Հայ Զինվոր - Page 11

11
Â Æ ì 4 6 ( 1 1 6 6 ) 2 3 - 2 9 Ü à Ú º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6
ÎÆÈÆÎÚ ² Ü Ð ² Ú ² êî ² Ü

ÎÇÉÇÏÇ ³ Ý · ïÝíáõÙ ¿ öáùñ ² ëÇ ³ ÛÇ Ñ ³ ñ ³ í- ³ ñ¨ » É- ùáõÙ : Ð ³ ñ ³ íÇó ³ ÛÝ » ½ » ñáõÙ ¿ ØÇç » ñÏñ ³ Ï ³ Ý ÍáíÁ « ÇëÏ ÑÛáõëÇëáõÙ Ýñ ³ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÝ ³ ÝóÝáõÙ » Ý ÎÇÉÇÏÛ ³ Ý î ³ íñáëÇ É » éÝ » ñáí : ² ñ¨ » ÉùáõÙ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ ë ³ Ñ- Ù ³ ÝÝ » ñÝ ³ ÝóÝáõÙ » Ý ² Ù ³ ÝáëÇ ( ê¨ ) É » éÝ » ñáí : Üßí ³ Í ï ³ ñ ³ ÍùÁ μÝ ³ ßË ³ ñÑ ³· ñ ³ Ï ³ Ý ³ éáõÙáí μ ³ Å ³ ÝíáõÙ ¿ » ñ » ù Ù ³ ëÇ : ÐÛáõëÇë ³ ñ¨ » ÉÛ ³ Ý É » éÝ ³ ÛÇÝ Ñ ³ ïí ³ ÍÁ ÏáãíáõÙ ¿ È » éÝ ³ ÛÇÝ ÎÇÉÇÏÇ ³: Ð ³ ñ ³ í ³ ñ¨ » ÉÛ ³ Ý ßñç ³ ÝÝ » ñÁ « áñáÝù ÁÝ ¹³ ñÓ ³ Ï ¹³ ßï ³ í ³ Ûñ » Ý Ï ³ ½ÙáõÙ « Ñ ³ ÛïÝÇ » Ý ¸ ³ ßï ³ ÛÇÝ ÎÇÉÇÏÇ ³ ³ ÝáõÝáí : ø ³ ñù ³ ñáï μÉáõñÝ » ñ áõÝ » - óáÕ ³ ñ¨ÙïÛ ³ Ý Ù ³ ëÁ ÏáãíáõÙ ¿ ø ³ ñáõï ÎÇÉÇÏÇ ³:

Ð ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý É » éÝ ³ ßË ³ ñÑÇ Ñ ³ ñ¨ ³ ÝáõÃÛ ³ Ùμ · ïÝíáÕ ÎÇÉÇÏÇ ³ Ý ÑÇÝ Å ³ Ù ³ Ý ³ ÏÝ » ñÇó Í ³ Ýáà ¿ ñ Ñ ³ Û » ñÇÝ : ¸ » é¨ë ø ©³© I ¹© îÇ · ñ ³ Ý ´ -Ý Ýí ³×» ó ¨ Ð ³ Ûáó ï » ñáõÃÛ ³ - ÝÁ ÙÇ ³ óñ » ó ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ ³ ñ¨ » ÉÛ ³ Ý ª ¹³ ßï ³ ÛÇÝ ¨ É » éÝ ³ ÛÇÝ ßñç ³ ÝÝ » ñÁ : Ð ³ í ³ Ý ³ μ ³ ñ ³ Û ¹ Å ³ Ù ³ Ý ³ ÏÝ » ñÇó ¿ É Ñ ³ Û » ñÁ ëÏë » óÇÝ μÝ ³ Ïí » É ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛáõÙ : X ¹© Ýñ ³ Ýù ³ Ûëï » Õ ³ ñ- ¹» Ý ½ ·³ ÉÇ ÃÇí ¿ ÇÝ Ï ³ ½ÙáõÙ :
ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ Ñ ³ Û » ñÇ ³ ½ ·³ ÛÇÝ- » Ï » Õ » ó ³ Ï ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÁ Ñá ·³ Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ê ³ ãÇÏ ² Ï ³ ÃáÕÇÏáëÁ X ¹© í » ñçÇÝ ÙÇ ß ³ ñù » åÇëÏáåáë ³ Ï ³ Ý Ã » Ù » ñ ÑÇÙÝ » ó :
XI ¹© Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ñ ³ Ù ³ ñ ëï » ÕÍí ³ Í ³ Ýμ ³ ñ » Ýå ³ ëï Çñ ³ íÇ ×³ ÏÇ å ³ ï ׳ éáí ëÏëíáõÙ ¿ Ñ ³ Û μÝ ³ ÏãáõÃÛ ³ Ý ½ ³ Ý · í ³ Í ³ ÛÇÝ ³ ñï ³·³ ÕÃÁ ¹» åÇ öáùñ Ð ³ Ûù « Î ³ å ³ - ¹ áíÏÇ ³« ² ëáñÇù ¨ ÎÇÉÇÏÇ ³: ² ÛÝ Ï ³ åí ³ Í ¿ ñ ´ Ûáõ½ ³ Ý- ¹ Ç ³ ÛÇ ª Ñ ³ Û » ñÇÝ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇó ³ ñï ³·³ Õà » óÝ » Éáõ ù ³ Õ ³ - ù ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ¨ ë » ÉçáõÏ-Ãáõñù » ñÇ ³ ñß ³ í ³ ÝùÝ » ñÇ Ñ » ï : øáãíáñ ë » ÉçáõÏÝ » ñÇ ³ ñß ³ í ³ ÝùÝ » ñÝ ³ ÛÝåÇëÇ Í ³ Ýñ Ñ » ï¨ ³ ÝùÝ » ñ áõÝ » ó ³ Ý « áñ Ñ ³ Û μÝ ³ ÏãáõÃÛ ³ Ý Ýß ³ Ý ³ Ï ³ ÉÇ Ñ ³ ïí ³ ÍÝ » ñ ëïÇåí ³ Í » Õ ³ Ý Ñ » é ³ Ý ³ Éáõ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇó : Üñ ³ Ýó ÙÇ Ù ³ ëÁ Ñ ³ ëï ³ ïí » ó ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛáõÙ : XI ¹© μÛáõ- ½ ³ Ý ¹³ óÇÝ » ñÁ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇó Î ³ å ³¹ áíÏÇ ³ ¨ ÎÇÉÇÏÇ ³ » Ý ï » Õ ³÷ áËáõÙ Ý ³ ¨ ÙÇ ß ³ ñù ³ ñù ³ Û ³ Ï ³ Ý ¨ ÇßË ³ Ý ³ - Ï ³ Ý ïÝ » ñ ª Çñ » Ýó Ñå ³ ï ³ Ï μÝ ³ ÏãáõÃÛ ³ Ùμ : Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇó ëïÇåí ³ Í » Õ ³ Ý ³ ñï ³·³ Õà » É Ý ³ ¨ ² ñÍñáõÝÇÝ » ñÁ ¨ ´³· - ñ ³ ïáõÝÇÝ » ñÁ :
ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛáõÙ ÙÇÝã ³ Û ¹ ³ åñáõÙ ¿ ÇÝ ÑáõÛÝ » ñ « ³ ëáñÇÝ » ñ « Ññ »³ Ý » ñ « ³ ñ ³ μÝ » ñ ¨ ÷ áùñ ³ ÃÇí Ñ ³ Û » ñ : ê ³ Ï ³ ÛÝ XI ¹© í » ñç » ñÇÝ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ μÝ ³ ÏãáõÃÛ ³ Ý ·» ñ ³ ÏßéáÕ Ù ³ ëÝ ³ ñ- ¹» Ý Ñ ³ Û » ñ ¿ ÇÝ :
Ð ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ é ³ ç ³ óáõÙÁ
Î ³ å ³¹ áíÏÇ ³ ÛáõÙ « ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛáõÙ ¨ ÐÛáõëÇë ³ ÛÇÝ ² ëáñÇùáõÙ Ñ ³ ëï ³ ïí ³ Í Ñ ³ Û ÇßË ³ ÝÝ » ñÇ ÙÇ Ù ³ ëÁ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹ ÇÙ ³ ó Ï ³ ÛëñáõÃÛáõÝÇó ëï ³ ÝÓÝáõÙ ¿ ñ ³ Ûë Ï ³ Ù ³ ÛÝ ·³ í ³ éÇ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÙÁ : ¸ñ ³ ÝóÇó ¿ ñ ² åÉ- Õ ³ ñÇå ² ñÍñáõÝÇÝ « áñÇÝ μÛáõ½ ³ Ý ¹³ Ï ³ Ý ³ ñùáõÝÇùÁ Ýß ³ - Ý ³ Ï » É ¿ ñ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ Ï ³ é ³ í ³ ñÇã ( ëïñ ³ ï »· áë ): Üñ ³ Ý ¿ ÇÝ Ñ ³ ÝÓÝí » É ²¹³ Ý ³« ØëÇë « î ³ ñëáÝ ù ³ Õ ³ ùÝ » ñÁ ¨ È ³ ÙμñáÝ áõ ä ³ å » éáÝ μ » ñ ¹» ñÁ : Ð » ï ³·³ ÛáõÙ ² åÉÕ ³ ñÇå Çß- Ë ³ ÝÁ È ³ ÙμñáÝÁ ÝíÇñáõÙ ¿ ¶³ ÝÓ ³ ÏÇó ÎÇÉÇÏÇ ³ ï » Õ ³ - ÷ áËí ³ Í úßÇÝ ÇßË ³ ÝÇÝ « áñÇó ë » ñáõÙ ¿ Ð » ÃáõÙÛ ³ Ý ÇßË ³ - Ý ³ Ï ³ Ý ¨ ³ å ³ ³ ñù ³ Û ³ Ï ³ Ý ïáõÝÁ :
² ÝÇÇ ´³· ñ ³ ïáõÝÛ ³ ó í » ñçÇÝ ·³ Ñ ³ Ï ³ É ¶³· ÇÏ ´ -Ý Ñ ³ ëï ³ ïí » É ¿ ñ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ ë ³ ÑÙ ³ Ý ³· ÉËÇÝ · ïÝíáÕ äǽáõ ù ³ Õ ³ ùáõÙ : Î ³ ñëÇ í » ñçÇÝ Ã ³·³ íáñ ¶³· ÇÏ ² μ ³ ëÛ ³ ÝÝ Çñ ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ñ Ñ ³ ëï ³ ï » É öáùñ Ð ³ ÛùÇ ¨ Î ³ å ³¹ áí- ÏÇ ³ ÛÇ ª ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇÝ ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Ù » ñÓ ßñç ³ ÝÝ » ñáõÙ :
Ð ³ Û ëïí ³ ñ μÝ ³ ÏãáõÃÛ ³ Ý « Ñ ³ Ûáó » Ï » Õ » óáõ ¨ Ñ ³ ÛÏ ³ - Ï ³ Ý ³ ñù ³ Û ³ Ï ³ Ý áõ ÇßË ³ Ý ³ Ï ³ Ý ïÝ » ñÇ ³ éÏ ³ ÛáõÃÛáõÝÁ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛáõÙ Ý ³ Ë ³¹ ñÛ ³ ÉÝ » ñ ëï » ÕÍ » ó Ñ ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý å » ï ³ - Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ëï » ÕÍÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ :
1071à © Ø ³ Ý ³ ½Ï » ñïÇ ×³ Ï ³ ï ³ Ù ³ ñïáõÙ ´ Ûáõ½ ³ Ý ¹ Ç ³ ÛÇ å ³ ñïí » Éáõó Ñ » ïá ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛáõÙ ¨ ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Ù » ñÓ ßñç ³ Ý- Ý » ñáõÙ Ñ ³ ëï ³ ïí ³ Í Ñ ³ Û ÇßË ³ ÝÝ » ñÁ ÷ áñÓ » óÇÝ û · ïí » É ´ Ûáõ½ ³ Ý ¹ Ç ³ ÛÇ ÃáõÉ ³ óáõÙÇó ¨ ³ ÝÏ ³ Ë ³ Ý ³ É : ´ Ûáõ½ ³ Ý- ¹³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ³ Ýó ³ Í Ñ ³ Û ÇßË ³ Ý öÇÉ ³ ñïáë ì ³ - ñ ³ ÅÝáõÝÇÝ ÐÛáõëÇë ³ ÛÇÝ ² ëáñÇùáõÙ ¨ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ ³ ñ¨ » É- Û ³ Ý ßñç ³ ÝÝ » ñáõÙ ÑÇÙÝ » ó áõÅ » Õ Ñ ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý ÇßË ³ Ýáõ- ÃÛáõÝ « áñÁ · áÛ ³ ï¨ » ó · ñ » à » » ñÏáõ ï ³ ëÝ ³ ÙÛ ³ Ï : ò ³ íáù «

Ð ² Ú º ðÀ

ÎÆÈÆÎÆ ² ÚàôØ

³ ÛÝ ëÏëí » ó ù ³ Ûù ³ Ûí » É ¹» é¨ë öÇÉ ³ ñïáëÇ Ï » Ý ¹³ ÝáõÃÛ ³ Ý ûñáù « ë ³ Ï ³ ÛÝ Ýñ ³ ÷ É ³ ï ³ ÏÝ » ñÇ íñ ³ ëï » ÕÍí » óÇÝ ÙÇ ù ³ - ÝÇ Ñ ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñ : ÐÛáõëÇë ³ ÛÇÝ ² ëáñÇùáõÙ áõÅ » Õ ¨ ÁÝ ¹³ ñÓ ³ Ï Ñ ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ ³¹ ñ » ó ¶ áÕ ì ³ ëÇÉÁ « áñÁ · áÛ ³ ï¨ » ó ÙÇÝ㨠1117à ©: ² Ûë ÇßË ³ Ýáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ñ ׳ ï¨ ÏÛ ³ Ýù áõÝ » ó ³ Ý « ë ³ Ï ³ ÛÝ Ï ³ ñáÕ ³ - ó ³ Ý Ï ³ ë » óÝ » É ë » ÉçáõÏÝ » ñÇ Ý » ñà ³÷³ ÝóáõÙÁ ÎÇÉÇÏÇ ³: ¸ ³ ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝ ïí » ó È » éÝ ³ ÛÇÝ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛáõÙ Ñ ³ ë- ï ³ ïí ³ Í Ñ ³ Û » ñÇÝ Ñ ³ Ù ³ ËÙμí » Éáõ ¨ ÙÇ Ýáñ áõÅ » Õ ÇßË ³ - ÝáõÃÛáõÝ ëï » ÕÍ » Éáõ :
èáõμÇÝÛ ³ Ý ÇßË ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ ëï ³ ïáõÙÁ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛáõÙ
Ð ³ Û ÇßË ³ ÝÝ » ñÇó èáõμ » ÝÁ 1080à © È » éÝ ³ ÛÇÝ ÎÇÉÇÏÇ- ³ ÛáõÙ ÑÇÙÝ ³¹ ñ » ó èáõμÇÝÛ ³ ÝÝ » ñÇ ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÁ : Ð » Ý- í » Éáí Ñ ³ Û μÝ ³ ÏãáõÃÛ ³ Ý ûÅ ³ Ý ¹³ ÏáõÃÛ ³ Ý íñ ³ª èáõμ » ÝÁ Ï ³ ñáÕ ³ ó ³ í μÛáõ½ ³ Ý ¹³ óÇÝ » ñÇó · ñ ³ í » É È » éÝ ³ ÛÇÝ ÎÇÉÇ- ÏÇ ³ ÛÇ ÙÇ Ù ³ ëÁ : èáõμÇÝÛ ³ Ý ÇßË ³ ÝáõÃÛ ³ Ý · áÛáõÃÛ ³ ÝÁ ëå ³ éÝáõÙ ¿ ÇÝ áã ÙÇ ³ ÛÝ μÛáõ½ ³ Ý ¹³ óÇÝ » ñÁ « ³ Ûɨ ë » ÉçáõÏ-Ãáõñù » ñÁ : ê ³ - Ï ³ ÛÝ ä ³ Õ » ëïÇÝÁ ¨ ² ëáñÇùÁ Ù ³ ÑÙ »¹³ Ï ³ ÝÝ » ñÇó ³ ½ ³ - ï ³· ñ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ëÏëí ³ Í Ë ³ ã ³ Ïñ ³ ó ³ é ³ çÇÝ ³ ñß ³ í ³ Ý- ùÁ áñáß Å ³ Ù ³ Ý ³ Ïáí ß » Õ » ó Ýñ ³ Ýó áõß ³¹ ñáõÃÛáõÝÁ ÎÇÉÇ- ÏÇ ³ ÛÇó ª ÃáõÛÉ ï ³ Éáí ³ Ùñ ³ åÝ ¹» É ¨ áõÅ » Õ ³ óÝ » É Ñ ³ ÛÏ ³ - Ï ³ Ý ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÁ : èáõμ » ÝÇÝ Ñ ³ çáñ ¹» ó Çñ áñ ¹ Ç Îáëï ³ Ý ¹ ÇÝÁ ( 1095- 1100 ): Üñ ³ ûñáù èáõμÇÝÛ ³ ÝÝ » ñÇ ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ ³ í » ÉÇ ÁÝ ¹³ ñÓ ³ Ïí » ó ¨ ³ Ùñ ³ åÝ ¹ í » ó : Ü ³ 1098à © μÛáõ½ ³ Ý ¹³ - óÇÝ » ñÇó ËÉ » ó È » éÝ ³ ÛÇÝ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ Ýß ³ Ý ³ íáñ ì ³ ÑÏ ³ μ » ñ ¹ Á « áñÁ ¹³ ñÓ ³ í ÇßË ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ï » ÝïñáÝ :
Ê ³ ã ³ ÏÇñÝ » ñÇ ÙÇ Ù ³ ëÝ ³ ÝóÝ » Éáõ ¿ ñ ÎÇÉÇÏÇ ³ Ûáí « ÇëÏ Îáëï ³ Ý ¹ ÇÝÁ í » ñ ³ ÑëÏáõÙ ¿ ñ î ³ íñáëÇ É » éÝ ³ ÝóùÝ » ñÁ « áõëïÇ Ýñ ³ Ýù ëïÇåí ³ Í ¿ ÇÝ μ ³ Ý ³ Ïó » É Ýñ ³ Ñ » ï : Ð ³ Ûáó ÇßË ³ - ÝÁ ÃáõÛÉ ³ ïñ » ó « áñ Ë ³ ã ³ ÏÇñÝ » ñÝ ³ ÝóÝ » ÇÝ î ³ íñáëÇ É » é- Ý ³ ÝóùÝ » ñáí ¨ Ýñ ³ Ýó å ³ ñ » Ý Ù ³ ï ³ Ï ³ ñ ³ ñ » ó , ÇÝãÇ Ñ ³ - Ù ³ ñ Ë ³ ã ³ ÏÇñÝ » ñÁ Ýñ ³ Ý ßÝáñÑ » óÇÝ μ ³ ñáÝÇ ïÇïÕáë :
Ê ³ ã ³ ÏÇñÝ » ñÁ ë » ÉçáõÏÝ » ñÇó · ñ ³ í » óÇÝ ¸ ³ ßï ³ ÛÇÝ ÎÇ- ÉÇÏÇ ³ ÛÇ Ýß ³ Ý ³ íáñ ù ³ Õ ³ ùÝ » ñ î ³ ñëáÝÁ « ²¹³ Ý ³ Ý ¨ ØëÇëÁ « áñáÝó Ñ ³ Ù ³ ñ Ñ ³ Ù ³ é å ³ Ûù ³ ñ ëÏëí » ó Ñ ³ Û » ñÇ « μÛáõ½ ³ Ý ¹³ óÇÝ » ñÇ « ë » ÉçáõÏÝ » ñÇ áõ Ë ³ ã ³ ÏÇñÝ » ñÇ ÙÇç¨ : Ê ³ ã ³ ÏÇñÝ » ñÁ · ñ ³ í » óÇÝ Ý ³ ¨ ² ëáñÇùÝ áõ ä ³ Õ » ëïÇÝÁ ¨ ëï » ÕÍ » óÇÝ Ë ³ ã ³ Ïñ ³ ó ãáñë å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñ ª º ñáõë ³ Õ » ÙÇ Ã ³·³ íáñáõÃÛáõÝÁ « ² ÝïÇáùÇ ¹ ùëáõÃÛáõÝÁ « º¹» ëÇ ³ ÛÇ ¨ îñÇåáÉÇÇ ÏáÙëáõÃÛáõÝÝ » ñÁ :
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
Ø ³ Ý ³ ½Ï » ñïÇ ×³ Ï ³ ï ³ Ù ³ ñïÇó Ñ » ïá ë » ÉçáõÏÝ » ñÇ ÙÇ Ù ³ ëÁ Ñ ³ ëï ³ ïí » ó öáùñ ² ëÇ ³ ÛáõÙ ¨ ëï » ÕÍ » ó ÆÏáÝÇ ³ ÛÇ ëáõÉà ³ ÝáõÃÛáõÝÁ : ì » ñçÇÝë ¨ öáùñ ² ëÇ ³ ÛáõÙ Ñ ³ ëï ³ ïí ³ Í Ãáõñù ³ Ï ³ Ý ï ³ ñμ » ñ ó » Õ » ñ ¹³ ñÓ ³ Ý ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ Ñ ³ Ù ³ ñ íï ³ Ý ·³ íáñ Ñ ³ ñ¨ ³ ÝÝ » ñ :
ä ³ Ûù ³ ñ ¸ ³ ßï ³ ÛÇÝ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ Ñ ³ Ù ³ ñ
È » éÝ ³ ÛÇÝ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛáõÙ ëï » ÕÍí ³ Í èáõμÇÝÛ ³ Ý ÇßË ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý áõÅ » Õ ³ óÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ ³ é ³ çÝ ³ Ñ » ñà ËÝ ¹ Çñ ¿ ñ ¸ ³ ßï ³ ÛÇÝ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ · ñ ³ íáõÙÁ : ² ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ñ ¹ áõñë ·³ É ØÇç » ñÏñ ³ Ï ³ ÝÇ ³÷» ñÁ ¨ Ñ ³ ëï ³ ïí » É ¸ ³ ßï ³ ÛÇÝ ÎÇÉÇÏÇ- ³ ÛáõÙ « áñÁ Ýß ³ Ý ³ íáñ ¿ ñ ³ é¨ïñ ³ ß ³ Ñ ù ³ Õ ³ ùÝ » ñáí áõ Ý ³ - í ³ Ñ ³ Ý · ÇëïÝ » ñáí ¨ » ñÏñ ³· áñÍ ³ Ï ³ Ý ³ ñï ³¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ : ² ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ñ Ï ³ å » ñ Ñ ³ ëï ³ ï » É ÙÇç » ñÏñ ³ ÍáíÛ ³ Ý » ñÏñÝ » - ñÇ Ñ » ï : ² Ûë Ï » Ýë ³ Ï ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÁ ÉáõÍ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÎÇÉÇÏ- Û ³ Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÁ å ³ Ûù ³ ñÇ Ù » ç Ùï ³ í ´ Ûáõ½ ³ Ý ¹ Ç ³ ÛÇ « Ë ³ ã ³ ÏÇñÝ » ñÇ ¨ ë » ÉçáõÏÝ » ñÇ Ñ » ï :
Îáëï ³ Ý ¹ ÇÝÇÝ Ñ ³ çáñ ¹» ó Ýñ ³ áñ ¹ Ç Âáñáë ² -Ý ( 1100- 1129 )« áñÁ « ß ³ ñÅí » Éáí ¹» åÇ Ñ ³ ñ ³ í « · ñ ³ í » ó êÇë ¨ ² Ý ³ - μ ³ ñ½ ³ ù ³ Õ ³ ùÝ » ñÁ : ÂáñáëÝ ³ Ùñ ³ óñ » ó ² Ý ³ μ ³ ñ½ ³ Ý ¨ ¹³ ñÓñ » ó Çñ ÇßË ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ Ûñ ³ ù ³ Õ ³ ù : ÂáñáëÇ ¨ ¶ áÕ ì ³ ëÇÉÇ ÙÇ ³ óÛ ³ É ½áñù » ñÁ Í ³ Ýñ å ³ ñïáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ïÝ » óÇÝ 1107à © ÎÇÉÇÏÇ ³ Ý » ñËáõÅ ³ Í ÆÏáÝÇ ³ ÛÇ ë » ÉçáõÏÝ » ñÇÝ :
ÂáñáëÇÝ Ñ ³ çáñ ¹» ó Ýñ ³ » Õμ ³ Ûñ ȨáÝ ² -Ý ( 1129- 1137 )« áñÁ Ó » éÝ ³ ÙáõË » Õ ³ í ¸ ³ ßï ³ ÛÇÝ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ Ýí ³× Ù ³ ÝÁ : ² Ûëï » Õ Ñ ³ Û » ñÝ ëïÇåí ³ Í » Õ ³ Ý μ ³ Ëí » É μÛáõ- ½ ³ Ý ¹³ óÇÝ » ñÇÝ ¨ Ë ³ ã ³ ÏÇñÝ » ñÇÝ : ú · ïí » Éáí μÛáõ½ ³ Ý ¹³ - óÇÝ » ñÇ ¨ Ë ³ ã ³ ÏÇñÝ » ñÇ Ñ ³ Ï ³ ëáõÃÛáõÝÝ » ñÇó ª È¨áÝÁ μÛáõ- ½ ³ Ý ¹³ óÇÝ » ñÇó ËÉ » ó ØëÇëÁ « ²¹³ Ý ³ Ý ¨ î ³ ñëáÝÁ : Ð ³ - Ù ³ é å ³ Ûù ³ ñÇó Ñ » ïá ÎÇÉÇÏÛ ³ Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÁ Ï ³ ñáÕ ³ ó ³ í Ñ ³ ñ ³ íáõÙ ¹ áõñë ·³ É ØÇç » ñÏñ ³ Ï ³ Ý Íáí : ä » ïáõÃÛ ³ Ý ³ ñ¨ » ÉÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÝ ³ Ùñ ³ åÝ ¹» Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí ȨáÝÁ · ñ ³ í » ó ê ³ ñí ³ Ý ¹ Çù ³ ñ μ » ñ ¹³ ù ³ Õ ³ - ùÁ « ÇÝãÁ ² ÝïÇáùÇ ¹ ùëáõÃÛ ³ Ý ¨ èáõμÇÝÛ ³ Ý ÇßË ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ÙÇç¨ å ³ ï » ñ ³ ½ÙÇ å ³ ï ׳ é ¹³ ñÓ ³ í : Ê ³ ã ³ ÏÇñÝ » ñÇ ¨ Ñ ³ Û » ñÇ å ³ Ûù ³ ñÇó ÷ áñÓ » óÇÝ û · ïí » É ë » ÉçáõÏÝ » ñÁ : Üñ ³ Ýù ³ ñß ³ í » óÇÝ áõ ³ í » ñ » óÇÝ » ñÏáõ » ñÏñÝ » ñÇ ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Ù » ñÓ ï ³ ñ ³ ÍùÝ » ñÁ : ê ³ Ï ³ ÛÝ ÎÇÉÇÏÇ ³ ÛÇ ¨ ² ÝïÇáùÇ ÙÇç¨ ÙÕíáÕ å ³ Ûù ³ ñÁ ßáõïáí ¹³¹³ ñ » ó : Ð ³ ÛïÝí » É ¿ ñ ÙÇ Ýáñ ÁÝ ¹ Ñ ³ - Ýáõñ ÃßÝ ³ ÙÇ « áñÁ » ñÏáõëÇÝ ¿ É Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ å » ë ëå ³ éÝáõÙ ¿ ñ : ¸ ³ ´ Ûáõ½ ³ Ý ¹ Ç ³ ÛÇ Ï ³ Ûëñ ÐáíÑ ³ ÝÝ » ë ÎáÙÝ » ÝáëÝ ¿ ñ « áñÁ Íñ ³· ñ » É ¿ ñ Ýí ³×» É ÎÇÉÇÏÇ ³ Ý ¨ ² ÝïÇáùÁ :
Þ ³ ñáõÝ ³ Ï » ÉÇ
11
ÂÆì 4 6 ( 1166) 23 - 2 9 Ü àںشºðÆ 2 016 ÎÆÈÆÎÚ²Ü Ð²Ú²êî²Ü Î ÇÉÇÏÇ³Ý ·ïÝíáõÙ ¿ öáùñ ²ëdzÛÇ Ñ³ñ³í-³ñ¨»É- ùáõÙ: гñ³íÇó ³ÛÝ »½»ñáõÙ ¿ ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý Íá- íÁ« ÇëÏ ÑÛáõëÇëáõÙ Ýñ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý ÎÇÉÇÏÛ³Ý î³íñáëÇ É»éÝ»ñáí: ²ñ¨»ÉùáõÙ ÎÇÉÇÏdzÛÇ ë³Ñ- Ù³ÝÝ»ñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý ²Ù³ÝáëÇ (ê¨) É»éÝ»ñáí: Üßí³Í ï³ñ³ÍùÁ μݳß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³éáõÙáí μ³Å³ÝíáõÙ ¿ »ñ»ù Ù³ëÇ: ÐÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý É»éݳÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ Ïáã- íáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ ÎÇÉÇÏdz: гñ³í³ñ¨»ÉÛ³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ« áñáÝù Áݹ³ñÓ³Ï ¹³ßï³í³Ûñ »Ý ϳ½ÙáõÙ« ѳÛïÝÇ »Ý ¸³ßï³ÛÇÝ ÎÇÉÇÏdz ³ÝáõÝáí: ø³ñù³ñáï μÉáõñÝ»ñ áõÝ»- óáÕ ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ù³ëÁ ÏáãíáõÙ ¿ ø³ñáõï ÎÇÉÇÏdz: гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùμ ·ïÝíáÕ ÎÇÉÇÏÇ³Ý ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ͳÝáà ¿ñ ѳۻñÇÝ: ¸»é¨ë ø©³© I ¹© îÇ·ñ³Ý ´-Ý Ýí³×»ó ¨ гÛáó ï»ñáõÃÛ³- ÝÁ Ùdzóñ»ó ÎÇÉÇÏdzÛÇ ³ñ¨»É۳ݪ ¹³ßï³ÛÇÝ ¨ É»éݳÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÁ: гí³Ý³μ³ñ ³Û¹ ųٳݳÏÝ»ñÇó ¿É ѳۻñÁ ëÏë»óÇÝ μݳÏí»É ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ: X ¹© Ýñ³Ýù ³Ûëï»Õ ³ñ- ¹»Ý ½·³ÉÇ ÃÇí ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ: ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³Û»ñÇ ³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ Ñá·³Éáõ ѳٳñ ʳãÇÏ ² ϳÃáÕÇÏáëÁ X ¹© í»ñçÇÝ ÙÇ ß³ñù »åÇëÏáåáë³Ï³Ý ûٻñ ÑÇÙÝ»ó: XI ¹© г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍí³Í ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï Çñ³íÇ׳ÏÇ å³ï׳éáí ëÏëíáõÙ ¿ Ñ³Û μݳÏãáõÃÛ³Ý ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ³ñï³·³ÕÃÁ ¹»åÇ öáùñ гÛù« γå³- ¹áíÏdz« ²ëáñÇù ¨ ÎÇÉÇÏdz: ²ÛÝ Ï³åí³Í ¿ñ ´Ûáõ½³Ý- ¹Ç³ÛǪ ѳۻñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇó ³ñï³·³ÕûóÝ»Éáõ ù³Õ³- ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ë»ÉçáõÏ-Ãáõñù»ñÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï: øáãíáñ ë»ÉçáõÏÝ»ñÇ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÝ ³ÛÝåÇëÇ Í³Ýñ ѻ勉ÝùÝ»ñ áõÝ»ó³Ý« áñ Ñ³Û μݳÏãáõÃÛ³Ý Ý߳ݳϳÉÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñ ëïÇåí³Í »Õ³Ý Ñ»é³Ý³Éáõ ѳÛñ»ÝÇùÇó: Üñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ ѳëï³ïí»ó ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ: XI ¹© μÛáõ- ½³Ý¹³óÇÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇó γ峹áíÏdz ¨ ÎÇÉÇÏdz »Ý ï»Õ³÷áËáõ٠ݳ¨ ÙÇ ß³ñù ³ñù³Û³Ï³Ý ¨ Çß˳ݳ- Ï³Ý ïÝ»ñª Çñ»Ýó Ñå³ï³Ï μݳÏãáõÃÛ³Ùμ: г۳ëï³ÝÇó ëïÇåí³Í »Õ³Ý ³ñï³·³ÕÃ»É Ý³¨ ²ñÍñáõÝÇÝ»ñÁ ¨ ´³·- ñ³ïáõÝÇÝ»ñÁ: ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ ÙÇÝã ³Û¹ ³åñáõÙ ¿ÇÝ ÑáõÛÝ»ñ« ³ëáñÇÝ»ñ« Ññ»³Ý»ñ« ³ñ³μÝ»ñ ¨ ÷áùñ³ÃÇí ѳۻñ: ê³Ï³ÛÝ XI ¹© í»ñç»ñÇÝ ÎÇÉÇÏdzÛÇ μݳÏãáõÃÛ³Ý ·»ñ³ÏßéáÕ Ù³ëÝ ³ñ- ¹»Ý ѳۻñ ¿ÇÝ: гÛÏ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ γ峹áíÏdzÛáõÙ« ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ ¨ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ²ëá- ñÇùáõ٠ѳëï³ïí³Í Ñ³Û Çß˳ÝÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ½ÇÝíáñ³- Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó ϳÛëñáõÃÛáõÝÇó ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ñ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ·³í³éÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ: ¸ñ³ÝóÇó ¿ñ ²åÉ- Õ³ñÇå ²ñÍñáõÝÇÝ« áñÇÝ μÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùÁ Ýß³- Ý³Ï»É ¿ñ ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ï³é³í³ñÇã (ëïñ³ï»·áë): Üñ³Ý ¿ÇÝ Ñ³ÝÓÝí»É ²¹³Ý³« ØëÇë« î³ñëáÝ ù³Õ³ùÝ»ñÁ ¨ ȳÙμ- ñáÝ áõ ä³å»éáÝ μ»ñ¹»ñÁ: лﳷ³ÛáõÙ ²åÉÕ³ñÇå Çß- ˳ÝÁ ȳÙμñáÝÁ ÝíÇñáõÙ ¿ ¶³ÝÓ³ÏÇó ÎÇÉÇÏdz ï»Õ³- ÷áËí³Í úßÇÝ Çß˳ÝÇÝ« áñÇó ë»ñáõÙ ¿ лÃáõÙÛ³Ý Çß˳- Ý³Ï³Ý ¨ ³å³ ³ñù³Û³Ï³Ý ïáõÝÁ: ²ÝÇÇ ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó í»ñçÇÝ ·³Ñ³Ï³É ¶³·ÇÏ ´-Ý Ñ³ëï³ïí»É ¿ñ ÎÇÉÇÏdzÛÇ ë³Ñٳݳ·ÉËÇÝ ·ïÝíáÕ äǽáõ ù³Õ³ùáõÙ: γñëÇ í»ñçÇÝ Ã³·³íáñ ¶³·ÇÏ ²μ³ëÛ³ÝÝ Çñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ѳëï³ï»É öáùñ гÛùÇ ¨ γ峹áí- ÏdzÛǪ ÎÇÉÇÏdzÛÇÝ ë³ÑٳݳٻñÓ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: Ð³Û ëïí³ñ μݳÏãáõÃ۳ݫ ѳÛáó »Ï»Õ»óáõ ¨ ѳÛϳ- Ï³Ý ³ñù³Û³Ï³Ý áõ ÇßË³Ý³Ï³Ý ïÝ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ ÎÇÉÇÏdzÛáõ٠ݳ˳¹ñÛ³ÉÝ»ñ ëï»ÕÍ»ó ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³- ϳÝáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 1071é سݳ½Ï»ñïÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ L9:;\++<9+8|+<98p:\+<;::+8:;\;2 9+:: 88|88|88|+<9:;\9 * :+<99+<9+<9+;92 9;:|+<9Ь9+;:;\9 9+<::+<::+<8 9+<9 8|98+<99+;8 ;|:;9<+;<8|9 ;+|::+8+L9:;\++<9+8|+<98r 8<:;\8+<;<:;\98|;2 * +<98+<8+<9+<8 +L9:;\++<9Ь++<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 +<9;<+<8 9+<9 8|98+<9 ;l8|8+<;::: :+2Ь;+<8\9:;\98|9 9 9:;\:8|:+<98|9 +,::;8|;:;\9 * 88|88|88|+<98r +<;*+8Ь9+<9 9;:|+<99+;:;\9 98|99+;2 :;\8\+9R 9+<98+<8+<9 8|98+<9:;RЬ8<9:;\9* :;8 +|:9+<:*+;2 +|;+8<+ +;8:;R :+<:9+<99+<8 ;,+<::;*9 +" 9 + ; 88 8b 8 8b 8 8b +" 9 : ;B 9+<99 :8::+;2 ;+<9;+<9:+8 ++:*: ;l8|8+<;:::8r 8+9++<9:;\8<9+<9Ь;;:;* :+<8+<99 9;+2 ;|8+<:+<89+;8r :;+2 ::+9\8:+;<8|9 98r ;+2Ь98r 9+<98+<8+<9 8|98+<9:;\8<9:;\99+; 9 9:;\:8|:+<98|9 +,::;8|;:;\9:;\8\+9R * 89++<;9<+<8 9+<98+<8+<9 8|98+<9:;\8<9:;\9 98|99+<+;+;0+l:9R :+<:8|88* :;8 +|:9+<:*+;2 98|9:<*|8<* +,9: 8|98+<9:;RЬ8<9:;\99+;8 8+<;9|+<:* 89+<9; :;\9+;<+<9* :+<8+<99 8+<;:9\+2Ь;<+<9 8+<:+;<9+8 :+8:|:;\89+;8r 9+;8<+<;|+<9;<:;\98 88|88|88|+3++2 99+<;+<::;:;\8<9:;\9 ::+;2 8+:9+<98|9 88|88|88|+<9:;\9 9+<:Ь:+<::+<8 9+<9+;8|9 9+<9+<89:+8:;R * 98r 9:; :;\8\+9R 8|98+2Ь9:;\8<9:;\9 ::+9\8+8:;S::;\8|99+<9 8|98+<9:;\8<9+<9Ь9+<::+<::;\98 88|88|88|+<9:;\99 +<9 8|98+<99+;8|;2 ::;\+98 8<* 8+:9+<98|9 88|88|88rЬ+<9:;\9 98|99+<+;+;2 ::;\8|99+<99+;8r 8|98+<9:;\8<9:;\98 9 +9Ь:+8:: 9+<9 9+<8:<:;\8<9+<9 ;8\+<9++<8:;\8<9+<9 :;+<* ::;\+988+<;:9\+<;<+<: 9:;\++<9++<;<8|9+;8|;2 +|;+<:+8 8+:9+<98|9 88|88rЬ88|+<98r 98r 9+<:8::;\8|99+<9 8|98+<9:;\8<9+<9 +|:9:;\8<9+<98 ::\+<:9:;\9 +8|9Ь::2 98|+<99 9:;\++<9++<;<8|9+;8* +<98* :+8:|:;\88<:;\;;+;8 :+2Ь8+<99 :L+<9\+::8|98 * +,::;8|;8 9+<99+++<8+<99+;8|;2 +<++2Ь:+<+|;+8:;R 9+<9+<; :8::+<8 8+<:<+<8;+<;2 +<:+<:|8|9 +<;9+<:+<9Ь;8 :;:9 8\+<9+<9+<8:: 9+9\+;2 9;+<9;2 :;\9+<+;:;\8<9:;\98 88|88rЬ88|+<98|;<* 8<:;\98 :+<8:: +<9;+<:\9++8 * :;\8\+9\+<;<9+8 9+<98+2Ь8+<9 8|98+<9:;\8<9:;\98::;\+98|9 9+<:|:;++;2 8|; :;+8r 8:::+<9+8|98RУ 9;+2 ;;:; ::;\8|99+<99+;8r 8|98+<9:;\8<9:;\99 +<:+88p89++<;9<+<8:+;2 * +<9;+<:\9+:+;3 9+28<* 9:;\++<9++2Ь;<8|9+;8|;2 88+;2 8+:9+<98|9 88|88|88|+<98r 99+<9+<::; :+<98+0+;+8* :;8 ++<;9<+<: 8|98+<9:;\8<9+<9 8+9:;:9Ӡ8+<:<+<88|;9+;8r 98r 9+<:9 +<9;<9+8:;R +; 88|88|88|+<9::* 8|:88:::+<9+8|98 :+;+<9:8:;\9 +; :+<:;::8r 8+:9+<9;<;9+;8* :;\:Ь:8r 9;+<9; ::8|:\:+<8 +8|9 +<9+<8;<+8 9;+2 9+: 9 +<9:;2 8|98+2Ь98 8<:;\98+<:;+;<* :; 8+<:<+<88|;9+;9 +<9;<9+8|9 :+<:;::8r 8+:Ь9+<9;<;9+;:: * 9;+<9;2 :\+<;+9 9+<:+<8+<;+<;+;2 8|9:<8r 9+2Ь9+<; 8+<:<+<88|;9+;8 9;+<9 99:;9+;<8|9 +<;:98r :8|:9\::8+<:<+<88|;9+;8 :+8:|:;\89+;8|;2 +|;+<:+;<8|9 ++<9:+<98|9 88rЬ88|88|+<98r 99+<9+<::; ;+<9\+<;9+; :+<;::98* +,++<9+<9 *9:8|:8* :;:9;2 9+<9+<; 9+<9+<: :\+<9;+<; :8::+;2 9+<9+;8|*9:;\++<9++<;<8|9+;8|* :+8:|:;\89+;8r :;R 8+<:<+<88|;9+;8r 98|:|*8+<:<+<88|;9+;8 +|;+<:+;<8|9 9+<* +,::;8|;9 :;R :L+<9\+::8|98 *::+9\8+;<8|9 8+<:<+<8;+<;2 :<:;: :\+::;\8<9:;\99+;* +;:;\:+<9\+98p8<+<+|+<::;:;\8<9:;\98* +,9:8|:;8r +;::;\8<9:;\98* +++:8|+<98r *:;8|:\:88|8r 8:9::;\8<9:;\99+;89 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,99+<9+<+8+;:8r 9|+<8+<:+<9+<;:8|;2 9+:: :+8:|:;\89+;8r 98p9+<:8 9+<::+<::+;2 ;l:;; +,:8|+<9:;\9 * ::+9\8+;2 8l8:98|+<98p::;\88<+<9:;\8<9:;\98 :+;:|8|9: * ;l:;; +,:8|+<9:;\9 9+<::+<::+<8Ь8<:;\;;+<8+<9 :+<;+; ;<+9\+; ++<;9<+<9 88|88|88|+<98r 9+<9+<;::+<9+|+<::; 9+<;*+<99+;:L+<9;+<; ++<9:+<98|9Ь88|88|88|+<98r 9+<9+<;8+:9+<98|9 88|88|88|+<9:;\9 ::+9\8:+<8 ::;\8|99+<9 8|98+2Ь9:;\8<9+<9 :;\8\+9\+<;<9+<9 9+<9+<; +<:+<:|9+<9+;82 89+8|; +;++<9:+<98|9 88|88|88|+<98r +|;+<::;\98 +,99;+<8\+9: +; +:;\;: +|+<898|:|+;8;+<8+<98r +<;|+;8 * 9+<::+<::+8 ++<9:+<98|9 88|88|88rЬ+<9:;\9* :;8 99+<9+<::; +; +<:*:;+<9+<9 ;+<9\+<;9+;:: :;R 9+2Ь:+<9+<9+|8|::9+;:: * +;8;+<+|:;8+<8+<9 +<;:+<+;:;\8<9+<9à+,99;+<8\+9: +; 8+<:\+; 9+<::+<:+8 98|:|+;8;+<8::9+<9 +;8;9+Ь;8r 9+: +,9: 8+9:+<8+<9 89+8|;9+;8 8:;\8+8:;R 9+<9+<; 88|88|8Ь9+<9 9 +<9+<::+<98 :\+<9;+<;8r 9+:r 9:+<: +L9:;\++<9+8|+<98|*8+<:<+<88|;9+;8r * :+8:|:;\89+;8r 9+:8:::+<9+8|98|9 9+<:|:;++;2 9;+2 :;+8r 8,:;:: +"9У#* :;8* 9+<;8\:+8:: ++:\8r 9+<;+<:* +|;+<:+;2 :8|: * +,9+2Ь+<;++2 ;+<9\+<;9+;8 8,:;::9 +<9;+<;<;+;2 +,9+<+<;++<9 *++<;9<;+;2 8|; 8|98+<9:;\8<9+<9 9+<9;+<;+<9\+<; 8,:;::8r * +l:9P:+<:8|88r 98|+<;<9+<8 +:;;+;8 8+<9; :\+<;::;\8<9+<9 9+<:9+;<8|9У|8<* 88|88|88|+2 9+;8:;\8\+<8 8l8:98|+<98r :+8:|:;\89+;8|9Ӡ8,:;::8|9 9+<:|:;++;2 9;+2 +9\+<9; 8*:9 +"9#У3r* :;8 9<+:9+<9:;\8 +9\+<: ++<9:+<98|9 88|88|88|+<98p9:+<9|9+<98 +,9::+9R 9+<9+;9 ::8|:\:+<8 +9\+<9 +<8:+8 9:;RЬ++<9++<;<8|9+;8|9 * 8+<:<+<88|;9+;8|9Ӣ ;+|::+8:: 9:;\++<9++2Ь;<8|9+;8r * 8+<:<+<88|;9+;8r 9+<8+<::;\8<9:;\99+;8|;<* 8*:98 9:;RЬ++<9++<;<8|9+;8|;2 88+;2 9:8|:8* +,++<9+<9 * :+<;::98 9 +2Ь9+<: :\+<9;+<;8|;2 9+:: 88|88|89+<9 9 +<9+<::+<98 8+<;:9\+<;<+<:Ь9+<;+<::;\9 +:;\;: +|+<8 98|:|+;8;+<8+<9 8::Ӡ:L+::;\8<9+<9 +<;*+89+<9 :+<99+<99+;9 +<9;+<:\9++8:;P9:\+<:+<8:: 8*:98 +|;+<:+;2 :+<;:+<9+8|;+<; +;++<;+<9\+2Ь;8* 8|9:<8 +,9:8|:;8r +;::;\8<9+<9 * ::;\8|99+<9 8|98+<9:;\8<9+<9Ь98|:|* :\+<:+;+<+98r :\+<:9|+<: ++<;9<+<:Ӣ 8+<:<+<88|;9+;8r *9+<9+;8r :\+<9;+<;8|;2 ;|:;9<+;<8|9 ;+|::+8 :+8:|:;\89+;8 9;+<9;+<;9+<:+;<8|9 :;R +<:+;+;<8|9 +;8:;R +;8;9+;8r :+<99+<9+<9+;90:+<;+<8;9+;8 :+<8+<99 88|88|88|+<98r * +,9:8|:;8r 98|:|* 99\::9P:\+<9;+<;8 9:;\::: ++<++<;+;3 9 +<9:9:+8 +; 98r 9:; 89+9+2Ь9:;\; 8<99+<98|* :;8 +;8:;\:8|9 +8 9+<:+<:+<;+<:\+: ::\+<:9:;\9+; ++2 +L9:;\++<9+8|+<98r 8+<9:; 9 ::9+<99+: 8:99+9::9 +;*:;8 8;+<+|;+8 +; 9:+<9|+8 88|88|88|+<9 * +,9:8|:;89+<;:;\9+<8+88p:L+,9:: 9+,8,+; 8