » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝÙ ³ Ý í » ñçÇÝ Å ³ ÙÏ » ïÝ ¿ ` 26 . 01 . 2017à .:
ØñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ó ³ ÝÏ ³ óáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇÝ » ñÁ Éñ ³ óáõóÇã ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñ ëï ³ Ý ³ Éáõ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ å ³ ßïáÝÇ ³ ÝÓÝ ³· ñÇÝ ¨ Ñ ³ ñó ³ ß ³ ñ » - ñÇÝ Í ³ Ýáà ³ Ý ³ Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ï ³ ñáÕ » Ý ¹ ÇÙ » É Ü ³ Ë ³ - ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ » í ³ Ý ¹ Ç 5 , Ñ » é . 29-46- 39 ):
ØÇ ³ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ï » Õ » Ï ³ óíáõÙ ¿, áñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ ó- ñ ³ Í ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ Ñ » ï ã » Ý í » ñ ³¹³ ñÓíáõÙ :
ØñóáõÛÃÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÁ , Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ³ Ý- ó ³· ñ ³ ÛÇÝ Ï » ï å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý ÙñóáõÛÃÁ ëÏë » - Éáõó 30 ñáå » ³ é ³ ç :
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
15
ÂÆì 1 ( 1172) 11 - 17 Ð àôÜì²ðÆ 2017 вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï»õÛ³É Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÁ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ 1. Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å ³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ½ ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ëáódzɳ- Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ãá߳ϳ- ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý μ³Å³ÝÙáõÝùÇ å »ï (ͳÍϳ·Çñ` 02-Ð Ð-2 2.2-5 58 ) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿` - μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, - éáõë»ñ»Ý ϳ٠³ÛÉ ûï³ñ É»½íÇ (³½³ï) ïÇñ³å»- ïáõÙ: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 14.02.2017Ã.` ųÙÁ 1 0 00 -Ç ÇÝ: 2. Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å ³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý å ³ßïå³Ý³Ï³Ý ù³Õ Õ³ù³- ϳÝáõÃÛ³Ý í ³ñãáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·- ñ³Çñ³í³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý μ³ÅÝÇ ·É˳íáñ Ù³ë- ݳ·»ï ( ͳÍϳ· ·Çñ` 0 2-Ð Ð-22.3-555 ) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿` - Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ùμ (030500) μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, - éáõë»ñ»Ý ¨ ³Ý·É»ñ»Ý É»½áõÝ»ñÇ (ϳñ¹áõÙ ¨ ϳ- ñáÕ ¿ μ³ó³ïñí»É) ïÇñ³å»ïáõÙ: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 1 5.02.2017Ã.` ųÙÁ 10 00 -Ç ÇÝ: 3. Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å ³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³³ñ¹Ûáõݳμ»ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ýÇݳÝë³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý μ³Å- ÝÇ · É˳ ³íáñ Ù³ëݳ·»ï ( ͳÍϳ·Çñ` 02-Ð Ð-22.3-2251) 4. г۳ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å ³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý é³½Ù Ù³³ñ¹Ûáõݳμ»ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ýÇݳÝë³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý μ³Å- ÝÇ · É˳íáñ Ù³ëݳ·»ï ( ͳÍϳ·Çñ` 02-Ð Ð-22.3 3-2252 ) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÁ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳ- Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿` - ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ùμ (080000) μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, - éáõë»ñ»Ý É»½íÇ (³½³ï) ïÇñ³å»ïáõÙ: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 1 6.02.2017Ã.` ųÙÁ 10 00 -Ç ÇÝ: 5. г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å ³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý Ý Ý ³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý é³½Ù³³ñ¹Ûáõݳμ»ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï áÙÇï»Ç é ³½Ù³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³ÅÝÇ · É- ˳íáñ Ù³ëݳ·»ï (ͳÍÏ Ï³·Çñ` 0 2-Ð Ð-22.3-2261) Ýßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿` - ½»Ýù ¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ѳٳϳñ·»ñ (170000), ϳ٠ýǽÇϳٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ (010000), ϳ٠μݳ·Çï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ (020000), ϳ٠ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ ¨ ï»- ջϳïí³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ (090000), ϳ٠ٻï³- Éáõñ·Ç³, Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛáõÝ ¨ ÝÛáõûñÇ Ùß³ÏáõÙ (150000), ϳ٠¿Ý»ñ·»ïÇϳ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý Ù»ù»- ݳßÇÝáõÃÛáõÝ ¨ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇϳ (140000), ϳ٠³ídzóÇáÝ ¨ ÑñÃÇé³ÛÇÝ ï»ËÝÇϳ (160000), ϳ٠ë³ñù³ßÇÝáõÃÛáõÝ ¨ Ï»Ýë³μÅßÏ³Ï³Ý ï»ËÝÇϳ (200000), ϳ٠¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ï»ËÝÇϳ, é³¹Çáï»Ë- ÝÇϳ ¨ ϳå (10000), ϳ٠ùÇÙÇ³Ï³Ý ï»ËÝáÉ :+|8|+2Ь9+; * 8+9:+<:+89:8:+|8|+2#C 8+<9 :9:+:+<+|8rЬ::;\8<9:;\9 8+<9 8|98\+9+;+2:+898|8+<8+<9 9+<:9+<+|8|::;RЬ8<9+<9 +<;9<;+<+|:;\99 8;8<:;\8<9:;\9 ::;\:+;+9 8++:8r8+<;+:;\9 * 8+<;:9R + +<;<+<:;:+8:8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+2r"#|82 8R +<988p8|9Ӡb 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :R +<9::\+<9:;RЬ8<9+<9 9 +<8+<;+<;:;\8<9+<9 9+<;+:;R 8|;+<::;\9;9+;8r * +2Ь;+:+<;;:;\8<9+<9 8 +9:;:98r +r 88+<::; 9 +<:9+<+|+:8+<8Ь8+<+|8|;"99#"2##c99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<;:\+<9+<9:|::;\9 + +<;9<;+<+|:;\99 8;8<:;\8<9:;\9 ::;\:+;+9 * +<9+|8+;+9 8++:;\9+;8r8+<;+:;\9 * 8+2Ь;:9R + +<;<+<:;:+8 :8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+2#"#|82 8\+<988p8|9Ӡb 8+:+;:;\9 99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99+;9 ++2Ь9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+<9+<9:|::;\9 + 9+<* ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 9+<::;\8 8+<:+<9:;\8<9+<9 +<:+2Ь:|+<:+<; :\+<9::99+;8r +<:9:+<+9";+ +98<+<89:;\9+<:9:+<+9 +;8:;R :+<;:+2\:+<8R 8+<9 :+;:|8|9 :<:;R :+<;Ь:+2 898<+<;<;:;\9 ;+<9\+<;+<8+<9 8+<9 9+<9+;<:9\+<8+<9+<;<+<::;\8<9+<9 9 +<9+7\:+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 9+2Ь9+<99;9+;8r 9\+8+<:+<;9+;8r :+9\+<8+<89+;8r 8:;9;++2Ь8+<99+;8r 9+<9:;\88r ;+<;::;\9\+<;9+;8r+|9+<8+<99+;8r *:+;+;+9:9+;8r :\+<9::99+;8r 8+<9 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9Ь:\+<9::99+;:;\9 +<:9:+<+9 +;8:;R :+<;:+2 +<98+<:+<9;+2Ь98|9\:+<8R 8+<9 +|8|:+<8+<9 +7\:8|9|+<9 * +<:9:+<+9 +;+;:+<;:+2 9+7\9+<+|8|:+<8+<9 +<98+<:+<9;+<98|9\:+<8R 8+<9:+;:|8|9 :+7\8 :+<;:+2 898<+<;<;:;\9 +<:9:+<+9 98|9+r :+<;Ь:+2 9+7\9+<+|8|:+<8+<9 +<98+<:+<9;+<98|9\:+<8R 8+<9 :\+Ь:+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 :\+<9::99+;:;\9 +<:9:+<+9 :<:;P:+<;:+2 +<98+<:+<9;+<98|9\:+<8R 8+<9 :\+<9::\+<9:;RЬ8<9+<9 9+<+|+<:+<::;\9 +<:9:+<+9 +;+; :+<;:+2 +8|9::Ь;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 ::+<8Sr 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :R +<9::\+<9:;RЬ8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 : +<+9+<+<;+9:;\9+<+;:;\8<9+<9Ь:\+:+<8+<9 8 :98|:+8r +r 8|:+<9+:+<+::+<8+<9 * ;r :;9<+2Ь8:9::;::;\8::;+<8+<9 +<8\98r +2 :+<:|+<:+<; 9 +<:9+<+|+:8+<88+<+|8|;"9932"PS99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99+;9 ++<9\+;<9+8:;R 9+2Ь9+<; :\+<9+<9:|::;\9 + +<;9<;+<+|:;\99 8;8<:;\8<9:;\9 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 9+<::;\8 8+<:+<9:;\8<9+<9 8+<9:\+:+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 :\+<9::99+;:;\9 +<:9:+<+9Ь+;8:;R :+<;:+2\:+<8R 8+<9 9+<9+<99;+<98|9 8+<:+<9:;\8<9+<9Ь:\+<9::99+;:;\9 +<:9:+<+9 +;+; :+<;:+2\:+<8R 8+<9 :+;Ь:|8|9 +;+; :+<;:+2 898<+<;<;:;\9 ;+<9\+<;+<8+<9 8+<9 9+<9+Ь;<:9\+<8+<9 +<;<+<::;\8<9+<9 9 +<9+7\:+<98r 9 +<9;+<:\+Ь::;\8<9+<9 9+<9+<99;9+;8r 9\+8+<:+<;9+;8r :+9\+<8+<89+;8r8:;9;++<8+<99+;8r 9+<9:;\88r ;+<;::;\9\+<;9+;8r+|9+2Ь8+<99+;8r * :+;+;+9:9+;8r :\+<9::99+;8r 8+<9 ;+<9\+2Ь;+<;<8|+<8+<9 :\+<9::99+;:;\9 +<:9:+<+9 9+8 :+<;:+2 +<9Ь8+<:+<9;+<98|9\:+<8R 8+<9 +<:9:+<+9 +;+; :+<;:+09+7\9+<+|8|:+<8+<9 +<98+<:+<9;+<98|9\:+<8R 8+<9 :\+<9:Ь:\+<9:;\8<9+<9 9+<+|+<:+<::;\9 +<:9:+<+9 9+8 :+<;:+0+8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 ::+<8R ::;\:+;+9 8++:8r8+<;+:;\9 * 8+<;:9R + +<;<+<:;:+8:8|;+<:\+::;\99;;<:;\98<8 88+<9+<9+2#""#|82 8R +<9888p8|9Ӡr 8+:+;:;\9 99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99+;9 ++2Ь9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+<9+<9:|::;\9 + 9+<* ::;\99 :\+<9::99+;8r +<99<9+<+|;+;8r;+ 8+:8r *s,*`9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9+98<+<8+::;\9 99:+<8 8|;+9;2 88|+<+:;:;\8<9:;\99+;8r 9+:8+<:\:+<8 8|;+<:+<8+<9 +<8:+;8r +<99;+<8\+9: 8|9+<;<:;RЬ8<9:;\9 +<99;+<8\+9: :+9\+8+<:::;\8<9+<9 :8|;+<:\+::;\9 :\+:+<8+<9 * 8+<:+<9:9\+<8+<9 +|+<9\:98|; :\+<;:;RЬ9+<8:9R :+9\+8:;\8<9:;\99+;8r 9+: +<:9:<:+8:;R 9 9 ;;+9:+Ь;:;\8<9+<9 :+<99+<9:+<8 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 9<*8p9<*+<8+;:\:+<8 8<:;\98:::;\8<9:;\9 9+<9+<8+<;+|:<:: * 8\+<9+<9+<8+<88|;2 +<98 :+898|8+2Ь8+<9 98|:|:;<9+;:: +<98+<:+8:;R :;\9+<8:;\8<9:;\9Ӡ+L:8:; 9;;<:;\98<9+;8 88+<9+<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9Ь9+9;:;\9; +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rR+8|9:9R 9 9 ;+<9\+<;+<;<8|9+;8 9+<8+<;+<;:;\8<9:;\9;+;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rR :\+:; + 9+;8+<9+<;<9+9Ь9+:*9+<8 ;|+<::+<8<9\8<+;8 +8|9:;\9 9;;<:;\8<+<98|9 9+<99<9+<8\:9\::8r +<9:;\9::Т9<*8 8;+<;<::;\9 + ;|+<::+<8<9\8<+;8 9+;8+<9+<;<9+88|: ::9+<8 :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; 9+<:9+<+|8rЬ:+<8+<9 +|8|:+88|;9+;8r * +<98+<:+<9;+<98|9 :;\9+<8:;RЬ8<9:;\99+;8r :8|;+<:\+:9+<9 :+:+<989:;\98|;2 9+;8+<9+<;<::9P:\+<9+<9:|9+;8r +<:+<;+<;:;\98 9+<:+<:::9R ;|+<::+<8<9RЬ8<+;8v +8|:\8:98r9+;8r :8+<9+<8+<98r9+;8r +<98+<:+<9Ь;+<98|9 +|;;:;\988r:+;:|8|98|: +<;<+<8+<9:;\8<9+<9 ++:\;:;\9+<99;+<8\+