Հայ Զինվոր - Page 8

8
Â Æ ì 4 1 ( 1 1 6 1 ) 1 9 - 2 5 Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6
² ¼ ¶² ÚÆÜ ´² Ü ² Î

Ð ² Î ² è ² Îàð¸À æ ² Êæ ² Êì ² Ì ¾ ¶ ܸ ² ÚÆÜ Ø ² ðî ² ì ² ð ² Î ² Ü ¼àð ² ì ² ðÄàôÂÚàôÜ

5
¼áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛáõÝÝ ³ í ³ ñïí ³ Í ¿: ä ³ - ï ³ ëË ³ Ý ³ ïáõÝ » ñÁ ³ ñÓ ³ Ý ³· ñáõÙ » Ý ª Ù ³ ë- Ý ³ ÏÇó ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ óáõó ³¹ ñ » óÇÝ å ³ ïñ ³ ëïí ³ ÍáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ ³ ëïÇ ×³ Ý : ñáõÙ : Ê ³ Õ ³ ñÏí » óÇÝ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÏÇó Ù ³ ñïÇ í ³ ñÙ ³ Ý ÙÇ ù ³ ÝÇ Ýáñ , ÷ áñÓ ³ ñ ³ - ñ ³ Ï ³ Ý ¹ ñí ³· Ý » ñ : Ø ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ ÝóÏ ³ óÙ ³ Ý ÷ áõÉáõÙ ÑÇÙÝ ³ - Ï ³ Ý áõß ³¹ ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ ñÓí » ó ½ÇÝÍ ³ é ³ -
º Õ ³ Ý Ý ³ ¨ à » ñ ³ óáõÙÝ » ñ , ë ³ Ï ³ ÛÝ , ÁÝ ¹ - Ñ ³ Ýáõñ ³ éÙ ³ Ùμ , Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñÍí » óÇÝ μáÉáñ ûÕ ³ ÏÝ » ñÇ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý å ³ ï- ñ ³ ëïí ³ ÍáõÃÛáõÝÁ , Ý » ñ ¹³ ßÝ ³ ÏáõÙÝ áõ Ù ³ ñï í ³ ñ » Éáõ · áñÍÝ ³ Ï ³ Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ » - ñÁ : øÝÝ ³ ñÏí » óÇÝ μ ³ ½Ù ³ ÃÇí áõëáõÙÝ ³ - Ï ³ Ý Ñ ³ ñó » ñ ª ÇÝÅ » Ý » ñ ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù- Ý » ñÇ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÙÇó ÙÇÝã » õ » ï ù ³ ßíáÕ

ÛáÕÝ » ñÇ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý , Ï » ÝëáõÝ ³ Ïáõ- ÃÛ ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ ÝÁ : ¼ÇÝíáñÁ Ñ ³ Ýå ³ ï- ñ ³ ëïÇó Ù ³ ñïÇ ¹³ ßï ã ¿ ñ ÙïÝáõÙ : Ð ³ ñÓ ³ Ï- Ù ³ ÝÁ Ý ³ Ëáñ ¹ áõÙ ¿ ñ Ññ » ï ³ Ý ³ ÛÇÝ ¨ ³ íÇ- ³ óÇáÝ ÑáõÅÏáõ Ý ³ Ë ³ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛáõÝÁ , áñÇó Ñ » ïá Çñ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñïÇ ¹³ ßïáõÙ Ñ ³ Ï ³ - é ³ Ïáñ ¹ Á ¹ Åí ³ ñ à » Ï ³ ñáÕ ³ Ý ³ Éáõñç ¹ Ç- Ù ³¹ ñáõÃÛáõÝ óáõÛó ï ³ É : º ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ ëå ³ Ý » ñÇ ï ³ ëÝûñÛ ³ Ñ ³ í ³ ùÝ » ñ

² é ³ çÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý » Ýà ³ Ï ³ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇó Ù » ÏáõÙ ÑáÏï » Ùμ » ñÇ 17-Çó 26-Á Ù » ÏÝ ³ ñÏ » É » Ý ¥ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ ïáõÃÛáõÝ- Ý » ñ ³ í ³ ñï ³ Í ¨ » Ýà ³ Ï ³ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñáõÙ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ýß ³ Ý ³ Ïí ³ Í » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ ëå ³ Ý » ñÇ åÉ ³ Ý ³ ÛÇÝ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ í ³ ùÝ » ñÁ ) ÙáïáÑñ ³ Ó ·³ ÛÇÝ · Ý ¹ Ç μ ³ ½ ³ ÛÇ íñ ³:
Ð ³ í ³ ùÝ » ñÇ å » ïÁ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ « ·» Ý » ñ ³ É-Ù ³ Ûáñ îÇ · ñ ³ Ý ö ³ ñ- í ³ ÝÛ ³ ÝÝ ¿:
· Çï ³ Ïó » ù « áñ Ù » Ýù ¿ É ³ ÛëáõÑ » ï Ñ ³ Ûáó å ³ ï- ÙáõÃÛ ³ Ý ÙÇ Ýáñ ¿ ç » Ýù Ï » ñï » Éáõ , ¨ Ù » Ýù ¿ É ç ³ Ýù áõ » é ³ Ý ¹ ã » Ýù ËÝ ³ Û » Éáõ Ó » ½ û · Ý » Éáõ « áñ ÷³ ÛÉ » ù Ó » ñ · áñÍáõÙ ¨ Ó » ñ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ Ï ³ ï ³ ñ » ù å ³ ïíáí « Ñ ³ Ùμ » ñ ³ ï ³ ñ : ØÇ ³ ÛÝ ³ Ûë ¹» åùáõÙ Ñ ³ çáÕáõÃÛáõÝÁ ÏáõÕ » ÏóÇ Ó » ½ : º ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ ëå ³ Ý » ñÇ Ñ » ï ³ ÝóÏ ³ óí » - óÇÝ ·³ Õ ³÷³ ñ ³¹³ ëïÇ ³ ñ ³ Ïã ³ Ï ³ Ý , Çñ ³ - í ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ¨ Çñ ³ í ³· Çï ³ Ï- óáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ ³ óÙ ³ Ý « ³ Ýó ³ ÝÏ ³ ÉÇ ¨ ³ ñ ³ -
¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ³ Ýáõ- ÝÇó Ñ ³ í ³ ùÝ » ñÇ μ ³ óÙ ³ Ý ³ éÇÃáí » ñÇï ³ - ë ³ ñ ¹ ëå ³ Ý » ñÇÝ ßÝáñÑ ³ íáñ » ó Ññ ³ Ù ³ Ý ³ - ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ É , · Ý ¹³ å » ï ² É » ùë ³ Ý ¹ ñ ò ³ - Ï ³ ÝÛ ³ ÝÁ` Ù ³ Õà » Éáí Ýñ ³ Ýó Ýáñ ³ Ýáñ Ñ ³ - çáÕáõÃÛáõÝÝ » ñ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý « ¹³ ë ³ ÏÇ Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ï ³ ñ¨áñ ¨ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ³ ïáõ · áñ- ÍáõÙ :
ï ³ íáñ ¹» åù » ñÇ áõ å ³ ï ³ Ñ ³ ñÝ » ñÇ Ï ³ ÝË ³ ñ- ·» ÉÙ ³ Ý « Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ Ï ³ ÝáÝ ³¹ ñáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ « ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý- · áõÃÛ ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý « Ñ ³ Ûáó μ ³ Ý ³ ÏÇ ß ³ ñù » ñáõÙ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý á · áõ μ ³ ñÓñ ³ óÙ ³ Ý ¨ ³ ÛÉ Ï ³ ñ¨áñ à » Ù ³ Ý » ñáí ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ :
¼ » ÏáõóáõÙÝ » ñ Ï ³ ñ ¹³ óÇÝ « » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ ëå ³ Ý » ñÇ Ñ » ï ³ ÝÙÇç ³ Ï ³ Ý ½ñáõÛóÝ » ñ áõÝ » -
Ñ ³ Ï ³ é ³ Ïáñ ¹ Ç Ñ » ï ³ åÝ ¹ áõÙÝ áõ áãÝã ³ - óáõÙÁ ÙÇç ³ ÝÏÛ ³ É μÝ ³· ÍáõÙ , Ñ ³ ñÓ ³ ÏÙ ³ Ý ½ ³ ñ ·³ óáõÙÁ Ñ ³ Ï ³ é ³ Ïáñ ¹ Ç å ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý ËáñùáõÙ ¨ ³ ÛÉÝ :
² Ù » Ý ³ Ï ³ ñ¨áñÁ ª ½áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛáõÝÝ ³ ÝóÏ ³ óí » ó Çñ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Çñ ³ íÇ- ׳ ÏÇÝ ³ é ³ í » É ³· áõÛÝë Ùáï å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » -
¼áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÝ ³ Ù- ÷ á ÷» Éáõó Ñ » ïá ³ é ³ çÇÏ ³ ÛáõÙ ÏÇñ ³ Ï ³ - Ý ³ óí » Ý Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý · áñÍáÕáõ- ÃÛáõÝÝ » ñ ª ³ ñÓ ³ Ý ³· ñí ³ Í Ã » ñ ³ óáõÙÝ » ñÁ Ñ » ï ³·³ ÛáõÙ μ ³ ó ³ é » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ :
² ñë » Ý ² Ô º ÎÚ ² Ü Èáõë ³ ÝÏ ³ ñÝ » ñÁ ª ² ñ »· ì ³ ñ ¹³ ÝÛ ³ ÝÇ
- ² ÛëáõÑ » ï Ó » ñ ³ Ý » ÉÇùÝ » ñÝ áõÕÕí ³ Í » Ý ÉÇÝ » Éáõ » Ýà ³ Ï ³ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ Ù ³ ñ- ï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ ³ óÙ ³ ÝÁ « Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ç ³¹ ñ ³ ÝùÝ » ñÇ Ï ³ ï ³ ñÙ ³ ÝÁ « ù ³ ÝÇ áñ μáÉáñë ¿ É É ³ í · Çï » Ýù « áñ ï ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ ÝáõÙ É ³ ñí ³ ÍáõÃÛáõÝÁ å ³ Ñå ³ ÝíáõÙ ¿« ¨ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ³ é ³ çÝ ³ Ñ » ñà ËÝ ¹ ÇñÁ Ù ³ ñ- ï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëï ÉÇÝ » ÉÝ ¿« - ³ ë ³ ó Ý ³: - ´³ éÇë μáõÝ ÇÙ ³ ëïáí , Ó » ½- ÝÇó ¿ Ï ³ Ëí ³ Í ÉÇÝ » Éáõ à »° í ³ ßïÇ « à »° · áõ- Ù ³ ñï ³ ÏÇ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ç ³¹ ñ ³ ÝùÇ Ñ ³ - çáÕ Ï ³ ï ³ ñáõÙÁ : êñ ³ Ýù å ³ ñ½ ³ å » ë Ëáëù » ñ ã » Ý . » à » ¹³ ë ³ ÏÇ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõ- ÃÛáõÝÁ ó ³ Íñ ¿, Ýß ³ Ý ³ ÏáõÙ ¿ í ³ ßïÁ ãÇ Ï ³ ñáÕ Ï ³ ï ³ ñ » É Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ç ³¹ ñ ³ ÝùÁ « Ñ » ï¨ ³ μ ³ ñ Ý ³» õ · áõÙ ³ ñï ³ ÏÁ :
¸áõù áñå » ë » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ ëå ³ Ý » ñ å » ïù ¿
ó ³ Ý ² Ðî ² · Íáí Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ É « · Ý ¹³ å » ï ². ÂáõÙ ³ ÝÛ ³ ÝÁ « ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñ- Ù ³ Ý μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÇ å » ï « ÷ áË · Ý ¹³ å » ï Ø ³ ñ ³ ï º÷ ñ » ÙÛ ³ ÝÁ « Çñ ³ í ³ μ ³ Ý « ³ í ³· ëå ³ î ³×³ ï ¶ ÝáõÝÇÝ :
Ð ³ í ³ ùÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ Ýáñ ³ Ýß ³ Ý ³ Ï ëå ³ Ý » ñÇ Ñ » ï Ïï ³ ñí » Ý ³ ÝÑ ³ ï ³ Ï ³ Ý ½ñáõÛóÝ » ñ , ÏÝ » ñÏ ³ Û ³ óí » Ý ¨ ÏùÝÝ ³ ñÏí » Ý ÇÝãå » ë ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý , ³ ÛÝå » ë ¿ É Ù ³ ëÝ ³ - · Çï ³ Ï ³ Ý ï ³ ñμ » ñ Ñ ³ ñó » ñ ª Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å » ï » ñÇ « Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ « í ³ ñã ³ Ï ³ ½ÙÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ Ù ³ ë- Ý ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ :
ê . ´²´² æ ² ÜÚ ² Ü 1-ÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý ÃÕà ³ Ïó ³ Ï ³ Ý Ï » ï
8
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÂÆì 4 1 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î вβè²Îàð¸À æ²Êæ²Êì²Ì ¾ ¶Ü¸²ÚÆÜ Ø ²ðî²ì²ð²Î²Ü ¼ àð²ì²ðÄàôÂÚàôÜ 5 ¼áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ ³í³ñïí³Í ¿: ä³- ï³ëË³Ý ppppH0pppppH0p0pBp0ppppppppH0ppppBppppppH30pH0NpppN0ⰬpppH0ppp°pp0pppH0p0pp0ppK0pppBpH0ppppN00pH0ppppppKBppppp0ppH0pppppH0pppBH0pppppppppH0ppp0ppppBppH0ppp°pp0ppppBpH0p0pppppK0K0ppKBppppH0pps 0ppppppB0pppH0ppp0ppH0pBppppppppK0pppppppH0pBpp0ppppH0ppppH0ppppppppBpN00ppppH30ppH0ppppppBH0ppp0ppppH0pKBpp0ppppppp0ppH00pppBppppp0pppppppH0pH0ppBpppH0ppH30ppppK0pppBpppppH0ppppp0ppBpppH0pppppH00pNppp0ppp0pppppppppppBpp0pH0ppH0ppBH0pppppp0pp0ppppBpppp0pppppK0pppppKBH0ppppppN00ppppH0pppBp0pp0p0H0ppppN00pBppH0ppppppH0H0pppH00pBpH0pppppH0ppppppppKpp0pH0pH0pp0pppH0pBppppH0pppH00pppp0pppp0pBpppppppH0pp0N0pppppppH0ppppppppH0KBpppp0pH0pppH0pBppH0pppH0ppppppKBppppp0ppppH0ppppppBpppH30pppH0ppNpH00氬0ppppppp00p00pppp°0000000氬0Ⱜ0000氬pH0ppppppppH0p0pKBppp0pppH0pps0p Mp pBpppH0H0ppppH0pppppKBpH0ppH00p0pppppppBppppH0pppH0ppBppp0pppH0pppppBpppppJH0pppppH0pp30p°pp΂0pppp0pH0ppppppppH0ppBppp0ppKpppH0pH0KBpppH0Έ0p0pH0ppH0H0ppp0pp0pBpppH0p0ppH00pH0pppK00ppH0BpH0pH0ppH0pH0pppH0H0pppp°pH0pH0H0pppppH00H0ppBpH0pppp0ps0pN00B0pppppH0ppppppppH0ppp°NppH0ppp0p0ppBH0ppppK0pBpH0ppppH00ppBppH30pppp0ppp00pB0pppppppH0ppppp0ppKBp0ppppp30pH0ppH0pBpH0pppH0ppppppp0ppppBp0pK0ppp0ppppH0찬BppX0ppppH0ppp0pppppH0pBppppppppH0ppppp0p0ppBppp0p0pH00pppH0pKBpppN0ppH0pppp0pH0ppppp0pKBppp0pppppH0pppppppppKBpp0pppppH0ppppH0ppKBppH0pppppp0pp30p°pppppH0ppH0ppH30pppH0H0p0pH0ppppH0ppppN0ppppppH0ppp0ppBppp0p0ppH0pppppH0pppBpppp0H0pppppH0pppppH0BppppH0p0pp0ppppppp0pKBH0ppppH30ppppp°ppH0ppppppp0pppp°pp0pH30pppp0H0pH0pp0pH0ppKBpppH0pppppppppH0pppppppH00pppH0pppp0pppp0pppH0pKBH0pppppppppppp0pp0pppBH00pΈ p0p30ppH0ppK0KBp00pH0ppppH00p00pKBpp0ppH0ppppp0pBpH0ppppN0ppH0pppp0ppBK00p0ppH0pppKBpppH0pH00ppppH00pH00ppBpH0ppH0pppppp°p00H0pH0ppppN0ppH0ppp0ppH0ppH0pH00H00밬0ppH0ppppp0pp°ppp00pppppp0ppppppKBpH30ppppppp0p0pppp°0p0pppp0pp0p0p°p0밬0ppppN0p ppp0pppppH0ppppp°ppp0p0ppH0ppBpppppK0pppH00pppppBpp0ppK0pp0H0ppBH0s0H0ppp0ppppBpp0pppppppH0pppKBpp0pppp0ppppp0pBppps000మ0ꋈ000鰬0氬KpH0ppppppppH00pH0