Հայ Զինվոր - Page 3

ÂÆì 4 6 ( 1166) 23 - 2 9 Ü àںشºðÆ 2 016 ²ÜβÊàôÂÚ²Ü êºðàôܸ Üð²Üø ä²Þîä²ÜàôØ ºÜ вÚðºÜÆøÆ ê²ÐزÜܺðÀ ê³Ùí»É вðàôÂÚàôÜÚ²Ü ²ÜβÊàôÂÚ²Ü ²ØºÜ²ØºÌ Òºèø´ºðàôØÀ ²ÝϳËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ù»ñ ïáݳóáõÛóáõÙ å³ïÙ³- Ï³Ý Ù»Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ ÑÇß³ï³ÏáÕ μ³½áõÙ ³Ùë³Ãí»ñ ³í»É³ó³Ý, áñáÝù, ³Ûëå»ë û ³ÛÝå»ë, ³éÝãíáõÙ »Ý ³ÝϳËáõÃÛ³ÝÝ áõ Ýñ³ å³ñ·¨³Í ëñ- μ³½³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÙÇ³Ï å³ßïå³ÝÇÝ áõ »ñ³ß˳- íáñÇÝ` ѳÛáó μ³Ý³ÏÇÝ: Ø»ñ ³ÝϳËáõÃÛáõÝÁ Ï»ñï- í»ó »ñÏñÇÝ å³ïáõѳë³Í ³Ñ³íáñ »ñÏñ³ß³ñÅÇ, ͳÝñ áõ ¹Åí³ñÇÝ ßñç³÷³ÏÙ³Ý ¨ å³ñï³¹ñí³Í ¹³- Å³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ: Ø»Ýù ²ÜβÊàô- ÂÚàôÜÜ ÁÝϳɻóÇÝù áã áñå»ë Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ μ³ó³ñÓ³Ï Ó»éùμ»ñáõÙ` ͳÝñ ½ñϳÝùÝ»ñÇ áõ Ù»Í ½áÑáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ýáí: ²ÝϳËáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í áõ ³Ù»Ý³ëñμ³½³Ý å³ñ·¨Á Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³ñÛáõÝ-ùñ- ïÇÝùáí ëï»ÕͳÍ, Ýñ³ ÍáóÇó ¹áõñë »Ï³Í μ³Ý³ÏÁ »Õ³í: ²ÝϳËáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í ѳÕóݳÏÁ μ³- ݳÏÝ ¿: Ø»Ýù Çñ³íáõÝù áõÝ»Ýù áõ å»ïù ¿ Ñå³ñï³Ý³Ýù Ù»ñ μ³Ý³Ïáí áõ Ýñ³ Ï»ñï³Í ѳÕóݳÏÝ»ñáí: Ðå³ñï³Ý³Ýù ÙÇßï, ³Ù»Ý ûñ, ³Ù»Ý ų٠áõ í³ÛñÏ- Û³Ý: Ø»Ýù å»ïù ¿ å³ñͻݳÝù Ù»ñ μ³Ý³Ïáí, Ýñ³ ½ÇÝíáñáí áõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáí: ´³Ý³ÏÝ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³Ï»ïÁ »Õ³í, áñÇ áõÅáí ³½³ï³·ñí»ó ²ñó³ËÁ, áñÇ ßÝáñÑÇí ²ñó³ËÁ ÷ñÏí»ó ѳ۳ó÷áõÙÇó: ´³Ý³ÏÁ Ù»½` ѳۻñÇë Ñå³ñï ³åñ»Éáõ Çñ³íáõÝù áõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»ó, Ù»½ Ù»ñ ׳ϳﳷñÇ ï»ñÁ ¹³ñÓñ»ó: гÛÏ³Ï³Ý μ³Ý³ÏÝ ³Ûëûñ ѽáñ áõ ½ëåÇã áõÅ ¿` Çñ ·»ñųٳݳϳÏÇó ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ùμ áõ ³ñÑ»ë- ï³í³ñÅáõÃÛ³Ùμ: ²Ûá°, ¹³ñ»ñÇ ÝÇñÑÇó ³ñÃݳݳÉáíª í»ñ³·ï³Ýù Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ, Ñéã³Ï»óÇÝù ³ÝϳËáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ϳ- ñáÕ³ó³Ýù å³ßïå³Ý»É Ù»ñ Ñ»ñáë³Ï³Ý μ³Ý³Ïáí: ²Ûá°, ³ÝϳËáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í Ó»éùμ»ñáõÙÁ μ³- ݳÏÁ »Õ³í, áñÇ ëï»ÕͳÍÝ áõ Ó¨³íáñ³ÍÁ å»ïù ¿ ͳé³ÛÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÝ áõ å»ïáõÃÛ³ÝÁ: ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Çñ »ÉáõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ³ë»É ¿. §... ²¼¶-´²Ü²ÎÀ ³ÛÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, áõñ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ³×áõÙ ¨ ³Ùñ³åݹíáõÙ ¿ Çñ μ³Ý³ÏÇ å³ïí»ñÝ»ñáí, Ý»ñ¹ñáõÙ- Ý»ñáí, ëï»Õͳ·áñÍ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áã û ×ÏéáõÙ ³Û¹ ³Ù»ÝÝ Çñ áõë»ñÇÝ ï³Ý»Éáõ μ»éÇ ï³Ï¦: ²Ûëûñ μáÉáñÇë å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳٳËÙμí»É ¨ ѳٳï»Õ áõÅ»ñáí ³éáÕç³óÝ»É áõ ½³ñ·³óÝ»É Ù»ñ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ: Ø»ñ μ³Ý³ÏÇ Ñ½áñ ÉÇÝ»ÉÁ Ù»ñ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÇó ¿ Ï³Ëí³Í: ºñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÙdzÛÝ Ù»ñ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ Ϲ³éÝ³Ý ³ÝËáó»ÉÇ áõ å³ßïå³Ýí³Í, ÇëÏ Ù»ñ »ñÏÇñÁª ѽáñ áõ μ³ñ»Ï»óÇÏ: Èáõë.ª ²ñ»· ì²ð¸²ÜÚ²ÜÆ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 3