Հայ Զինվոր - Page 16

Â Æ ì 4 6 ( 1 1 6 6 ) 2 3 - 2 9 Ü à Ú º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6
Ä ² Ø ² ÜòÆ ² ÜÎÚàôÜ . êÎ ² ܸÆÜ ² ìÚ ² Ü Ê ² â ´² è
÷ áñÓ » ù ÉáõÍ » É
¼ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý ëïáñ ³ μ ³ Å ©
Ø » Í Ï ³ ñÍñáõÃÛ ³ Ý ÓáõÉ ³ Íá åáÕå ³ ï
Ð ³ Û ÏÇÝ · ñáÕ
§ Ø ³ ïÛ ³ Ý áÕμ » ñ · áõà ©¦ ÅáÕáíñ ¹© ³ ÝáõÝÁ
ÎáÑ ³ Ï
º ñÏÝùÇ ³ ãùÁ ¥¹³ ñÓí ©¤
ÎÝáç Ñ ³ ÛñÁ
Ø ³ ï » ñÏáõ ù ³ ÛÉÇó êåÇï ³ ÏÝ » ñ ª ² h3 , Âe5 , öd2 , öf3 ê » õ » ñ` ² h7
¶ Çß ³ ïÇã
´³ Ý ³ ÏÇ ·» Ý » ñ ³ É « I áõÏñ ³ ÇÝ © é ³ ½Ù ³×³ Ï © Ññ ³ Ù ³ Ý ©
øÝ ³ ñ Ñ ³ Ù ³ ëï © å ³ ÛÍ ³ é ³ ëïÕ
È » Ñ ïÇÏÇÝ
ä ³ ÛÃáõóÇÏ ë ³ ñù
Þ ³ Õ ï ³ É ¥¹³ ñÓí ©¤
¸áõñ » Ï ³ Ý
Ø ³ ïÝÇã
ø ³ Õ © ìñ ³ ëï ³ Ý ©
¸ ³ í ³ Ý ³ Ýù
Ö ³ åáÝÇ ³ - ÛÇ ³ Ù » Ý ³ - Ù » Í ÉÇ × Á
ÊáïáñÝ ³ Ï
Ü ³ Ëáñ ¹ ËÝ ¹ ñÇ ÉáõÍáõÙÁ 1 © Üh4 êåÇï ³ ÏÝ » ñÝ ëÏëáõÙ » Ý » õ Ñ ³ ÕÃáõÙ
Ð ³ Û ýÇ ¹³ ÛÇ
æñ ³ ÛÇÝ Ï ³ ÃÝ ³ ëáõÝ
üñ ³ Ýë © · ñáÕ
Ð ³ Û å ³ ï- Ù ³ μ ³ Ý
ÜáÛÇ Ïñïë » ñ áñ ¹ ÇÝ
² ½ÝÇí Ù » ï ³ Õ
Ø ³ Ûñ ³ ù ³ - Õ ³ ù ² ëÇ ³
ÐÇÝ μÝ ³ - Ï ³ í ³ Ûñ ¶ áÕÃÝ ·³ í ³ éáõÙ
Ð ³ ñÓ ³ ÏáõÙ
¶ áõÃ ³ ÝÇ Ý ³ ËÝÇÝ
´³ μ » Éá- ÝÛ ³ Ý ·» ñ ³·© ² ëïí ³ Í
ÚáõåÇï » ñÇ ³ ñμ ³ ÝÛ ³ Ï
§ Êáëñáí » õ ÞÇñÇÝ ¦ åá » ÙÇ Ñ » ÕÇÝ ³ ÏÁ
Ð ³ ßí » ÏßÇé
Ø » ñÏ ³ Ý- ¹³ Ù
Þ ³ ËÙ ³ ïÇ ³ ßË ³ ñÑÇ ã » ÙåÇáÝ
ÎÕ½Ç ØÇç » ñÏñ © ÍáíáõÙ
¸ ³ ë ³ Ï ³ ñ · ¸ » Õ ³ ã ³÷
òáñ » ÝÇ ËáõñÓ
Ð ³ Û ³ ëï ³ - ÝÇ Ù ³ Ûñ ³ - ù ³ Õ ©
Ü ³ Ëáñ ¹ ËÝ ¹ ñÇ ÉáõÍáõÙÁ 1 © fg5 h : f6 2 . hg7 ! f : h6 3 . cb4 a : c3 4 . d : f8x ê º 𠶺 Ú ¸ ² ìÂÚ ² Ü êåáñïÇ í ³ ñå » ïáõÃÛ ³ Ý Ã » ÏÝ ³ Íáõ
Î ³ åáó « μ » é
ØÇÝ » ñ ³ É
âáñëáõ « Ñ » Í ³ Ý
ø ³ Õ ³ ù ÐÐ ¬ áõÙ
Ü ³ Ëáñ ¹ Ñ ³ Ù ³ ñáõÙ ïå ³· ñí ³ Í ëÏ ³ Ý ¹ ÇÝ ³ íÛ ³ Ý Ë ³ ãμ ³ éÇ å ³ ï ³ ëË ³ ÝÝ » ñÁ
üñ ³ Ýë © å ³ ñïǽ ³ Ý
² ½ · Ðë © ÎáíÏ ³ ëáõÙ
Ðá ·» õáñ ³ - Ï ³ Ý
² Ý ³ ñ ·³ Ýù ¥÷ Ëμ ©¤
Ðáñ » Õμ ³ Ûñ
¾ ² ² ² ² Ü
Î à Ä º ¸ àô ´ ´ ² Ü ¸ ²
² ² àô Ô Æ ² ¼
® ´ ñ ³ áõÝ
´ Ý ³ Ï ³ - í ³ Ûñ
Ðñ » ï ³ Ý ³ - éáõÙμ
öáÕ « ¹³ ï ³ ñÏ
Î ² Ü à Ü È Ê ² È ¸ Æ
¶ Ð àô ¼ Â Æ ² Î
ê Æ ² Ø ² Ü Â à à Î
ÎÇë ³ Ï ³ - åÇÏÝ » ñÇ ó » Õ
Ðñ ³ Ñ » ÕáõÏ
¸Ç ³ Ï
ì ² Ü Î Ð ² Ú ¸ àô Î º ¼ ² Î Æ ² ¶ ² Ð È ð ì ² Ü ² Ü à Â Æ
² Ü ² Î ¸ Ð È ² Î
ø ³ ç
Ä ³ Ù ³ Ý ³ - Ï ³ ÏÇó
² è Æ Â Ø Æ ² î Ø ² ä àô ð ² Ê ð ² Ø ² î à Ö ² Ü Â Î à ð Æ
â È ² ¸ ì ² Ô Î ¶
® î ³ ÉÛ ³ Ý
Ü ³ Ñ ³ Ý · ² ØÜ
ø ³ Õ ³ ù âÇÝ ³ ëï ³ - ÝáõÙ
º Ð ² ð º Ø ² ø ² ð ´ à ð ² Ü ¶ ² àô ê Ø ²
Ü Î ² ä ² ð ² ì ² Ü
² ØÜ-Á 32 ÙÇÉÇ ³ ñ ¹ ¹ áÉ ³ ñÇ å ³ ÛÙ ³ Ý ³· Çñ ÏÏÝùÇ ø ³ à ³ ñÇ » õ øáõí » ÛÃÇ Ñ » ï
ÜáÛ » Ùμ » ñÇ 17-ÇÝ ² ØÜ ³ ñï ³ ùÇÝ · áñÍ » ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ ëï ³ ï » É ¿ øáõí » ÛÃÇÝ §´ áÇÝ ·¦ ÁÝÏ » ñáõÃÛ ³ Ý ³ ñï ³¹ ñáõ- ÃÛ ³ Ý 40 ÙÇ ³ íáñ F-18E Super Hornet μ ³ ½Ù ³ ýáõÝÏóÇáÝ ³ É ¨ ø ³ à ³ ñÇÝ ÝáõÛÝ ÁÝÏ » ñáõÃÛ ³ Ý 72 ÙÇ ³ íáñ F-15QA ÏáñÍ ³ ÝÇãÝ » ñÇ ÑÝ ³ ñ ³ íáñ í ³×³ éùÇ å ³ ÛÙ ³ Ý ³ íáñí ³ ÍáõÃÛáõÝÝ » ñÁ £ øáõí » ÛÃÁ å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñáí ÏÍ ³ ËëÇ 10 ÙÉñ ¹ ² ØÜ ¹ áÉ ³ ñ £ ä ³ ÛÙ ³ Ý ³· ÇñÝ Çñ Ù » ç Ý » ñ ³ éáõÙ ¿ 32 ÙÇ ³ íáñ F / A-18E ( Ù » Ïï » Õ ³ ÝÇ ) ¨ 8 ÙÇ ³ íáñ F / A-18F ñÏï » Õ ³ ÝÇ ) ÇÝùÝ ³ ÃÇé « F414-GE-400 ß ³ ñÅÇãÝ » ñ « é ³¹³ ñÝ » ñ ¨ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛáõÝ « ³ Û ¹ ÃíáõÙ ª 240 ÙÇ ³ - íáñ Õ » Ï ³ í ³ ñíáÕ ÑñÃÇéÝ » ñÇ ³ ñÓ ³ ÏÙ ³ Ý Ï ³ Û ³ ÝÝ » ñ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ÏáñÍ ³ ÝÇãÝ » ñÇ ³ ç ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ¨ Éá · ÇëïÇÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÝ » ñ £ ø ³ à ³ ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³· ÇñÁ Ï ³ ñÅ » Ý ³ ßáõñç 21 ÙÉñ ¹ ² ØÜ ¹ áÉ ³ ñ ª 72 ÙÇ ³ íáñ ÏáñÍ ³ ÝÇãÝ » ñÇ « ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ í » ñçÇÝÝ » - ñÇë Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý « ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ëå ³ ë ³ ñÏÙ ³ Ý » õ ³ ÛÉ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ £ ì » ñçÇÝ ï ³ ñÇÝ » ñÇÝ ø ³ à ³ ñÁ ½ ·³ ÉÇ ÙÇçáóÝ » ñ ¿ Ñ ³ ïÏ ³ óÝáõÙ Ýáñ ³· áõÛÝ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ó » éùμ » ñÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ £ ¸ » é¨ë 2010à . -ÇÝ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñí » É ¿ ñ ÏáñÍ ³ ÝÇãÝ » ñÇ · ÝÙ ³ Ý Ýå ³ ï ³ Ïáí Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñí ³ Í ÙñóáõÛà « áñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ ¿ ÇÝ ³ Ù » ñÇÏ- Û ³ Ý Boeing « μñÇï ³ Ý ³ Ï ³ Ý BAE Systems ¨ ýñ ³ ÝëÇ ³ Ï ³ Ý Dassault ÁÝÏ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ª ³ é ³ ç ³ ñÏ » Éáí Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ³ μ ³ ñ F / A-18E / F Super Hornet « Eurofighter Typhoon ¨ Rafale ÏáñÍ ³ ÝÇãÝ » ñ £ Ò » éù μ » ñí ³ Í ÏáñÍ ³ ÝÇãÝ » ñÁ Ï ÷ áË ³ ñÇÝ » Ý ø ³ à ³ ñÇ ³ íÇ- ³ å ³ ñÏÇ ³ ñ ¹» Ý ÇëÏ ÑÝ ³ ó ³ Í ýñ ³ ÝëÇ ³ Ï ³ Ý Mirage-2000 ¨ Mirage-5 ÏáñÍ ³ ÝÇãÝ » ñÇÝ £ ìÏ ³ Û ³· Çñ` 177 . ¸ ³ ëÇã` 69240 Ð ³ Ù ³ Ï ³ ñ · ã ³ ÛÇÝ ß ³ ñí ³ ÍùÁ` § Ð ³ Û ½ÇÝíáñ ¦ à » ñÃÇ êïáñ ³· ñí ³ Í ¿ ïå ³· ñáõÃÛ ³ Ý 22.11.2016 îå ³· ñí ³ Í ¿ §² ëïÕÇÏ · ñ ³ ïáõÝ ¦ êäÀ-áõÙ îå ³ ù ³ Ý ³ ÏÁ` 4000
Ð ³ ëó » ` º ñ » õ ³ Ý , ØáëÏáíÛ ³ Ý 5 Ð » é . 52-21-46 , 52-21-53 e-mail : hayzinvor @ mil . am
¶ ÇÝÁ` 100 ¹ ñ ³ Ù
îå ³· ñíáõÙ ¿ 1993à . ³ åñÇÉÇó
¶ ÉË ³ íáñ ËÙμ ³· Çñ ¾ . ä . àêÎ ² ÜÚ ² Ü
Ð ³ Ù ³ ñÇ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ³ ïáõÝ » ñ`
ê ² Øì º È Ð ² ðàôÂÚàôÜÚ ² Ü Ð ² êØÆÎ Ø ² ¸àÚ ² Ü
ÂÆì 4 6 ( 1166) 2 3 - 29 Ü àںشºðÆ 2 016 ÷áñÓ»ù ÉáõÍ»É Ä²Ø²ÜòÆ ²ÜÎÚàôÜ. êβܸÆܲìÚ²Ü Ê²â´²è Ø³ï »ñÏáõ ù³ÛÉÇó Ø»Í Ï ³ñÍ- ñáõÃÛ³Ý ÓáõɳÍá åáÕå³ï ¼ÇÝíáñ³- Ï³Ý ëïá- ñ³μ³Å© §Ø³ïÛ³Ý áÕμ»ñ·áõé¦ ÅáÕáíñ¹© ³ÝáõÝÁ Ð³Û Ï ÇÝ ·ñáÕ ÎáÑ³Ï ºñÏÝùÇ ³ãùÁ ¥¹³ñÓí©¤ ÎÝáç ѳÛñÁ ä³ÛÃáõóÇÏ ë³ñù Þ³Õ ï ³É ¥¹³ñÓí©¤ êåÇï³ÏÝ»ñª ²h3, Âe5, öd2, öf3 ê»õ»ñ` ²h7 ¶Çß³ïÇã ´³Ý³ÏÇ ·»Ý»ñ³É« I áõÏñ³ÇÝ© 鳽ٳ׳ϩ Ññ³Ù³Ý© øݳñ ѳٳëï© å³ÛÍ³é ³ëïÕ È»Ñ ïÇÏÇÝ ¸áõñ»Ï³Ý ø³Õ© ìñ³ëï³Ý© سïÝÇã Ð³Û ;8|++<98p:l;+<98|9Ь8+<8<9+<::;\9Ь;;+<9:*+|;:9P8:::;9+<89+<8:;+ 89+;8r 8:;\8:;\98* 9ƃ@::\8|:+<89+;9 :8::;\9 +9Ь+;R 9+<9\8<:;\99:98p8;::+;:;+8|9Ь9 +<9 :R +<:Ь9+<+<9Ь+,+98|:Ь9+:+<9P9 8|9 9+2Ь8+<:+<9;9 +<;9<+<8:;\9+l:9\8<9Ь+|+<:+<::;\99l+<:\:98|+2Ь98r +<9+9+2Ь9+8 88|9|8++<:+<9+<9;9+<9;+<;+2Ь9\+<; +,:8|+0+L+<+8:Ь99+<9Ь+|+;+<+|*+,:::+<8Ь+l:;\8<+<98p9+<898|9Ь*|8::;:: +;P98|;8|9*`:\:+98p9+9\8|9+<889:;\:\8|:+;8p+<;+<99+<89 +<9:+898|:9+;8+<9Ь++<99+<89+<:8p+<98+<;98p:<+9:\8|:9Ь89\+8p98|:|+;8;*8:::;\99 +<9+<::+2Ь98r 9+<9;+2Ь;+<9\*;,:;+98p8:;\;909+<8:;+ 89+;8r 8:;\8:;\98*fsRcb"srcb26#B30BCc:+; +l+9 ++,:8,9+,9++<:+<8+<;+p8+<:\:;<*+:98|9+;+<8+,++r 9 :*;;+<9:*:\+<;:8|++<9 8::8+<::;\9:,:;::;\*9+8+<9Ь::\:;:8r :+<;:\+::;\8<9+<9 8<+89+<8:;P++9\+<:<+<;p9+<8:;+ 9 +<9+<;:;\9::\+<+|;:+<8Ь:8+<9+8|9+<:9+<9Ь8+<:<+<:8p:\+<:+<:8+<99+;8;+<9\+<;9 9 *:;\99 :+|+;\:;+2Ь8+<9Ь+,9+<;+|+<9;9 :;+9\+<9;*\;|8**@+8:8@+ ++ *+L;+<:;\9Ь88|:+<8+2Ь:\8|89+;8p;<+9P+L9+<8+2Ь:+<9;9 ;+<9+9\:;\89 ;+:+<9+2Ь::;\9;l:9\*++<:+<;8+8|+<88+ 9+`: 8`+ +8L+<9+<9+2Ь8+<88|;0;+<:p+ ;+<9\+<;:,8|9+<::+2Ь9:;\99+<9+<9+p+,99+" 8`99: +" 9 8+" 8 8b +" 8+" : 8`9`+ ;98 88 + 8`+" 8: : 8 + : ;B 89+" 9 +b +" 99 +" 9 :+" 8+" 9 8 ++ 98 + ;:@+ +8b 9 9+ + 8`9++" 8" + 98" + ++ + + ::B : ;B ;:8: ;@+" 98: ;B 9@9++@+@+ :: + 9;+ *:+<89+<9Ь:+" + : ;B +@9+ : + 8:;88" 8`+" 89+" 9 + 8 : ;9@8+ 9+b +" : ;B :+ +" ;+ ;::8`+`+" ;9 + +" 9+,9983" 98|88|+<;+ +:8+<;8r :\+<99+<9+<+|8|; 889;8r ;+<8<+<;8r +;R ;:;\:+98<8r 9+:9:9+9+;8rr8p8|9 +,99 +<;:+<;8|9 +|:;8+;8r 9 +<8+<;+<;:;\8<9:;\98 9 +<::+<:+8 + ; :;\:+98<8|9 *|+L:8|9+|*b 898+;:;\8<9+<9 +<;:+<+;:;RЬ8<9+<9C 9 8|+<::;bR7WW"&WB +<+9+<;:;\98;<8|:9+<8 * ;+<8<+<;8|9 9:;\99 8 98+;:;\8<9+<9r" 98|+<::;bU 8:;8+<98|:<9+;8p99+<;+<::; :+<9|+<:;8r :\+<99+<9+<::;:+<8:;\8<9:;\99+;8*0;:;\:+98<8 :\+<99+<9+<+|;:: 88+<8:8r 9 8;+ +,99 +:8+<;*2 :L+<99+<9+<+|8|;9 8|; 9+:r 9+;+<::;\9 +3" 98|+<::;bR 9+8:+9\+<98rb+;8:+9\+<98r 8r 9;9+<8<8|:*cCBp* 98|+<::;btR@C 9 +<;8\8|:<9+;* :+<++<;9+; * ::\+<:+<+8|9:;\8<9:;\9* +<9+ 8<::;\9*#C 98|+2Ь::; 9R +8+<:+<;::9R 9 ;8<8|:9+;8r +2 ;9<+<89+<9 8+<9+<99+; 8r 9:<:\+: 9+<* 8 :;8+<98|:<9+;8r +<:|+<8;<:;\8<9+<9 * 8 :+|8|::8|8 8+<:+<9:;\8<9:;\99+;*0;+<8<+<;8r 9+<9+<; 9+<9+<9<+<99+<+|8|;8 8+<;8\+9+2 9:;\;:r" 9 8;+ +,99 + :8+<;*s" 98|+<::; 8:;8+<98|:<9+;8|* 8|9:<:\+: 9+<* :+;:|8|99+Ь;8|: 9 +: 8 +<:\:+<8 : :\+<:+<+8|9:;\8<9+<9* : +898|8+<8+<9 : :\+<:+<;89+<9 + ;R +<98 8+<:+<9:;\8<9:;\99+;8r 9+<9+<;*0:+;:|8|9 :+<;8|9+;8|9 ; +<8<+<;8 + +|+<88r 9 8|:|:;<9+; + 9+<:8+<;<9:;\9 9 :;+<+|:;\99 ::\+<:+<+8|9:;\8<9:;\99+;8r 9<+:;+;9+<9 9+<9+<;*0++:*:" 828p8|9 9 +<9:+<;+<;:+8 +; 8:;8+<98|:<9+;8r +|99+<9 9 :\+<:+<8:: 9+<9:+<;+<;:+<8 9 ;;<:;\98<* :;8|9 9+<:9+<8;<:;\9 +8|9 +<9+;8|8Ь9+<9"V|* ;8|:+<9+<8+<9"R27FV2 * ; ;+<9:8|+<8+<9B76VB 8 98+;:;\8<9:;\99+;8* +2 :+<:|+<;8+8:: 9 +<9+<:\+<:+<:8+<9+<+<;bRb2WW"&WL*WW&fvFW"B *&fR 8 :;8+<98|:<9+;*2 9" +:; +;:+<8 8 :;8+<98|:<9+;8 8 ;|:8+<;8|9+9 ; +<8<+<;8r +<:8rЬ+<:\+<;88r +2 ;++9 8r :8 9 9+<;<+<8 ; ;+<9:8|+<8+<9&vR # *֗&vRPR 8 :;8+<98|:<9+;8|9*0:8+<9+<+|8|;sr ++<:8|:6c#C9 +<9+<8+<;+|:<+<98|9 9+<;:+<8;8 *|9 +<9 +8|9::;*b 8<+;8<8p:::;+<+|;:+<8 + ::\+<+|;:;\8<9+<9#"#`::\+<+|;:+<8 + *|+,::9\8|8 +|;+<::;\9*b ::L8:;\9::\+<;+<9+<88C9 +<:;<+ +;+;\+<9 9::8::9+<9P#@CbS" #PS09 +:S" RЦâf$֖ +l88+<::; 89+<+|8|;+ :B : :8+,99+,9+l8|98 + ;+<9 9 +<9+<;8p:\+<:+<:8+<9+<::;\9+;:+,9:+8 9 +,; : ;L8,9: ;L99+,99 +,:98l8 9+,+: 9+,9::\+<+|;::;\9 +<82 +2 :\;8|88|;