Հայ Զինվոր - Page 9

9
Â Æ ì 4 1 ( 1 1 6 1 ) 1 9 - 2 5 Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6
² ¼ ¶² ÚÆÜ ´² Ü ² Î

2016 à . àôêàôØÜ ² Î ² Ü î ² ðì ² º ððà𸠺 è ² ØêÚ ² ÎÆ ² ð¸ÚàôÜøÜ º ðÆ ² ØöàöàôØÀ ¼àð ² ØÆ ² ìàðàôØàôØ

º è ² ØêÚ ² ÎÆ ² ØöàöàôØ

ÐáÏï » Ùμ » ñÇ 11-ÇÝ ÐÐ äÜ 3-ñ ¹ μ ³ Ý ³ Ï ³ - ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç ÝÇëïÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ³ Ù ÷ á ÷ í » óÇÝ 2016 áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý ï ³ ñí ³ » ññáñ ¹ » é ³ ÙëÛ ³ ÏÇ ³ ñ ¹ -
¶» Ý » ñ ³ É-Ù ³ Ûáñ îÇ · ñ ³ Ý ö ³ ñí ³ ÝÛ ³ ÝÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõÃÛ ³ Ùμ · áñÍáÕ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñáõÙáõÙ ï » ÕÇ áõÝ » - ó ³ í 2016à . áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý ï ³ ñí ³ » ññáñ ¹ » é ³ ÙëÛ ³ ÏÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÇ ³ Ù ÷ á ÷ áõÙÁ , áñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝáõ- ÃÛ ³ Ý ³ éÝí » óÇÝ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý , ÃÇÏáõÝùÇ ³ ßË ³ - ï ³ ÝùÝ » ñÇ , ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ ñ ·³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý ¨ ½áñù » ñÇ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ ÝÁ í » ñ ³ μ » ñáÕ ÙÇ ß ³ ñù Ñ ³ ñó » ñ :
² ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ ¿ ÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõÃÛáõÝÁ , ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇ áõ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÝ » ñ , ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý í ³ ñã ³ Ï ³ ½ÙÁ : ¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñ- Ù ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ , ·» Ý » ñ ³ É-Ù ³ Ûáñ îÇ · ñ ³ Ý ö ³ ñí ³ ÝÛ ³ ÝÇ μ ³ óÙ ³ Ý ËáëùÇó Ñ » ïá ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý ßï ³ μÇ å » ï , · Ý ¹³ å » ï Ð . ² í ³· Û ³ ÝÁ ½ » Ïáõó » ó 2016 à . áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý ï ³ ñí ³ » ññáñ ¹ » é ³ ÙëÛ ³ ÏÇ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ¨ ½áñ ³ Ñ ³ í ³ ù ³ -
ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý , ßï ³ μÝ » ñÇ , ½áñù » ñÇ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý , Ññ » ï ³ Ýáõ , ëå ³ Ý » ñÇ áõÝ ³ - ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñÍÙ ³ Ý , Ï ³ åÇ ÙÇçáóÝ » ñÇ å ³ Ñå ³ ÝÙ ³ Ý , ß ³ Ñ ³· áñÍÙ ³ Ý ¨ Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñÍÙ ³ Ý , ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ï ³ ÝáÝÝ » ñÇ ËëïÇí å ³ Ñå ³ ÝÙ ³ Ý , Ñ ³ ÝÏ ³ ñ- Í ³ ÏÇ ëïáõ · áõÙÝ » ñÇ ¨ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ Ù ³ ñ½áõÙÝ » ñÇ , ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ Ùß ³ ÏÙ ³ Ý ¨ í » ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ » ñÇ , ³ ÝóÏ ³ óí ³ Í ëïáõ ·³ ñùÝ » ñÇ , å ³ - Ñ ³ Ï ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý , ï » ë ³ - Ï ³ Ý ¨ · áñÍÝ ³ Ï ³ Ý å ³ ñ ³ å- ÙáõÝùÝ » ñÇ ¨ ¹ ñ ³ Ýó ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » - ñÇ Ù ³ ëÇÝ :
¶ Ý ¹³ å » ïÁ Ýß » ó ÷³ ëï ³ ÃÕ- à ³ ÛÇÝ í ³ ñáõÛÃáõÙ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ å ³ Ñ ³ Ï ³ ÛÇÝ ¨ å ³ ñ » ï ³ ÛÇÝ Í ³ - é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ù » ç ³ éÏ ³ áñáß Ã » - ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ , ¹ ñ ³ Ýó í » - ñ ³ óÙ ³ Ý áõÕÕáõÃÛ ³ Ùμ ëïáñ ³ μ ³ - Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ¨ Ñ » ï¨áÕ ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ :
Þï ³ μÇ å » ï , · Ý ¹³ å » ï ÐáíÑ ³ ÝÝ » ë ² í ³· Û ³ ÝÁ Ñ ³ í ³ ëïÇ- ³ óñ » ó , áñ · áõÙ ³ ñï ³ ÏÝ » ñÇ ßï ³ μÝ » ñÁ áõÝ ³ Ï » Ý Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåí ³ Í Õ » Ï ³ í ³ ñ » Éáõ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ù ³ ñïÇ Ý ³ Ë ³ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ËÝ ¹ ÇñÝ » ñ ³ é ³ ç ³¹ ñ » - Éáõ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇÝ ¨ Õ » Ï ³ í ³ ñ » Éáõ · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùÁ :
Ü » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí É ³ í ³· áõÛÝ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÝ áõ ½ÇÝ- Í ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ª Ý ³ ÁÝ ¹ Ñ ³ Ýáõñ ³ éÙ ³ Ùμ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý , » Ý-
à ³ Ï ³ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛáõÝÝ áõ å ³ ï- ñ ³ ëï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÁ , Ï ³ ñ ·³ å ³ ÑáõÃÛáõÝÁ · Ý ³ Ñ ³ ï » ó μ ³ í ³ - ñ ³ ñ :
¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ É , · Ý ¹³ å » ï ². ò ³ Ï ³ ÝÛ ³ ÝÝ Çñ ½ » ÏáõÛóáõÙ ³ Ý ¹ ñ ³¹³ ñÓ ³ í » ññáñ ¹ » é ³ ÙëÛ ³ - ÏáõÙ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ï ³ ½Ùáí ³ ÝóÏ ³ óí ³ Í óáõó ³¹ ñ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñï ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý ½áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛáõÝÝ » ñÇÝ , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ï- ñ ³ ëï ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ÙÇçáó ³ éáõÙÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ ó- í ³ Í ëïáõ · áõÙÝ » ñÇÝ ª Ï ³ ñ¨áñ » Éáí Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ññ ³ Ó · áõÃÛ ³ Ý ëïáõ ·³ ñùÝ » ñÇ , » Ýà ³ Ï ³ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñáõÙ ³ ÝóÏ ³ óí ³ Í Ý » ñ ¹³ ßÝ ³ ÏáõÙÝ » ñÇ , ýǽÇÏ ³ Ï ³ Ý , Ïñ ³ Ï ³ ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý å ³ ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñÇ ¨ ÙÇçáó ³ éáõÙÝ » ñÇ , · áñÍ- Ý ³ Ï ³ Ý ¨ Ù » Ãá ¹³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ - Ý » ñÇ í ³ ñÙ ³ Ý , Ó » éÝ ³ Ù ³ ñïÇ ÑÝ ³ ñùÝ » ñÇ óáõó ³¹ ñÙ ³ Ý , ³ ÝÑñ ³ - Å » ßï ÝÛáõà ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý μ ³ ½ ³ ÛÇ ª Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñÍí ³ Í Ññ ³ Ó- ·³ ñ ³ ÝÝ » ñÇ , · Çß » ñ ³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáõÙ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » - ñÇ Ï ³ ï ³ ñÙ ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ¹» ñÁ : Ü » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí áõëáõÙ- Ý ³ Ï ³ Ý ï ³ ñí ³ » ñÏñáñ ¹ » é ³ ÙëÛ ³ ÏÇ É ³ í ³· áõÛÝÝ » ñÇÝ ¨ Ù ³ ñ- ï ³ Ï ³ Ý · Íáí ³ ñÓ ³ Ý ³· ñí ³ Í ¹ ñ ³ Ï ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÁ ª · Ý ¹³ - å » ï ò ³ Ï ³ ÝÛ ³ ÝÁ Ýß » ó Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåã ³ Ï ³ Ý , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ÷³ ë- ï ³ ÃÕà » ñÇ Ùß ³ ÏÙ ³ Ý ¨ í ³ ñÙ ³ Ý , ÇÝãå » ë Ý ³» õ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ áã ÉÇ ³ ñÅ » ù Ý ³ Ë ³ å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ Ý , ÇÝùÝ ³ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏÝ » ñáõÙ ³ éÏ ³ áñáß Ã » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ¨ ¹ ñ ³ Ýó í » ñ ³ ó- Ù ³ Ý áõÕÕáõÃÛ ³ Ùμ ³ é ³ çÇÏ ³ Ññ ³ ï ³ å ³ Ý » ÉÇùÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ :
¼ » ÏáõóáõÙÝ » ñáí Ñ ³ Ý ¹» ë » Ï ³ Ý Ý ³ ¨ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý ÙÇ ß ³ ñù μ ³ ñÓñ ³ ëïÇ ×³ Ý ëå ³ Ý » ñ £
¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ , ·» Ý » ñ ³ É-Ù ³ Ûáñ îÇ · ñ ³ Ý ö ³ ñí ³ ÝÛ ³ ÝÁ , ³ Ù ÷ á ÷» Éáí ËáñÑñ ¹³ ÏóáõÃÛáõÝÁ , ùÝÝ ³ ñÏí ³ Í Ñ ³ ñó » ñÇ , Ýßí ³ Í Ã » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ éÝãáõÃÛ ³ Ùμ Ï ³ ï ³ ñ » ó Ï ³ ñ¨áñ Ñ » ï¨áõÃÛáõÝÝ » ñ , å ³ ñ½ ³ μ ³ ÝáõÙÝ » ñ , Ï ³ ñ¨áñ » ó ëïáñ ³ - μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÝ » ñÇ ³ Ý » ÉÇùÝ » ñÁ ª ·» ñËÝ ¹ Çñ Ñ ³ - Ù ³ ñ » Éáí Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ¨ å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý , Ï ³ ñ ·³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý ß ³ ñáõÝ ³ Ï ³ Ï ³ Ý ³ Ùñ ³ åÝ ¹ áõÙÁ :
¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ , ·» Ý » ñ ³ É-Ù ³ Ûáñ îÇ · ñ ³ Ý ö ³ ñí ³ ÝÛ ³ ÝÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » ó áõëáõÙÝ ³ - Ï ³ Ý ï ³ ñí ³ 4-ñ ¹ » é ³ ÙëÛ ³ ÏÇ ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÁ , áñáÝù ³ éÝãíáõÙ » Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ Ï ³ Ý ï ³ ñí ³ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ ÝÁ , ÓÙ » é ³ ÛÇÝ Ý ³ Ë ³ å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ - ï ³ ÝùÝ » ñÇÝ , ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ , ëå ³ é ³ ½ÇÝáõ- ÃÛ ³ Ý Ýáñ ³ óÙ ³ ÝÁ ª Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ÓÙ » é ³ ÛÇÝ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ßñç ³ ÝÇ , Ñ ³ Ù ³ ½- ·» ëïÇ ÏñÙ ³ Ý Ï ³ ÝáÝÝ » ñÇÝ :
² ÛÝáõÑ » ï » õ ³ ÝóÏ ³ óí » ó é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç ÝÇëï : ê . ´²´² æ ² ÜÚ ² Ü
ÛáõÝùÝ » ñÁ : ì » ñÉáõÍ ³ Ï ³ Ý » ÉáõÛÃÝ » ñáí Ñ ³ Ý ¹» ë » Ï ³ Ý ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » - Õ ³ Ï ³ ÉÝ » ñÁ : Üñ ³ Ýù Ý » ñÏ ³ Û ³ óñÇÝ Ï ³ ï ³ ñí ³ Í ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÁ , ³ éÏ ³ ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÁ » õ μ ³ ó- ÃáÕáõÙÝ » ñÁ : Ì ³ í ³ Éí ³ Í ùÝÝ ³ ñÏáõÙÇó Ñ » ïá
½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÁ Ý ³ Ë ³ Ýß » ó ½áñù » ñÇ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ - Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ÙÇçáó ³ éáõÙÝ » ñÁ` 4-ñ ¹ » é ³ ÙëÛ ³ ÏáõÙ ³ í » ÉÇ μ ³ ñÓñ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñ áõÝ » - Ý ³ Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí :
ÜÇëïÇ ³ í ³ ñïÇÝ Ëñ ³ Ëáõëí » óÇÝ » é ³ ÙëÛ ³ - ÏÇ ÁÝà ³ óùáõÙ É ³ í ³· áõÛÝ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñ óáõó ³ - μ » ñ ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ :

Ö ² Ø ´² ð ² ÚÆÜ Ð ² ì ² øÜ º ð

ÐÐ äÜ 3-ñ ¹ μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý » Ýà ³ Ï ³ Ññ » ï ³ Ý ³ ÛÇÝ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÝ áõ ëïáñ ³ - μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÁ áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ï » ÝïñáÝÝ » ñÇó Ù » ÏáõÙ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ » Ý ×³ Ùμ ³ ñ ³ ÛÇÝ Ñ ³ í ³ ù- Ý » ñÇ :
Ð ³ í ³ ùÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ³ ÝóÏ ³ óíáõÙ » Ý ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ù ³ ñï ³ í ³ ñ ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ - Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïí ³ ÍáõÃÛáõÝÁ ½ ³ ñ ·³ óÝ » ÉáõÝ ÙÇïí ³ Í · áñÍÝ ³ Ï ³ Ý å ³ ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñ :
Ðñ » ï ³ Ý ³ ÛÇÝ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÝ Çñ ³ Ï ³ - Ý ³ óÝáõÙ » Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ññ ³ Ó · áõÃÛáõÝ , Ï ³ - ï ³ ñ » É ³· áñÍáõÙ Ïñ ³ Ï ³ ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý · áñÍÝ ³ Ï ³ Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ » ñÁ :
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
9
ÂÆì 41 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î 2016 Ã. àôêàôØÜ²Î²Ü î²ðì² ºððà𸠺è²ØêÚ²ÎÆ ²ð¸ÚàôÜøܺðÆ ²ØöàöàôØÀ ¼àð²ØƲìàðàôØàôØ ºè²ØêÚ²ÎÆ ²ØöàöàôØ ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 11-ÇÝ ÐÐ äÜ 3-ñ¹ μ³Ý³Ï³- ÛÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý é³½Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇ ÁÝóóùáõÙ ³Ù÷á÷í»óÇÝ 2016 áõ- ëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ ³ñ¹- ¶»Ý»ñ³É-Ù Ù³Ûáñ î Ç·ñ³Ý ö ³ñí³ÝÛ³ÝÇ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùμ · áñÍáÕ ½ áñ³ÙdzíáñáõÙáõÙ ï »ÕÇ áõÝ»- ó³í 2016Ã. áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ »ññáñ¹ » é³ÙëÛ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÁ, á ñÇ Á ÝóóùáõÙ ù ÝÝáõ- ÃÛ³Ý ³éÝí»óÇÝ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý, Ù ³ñï³Ï³Ý å ³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ÃÇÏáõÝùÇ ³ ß˳- ï³ÝùÝ»ñÇ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ï ³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ½áñù»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ Ù Ç ß³ñù ѳñó»ñ: ²ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³- ٳݳï³ñáõÃÛáõÝÁ, ½áñ³Ù³ë»ñÇ áõ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ññ³- ٳݳï³ñÝ»ñ, ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý í³ñã³Ï³½ÙÁ: ¼áñ³Ùdzíáñ- Ù³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ îÇ·ñ³Ý ö³ñí³ÝÛ³ÝÇ μ³óÙ³Ý ËáëùÇó Ñ»ïá ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý ßï³μÇ å»ï, ·Ý¹³å»ï Ð. ²í³·Û³ÝÁ ½»Ïáõó»ó 2016 Ã. áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ¨ ½áñ³Ñ³í³ù³- ÛÇÝ å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý, ßï³μÝ»ñÇ, ½áñù»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, Ññ»ï³Ýáõ, ëå³Ý»ñÇ áõݳ- ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ϳåÇ ÙÇ- çáóÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý, ߳ѳ·áñÍÙ³Ý ¨ ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ËëïÇí å³Ñå³ÝÙ³Ý, ѳÝϳñ- ͳÏÇ ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ ¨ ßï³μ³ÛÇÝ Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇ, ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Ýóϳóí³Í ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ, å³- ѳϳÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ï»ë³- Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³å- ÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»- ñÇ Ù³ëÇÝ: ¶Ý¹³å»ïÁ Ýß»ó ÷³ëï³ÃÕ- óÛÇÝ í³ñáõÛÃáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ å³Ñ³Ï³ÛÇÝ ¨ å³ñ»ï³ÛÇÝ Í³- é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éϳ áñáß Ã»- ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¹ñ³Ýó í»- ñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ëïáñ³μ³- ųÝáõÙÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Þï³μÇ å»ï, ·Ý¹³å»ï ÐáíѳÝÝ»ë ²í³·Û³ÝÁ ѳí³ëïÇ- ³óñ»ó, áñ ·áõÙ³ñï³ÏÝ»ñÇ ßï³μÝ»ñÁ áõÝ³Ï »Ý ϳ½Ù³Ï»ñå- í³Í ջϳí³ñ»Éáõ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñïÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ËݹÇñÝ»ñ ³é³ç³¹ñ»- Éáõ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ ¨ ջϳí³ñ»Éáõ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝóóùÁ: Ü»ñϳ۳óÝ»Éáí É³í³·áõÛÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ áõ ½ÇÝ- ͳé³ÛáÕÝ»ñÇݪ ݳ ÁݹѳÝáõñ ³éÙ³Ùμ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý, »Ý- óϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ áõ å³ï- ñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ϳñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»ó μ³í³- ñ³ñ: ¼áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³É, ·Ý¹³å»ï ². ò³Ï³ÝÛ³ÝÝ Çñ ½»ÏáõÛóáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³- ÏáõÙ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ï³½Ùáí ³Ýóϳóí³Í óáõó³¹ñ³Ï³Ý Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ù³ñï³Ï³Ý å³ï- ñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ Çñ³Ï³Ý³ó- í³Í ëïáõ·áõÙÝ»ñÇݪ ϳñ¨áñ»Éáí Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ó·áõÃÛ³Ý ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ, »Ýóϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ ³Ýóϳóí³Í Ý»ñ¹³ßݳÏáõÙÝ»ñÇ, ýǽÇϳϳÝ, Ïñ³Ï³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, ·áñÍ- Ý³Ï³Ý ¨ Ù»Ãá¹³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ñï³Ï³Ý Ù»ù»Ý³- Ý»ñÇ í³ñÙ³Ý, Ó»éݳٳñïÇ ÑݳñùÝ»ñÇ óáõó³¹ñÙ³Ý, ³ÝÑñ³- Å»ßï ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½³ÛǪ ϳï³ñ»É³·áñÍí³Í Ññ³Ó- ·³ñ³ÝÝ»ñÇ, ·Çß»ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»- ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ: Ü»ñϳ۳óÝ»Éáí áõëáõÙ- Ý³Ï³Ý ï³ñí³ »ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ É³í³·áõÛÝÝ»ñÇÝ ¨ Ù³ñ- ï³Ï³Ý ·Íáí ³ñӳݳ·ñí³Í ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹Ûá ;\9;9+;8* +|9++2Ь:\+: ;,+<8+<99+<98 99+;2 8+<+9+<8+;:\:<+<8+<9 9+<;:+<8+<9 ;|+<:Ь:+<8<9\8<+;8r 99+<89+<9 * :+<;9+<9 8|9:<:\+: 9+<+;R 9\+8+<:+<;9+;8p::2 88|+<;8\+; 9+<8+<:\+<:;+<::+<8+<9 8|9;9+<:\+<:;+<:::;\8<9+<9Ь9+<8+<;++<89+;:;\9 +<:8+2 :;:9 8<+;:;\8<9:;\99+;8r * +;+<9;2 :+;+<;2Ь9+<9 :;\9\9\:;\8<9+<9 +<:+<:|8|8+2 9;+<:+<:R +<9+88|;9+;8r 9+<:8|9Ӡ9:;\9;9+;8 :+;8:;\8+<8+<9 +8:;\98<9+;:: 9+<9++:+8+<9 +:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<;8r :+Ь9\+<8+<89+;8 9;+<9; 9+;8+<9+<;<;8|9 8+<:+<;:+<8Ь+<98+<:+<9;9+;8 +<:8+2 89+8|;9+;8 +;R +<;2Ь8<:9\:;\99+;8 8+<:+<8:+<8 ;99+<;8:;\98|;2 9+::+:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<;8 9+<8+<99+;0+:;;+;8r 9+<;:+<8+<9 :\+<:;+<:::;\8<9+<9 9+2Ь9+<; +<99;+<8\+9: 98|:|:;<+<::;\99+;8B;++:+<9:9+<8:;\9 +<:+88r +<;9<; +<;+9:;\9;9+; :;\9+Ь9+<8:;R 9:\+<:+<8::Ӡ98|::8r +<:+<;:8|9 8;+<8:;\::+;<8|9 +:+<9:9+2Ь88r 898<+<;<;:;\9 8+<:+<+|:;\99 +<;+9:;\9;9+; ;<:;\;<+2Ь+;+<8 +8|98+<:+<9:9\9+;89l+,9+L+,; +,98l99 +,:+,;9+;++8:;\;<:;\99+;:: 9+<9++: +8+<9 9+<* +:;+<98|+<::;9+<9 98p9+<;; +<;9<;+<::8|9|+<9 ::\+<9+;*0+:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<; +|+9+;+<89+<9:; :8|+|;+<9Ь;l+<;:+<99+<98 +<9;|:;|+8:: 8:;9;++<8;<:;\8<9:;\98 ;99+<;8:+<8Ь9+<;;<+;8r 99:+<8 8<+;:;\8<9:;\99+;8r +<:9:<:;\8<9+<9 8+<:+<;+;08+<;*:; 9+:*:;\8<9:;\99+; :\+<;++<+<9:;\99+; 8+<;*:;+;2 :::;+2Ь+<8\+<9:;\99+;8r 9;+<9+<9+<:+<;9+;8r +<9+88|;9+;8* +|+;89+8|; 9+2Ь9+<;+8:: 9+<;:+<8+<9 :\+<:;+<:::;\8<9+<9 * :\+<:;+<::+<8+<9:;RЬ8<9+<9 8+<;+|+<:\+<9:;\8<9+<9 9+<;:;\9+<8+<8+<9 +<9;+<:\9+:;\98+:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<; +|+9+;+<89+<9:; :8|+|;+<9Ь;l+<;:+<99+<98 9+;8+<9+<;<;+;2 :;\::;\99+2Ь8+<9 :+<;:+2B;+ +:+<9:9+<88r 89+8|;9+;8:;:9; +<:9:<::;\9 +9 9;+<9+<9+<:+<;+<8+<9Ь:+<;:+2 9+<;:+<8+<9 9+;8<+<:\+<9:;\8<9+<989<9+:+<98|9 9+<8+<:\+<:;+<::+<8+<9 +<98+2Ь:+<9;9+;8|9 :+898|8+<98r ::\+<:+<+8|9:;RЬ8<9+<9 9:;+<;<9+<98* 9+<9+<:\+<:+<:8+<9Ь9<9+:+<98|9 8\+<9+<9+<8+<9;:|+<98r 9+<9+<+Ь+|+::8r 8;9+<9 8+<9:99+;8|9Ӡ+,99:;\9+:+;R +<9;<8+<;<:+;2 :+<+9+<8+<9Ь8:;9;+8r 98|::: +L+,+L+,:l+,99+,99 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,99 9 :L92;+ +<9+<8+<98|9 +:;+<98|+<::;9+<9Ь+98<+<8+2 9;+:+<9+<98|9 +:;+<9+<:+;9 :;R :::;+2Ь+<8\+<9:;\99+;8 :;\::;\99+<8+<9 8+9:;:99+;8|;09+8:;\9 9+<:9+<8;<:;\9 +9 9|+<9+<;+<98|9 9+<:+<;Ь9+;8s9 +<:+<;9+;8r 898<+<;<;:;\9 +<9;<8+<;<::;\9 +9Ь+8|98+<:+<9:9\9+;8r 9+<;:+<:+<;+<9+<:9+<+|8|:+2Ь8+<9 :\+<:;+<:::+<8:;\8<9:;\98 ++<;+|+<;<9+8:;\9Ь98|::+<8 +|:;89+<8+<9 :\+<;+<:\9:;\9;9+;9 ;+:+<9+<98|9 :::;+<+<8\+<9:;\99+;9 8|;+<8+2Ь9+<;<9:;\9 +9 9+<;:+<8+<9 9;+<9<+|:;\8<9:;\9 8+2Ь:+<;+8+<+|:;8:;\9 8;+<8+<98|9 :\+<:;+<:::;\8<9+<9Ь+|:;89+<8+<9 99::;\8<9:;\99+;8:L+,9:: 9+,8,+; 8