Հայ Զինվոր - Page 6

6
Â Æ ì 4 6 ( 1 1 6 6 ) 2 3 - 2 9 Ü à Ú º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6

ä

³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ·» ñ ³ ï » ëãáõÃÛ ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñÇ ÷ á ÷ áËáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ - ÙÁÝÏ ³ í ³ ÛÝ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ñ ³ ïí ³ - ÍÇ Ñ » ï « » ñμ μ ³ Ý ³ Ï ³ ßÇÝáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ ë » É ¿ ñ ÙÇ Ñ ³ Ý · ñí ³ ÝÇ « áñÇó Ñ » ïá ³ é ³ çÁÝà ³ óÇ áõ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ÇÝ ³ é ³ çÇÝ Ñ » ñÃÇÝ Ñá ·» μ ³ Ý ³ Ï ³ Ý « μ ³ ñáÛ ³ - Ï ³ Ý áõ ·³ Õ ³÷³ ñ ³ Ï ³ Ý Ëà ³ ÝÝ » ñ ª ³ ½ · Ç Ñ ³ Ù ³ Ñ ³ í ³ ùáõÃÛ ³ Ý « Ý » ñùÇÝ Ñ ³ Ý ¹ áõñÅá- Õ ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý « Ñ ³ í ³ ïÇ áõ íëï ³ ÑáõÃÛ ³ Ý ß » ÙÁ ù ³ ÛÉ ³ é ù ³ ÛÉ μ ³ ñÓñ ³ óÝ » Éáí « ³ ½ · Á Ñ ³ Ù ³ ËÙμ » Éáí ³ ÛÝ ³ Ùáõñ áõ Ï » ÝïñáÝ ³ ÓÇ · ³ é ³ ÝóùÇ ßáõñç « áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛáõÝ : ä ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ³ é ³ ç ù ³ ß » ó ² ½ · -μ ³ Ý ³ Ï Ñ ³ Û » ó ³ Ï ³ ñ ·³ ÛÇÝ ·³ Õ ³ - ÷³ ñÁ « áñÇ Ñ » Ýù ³ ÛÇÝ ¹ ñáõÛÃÝ » ñÁ Ñ ³ ëÏ ³ - Ý ³ Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ åÇïÇ ë ³ ÑÙ ³ Ý » É « à » Ç ± Ýã ¿ ËáñÑñ ¹³ ÝßáõÙ μ ³ Ý ³ ÏÁ ³ Ûë Ñ ³ Ù ³ ï » ùëïáõÙ : ´³ Ý ³ ÏÁ ëáëÏ ½ÇÝí ³ Í Ù ³ ñ ¹ Ï ³ Ýó ËáõÙμ ã ¿« áñÁ ÏéíáõÙ ¿ Ñ ³ Ï ³ é ³ Ïáñ ¹ Ç ¹» Ù áõ å ³ ßïå ³ ÝáõÙ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » - ïáõÃÛ ³ Ý áõ È » éÝ ³ ÛÇÝ Ô ³ ñ ³ μ ³ ÕÇ Ð ³ Ý- ñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ï ³ ñ ³ Íù ³ ÛÇÝ ³ ÙμáÕç ³ Ï ³ - ÝáõÃÛáõÝÁ « μ ³ Ý ³ ÏÁ ³ ½ · Ç Ï » óáõÃÛ ³ Ý « » ñÏñÇ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý « ³ ÝÏ ³ Ë å » ï ³ Ï ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý · ÉË ³ íáñ » ñ ³ ßË ³ íáñÝ áõ ËáñÑñ ¹³ - ÝÇßÝ ¿« áõ ² ½ · -μ ³ Ý ³ Ï ÏáÝó » åóÇ ³ Ý Åá- Õáíñ ¹ Ç Ý » ñùÇÝ ¹ ÇÙ ³¹ ñáÕ ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÁ μ ³ ñÓñ ³ óÝ » Éáõ « Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ ÝÁ Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý Ûáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñ ³ Ý ¹³ ÙÇÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇó ¹³ ñÓÝ » Éáõ « ÅáÕáíñ- ¹ Ç å ³ ßïå ³ ÝáõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÁ ³ Ùñ ³ åÝ ¹» - Éáõ « » ñÏñÇ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛáõÝÁ ³ ½ ·³ ÛÇÝå » ï ³ Ï ³ Ý ·³ Õ ³÷³ ñ ³ ËáëáõÃÛ ³ Ý ³ Ù » - Ý ³·» ñ ³ Ï ³ ·³ Õ ³÷³ ñÁ Ñéã ³ Ï » Éáõ « Ñ ³ Û- ñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ ÝÇ Ï » ñå ³ ñ Ó¨ ³ íáñ » Éáõ áõ ³ Ûë ³ Ù » ÝÁ ËáãÁÝ ¹ áïáÕ μáÉáñ » ñ¨áõÛÃÝ » ñÁ Ù » ñÅ » Éáõ Íñ ³· Çñ ¿ » Ýà ³¹ ñáõÙ : ² ÛëÇÝùÝ ª Ù » Ýù ËÝ ¹ Çñ áõÝ » Ýù Ñ ³ í ³ ù » Éáõ ³ ½ · Ç ï ³ - ñ ³ ÙÇïí ³ Í Ý » ñáõÅÁ ª μ ³ ñáÛ ³ Ï ³ Ý- ·³ Õ ³ - ÷³ ñ ³ Ï ³ Ý Ýå ³ ëï ³ íáñ ¹³ ßï Ó¨ ³ íáñ » Éáõ « Ù » ñ Ñ ³ Ù ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ýå ³ ï ³ ÏÝ » ñÇ áõ Ûáõñ ³ - ù ³ ÝãÛáõñÇë ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý å ³ ñïùÇ ·» - ñ ³ Ï ³ ÛáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ë ³ ÑÙ ³ Ý » Éáõ « Ûáõñ ³ - ù ³ ÝãÛáõñÇë ç ³ Ýù » ñÁ × Çßï áõÕÕáñ ¹» Éáõ « Ñá- ·» μ ³ Ý ³ Ï ³ Ý í » ñ » ÉùÇ Ëà ³ ÝÝ » ñ ëï » ÕÍ » Éáõ ׳ Ý ³ å ³ ñÑáí :
² ½ · -μ ³ Ý ³ Ï ·³ Õ ³÷³ ñÁ ÏÉÇÝÇ μ ³ ñÇ ó ³ ÝÏáõÃÛáõÝ « ·» Õ » óÇÏ Ñéã ³ Ï ³· Çñ « » à » ¹ ñ ³ Ý ãÑ ³ çáñ ¹ Ç ·³ Õ ³÷³ ñÇ Çñ ³ óÙ ³ ÝÁ ÙÇïí ³ Í · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Íñ ³· ÇñÁ : º à » å ³ ï ³ ëË ³ Ý ãïñíÇ ³ Ù » Ý ³ Ï ³ ñ¨áñ Ñ ³ ñóÇÝ ª ÇÝãå »± ë » Ýù ³ å ³ Ñáí » Éáõ Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ïáõ- ÃÛ ³ Ý ï ³ ñμ » ñ Ë ³ í » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ËÙμáõÙÁ Ñ ³ Û- ñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ·³ Õ ³÷³ ñÇ ßáõñç « ÇÝãå »± ë » Ýù ³ ñÙ ³ ï ³ íáñ » Éáõ ÙÇ ³ ë- Ý ³ Ï ³ Ý ³ ½ ·³ ÛÇÝ ß ³ ÑÇ ª Ù » Ýù-Ç ·³ Õ ³ - ÷³ ñÁ « ÇÝãÇó ¿ É ëÏëíáõÙ ¿ ÇÝùÝ ³· Çï ³ ÏÇó « å » ï ³ Ï ³ Ý ³ Ù » ï áõ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ Ï ³ éáõóÙ ³ Ý ·³ Õ ³÷³ ñÇ ÝíÇñÛ ³ É Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý Ó¨ ³ íáñáõÙÁ : ä ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ² ½ · -μ ³ Ý ³ Ï ÏáÝó » åóÇ ³ Ûáí Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » ó Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý ·³ Õ ³÷³ ñÇ ßáõñç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ ³ - Ù ³ ËÙμÙ ³ Ý ï » ëÉ ³ Ï ³ ÝÁ ª Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ·³ Õ ³÷³ ñÁ ¹ Çï » Éáí áñå » ë μ ³ ó ³ ñÓ ³ Ï áõ Ñ ³ Ù ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ ñÅ » ù : ÆÝãÇÝ Ñ ³ çáñ ¹» ó Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇÝ áõ íÇñ ³ íáñ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » - ñÇÝ û · Ý » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÑÇÙÝ ³¹ ñ ³ Ù ëï » ÕÍ » Éáõ ¨ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ûáõñ ³ - ù ³ ÝãÛáõñ ³ ßË ³ ïáÕ ù ³ Õ ³ ù ³ óáõ ÏáÕÙÇó
6
1000 ¹ ñ ³ Ù Ñ ³ ïÏ ³ óáõÙ ³ Ý » Éáõ ³ é ³ ç ³ ñ- ÏÁ : º Ýà ³¹ ñíáõÙ ¿ ñ , áñ Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý ßñç ³ ÝáõÙ ÍÝí » Éáõ ¿ ÇÝ ÙÇ ß ³ ñù Ñ ³ ñó » ñ , áñáÝù ëË ³ É áõÕÕáñ ¹ Ù ³ Ùμ ª ¹³ éÝ ³ Éáõ ¿ ÇÝ ß ³ Ñ ³ ñÏÙ ³ Ý ³ éÇà : ä » ïáõÃÛáõÝÁ Ï ³ ñá ± Õ ¿ ÉáõÍ » É Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Å ³ - Ù ³ Ý ³ Ï ½áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ - ÝÇùÝ » ñÇ ¨ íÇñ ³ íáñÝ » ñÇ μáõÅÙ ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÁ : ÆÑ ³ ñÏ »« Ï ³ ñáÕ ¿: ä » ïáõÃÛáõÝÁ Ï ³ ñá ± Õ ¿ · ïÝ » É ÑÇÙÝ ³¹ ñ ³ ÙÇ ýÇÝ ³ Ýë ³ íáñÙ ³ Ý ³ ÛÉ ³ ÕμÛáõñÝ » ñ « ûñÇÝ ³ Ï ª Ëáßáñ Ñ ³ ñÏ ³ ïáõÝ » ñÇ íñ ³ ¹ Ý » Éáí ³ Û ¹ μ » éÁ « ÇÝãå » ë ³ é ³ ç ³ ñ- ÏáõÙ ¿ ÇÝ áñáß ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñ : ÆÑ ³ ñÏ »ª Ï ³ ñáÕ ¿: ÆëÏ ÇÝãá ± õ ÁÝïñí » ó Ñ ³ ïÏ ³ å » ë Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ûáõñ ³ - ù ³ ÝãÛáõñ ù ³ Õ ³ ù ³ óáõ 1000 ¹ ñ ³ Ù ÝíÇñ ³ - μ » ñ » Éáõ ï ³ ñμ » ñ ³ ÏÁ : ä ³ ï ³ ëË ³ ÝÁ ÙÇ ³ Ý- ß ³ Ý ³ Ï ¿ áõ ³ Ý » ñÏμ ³ª Ûáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñÇë
ïí ³ Í 1000 ¹ ñ ³ ÙÁ ³ Ûëûñí ³ ëáóÇ ³ É-ïÝï » - ë ³ Ï ³ Ý å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáõÙ áã ³ ÛÝù ³ Ý ýÇ- Ý ³ Ýë ³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛáõÝ ¿« áñù ³ Ý Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½áÑí ³ Í Ï ³ Ù íÇñ ³ íáñí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ Ñ ³ Ý ¹» å Ûáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñÇë μ ³ - ñáÛ ³ Ï ³ Ý å ³ ñïùÇ ³ Ùñ ³· ñáõÙ : ² Ù » Ý ³ ÙÇë Ù » ñ Ñ ³ ïÏ ³ óñ ³ Í 1000 ¹ ñ ³ ÙÁ » à » áã Ñ » - Õ ³ ßñçáõÙ « ³ å ³ ß ³ ñÅ ¿ ³ Ý » Éáõ Ù » ñ · Çï ³ Ï- óáõÃÛ ³ Ý áõ Ù » ñ Ñá ·» μ ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù » ç « ÑÇß- » óÝ » Éáõ ¿« áñ Ù » ñ Ñ ³ Ûñ » Ý ³ ÏÇóÁ » ñÏñÇ ë ³ Ñ- Ù ³ ÝÁ å ³ ßïå ³ Ý » ÉÇë ½áÑí » É Ï ³ Ù íÇñ ³ - íáñí » É ¿ Ù » ½ « Ù » ñ ÍÝáÕÇ « Ù » ñ ½ ³ í ³ ÏÇ « Ù » ñ Ñ ³ ñ ³ ½ ³ ïÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ « áõ Ù » Ýù å ³ ñïù áõ- Ý » Ýù Ýñ ³ ½ ³ í ³ ÏÇ « ÍÝáÕÇ « ÏÝáç áõ Ñ ³ ñ ³ - ½ ³ ïÝ » ñÇ Ñ ³ Ý ¹» å : ² Ûë ÙÇïùÁ ÇÝùÝ ³ μ » - ñ ³ μ ³ ñ ÏÍÝÇ Ù » Ï áõñÇß ÙÇïù ª ³ ñ ¹ Ûáù Ù » ½ « Ù » ñ ÏÛ ³ ÝùÁ « Ù » ñ ³ åñ » Éáõ Çñ ³ íáõÝùÁ « Ù » ñ μ ³ ñ » Ï » óáõÃÛáõÝÝ áõ Ù » ñ Ë ³ Õ ³ Õ ³ éûñÛ ³ Ý ë »÷³ Ï ³ Ý ÏÛ ³ ÝùÇ áõ ³ éáÕçáõÃÛ ³ Ý · Ýáí å ³ ßïå ³ Ý ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ Ñ ³ Ý ¹» å Ù » ñ å ³ ñïùÁ ³ í ³ ñïíáõÙ ¿ 1000 ¹ ñ ³ Ù ÝíÇñ ³ - μ » ñ » Éá ± í : ä ³ ï ³ ëË ³ ÝÁ ãÇ Ï ³ ñáÕ ãÉÇÝ » É ÙÇ ³ Ýß ³ Ý ³ Ï ª ÇÑ ³ ñÏ »« ãÇ ³ í ³ ñïíáõÙ , à » - Ïáõ½ ³ ÛÝ å ³ ï ׳ éáí « áñ í ³ ÕÁ Ñ » Ýó Ù » ñ Ñ ³ ñ ³ ½ ³ ïÝ » ñÇó áñ¨ ¿ Ù » ÏÁ Ï ³ ñáÕ ¿ ½áÑí » É Ï ³ Ù íÇñ ³ íáñí » É Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÁ å ³ ßïå ³ Ý » ÉÇë : àõ áñå » ë½Ç Ù » Ýù ³ í » ÉÇ ùÇã ½áÑ » ñ áõÝ » Ý ³ Ýù ë ³ ÑÙ ³ ÝÇÝ « ³ ÝÑñ ³ - Å » ßï ¿ ÑÝ ³ ñ ³ íáñ μáÉáñ ÙÇçáóÝ » ñáí ³ Ù- ñ ³ åÝ ¹» É » ñÏñÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ áõ μ ³ ñÓñ ³ óÝ » É μ ³ Ý ³ ÏÇ Ù ³ ñïáõÝ ³ ÏáõÃÛáõ-
ÝÁ : àñå » ë½Ç Ù » ñ áñ ¹ ÇÝ » ñÝ ³ åñ » Ý ³ í » ÉÇ å ³ ßïå ³ Ýí ³ Í Ñ ³ Ûñ » ÝÇùáõÙ « » õ Ù » ñ ÍÝáÕ- Ý » ñÝ ³ í » ÉÇ Ë ³ Õ ³ Õ áõ ³ ÝÑá · Í » ñáõÃÛáõÝ áõÝ » Ý ³ Ý : àõ áñå » ë½Ç Ù » Ýù ³ å ³·³ ÛáõÙ Ï ³ ñáÕ ³ Ý ³ Ýù » à » áã ³ é ³ Ýó ÏáñáõëïÝ » ñÇ « ³ å ³ · áÝ » Ýí ³ ½ ³· áõÛÝ ÏáñáõëïÝ » ñáí å ³ ßïå ³ Ý » É Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛ ³ Ý áõ È » éÝ ³ ÛÇÝ Ô ³ ñ ³ μ ³ ÕÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ï ³ ñ ³ Íù ³ ÛÇÝ ³ ÙμáÕç ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÁ « ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ í » ñ ³ Ý ³ Û » É ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ Ý áõ ³ ½ ·³ ÛÇÝ ß ³ ÑÇ Ñ ³ ñ ³ μ » - ñ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÁ áã à » ³ Û ¹ » ñÏáõëÁ Ñ ³ Ï ³¹ ñ » Éáí Çñ ³ ñ « ³ ÛÉ Ñ ³ Ù ³ ñ » Éáí ÷ áËå ³ ÛÙ ³ Ý ³ íáñí ³ Í » ñ¨áõÛÃÝ » ñ ª Ù » ñ ³ Ù » - ÝûñÛ ³ · áñÍáõÝ » áõÃÛ ³ Ý Ù » ç ³ Ùñ ³· ñ » Éáí Ñ ³ ÝáõÝ ³ Ùáõñ å » ï ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý áõ ѽáñ μ ³ Ý ³ ÏÇ · áñÍ » Éáõ Ï » Ýë ³ Ó¨Á : ² í » ÉÇ å ³ ñ½ áõ Ù ³ ïã » ÉÇ ³ ë ³ Í ª áõëáõóÇãÁ åÇïÇ ³ í » ÉÇ
Ù » Í ÝíÇñáõÙáí · Çï » ÉÇù áõ μ ³ ñáÛ ³ Ï ³ Ýáõ- ÃÛáõÝ ë » ñÙ ³ ÝÇ Çñ ³ ß ³ Ï » ñïÇ Ñá · áõÙ « » à » ³ Ý ·³ Ù Çñ ³ ßË ³ ï ³ í ³ ñÓÇ ã ³÷ Á ãÇ Ñ ³ - Ù ³ ï ³ ëË ³ ÝáõÙ Çñ Ï ³ ï ³ ñ ³ Í ³ ßË ³ ï ³ Ý- ùÇÝ « Ñ » éáõëï ³ ÁÝÏ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÁ åÇïÇ ³ í » ÉÇ Ù » Í » é ³ Ý ¹ áí ù ³ ñá½ » Ý ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ùß ³ ÏáõÛÃÁ « » à » ³ Ý ·³ Ù ¹³ ãÇ ³ ñ ¹³ ñ ³ ó- ÝáõÙ Çñ » Ýó ÏáÙ » ñóÇáÝ ³ ÏÝÏ ³ ÉÇùÝ » ñÁ « · ñáÕÝ » ñÁ åÇïÇ ³ í » ÉÇ Ù » Í ëÇñáí μ ³ ñÓñ ³ óÝ » Ý Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ ÝÇ áõ μ ³ Ý ³ - ÏÇ Ï » ñå ³ ñÁ Çñ » Ýó ëï » ÕÍ ³· áñÍáõÃÛáõÝÝ » - ñáõÙ « é » ÅÇëáñÝ » ñÁ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý å ³ ñïùÇ · Çï ³ ÏóáõÙáí åÇïÇ ýÇÉÙ » ñ ÝÏ ³ ñ » Ý áã à » ùñ »³ Ï ³ Ý Ñ » ÕÇÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ « ³ ÛÉ Ãß- Ý ³ Ùáõ ¹» Ù å ³ Ûù ³ ñáõÙ ëËñ ³ Ýù · áñÍ ³ Í ½ÇÝíáñÇ Ù ³ ëÇÝ ª ë ³ ÑÙ ³ Ý » Éáí áõÅÇ áõ Ñ » - ñáëáõÃÛ ³ Ý ã ³÷³ ÝÇßÝ » ñ ·» Õ ³ ñí » ëïÇ ÙÇçáóáí « å ³ ïÏ ³ Ý Ù ³ ñÙÇÝÝ » ñÁ åÇïÇ ÷ á- ÕáóÝ » ñ ³ Ýí ³ Ý ³ Ïáã » Ý áã à » é ³ μÇëÇ ³ ñ- ù ³ Ý » ñÇ « ³ ÛÉ Ù » ñ ÅáÕáíñ ¹ Ç áõ Ù » ñ ½ÇÝíáñÇ á · ÇÝ é ³ ½Ù ³ Ñ ³ Ûñ » Ý ³ ëÇñ ³ Ï ³ Ý » ñ ·» ñáí ½ÇÝ ³ Í ÏáÙåá½ÇïáñÝ » ñÇ ³ ÝáõÝÝ » ñáí « Ç í » ñçá ª Éñ ³· ñáÕÁ åÇïÇ ³ ½ÝÇí áõ ³ Ýß ³ - Ñ ³ ËÝ ¹ Çñ ÉÇÝÇ « · áñÍ ³ ñ ³ ñÁ åÇïÇ ãà ³ ùóÝÇ Çñ » Ï ³ ÙáõïÝ » ñÁ « μ ³ ñ » ËÕ × áñ » Ý í ׳ ñÇ Ñ ³ ñÏ » ñÁ ª ã · áÕ ³ Ý ³ Í » ñ » ñÇ Ãáß ³ ÏÁ « áõëáõóãÇ ³ ßË ³ ï ³ í ³ ñÓÁ « å » ï ³ Ï ³ Ý å ³ ß- ïáÝÛ ³ Ý åÇïÇ ³ ½ÝÇí í ³ ëï ³ Ïáí ³ åñÇ « áñå » ë½Ç Ûáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñ ßù » Õ ³ é ³ ÝÓÝ ³ - ïáõÝ ã ¹ ÇïíÇ áñå » ë · áÕáõÃÛ ³ Ý áõ à ³ É ³ ÝÇ ËáñÑñ ¹³ ÝÇß ª Ëáñ ³ óÝ » Éáí å ³ é ³ ÏïáõÙÝ áõ ³ ÝÑ ³ Ý ¹ áõñÅáÕ ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÁ ³ ÛÝ Ñ ³ ë ³ -
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ð ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý Ý » ñëáõÙ « áñÁ å ³ ï » ñ ³ ½ÙÇ Ù » ç ¿« áñÇ Ý » ñáõÅÇ Ûáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñ Ï ³ ÃÇÉÁ Ï » Ý- ë ³ Ï ³ Ý Ýß ³ Ý ³ ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ ½ · Ç áõ å » - ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ ©©©² Ûë ß ³ ñùÁ Ï ³ ñ » ÉÇ ¿ » ñ- Ï ³ ñ Ãí ³ ñÏ » É ª ÑÇß ³ ï ³ Ï » Éáí μáÉáñ áÉáñï- Ý » ñÝ áõ Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ï ³ Ï ³ Ý ß » ñï » ñÁ : úñÇÝ ³ ã ³÷ áñ » Ý Ï ³ ñáÕ ¿ Ñ ³ ñó Í ³·» É ª ÇëÏ ÇÝãá ± õ ¿ Ñ » Ýó å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñÁ μ ³ ñÓñ ³ óÝáõÙ Ñ ³ Ù ³ ½ ·³ ÛÇÝ ÑÝã » ÕáõÃÛ ³ Ý ³ Ûë ËÝ ¹ ÇñÁ : ä ³ ï ³ ëË ³ ÝÁ ß ³ ï å ³ ñ½ ¿ª å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ Õ » - Ï ³ í ³ ñáõÙ ¿ ÙÇ Ï ³ éáõÛó « áñÇÝ ³ Ûë Ï ³ Ù ³ ÛÝ ã ³÷ áí ³ éÝãíáõÙ ¿ ³ ÙμáÕç ³ ½ · Á « ³ ÙμáÕç Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛáõÝÁ : Î ³± Ù » ÏÁ « áñÁ μ ³ Ý ³ ÏáõÙ Ñ ³ ñ ³ ½ ³ ï ãáõÝ » Ý ³ª ëå ³ Ï ³ Ù ½ÇÝíáñ « Ï ³± Ù » ÏÁ « ³ ÝÏ ³ Ë ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ¹ ÇñùÇó « Ùï ³ íáñ Ï ³ ñáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇó « å ³ ß- ïáÝÇó « áñÇÝ ãÑáõ½Ç Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ ë ³ ÑÙ ³ Ý-
Ý » ñÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÁ : Î ³± Ù » - ÏÁ « áñÁ ãÑ ³ ëÏ ³ Ý ³ª » à » » ñÏñÇ Ý » ñëáõÙ Ï ³ - ñáÕ » Ý ÉÇÝ » É ß ³ ÑáÕÝ » ñ áõ ÏáñóÝáÕÝ » ñ « ³ å ³ ë ³ ÑÙ ³ ÝÇÝ Ù » Ýù Ñ ³ Õà » Éáõ » Ýù ÙÇ- ³ ëÇÝ Ï ³ Ù å ³ ñïí » Éáõ » Ýù ÙÇ ³ ëÇÝ : ² Ñ ³ à » ÇÝãáõ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ ³ ½ · Ç Ñ ³ Ù ³ ËÙμÙ ³ Ý ·³ Õ ³÷³ ñÇ ³ é ³ Ýóù ¿ ¹ ÇïáõÙ » ñÏñÇ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý áõ å ³ ßïå ³ ÝáõÝ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý ÑáõÛÅ Ï ³ ñ¨áñ ËÝ ¹ ÇñÁ « áõ ² ½ · -μ ³ Ý ³ Ï Ñ ³ Û » ó ³ Ï ³ ñ · Á ³ é ³ ç ³ ñÏíáõÙ ¿ Ñ » Ýó å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ·» ñ ³ ï » ëãáõÃÛ ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñÇ ÏáÕÙÇó :
Ø » Ýù Ñ ³ ë » É » Ýù ÙÇ Ñ ³ Ý · ñí ³ ÝÇ « áñÇó Ñ » ïá Ï ³ Ù åÇïÇ ÙÝ ³ Ýù Ï » ë ׳ Ý ³ å ³ ñÑÇÝ , Ï ³ Ù åÇïÇ · Ý ³ Ýù ë »÷³ Ï ³ Ý ëË ³ ÉÝ » ñÝ áõ μ ³ óÃáÕáõÙÝ » ñÁ ßïÏ » Éáõ ׳ Ý ³ å ³ ñÑáí ª ³ ëïÇ ×³ Ý ³ μ ³ ñ ¹³ éÝ ³ Éáí ѽáñ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ ·³ Õ ³÷³ ñ ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ÝóùÇ ßáõñç Ñ ³ - Ù ³ ËÙμí ³ Í ³ ½ ·ª ² ½ · -μ ³ Ý ³ Ï « áñÇ ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇÝ 1000 ¹ ñ ³ Ù ¿ ÝíÇñáõÙ Çñ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÁ å ³ ßïå ³ Ý » ÉÇë ½áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇÝ áõ íÇñ ³ íáñÝ » - ñÇÝ ª ÇÝùÝ ³ Ï ³ Ù « ë »÷³ Ï ³ Ý ËÕ × Ç Ã » É ³¹ - ñ ³ Ýùáí « å ³ ñïùÇ · Çï ³ ÏóáõÙáí « áñÇ å ³ ß- ïáÝÛ ³ Ý Ï ³ ß ³ éù ãÇ í » ñóÝáõÙ ª áã à » ¹ ñ ³ Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý Ñ » ï¨ ³ ÝùÝ » ñÇó í ³ Ë » Ý ³ Éáí « ³ ÛÉ » ñÏÇñÁ ÃáõÉ ³ óÝ » Éáõ Ñ » é ³ ÝÏ ³ ñÇó Ëáõë ³÷» Éáí áõ ë »÷³ Ï ³ Ý å ³ ïíÇ ¨ ³ ñÅ ³ - Ý ³ å ³ ïíáõÃÛ ³ Ý Ã » É ³¹ ñ ³ Ýùáí « áñï » Õ μ ³ - Ý ³ ÏÇó Ëáõë ³÷» ÉÁ μ ³ ó ³ éíáõÙ ¿« ù ³ ÝÇ áñ ³ Û ¹ Ñ ³ Ýó ³ ÝùÁ , ùñ »³ Ï ³ Ý Ñ » ï ³ åÝ ¹ áõÙÇó
ÂÆì 4 6 ( 1166) ä 2 3 - 2 9 Ü àںشºðÆ 2 016 ³ßïå³Ý³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ѳ- ÙÁÝÏ³í ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³- ÍÇ Ñ»ï« »ñμ μ³Ý³Ï³ßÇÝáõÃÛáõÝÁ ѳë»É ¿ñ ÙÇ Ñ³Ý·ñí³ÝÇ« áñÇó Ñ»ïá ³é³çÁÝóóÇ áõ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ÇÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý« μ³ñáÛ³- Ï³Ý áõ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ËóÝÝ»ñª ³½·Ç ѳٳѳí³ùáõÃ۳ݫ Ý»ñùÇÝ Ñ³Ý¹áõñÅá- ճϳÝáõÃ۳ݫ ѳí³ïÇ áõ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ß»ÙÁ ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ μ³ñÓñ³óÝ»Éáí« ³½·Á ѳٳËÙμ»Éáí ³ÛÝ ³Ùáõñ áõ Ï»ÝïñáݳÓÇ· ³é³ÝóùÇ ßáõñç« áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ ѳÛñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ: ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³- ˳ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ³é³ç ù³ß»ó ²½·-μ³Ý³Ï ѳۻó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ·³Õ³- ÷³ñÁ« áñÇ Ñ»Ýù³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ѳëϳ- ݳÉáõ ѳٳñ åÇïÇ ë³Ñٳݻɫ û DZÝã ¿ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ μ³Ý³ÏÁ ³Ûë ѳٳï»ùë- ïáõÙ: ´³Ý³ÏÁ ëáëÏ ½ÇÝí³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó ËáõÙμ ã¿« áñÁ ÏéíáõÙ ¿ ѳϳé³Ïáñ¹Ç ¹»Ù áõ å³ßïå³Ýáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»- ïáõÃÛ³Ý áõ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ Ð³Ý- ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙμáÕç³Ï³- ÝáõÃÛáõÝÁ« μ³Ý³ÏÁ ³½·Ç Ï»óáõÃ۳ݫ »ñÏ- ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃ۳ݫ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³Ýáõ- ÃÛ³Ý ·É˳íáñ / tԃ/G ̴+wt ԃ ܷ: w <?w t+W w t g W ? wow+: O w ' G o w wԴ+o wG  ?o to wo+ w gtg w ?̃ Ow ' WĴ+  ww ?ow g w +' ? w w ow ot+ ? t W  /o t g +w ? ̃ W G ? ' G l+ w w? ăO 'ԃ+ o g w/w T:'ă ow +g 'ԃ7 ă w d oww +g w/w ăw wG  'ԃ ̴+ g 4w : o ? t W ̴+ ? tw ă O ' +g ăG g otw ?w ԃo ̴+ wo W  ? t + ? ooww Gg w ' o ̴+ wo w _WW ' G+ : w ? t '/ ww ă W7 '+_ w G+ ܷ: w < W ?'w: + w?ow W <G ?  + tG  W  g w+g 4 7Woww 7  + / t g w ? ăG w +w w G 'ԃG  ?Դ+o t : ă/ G g /g:gG l+ w wo t W + w w g  'ԃg +w ? t ot G g w W ̴+ w̃ $?d ww ? + ? w g ԃG o w? g t+ W wo $G  ?o t+O g+ wo tw / ă t+ o w ܷ: w <?w o+w ? o ̃G o w wԴ+o t W  otG ̴+g /g:g t ' ? w G o w + wo t W  ' +: O <ԃG g ot wt+G ̃G o w wo t+ g w < G 4 w7 oWw t+ ww tԃ ă w7 oWw +t w 'ԃG g ăGgw d W7 '+ C o wC w o to ̴+ woă / T W ԃ?Wg(( dG ? d w 'ԃ  Ĵ+? w d İăG  ?o t+ wd7w 'ԃ tg G İ+w/ $WW g g: w 'ԃ t+ G ?g t  ow? T +'7 $G o w wo t ̴+g w < G 4 w7 oWw w ̴+ww  w :g t/w +G ? ? T ow? T + w $Ggw gw w g t o$+ W:ow w ? /ăG ? w + ̃ w ' o : w  Ĵ+?d t| W w G ? +? T <w ԃw ̃G ? +C o wC w o to ̴+ woă W Ԁ dw ̴+: 'ԃ : ? / wg t+ w < ԃ w ?: o wow g ă w t t '+ w 4G o wg ԃg ă7wT+w t '/ W Tԃ wG ܃7 ot+w w tԃ g w od+? W w w  w̃?w + ̃ w w ot?w + w $C o wC w Դ+o t++# w ot+S : W+C w o t 7 ot g:T+ ? wow wG   w o $+ wOw ? tԃ ot GG : + ?o t/w o ?+G ? ' o$G g ',+ og w 4 ow g ă g +wo ̃ 7w o tg g '+G wt gă ? wo tԃG +: w ? 7 'ԃ? w O  ' +ԃg ' 7  ' ?o tw g  gg + w o woă? '? t+ ? tw w ?otw ԃ +o tG g o ? ' Ĵ+? ă ? ' G ? ':'ă'+w tԃG  ? ? t +w  t? T G ̃7 ' +<w ԃ G w̃ wo tw ̴+/ : O wdG g otGt+ Wo t o/w  / w +  wo tw /  W +? d g? o t o? d+ ot wd g:W + g:WG  ?ow; ăg ? +: w ?dG w w ̃? d+ w ? ăg ? w? , ' ? t+ g ă? Woww  |+w tG G o w Gg t+ 4 g o ̃ $w + ? t og ww d ow t+w w ? t wot tG o w+ wo t g w < G 4+? d 4 w7 oWw t+ ww G w o wo: ̴+o ? t g d g t g+g ăG ? 4 g G +W g ̃ w 'ԃg ă <+o tԃg ăG : wo tg G|+ w 'ԃ ăg ăG o w ? ? D+g w w ' G $? d ̴+ $ g g ă7wW g ă ? g +G w G g ԃg w Դ+w ww ̃ ? 7wW ?wԃG ̴+ w G w ogww : + : ă?7wg <|g og +g ă?o w g ă 'ԃ w g +: ? owtԃg ă/ W T o t+ ? t?o wԃ Wo t w+ w 4 w7 oWG w g +  d dw ̴+: '  / w? T'w $+g w w ? G ?  d +? ot _ ă WG w̃g +G w ̃ g ?? T G $+? d $G o w Gg ww + w 'ԃ g w '+ G ăw w w Gg ww wG ̴+ Gw ă:'ăgw d+ w $ ? ww ?owt+ԃ: O w $: w ?g w ?oԴg 4wg 'ԃ: o ? wԴ+ot g wă ? G g + w dă /  O G ̴+g / wdă?  4 / t+w G w? oww + 'g 4 w  t ot+g ?o w d ̃  ̴+wd w̃?g t ?w? 'w + Ww  'g 4: L+ w tG o w wԃ: w ̴+??  w̃ W7 7oww +g w g w ? t + ?g'g ăw? t+ ? tG Ww ?oww o$|+w gԃ d o d/ w 7 4+ wg w Gg w 'ԃG +o t ww ă W g+ ? tg gww +Ww ă w w ? t : Ĵ+ w o$g ăW ԃg ă w+ t g G o w ? t + w 4?g w www + ' W wԃ w ̴+G /w ă'w 7  w+ă ? gw : /W_ t_ +G ?  W w ̃7  ? Դ+ /  O  ? t |+wo t w ? + o woă T wOw ̴+t  Wo tԃ ' w+/G w / w ' ?gt+ wG w W ? wow otG ̴w  wo t/w ; ăg +? G ? w ?w d? ̴+T t'w $ GWw ăԃ?wWw + ̃ Gg wtg wG W 'ԃ wg+ t? d 'ԃ wg t G + wԃ wo tw / + +G g /g:g t+ W + w d ? w w o t+ԃ ww ?o tGo? +/w ԃ ܷ: w <G o ? +  ?d G w̃ w ? t+  o tW ? ?Wg+c wG $ wgG w w +G ? dgw w? _ w Gt+? d w w ? t/ 'w t+: Wgw ? 'ԃ_ w G + _ w : ă w 'G ăG o w+ W  ? t wG ̴+g /g: 4 ܷ: w ? W ̴+ t d wdăG o w+ Gg ww  w ' G 4+ w7 oWw wtԃ w +w ww ? g  ? t /W_ ' + w  ?g |+wo t?  wg  + ? tG ww ̃ / w ' + o$ ?' w 'ԃG w? ̃/Դ+ 'ԃ ? t  ̴+w o t ' w T: ̴+w ?̃/ ': d w+ o G w w ? tG w g+C@ { s k p+s +  k p+ {s