Հայ Զինվոր - Page 14

ÂÆì 1 ( 1172) 11 - 17 Ð àôÜì²ðÆ 2 017 زð¼²Î²Ü Þ³ñù³ÛÇÝ ¶ àè ØÆܲêÚ²Ü Í³Ýñ³Ù³ñï èÇá ¹» ijݻÛñáÛÇ 31-ñ¹ ³ñͳû Ù»¹³É³ÏÇñ Þ³ñù³ÛÇÝ Ø ²Üàô¾È ä ºîðàêÚ²Ü ß³ËÙ³ï ²ß˳ñÑÇ »õ ºíñáå³ÛÇ ÙÇÝã»õ 18 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÕÃáÕ Þ³ñù³ÛÇÝ ¶ ðƶàð ê ²Ð²ÎÚ²Ü ÓÛáõ¹á ²ß˳ñÑÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý μñáݽ» Ù»¹³É³ÏÇñ 14 2016 Âì²Î²ÜÆ ´²Ü²Î²ÚÆÜ î²êÀ Ȳ첶àôÚÜ Ø²ð¼ÆÎܺðÀ Þ³ñù³ÛÇÝ ¾ ¸¶²ð ʲâ²îðÚ²Ü ÑáõݳÑéáÙ»³Ï³Ý á ×Ç Á Ùμß³Ù³ñï ²ß˳ñÑÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý μñáݽ» Ù»¹³É³ÏÇñ Þ³ñù³ÛÇÝ Þ ²ÐºÜ ² ´²ÔÚ²Ü ÓÛáõ¹á ºíñáå³ÛÇ ·³í³Ã³ÏÇñ Þ³ñù³ÛÇÝ Ð ²ðàôÂÚàôÜ ê²ð¶êÚ²Ü ë³Ùμá ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛ³Ý μñáݽ» Ù»¹³É³ÏÇñ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Þ³ñù³ÛÇÝ Î²ðºÜ ² êȲÜÚ²Ü ÁÙμß³Ù³ñï ØÇç³½·³ÛÇÝ é³½Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³é³çÝáõÃÛ³Ý ³ñͳû Ù»¹³É³ÏÇñ Þ³ñù³ÛÇÝ ì ²Ð²Ü Ø ÊƲðÚ²Ü ÉáÕ úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ù³ëݳÏÇó ä²Þîàܲºð ޳ñù³ÛÇÝ ê ²ð¶Æê ø àâ²ðÚ²Ü ÁÙμß³Ù³ñï ØÇç³½·³ÛÇÝ é³½Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³é³çÝáõÃÛ³Ý μñáݽ» Ù»¹³É³ÏÇñ Þ³ñù³ÛÇÝ Ð ð²â ´ ²´²Ú²Ü Ññ³Ó·áõÃÛáõÝ àõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Ë³Õ»ñÇ »½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉ, 5-ñ¹ ï»Õ