Հայ Զինվոր - Page 2

2 ä ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ Ó » éÝ ³ Í ùÝÝ ³ ñÏáõÙÝ » ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ûñ » ñë äÜ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñáõÙ Ï ³ Û ³ ó » É ¿ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙÁ Ð ³ Ýñ ³ ÛÇÝ ËáñÑñ ¹ Ç ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ Ñ » ï :
Â Æ ì 4 6 ( 1 1 6 6 ) 2 3 - 2 9 Ü à Ú º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6
Ð ² ܸÆäàôØ ÐÐ äÜ ì ² ðâ ² Î ² Ü Ð ² Ø ² ÈÆðàôØ
ÜáÛ » Ùμ » ñÇ 18-ÇÝ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÝ ÁÝ ¹ áõÝ » É ¿ Ü ² - îú-Ç · ÉË ³ íáñ ù ³ ñïáõÕ ³ ñÇ Ýáñ ³ Ñ ³ Ûï Ù ³ ñ- ï ³ Ññ ³ í » ñÝ » ñÇ Ñ ³ ñó » ñáí ÷ áËï » Õ ³ Ï ³ É æ » ÛÙÇ Þ »³ ÛÇÝ :

ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðÀ Ð ² ܸÆä º È ¾ Ð ² Üð ² ÚÆÜ ÊàðÐð¸Æ ² ܸ ² ØÜ º ðÆÜ

Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ Ý-Ü ² îú Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ÁÝ- à ³ óùÝ áõ Ñ » é ³ ÝÏ ³ ñÝ » ñÁ : Ü ² îú-Ç Ý » ñÏ ³ Û ³ - óáõóÇãÁ μ ³ ñÓñ ¿ · Ý ³ Ñ ³ ï » É Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ ² ýÕ ³ Ýëï ³ ÝáõÙ » õ Îáëáíá- ÛáõÙ ¸ ³ ßÇÝùÇ Õ » Ï ³ í ³ ñ ³ Í ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ é ³ ù » ÉáõÃÛáõÝÝ » ñÇÝ : ÎáÕÙ » ñÝ ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ï » Ý · Ý ³ Ñ ³ ï » É å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý μ ³ ñ »÷ á- ËáõÙÝ » ñÇ , å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛ ³ Ý » õ í ³ ñÅ ³ ÝùÝ » ñÇ , μ ³ ñ » í ³ ñùáõÃÛ ³ Ý » õ ³ ÛÉ μÝ ³ - ·³ í ³ éÝ » ñáõÙ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óíáÕ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ Ï- óáõÃÛáõÝÝ áõ Ü ² îú-Ç ËáñÑñ ¹³ ïí ³ Ï ³ Ý ³ ç ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ : Î ³ ñ » õáñí » É ¿ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý » ñÏËáëáõÃÛ ³ Ý Ó » õ ³ ã ³÷» ñÇ Ñ » ï ³·³ û · ï ³ - · áñÍáõÙÁ ² ÝÑ ³ ï ³ Ï ³ Ý · áñÍÁÝÏ » ñáõÃÛ ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ýáñ Íñ ³· ñÇ Ùß ³ ÏÙ ³ Ý Ýå ³ ï ³ Ïáí :
¼ñáõÛóÇ ÁÝà ³ óùáõÙ Ï ³ ñÍÇùÝ » ñ » Ý ÷ áË ³ - Ý ³ Ïí » É Ý ³» õ ï ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ Ý ³ ÛÇÝ ³ Ýíï ³ Ý- · áõÃÛ ³ Ý Ñ ³ ñó » ñÇ ßáõñç £
øÜÜ ² ðÎì º È º Ü º ðÎÎàÔØ Ð ² Ø ²¶ àðÌ ² ÎòàôÂÚ ² Ü ¼ ² 𠶲 òØ ² Ü ÐÜ ² ð ² ìàðàôÂÚàôÜÜ º ðÀ
ÜáÛ » Ùμ » ñÇ 17-ÇÝ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÝ ÁÝ ¹ áõÝ » É ¿ ÐÐáõÙ Þí »¹ Ç ³ ÛÇ Â ³·³ íáñáõÃÛ ³ Ý ³ ñï ³ Ï ³ ñ · » õ ÉÇ ³ ½áñ ¹» ëå ³ Ý Ø ³ ñïÇÝ ³ øáõÇùÇÝ ( Ýëï ³ í ³ ÛñÁ` ù . ÂμÇÉÇëÇ ) » õ ÐÐ-áõÙ Þí »¹ Ç ³ ÛÇ
 ³·³ íáñáõÃÛ ³ Ý · áñÍ » ñÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ Ñ ³ í ³ ï ³ ñÙ ³ ï ³ ñ Ø ³ ñ ·³ ñÇï ³ øñÇëïÇ ³ Ý- ëáÝÇÝ :
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ » ñÏÏáÕÙ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý ÑÝ ³ ñ ³ - íáñáõÃÛáõÝÝ » ñÁ : Üßí » É ¿, áñ à »» õ ÏáÕÙ » ñÇ ÙÇç » õ ãÏ ³ ³ ßËáõÛÅ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ - · áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝ , ë ³ Ï ³ ÛÝ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÁ » õ Þí »¹ Ç ³ Ý , ÉÇÝ » Éáí Ü ² îú-Ç · áñÍÁÝÏ » ñ » ñÏñ- Ý » ñ , μ ³ í ³ Ï ³ ÝÇÝ ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ï Ñ ³ Ù ³· áñ- Í ³ ÏóáõÙ » Ý Ü ² îú /¶ ÐÊ Ó » õ ³ ã ³÷ áí , ÇÝãå » ë Ý ³» õ º² ÐÎ ßñç ³ Ý ³ ÏÝ » ñáõÙ : º ñÏÏáÕÙ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ ÝÁ Ýáñ Ëà ³ Ý Ñ ³ Õáñ ¹» Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí ÏáÕÙ » ñÁ å ³ ÛÙ ³ Ý ³ - íáñí » É » Ý Ý ³ Ë ³ Ó » éÝ » É é ³ ½Ù ³ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý » ñÏËáëáõÃÛ ³ Ý Ó » õ ³ ã ³÷, áõëáõÙÝ ³ ëÇñ » É Ø ² Î- Ç Ñáí ³ Ýáõ Ý » ñùá » ñÏáõ å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÙÇç » õ Ë ³ Õ ³ Õ ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ Ñ ³ Ù ³ - · áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý , ÇÝãå » ë Ý ³» õ ³ ÛÉ Íñ ³· ñ » ñÇ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÙ ³ Ý ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝÝ » ñÁ :
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý Ý ³» õ ï ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ Ý ³ ÛÇÝ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ñ ³ ñó » ñ :
2 ä ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ Ó » éÝ ³ Í ùÝÝ ³ ñÏáõÙÝ » ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ûñ » ñë äÜ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñáõÙ Ï ³ Û ³ ó » É ¿ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙÁ Ð ³ Ýñ ³ ÛÇÝ ËáñÑñ ¹ Ç ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ Ñ » ï :
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » É ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ - Ý ³ Ï ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÏÛ ³ ÝùÇÝ Ï ³ Ù ³ éáÕçáõÃÛ ³ ÝÁ å ³ ï ׳ é ³ Í íÝ ³ ëÝ » ñÇ Ñ ³ ïáõóÙ ³ Ý Íñ ³· ÇñÁ , §² ½ · -μ ³ Ý ³ Ï ¦ ·³ Õ ³÷³ ñÇ ÏÛ ³ ÝùÇ ÏáãÙ ³ Ý ¹ ñáõÛÃÝ » ñÁ : î » ë ³ Ï » ïÝ » ñ ¨ Ï ³ ñÍÇùÝ » ñ » Ý ÷ áË ³ Ý ³ Ïí » É ³ é ³ ç ³ ñÏíáÕ Íñ ³· ñÇ Ý » ñ ¹ ñÙ ³ Ý Ýå ³ ï ³ Ï ³ Ñ ³ ñÙ ³ ñáõÃÛ ³ Ý , ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ï ÏÇñ ³ éÙ ³ Ý ¨ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý , à ³÷³ ÝóÇÏ í » ñ ³ ÑëÏÙ ³ Ý Ù » Ë ³ ÝǽÙÝ » ñÇ Ó¨ ³ íáñÙ ³ Ý ³ ÝÑñ ³ Å » ßïáõÃÛ ³ Ý , ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕ- Ý » ñÇÝ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ ³ ç ³ Ïó » Éáõ · áñÍáõÙ Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ ÙáõÃÛ ³ Ý ¨ ³ ÛÉ Ñ ³ ñó » ñÇ ßáõñç :
Ð ³ ßíÇ ³ éÝ » Éáí ùÝÝ ³ ñÏíáÕ Ý ³ Ë ³· ÍÇ ÝÏ ³ ïÙ ³ Ùμ Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ï ³ ÛÝáõÃÛ ³ Ý É ³ ÛÝ ß » ñï » ñÇ Ñ » ï ³ ùñùñáõÃÛáõÝÁ` Ð ³ Ýñ ³ ÛÇÝ ËáñÑñ ¹ Ç ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÝ ÁÝ ¹· Í » É » Ý ÝÙ ³ Ý ùÝÝ ³ ñÏáõÙÝ » ñÇ ¨ ï » ë ³ Ï » ïÝ » ñÇ ÷ áË ³ Ý ³ ÏÙ ³ Ý Ï ³ ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ :

ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðÀ Ð ² ܸÆä º È ¾ Èð ² îì ² ØÆæàòÜ º ðÆ Ü º ðÎ ² Ú ² òàôòÆâÜ º ðÆÜ

Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÏÛ ³ ÝùÇÝ Ï ³ Ù ³ éáÕçáõÃÛ ³ ÝÁ å ³ ï ׳ é ³ Í íÝ ³ ëÝ » ñÇ Ñ ³ ïáõóÙ ³ Ý Íñ ³· ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÙ ³ Ý Ýå ³ ï ³ Ïáí ³ Ýó- Ï ³ óíáÕ Ñ ³ Ýñ ³ ÛÇÝ ùÝÝ ³ ñÏáõÙÝ » ñÇ ß ³ ñùáõÙ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ë- Û ³ ÝÁ äÜ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ - Ù ³ ÉÇñáõÙ Ñ ³ Ý ¹ Çå » É ¿ ÙÇ ß ³ ñù Éñ ³ ïí ³ ÙÇçáóÝ » ñÇ Õ » - Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ¨ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ Ñ » ï :
Î ³ ñ¨áñ » Éáí Éñ ³ ïí ³ ÙÇçáóÝ » ñÇ Ñ » ï ÝÙ ³ Ý Ó¨ ³ ã ³ - ÷ áí Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙÝ » ñÁ ª ìÇ- ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ Ýß » É ¿, áñ ¹ ñ ³ Ýù ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝ » Ý ÁÝÓ » éáõÙ ³ ÙμáÕç ³ Ï ³ Ý ï » - Õ » Ï ³ ïíáõÃÛáõÝ ÷ áË ³ Ýó » - Éáõ Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ ÝÁ à »° ùÝÝ ³ ñÏíáÕ Ý ³ Ë ³ Ó » éÝáõÃÛ ³ Ý ¨ à »° ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇÝ í » ñ ³ μ » ñáÕ Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ï ³ Ï ³ Ý Ñ » ï ³ ùñùñáõÃÛáõÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝáÕ ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É :
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » É ¿ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · áõÙ §² ½ · -μ ³ Ý ³ Ï ¦ ·³ Õ ³÷³ ñ ³ ËáëáõÃÛáõÝÁ ÏÛ ³ ÝùÇ Ïáã » Éáõ ¹ ñáõÛÃÝ » ñÝ áõ ³ é ³ í » É ³· áõÛÝ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÇ Ñ ³ ëÝ » Éáõ é ³ ½Ù ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÑÇÙÝ ³ Ï ³ Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ » ñÁ , ³ Ý ¹ -
ñ ³¹³ ñÓ » É ¿ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ¨ Ù ³ ñï ³ - Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ½áÑí » - Éáõ Ï ³ Ù Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛáõÝ ëï ³ Ý ³ Éáõ ¹» åùáõÙ å » ï ³ Ï ³ Ý ³ å ³ - Ñáí ³· ñ ³ Ï ³ Ý í ׳ ñÇ ³ í » É ³ óÙ ³ Ý Íñ ³· ñÇÝ : ä ³ ï ³ ëË ³ Ý » Éáí ¼ÈØ-Ý » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇã- Ý » ñÇ Ñ ³ ñó » ñÇÝ` ÐÐ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ·» ñ ³ ï » ëãáõÃÛ ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñÁ Ëáë » É ¿ Ý ³ ¨ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñáõÙ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óíáÕ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ ¨ ³ é ³ çÇÏ ³ ³ Ý » ÉÇùÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É , Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » É ¿ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » - ñÇ Ó » éùμ » ñáõÙÝ » ñÝ áõ μ ³ óÃá- ÕáõÙÝ » ñÁ ª ÁÝ ¹· Í » Éáí , áñ §² ½ · -μ ³ Ý ³ Ï ¦ ·³ Õ ³÷³ ñ ³ - ËáëáõÃÛáõÝÁ μÝ ³ í ãÇ ï ³ ÝáõÙ Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý Ï ³ Ù å » - ïáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ³ óÙ ³ ÝÁ , ³ í » ÉÇÝ` §² ½ · -μ ³ Ý ³ ÏÁ ¦ ³ ÛÝ Ñ ³ - ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ · áñÍáõÙ ¿ áñå » ë Ù » Ï ÙÇ ³ ëÝáõÃÛáõÝ : ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ Ýß » É ¿, áñ ÙÇ ³ ÛÝ μ ³ Ý ³ ÏÇ Ý » ñáõÅÇ ÉÇ ³ ñÅ » ù û · ï ³· áñÍÙ ³ Ùμ` ïÝï » ëáõÃÛ ³ Ý , ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý , Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ï ³ Ï ³ Ý , Ïñà ³ Ï ³ Ý , · Çï ³ Ï ³ Ý ¨ ³ ÛÉ ³ ëå ³ ñ » ½Ý » ñÇ Ý » ñ ¹³ ßÝ ³ Ï ÷ áË · áñ- Í ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ » Ý å ³ ÛÙ ³ Ý ³ íáñí ³ Í Ý ³ ¨ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ù ³ ñïáõ- Ý ³ ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ å » ïáõÃÛ ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÙÁ :

² Ûó » ÉáõÃÛáõÝ ÐÐ äÜ ä ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ » ï ³ ½áï ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ Ý

Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝáõÙ ³ ÝóÏ ³ óíáÕ § Ü ² îú-Ç ß ³ μ ³ à ¦ ÙÇçáó ³ éáõÙÝ » ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 17-ÇÝ ÐÐ äÜ ä ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ » ï ³ ½áï ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ Ý ³ Ûó » É » óÇÝ Ü ² îú-Ç · ÉË ³ íáñ ù ³ ñïáõ- Õ ³ ñÇ ³ Ýíï ³ Ý ·³ ÛÇÝ Ýáñ Ù ³ ñï ³ Ññ ³ í » ñÝ » ñÇ · Íáí û · Ý ³ Ï ³ ÝÇ ï » Õ ³ Ï ³ É , ¹ áÏïáñ æ » ÛÙÇ ÞÇÝ ¨ Ü ² îú-Ç ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½ÙÇ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ å ³ ï ³ ë- Ë ³ Ý ³ ïáõ ¶ í » Ý ì ³ ÙáëÁ :
ÐÐ äÜ ä ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ » ï ³ ½áï ³ - Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝÇ å » ï , ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý · ÇïáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ ¹ áÏïáñ , åñáý » ëáñ , ·» Ý » ñ ³ É-É » Ûï » Ý ³ Ýï Ð ³ ÛÏ øáà ³ ÝçÛ ³ ÝÁ ÑÛáõñ » ñÇÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » ó Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝÇ · áñÍáõÝ » áõÃÛáõÝÁ , ëï » ÕÍÙ ³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÝ áõ ÑÇÙÝ ³ Ï ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÁ : Ì ³ í ³ Éí ³ Í ½ñáõÛóÇ ÁÝà ³ óùáõÙ Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝÇ å » ïÝ áõ · ÇïÝ ³ Ï ³ Ý-í » ñÉáõÍ ³ - μ ³ ÝÝ » ñÁ Ù ³ Ýñ ³ Ù ³ ëÝ Ëáë » óÇÝ Ï ³ éáõÛóÇ · Çï ³ Ïñà ³ Ï ³ Ý Íñ ³· ñ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ : Üß » óÇÝ , áñ ä ² ÐÐ-áõÙ áõß ³¹ ñáõÃÛ ³ Ý Ï » ÝïñáÝáõÙ ¿ ÏÇμ » é ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ¨ ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý é » ëáõñëÝ » ñÇ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý áÉáñïÁ : îíÛ ³ É áÉáñïÇ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ ÝÝ áõÕÕí ³ Í Íñ ³· ñ » ñÇ Ñ ³ - Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª Ý ³ Ë ³ ï » ëíáõÙ ¿ ä ² ÐÐ-Ç ² ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ¨ ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý-Ñ ³ Õáñ ¹³ Ïó ³ ÛÇÝ ï » ËÝáÉá- · Ç ³ Ý » ñÇ Ï » ÝïñáÝÇ ÑÇÙ ³ Ý íñ ³ ëï » ÕÍ » É ÎÇμ » é ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ¨ ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý é » ëáõñëÝ » ñÇ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý ÇÝëïÇïáõï : ¸áÏïáñ ÞÇÝ μ ³ ñÓñ · Ý ³ Ñ ³ ï » ó ä ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ » ï ³ ½áï ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝÇ Ñ » ï ³ ½áï ³ Ï ³ Ý ¨ Ïñà ³ Ï ³ Ý Íñ ³· ñ » ñÁ` íëï ³ ÑáõÃÛáõÝ Ñ ³ ÛïÝ » Éáí , áñ ¹ ñ ³ Ýù ÏÝå ³ ëï » Ý ÐÐ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý- ³ Ýíï ³ Ý ·³ ÛÇÝ Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · Ç ³ ñ ¹ Ç ³ Ï ³ Ý ³ óÙ ³ ÝÁ :
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÂÆì 4 6 ( 1166) 2 3 - 2 9 Ü àںشºðÆ 2 016 вܸÆäàôØ ÐÐ äÜ ì²ðâ²Î²Ü вزÈÆðàôØ ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 18-ÇÝ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ÁݹáõÝ»É ¿ ܲ- îú-Ç ·É˳íáñ ù³ñïáõÕ³ñÇ Ýáñ³Ñ³Ûï Ù³ñ- ï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí ÷áËï»Õ³Ï³É æ»ÛÙÇ Þ»³ÛÇÝ: гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»É »Ý г۳ëï³Ý-ܲîú ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ÁÝ- óóùÝ áõ Ñ»é³ÝϳñÝ»ñÁ: ܲîú-Ç Ý»ñϳ۳- óáõóÇãÁ μ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É г۳ëï³ÝÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ²ýÕ³Ýëï³ÝáõÙ »õ Îáëáíá- ÛáõÙ ¸³ßÇÝùÇ Õ»Ï³í³ñ³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ÎáÕÙ»ñÝ ³ñ¹Ûáõݳí»ï »Ý ·Ý³Ñ³ï»É å³ßïå³Ý³Ï³Ý μ³ñ»÷á- ËáõÙÝ»ñÇ, å³ßïå³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý »õ í³ñųÝùÝ»ñÇ, μ³ñ»í³ñùáõÃÛ³Ý »õ ³ÛÉ μݳ- ·³í³éÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ñ³Ù³·áñͳÏ- óáõÃÛáõÝÝ áõ ܲîú-Ç ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ: γñ»õáñí»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ó»õ³ã³÷»ñÇ Ñ»ï³·³ û·ï³- ·áñÍáõÙÁ ²Ýѳï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýáñ Íñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ¼ñáõÛóÇ ÁÝóóùáõ٠ϳñÍÇùÝ»ñ »Ý ÷á˳- ݳÏí»É ݳ»õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý- ·áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç£ øÜܲðÎìºÈ ºÜ ºðÎÎàÔØ Ð²Ø²¶àð̲ÎòàôÂÚ²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü Ðܲð²ìàðàôÂÚàôÜܺðÀ ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 17-ÇÝ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ÁݹáõÝ»É ¿ ÐÐ- áõÙ Þí»¹Ç³ÛÇ Â³·³íáñáõÃÛ³Ý ³ñï³Ï³ñ· »õ Édz½áñ ¹»ëå³Ý سñïÇݳ øáõÇùÇÝ (Ýë- ï³í³ÛñÁ` ù. ÂμÇÉÇëÇ) »õ ÐÐ-áõÙ Þí»¹Ç³ÛÇ Â³·³íáñáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ѳí³ï³ñÙ³ï³ñ سñ·³ñÇï³ øñÇëïdzÝ- ëáÝÇÝ: гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»É »Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý μݳ·³í³éáõÙ »ñÏÏáÕ٠ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñݳñ³- íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Üßí»É ¿, áñ û»õ ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç»õ ãϳ ³ßËáõÛÅ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ѳٳ- ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ Þí»¹Ç³Ý, ÉÇÝ»Éáí ܲîú-Ç ·áñÍÁÝÏ»ñ »ñÏñ- Ý»ñ, μ³í³Ï³ÝÇÝ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ѳٳ·áñ- ͳÏóáõÙ »Ý ܲîú/¶ÐÊ Ó»õ³ã³÷áí, ÇÝãå»ë ݳ»õ º²ÐÎ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ºñÏÏáÕ٠ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³ÝÁ Ýáñ ËÃ³Ý Ñ³Õáñ¹»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÏáÕÙ»ñÁ å³Ûٳݳ- íáñí»É »Ý ݳ˳ӻéÝ»É é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ó»õ³ã³÷, áõëáõÙݳëÇñ»É زÎ- Ç Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ˳ճճå³ÑáõÃÛ³Ý μݳ·³í³éáõ٠ѳٳ- ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ»õ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»É »Ý ݳ»õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ: 2 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðÀ вܸÆäºÈ ¾ вÜð²ÚÆÜ ÊàðÐð¸Æ ²Ü¸²ØܺðÆÜ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝ³Í ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ûñ»ñë äÜ í³ñã³Ï³Ý ѳٳÉÇñáõ٠ϳ۳ó»É ¿ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ гÝñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï: гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³- Ý³Ï ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ å³ï׳é³Í íݳëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ, §²½·-μ³Ý³Ï¦ ·³Õ³÷³ñÇ ÏÛ³ÝùÇ ÏáãÙ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ: î»ë³Ï»ïÝ»ñ ¨ ϳñÍÇùÝ»ñ »Ý ÷á˳ݳÏí»É ³é³ç³ñÏíáÕ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý, ³ñ ow ? g t ?  g t w< G?g tg / w gw O g t wG o t w7 oT+w t w w̃w ww w gw t ? 'ԃ 7dG  ?o t  ? go t o$G +C w 'ww ?Tw / 7w? g g:G  ? owo t' ot G owC w ot/G t+ gw tw 7 $ twg tww ?gw  ? w / w ?g t? ow+ { s k ps + C s  +# cs s ; k s p+C o wC w o t wo t g w <+ w7 oWw ?o wt? d Wo w _ 4+w w G g t7 w ? o g tw ? w̴+? TG w otww ?gw dC@ wo t+w / ă t +o wp ? tG ̴+g 'dG w $ g+ ' gw W +? w w ? o Դ+w G +;  '' g+w G wg tO ̴+G w gw + t o ww $ + wGw ot t+wO d g:W ? t +W ? ot/ w +'ԃG  ?o w ww ?Tw / O wo t + w 4 t : TG  ? ? tG ot+w ? o wT/w w  : o $+C w g tw d t o ww ? o $ + w ? tG g ? d ܷ: w ? W  /+ow?o w? 'ԃ ow tԃ  ' ot ow+G w 'ԃ g o tGgw ? tWWoww w + O $ g ? t 7Woww w d g ̴+? tG  Got ? w wT w7 oWw G +'ԃ? dG g w got w 'ԃ d ? t ̴+G ? t_  ' g t7 t / w '+ #`w w ? o +w G uC@ + w ? t  o t+W ? / $ w t+ 4 d ? w T+ / ww  ? + w 'w + : o $+w ? o $ w 4 +O : gw tԃ: +Wgw w 7 '+ ܷ: w ? W  ̴+/ow:w wd+G  ?o t? d +o t g ? w g w 'u ܷ: w ? otG ̴+ ?owt 7d g <g wot+ t o ww $ ăg ot: w ?w ' + 7g g:w o t ' ? tG  ? ? t+? ? t ? t o$  w w w </ Ĵ+7 ?o g: t og w 4w w 4 g Դ+w ?ow o t w w o t Gg+ o 'otC@p w ? t ot+G  ? tG g ' t+C o wd w? T s : +g gw w ?dwo g: ܷtC@+p w ? t otG  ? t+G g ' t o ' ts '/ ă Դ+W w w otwăg G w 7+ w ? w W ? $ ?ă og{t s +g ot wOw ? gC o w +/ w ԃ t g+C@p w ? t otG  ̴+? tG g ' w W ? t ot+w ?İ İ w $' o w wC o< wo wGo tw ? o ̃G g ' w 7w ow+ W7g tw ?tԃGgw ? t/w w 3 ' 4 ow dG g ' w tԃ w ? t '7 ̴+: ww g w g t/ t? o ? ? t7 g ts tă C@d o t? wwd ?+: w w o t W ? ? t w ?  g t'o $' g wtWW 47 G ̴+g O ow w / d C@ ot w w o t W ? wo t W ? ? tG W ? ot /w'+ w ? wwGg t ̃ W7 $;: w w o t W ? ? t w ?  g tw+ ?ă{t: Oă w G ̃ w ? t otG  ? tG g ' wG  ? t ? ? t+7  GotG ow 'ă w?w tC@ w ? t+ w w otG g ?   ? w g w+C@ { s k p+s +  k p+ {s