Հայ Զինվոր - Page 5

5
Â Æ ì 4 6 ( 1 1 6 6 ) 2 3 - 2 9 Ü à Ú º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6
² ¼ ¶² ÚÆÜ ´² Ü ² Î

è ² ¼Ø ² Î ² Ü ÊàðÐð¸Æ ÜÆêî

5-ñ ¹ μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý åÉ ³ ÝÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ` ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 16-ÇÝ ³ ÝóÏ ³ óí » ó ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç ÝÇëï ª » Ýà ³ Ï ³ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ : ÜÇëïÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » óÇÝ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåÙ ³ Ý ¨ § Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ïñáõÙ ³ é ³ ç ³¹ ñ ³ ÝùÇ ÙÇçáóáí ¦ · áñ- ÍÁÝà ³ óÇ Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñÍÙ ³ Ý áõÕÇÝ » ñÁ :
Æñ ½ » ÏáõÛóáõÙ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÁ Ëáë » ó ¹ Çñù » ñáõÙ ³ ñ ·» É ³ - ÷³ ÏáóÝ » ñÇ ¨ ³ Ùñ ³ ßÇÝ ³ Ï ³ Ý Ï ³ éáõÛóÝ » ñÇ Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñÍÙ ³ ÝÁ áõÕÕí ³ Í Ù » Í ³ Í ³ í ³ É ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ : Ü ³ ¨ Ýß » ó ³ ÛÝ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ÙÇçáó ³ éáõÙÝ » ñÁ , áñáÝù Çñ ³ Ï ³ Ý ³ ó- Ý » Éáõ ¹» åùáõÙ Ï ³ ñÓ ³ Ý ³· ñí » Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåÙ ³ Ý ³ é ³ í » É μ ³ ñÓñ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñ :
ØÛáõë ½ » ÏáõóáÕÝ » ñÁ Ýß » óÇÝ , áñ § Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ïñáõÙ ³ é ³ ç ³¹ ñ ³ ÝùÇ ÙÇçáóáí ¦ Ñ ³ Û » ó ³ - Ï ³ ñ · Ý ÁÝ ¹ Ñ ³ Ýáõñ ³ éÙ ³ Ùμ · áñÍáõÙ ¿, ë ³ Ï ³ ÛÝ ¹» é¨ë Ï ³ Ý ßïÏÙ ³ Ý Ï ³ ñÇù áõÝ » óáÕ ËÝ- ¹ ÇñÝ » ñ : Ô » Ï ³ í ³ ñÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · áõÙ áñ ³ Ï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ çÁÝà ³ óÇ ¨ Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñÍÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ ë ³ Ï ³ ñ¨áñ ·³ Õ ³÷³ ñ ¿: Ü » ñÏ ³ Ù ³ ñï ³ Ññ ³ í » ñÝ » ñÇ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáõÙ ³ ÛÝ ³ ÝÑñ ³ - Å » ßï ¿ ÏÇñ ³ é » É μáÉáñ ûÕ ³ ÏÝ » ñáõÙ :
² Ù ÷ á ÷» Éáí ÝÇëïÁ ª ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ , ·» Ý » ñ ³ É-Ù ³ Ûáñ Î ³ ñ » Ý ² μñ ³ - Ñ ³ ÙÛ ³ ÝÁ Ù ³ ïÝ ³ Ýß » ó ùÝÝ ³ ñÏí ³ Í Ñ ³ ñó » ñÇ ßáõñç ³ é ³ í » É Ï ³ ñ¨áñ ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÁ ¨ Ñ ³ ÝÓÝ ³ - ñ ³ ñ ³ Ï ³ ÝÝ » ñ ïí » ó ¹ ñ ³ Ýó ÉáõÍÙ ³ Ý áõÕÕáõÃÛ ³ Ùμ :
Ð . ² ì º îÚ ² Ü · Ý ¹³ å » ï
5-ñ ¹ μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñáõÙ
Ð ³ ÛÏ ÎÇñ ³ ÏáëÛ ³ Ý

Ð ³ Ûáó μ ³ Ý ³ Ï

º ñμ åÇï , ØÑ »° ñ , » ÉÝ » ë Å ³ ÛéÇó` Ð » Í ³ Í ùá ÓÇÝ Ùáõà ¹³ ñ » ñÇó , ÞáÕßáÕ ³ óÝ » ë Ãáõñ Ï » Í ³ ÏÇÝ , òÝÍ ³, ׳ ËñÇ Ñ ³ Ûáó á · ÇÝ :
ÂáÕÝ » ë ë ³ ÝÓÁ ùá ùáõéÏÇÏÇ , ÂáÕ áñ » ñÏñáí áÕç åïïíÇ , Ä ³ ÙÝ ¿ » Ï » É ³ ßË ³ ñÑ ·³ Éáõ ¹, Ø ³ ï ³ Õ ÉÇÝ » Ýù ½áñ » Õ Ñá · áõ ¹:
¸áõ Ïï » ëÝ » ë í ³ ÛñÇ ó » Õ » ñ , àñ ïÇñ » É » Ý Ù » ñ Ñ ³ Ûñ » ÝÇÝ , Îáõ½ » ë ÑÇß » É Ùà ³ ëïí » ñ Ø ³ ÝÏáõÃÛáõÝ ¹, ³ ¯Ë , ó ³ í ³· ÇÝ :
àõñ ³ Ù » Ý ï » Õ` ³ Ù » Ý ß » ÝáõÙ Ð ³ Ûáó » ñ · Ý ¿ ñ ½ÇÉ ½ñÝ · áõÙ ÊÝ ¹ áõÃÛáõÝ ¿ ñ êáõñμ ¼ ³ ïÏÇÝ ÊÝÏÇ μáõÛñáí Ù » ñ í ³ Ýù » ñÇÝ :
Èé » óñ » É » Ý í ³ Ýù áõ ¹ åñáó , Ø » ½ ÃáÕ » É » Ý ÙÇ Ëáñ Ñá · áó , ² í » ñ » É » Ý μ » ñ ¹ áõ ç ³ Õ ³ ó , ¸áõ ÙÇ ° Ñáõ½íÇñ , ³ ÛÉ` ³ Ùáõñ Ï ³ ó :

² Ûó » ÉáõÃÛáõÝ ½áñ ³ Ù ³ ë

ÜáÛ » Ùμ » ñÇ 20-ÇÝ º ñ¨ ³ ÝÇ Ðáí ³ ÝÝ » ë ÞÇñ ³ ½Ç ³ Ýí ³ Ý ÃÇí 169 ÑÇÙÝ ³ Ï ³ Ý ¹ åñáóÇ 2-ñ ¹
¹³ ë ³ ñ ³ ÝÇ ë ³ Ý » ñÁ μ ³ Ý ³ Ï-Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛáõÝ Ï ³ å » ñÇ ³ Ùñ ³ åÝ ¹ Ù ³ Ý ßñç ³ Ý ³ ÏÝ » ñáõÙ
³ Ûó » É » óÇÝ 5-ñ ¹ μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇó Ù » ÏÁ :
² ß ³ Ï » ñïÝ » ñÁ áõëáõóÇãÝ » ñÇ ¨ ÍÝáÕÝ » ñÇ Ñ » ï ßñç » óÇÝ ½áñ ³ Ù ³ ëÇ ï ³ ñ ³ ÍùáõÙ , Í ³ Ýáà ³ ó ³ Ý ½ÇÝíáñÝ » ñÇ ³ éûñÛ ³ ÛÇÝ , ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ ÝÝ áõ ½ÇÝï » ËÝÇÏ ³ ÛÇÝ : Æñ » Ýó ï » ë ³ ÍÇó áõ ½ ·³ ó ³ ÍÇó ïå ³ íáñí ³ Í ª » ñ » Ë ³ Ý » ñÁ » Õ ³ Ý Ý ³ ¨ ½áñ ³ Ù ³ ëÇ
׳ ß ³ ñ ³ ÝáõÙ , Ñ ³ Ùï » ë » óÇÝ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ×³ ß ³ ï » ë ³ ÏÝ » ñÁ :
ØÇçáó ³ éÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ¹ åñáóÇ ë ³ Ý » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ ó ³ Ý Ñ ³ Ù » ñ ·³ ÛÇÝ Íñ ³· ñáí :
Ð ³ Ûñ » Ý ³ ëÇñ ³ Ï ³ Ý ¨ ÅáÕáíñ ¹³ Ï ³ Ý » ñ ·» ñÇ
Ï ³ ï ³ ñáõÙÝ » ñÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï Ýñ ³ Ýó ÙÇ ³ ó ³ Ý Ý ³ ¨ å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ : Î ³ ñ¨áñ » Éáí ÝÙ ³ Ý ³ ïÇå ÙÇçáó ³ éáõÙÝ » ñÁ ª
½áñ ³ Ù ³ ëÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ É , ÷ áË · Ý ¹³ å » ï Î . ÊáõÙ ³ ñÛ ³ ÝÁ ÷³ ëï » ó , áñ
¹ ñ ³ Ýù Ýå ³ ëïáõÙ » Ý μ ³ Ý ³ Ï-Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛáõÝ Ï ³ åÇ ³ Ùñ ³ åÝ ¹ Ù ³ ÝÁ , ³ ½ · -μ ³ Ý ³ Ï
Ñ ³ Û » ó ³ Ï ³ ñ · Ç Ï ³ Û ³ óÙ ³ ÝÁ :
Îé ³ å ³ ßïÇ ù ³ Ý ³ ÏÁ Íáí , Ø » Ýù å ³ Ûù ³ ñ » Ýù í ³ éíáÕ ëñïáí , ÀÝÏ ³ Ý ³ ÝÃÇí ³ ÝÙ ³ Ñ ù ³ ç » ñ , ÂáÕ ³ ÝÇÍí » Ý ¿ Ý ë » õ ûñ » ñ :
Ð ³ ßÇí áõÝ » Ýù ¹» é Ù ³ ùñ » Éáõ Ü ³ ËÝÛ ³ ó ÷³ éùÁ » ï μ » ñ » Éáõ , ¸áõ ½áñ ³ í ³ ñ Ù » ñ ³ éç » õÇó Ø » Ýù ¿ É ½ÇÝíáñ ùá » ï » õÇó :
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
5
ÂÆì 4 6 ( 1166) 23 - 2 9 Ü àںشºðÆ 2 016 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î è²¼Ø²Î²Ü ÊàðÐð¸Æ ÜÆêî 5-ñ¹ μ³Ý³Ï³ÛÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý åɳÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 16-ÇÝ ³Ýóϳóí»ó ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý é³½Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïª »Ýóϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùμ: ÜÇëïÇ ÁÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»óÇÝ Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ §Ññ³Ù³Ý³ïñáõÙ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ÙÇçáóáí¦ ·áñ- ÍÁÝóóÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ: Æñ ½»ÏáõÛóáõÙ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ Ëáë»ó ¹Çñù»ñáõÙ ³ñ·»É³- ÷³ÏáóÝ»ñÇ ¨ ³Ùñ³ßÇÝ³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ áõÕÕí³Í ٻͳͳí³É ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ 9+<:8|9Ӣ 9+<* 99+;2 +<99 +<99;+<8\+9: 98|:|:;<+<::;\99+;8 :;:9; 8|;+<8+<9+<;2Ь9+8:;R ++:\;:;\9 8+<;9<+<9+<+|;:+9 9+<;:+<8+<9 9+;8<+<:\+<9:;\8<9+<9 8+<+9+<8+;:\9+<9 +<:+<:+8+<;9<; +<;+9:;\9;9+;99:;\: ++8:;\;<:9\9+;8 99+;<8|9 :; *|9;+<9+<9+<:;:;\9 +<:+<:|+<+;+<9;8r 98|:|:;<::*b 9+<9+;<+2Ь8+<;+|9 89+9+<9:;\; +<:9+<9 +|:;8:;\9 + :+<8+<99 ++:*: 8+<9 9:89+<9 8+<;8|; :;\9+;<:9R 89Ь+8|;9+; 9L+8+<:+<;9+<9 9+<9+<8+<;+|:;\9 :;+<8+<8+<9 +<:+<:|898<+<;<8r * 8+<:+<;+8+<+|:;89+<9Ь9+<9+<; :+2 8+<;*:; +|+<9\+<;|+<; + 9+;8+2 9+<;:+<9;+<:+;9+;8r :\+<99+<99+;:;\9 +<99 +<99;+2Ь8\+9: + 88|;+<:+8 :8:; ;9\+<89+;:;\9+,9;|:;|+8:: 98|::8* +:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<; +|+9+;+<89+<9:; 8+<;+9 +,;+2Ь9+<99+<98 9+<:9+<99+;2 ;99+<;8:+<8 9+<;;<+;8r 9:;\;:r +<:+<:+8 8+<;*:; 89+8|;9+;8 * 9+<99<9+2Ь;+<;+<8+<99+; ::+;2 +;+<9;2 8:;\89+<9 :;\9\9\:;\8<9+<9à9 +,:+:9+,9+|9++<:\+:R;;+ +<9+<8+<98|9 +:;+<98|+<::;:;\99 +<98 88|;+<8::9+<9Ь9 +<9:;2 +<9+<8+; :\8|: 99++ ; +89+: 8\+<9:8|;69 +8+<8 ;: 9<8|9 9:;\82 ++<;+;8|;29:9\9:9\+<;<9+: 8<:;\; 8+8+<88|9;,98+2 9|+<8;8r 9+2 9:;2 :+|8|9Ӡ8,:9\9+: :+<99<8 ;: ;:;\:88|88r8,:9R :; +;8;:: :9\:r :\:::8r8L+<99 + +8+8 +<98+<;9 +|+<8:;\+9+<:+<9R 88r 9+9; +:;+9R 9:+|:;\++:;R 8:+:9+: :+<9;8r ;<+9\+;: ; :8|;+8 +9 9+; 9+<9;+98|98:;\++: 98|9+8 98<+<:::+;9+<988:;\8<9:;\9+ +<*8 ;<+<:+<+|8|9Ӡ: ;\; +<9+9 :+9V +<9+9 9+9:;\99 +<9:;2 +;+|9 +; +8|8 +;9+|:;\989+:;\8<9:;\9 +; ::;\; ++<:88|9Ь8988r :;\9;:: 9+; :+<9;+;8|9Ӡ8:+;<;+8 +9 :+<9; :;R +:\;:;29++ 8<:9\+8 +9 98r 8:; 9:+|:;2+,:+;+8 +9 +;+ :;R :|+<9\+<;2+:;R 98|+ 9:;\+:8|; +<98 +<9:;\; 8+<;3+,9;<+8:;\8<9:;\9 +:;+<9+<:9:9+9+;8r#8|9 +;*+<98r 9 ::+<99+: 98|;+<+8p+<9:+<9 8<8|:c 98|99+<8+<9 +:\;:;<8r";+++<:+<;+<98r :+<9+;8 +<9+<89+<:+<;+<8:;\8<9:;\9Ь8+<:\+;8r +<9;+<:\9+9+<9 9;:|+<9+<89+;:;\9+<9;<+8+;<8|9R;+ +<9+<8+<98|9 +:;+<98|+<::;9+<9Ь+:;+<9+<:+;8|;2 9+88+,9+<8+;:9+;8 :;\::;\;<8|:<9+;8r * 89:9\9+;8r 9+:9;:|+;<8|9 +:;+<9+<:8r :+<;+<8;:;\9 8+<9:8<+<;<+<9Ь+8|9::;9+;8r +<:;;9+<98|9 ::\+<:+<+8|9:;\8<9+<99 :;P+8|9:+898|8+<98|9Ӣ 8l;+9;2 :+:+<88|;2 :;R ++|+<;<+<88|;0::\+<::;:+<8* +;+8+<9+;8 +9\+<9 9+<* +:;+<9+<:8p9|+<9+<;+<9:;\9 9+<9:+:+;<8|9 +8|9::;+<8+<9Ь9|+<9+<:+:+<89+;898|:|:;<+<:9+<9 898<+<;<;:;\9 +:\;:;<8r :+<9+;89+;8+<9+<;<+<9 9+<9+;+|+<98|9 8;+<+|;::Ӡ9 +<9;+9+<:8|;+<8+<9 * 8\:9\::;++<8+<9 +;+|+;8p8+<:+<;:;\99+;8r 8\+<9+<9+<8 9;+<9;2 98|+<;<+<9 9+<*:\+<;:+<+8|; 8\+<98+:+<98|9 +8|98+<:+<9:9\9+;88+<;*:;+8:: 99+<9+<:8|:R 98|:|:;<+<::;\99+;8*+:;+<9+<:8r 9;+<9+<9+<:+<;8r :+9\+<8+<8;|:8+|9++<:\+: 8 8:;\9+<;9+<98 ;|+<::+;2 :;+;+<9; 9:\+<:::;\9 +9 +<9+<89+<:+<;+<8:;\8<9:;\9Ь8+<:\8r +<9;+<:\9+9+<98 +<++r+<9+<89+<9+;<+<8+<;+|8r 8+<9+<;<9+<988:+<:\+<9:8r ;+<9+<88 8::9+9; :\+<9;+<;+9; :+<:::9R :;:::8 98+<9 +<98<8|: +<99+<9 ;+<:|+;8,:9R +<98|8:+9 +9 :+;R ;;+;9 +<98|: :;\9+9; ++: 9+<;;+8:;P9+<899+<;2 ;|+<:;8 +: +;+88:;R+:;R +:;+<:+<; 9+; +<::|+;\8|;09+9; +8 +8|9::; ;: +:+;\8|;39 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8 P