Հայ Զինվոր - Page 4

4
Â Æ ì 4 1 ( 1 1 6 1 ) 1 9 - 2 5 Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6
ä ² ÞîàÜ ² Î ² Ü
ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ÑáÏï » Ùμ » ñÇ 13-ÇÝ Ñ ³ Ý ¹ Çå » É ¿ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõ- ÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇ ÏáÉ » - · Ç ³ ÛÇ ÷ áËÝ ³ Ë ³·³ Ñ úÉ »· ´ áãÏ ³ ñÛáíÇ Ñ » ï , áñÁ Å ³ - Ù ³ Ý » É ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ Ý ª Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý » õ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñÇ § ArmHiTec- 2016 ¦ ³ é ³ çÇÝ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ óáõó ³ Ñ ³ Ý ¹» ëÇÝ :
ÎáÕÙ » ñÁ μ ³ ñÓñ » Ý · Ý ³ Ñ ³ ï » É é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý Ý » ñÏ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏÝ áõ Ñ ³ ëï ³ - ï » É ³ Û ¹ áõÕÕáõÃÛ ³ Ùμ Ñ » ï ³·³ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý ³ ÝÑñ ³ - Å » ßïáõÃÛáõÝÁ : Ð ³ ïáõÏ áõß ³¹ ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ ñÓí » É Ð ³ Û ³ ë- ï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ï ³ ñ ³ ÍùáõÙ è¸ ³ ñï ³¹ ñáõ- ÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ýß ³ Ý ³ ÏáõÃÛ ³ Ý ³ ñï ³¹ ñ ³ ÝùÇ í » ñ ³ - Ýáñá · Ù ³ Ý , ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ëå ³ ë ³ ñÏÙ ³ Ý áõ ³ ñ ¹ Ç ³ Ï ³ - Ý ³ óÙ ³ Ý Ñ ³ í ³ ï ³ ñÙ ³· ñí ³ Í ëå ³ ë ³ ñÏÙ ³ Ý Ï » ÝïñáÝ- Ý » ñÇ ó ³ ÝóÇ , ÇÝãå » ë Ý ³» õ Ñ ³ Ù ³ ï » Õ Ó » éÝ ³ ñÏáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ ëï » ÕÍÙ ³ ÝÁ` ³ íïáÙáμÇÉ ³ ÛÇÝ » õ ÇÝÅ » Ý » ñ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ , Ðúä » õ è¾ä ÙÇçáóÝ » ñÇ áõ ³ íÇ ³ óÇ ³ ÛÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ » ñáí : Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ³ í ³ ñïÇÝ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ ÙáõÃÛáõÝ ¿ Ñ ³ ÛïÝ » É ³ ñï ³¹ ñ ³ Ï ³ Ý Ïááå » ñ ³ óÇ ³ ÛÇ ßñç ³ Ý ³ ÏÝ » - ñáõÙ ß ³ ñáõÝ ³ Ï » Éáõ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝÝ ÇÝãå » ë » ñÏ- ÏáÕÙ , ³ ÛÝå » ë ¿ É μ ³ ½Ù ³ ÏáÕÙ Ó » õ ³ ã ³÷ áí :
��� êå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý » õ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç- ³ Ý » ñÇ § ArmHiTec-2016 ¦ ³ é ³ çÇÝ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ óáõó ³ Ñ ³ Ý ¹» ëÇ ßñç ³ Ý ³ ÏÝ » ñáõÙ ÑáÏï » Ùμ » ñÇ 13-ÇÝ Ï ³ Û ³ - ó » É ¿ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ - ÝÇ Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙÁ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõÃÛ ³ Ý § èáëï » Ë ¦ å » ï ³ Ï ³ Ý Ïáñåáñ ³ óÇ ³ ÛÇ · ÉË ³ íáñ ïÝûñ » ÝÇ ï » Õ ³ - Ï ³ É ¸ÙÇïñÇ Þáõ ·³» õÇ Ñ » ï :
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý ï » Õ » Ï ³ ï- í ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñÇ , å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý áõ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñ Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ » ñáí ³ ñï ³¹ ñ ³ Ï ³ Ý Ïááå » ñ ³ óÇ ³ ÛÇ » õ Ñ ³ Ù ³ ï » Õ Ó » éÝ ³ ñ- ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ëï » ÕÍÙ ³ Ý Ñ » é ³ ÝÏ ³ ñÝ » ñÁ :
ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ ÑÛáõñÇÝ Ù ³ Õà » Éáí Ñ ³ çáÕáõÃÛáõÝ » õ ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ï · áñÍáõÝ » áõÃÛáõÝ § ArmHiTec-2016 ¦ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ óáõó ³ Ñ ³ Ý ¹» ëÇ ÁÝ- à ³ óùáõÙ ª Ýß » É ¿ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ß ³ ñáõÝ ³ Ï ³ Ï ³ Ý ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý ³ ÝÑñ ³ Å » ßïáõÃÛáõÝÁ` áõÕÕí ³ Í » ñÏáõ » ñÏñÝ » ñÇ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý áõ Ï ³ ÛáõÝáõÃÛ ³ Ý ³ Ùñ ³ åÝ ¹ - Ù ³ ÝÁ :
���
ÐáÏï » Ùμ » ñÇ 13-ÇÝ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ - ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙ ¿ áõÝ » ó » É è¸ é ³ ½- Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ¹³ ßÝ ³ ÛÇÝ Í ³ - é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ïÝûñ » Ý ² É » ùë ³ Ý ¹ ñ üáÙÇÝÇ Ñ » ï : Ð ³ Ý ¹ Çå- Ù ³ ÝÁ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ Ý ³» õ ÐÐ-áõÙ è¸ ³ ñï ³ Ï ³ ñ · » õ ÉÇ ³ - ½áñ ¹» ëå ³ Ý Æí ³ Ý ìáÉÇÝÏÇÝÁ :
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý » ñÏÏáÕÙ é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óÇÏ ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÝ áõ Ñ » é ³ ÝÏ ³ ñÝ » ñÁ :
² É » ùë ³ Ý ¹ ñ üáÙÇÝÁ Ýß » É ¿ áÉáñïáõÙ Ñ ³ Ù ³ ï » Õ Íñ ³· - ñ » ñ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝ » Éáõ É ³ ÛÝ ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ » õ ¹ ñ ³ Ýù ÏÛ ³ ÝùÇ Ïáã » Éáõ å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ » õ ³ Ûë ³ éáõÙáí Ï ³ ñ » õáñ » É ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝáõÙ ëå ³ é ³ ½Ç- ÝáõÃÛ ³ Ý » õ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñÇ § ArmHiTec-2016 ¦ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ óáõó ³ Ñ ³ Ý ¹» ëÇ ³ Ýó- Ï ³ óáõÙÁ :
ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÝ Çñ Ñ » ñÃÇÝ ÁÝ ¹· Í » É ¿ í » ñçÇÝ ï ³ ñÇÝ » ñÇÝ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝáõÙ Ïáõï ³ Ïí ³ Í ½ ·³ ÉÇ · Çï ³ Ïñà ³ Ï ³ Ý Ý » ñáõÅÇ , ïÝï » ë ³ - å » ë ß ³ Ñ ³ í » ï Ýáñ Ùß ³ ÏáõÙÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ , áñáÝù áã ÙÇ ³ ÛÝ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý áÉáñïáõÙ û · ï ³· áñÍ » Éáõ , ³ ÛÉ » õ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ßáõÏ ³ Ý » ñ ¹ áõñë ·³ Éáõ Ñ » é ³ ÝÏ ³ ñÝ » ñ áõÝ » Ý :
ÎáÕÙ » ñÁ ùÝÝ ³ ñÏ » É » Ý Ý ³» õ é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý áÉáñïáõÙ Ó » éù μ » ñí ³ Í å ³ ÛÙ ³ - Ý ³ íáñí ³ ÍáõÃÛáõÝÝ » ñÁ » õ · áÑáõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝ Ñ ³ ÛïÝ » É ¹ ñ ³ Ýó Ï ³ ï ³ ñÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É :
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ³ í ³ ñïÇÝ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñÇ ³ é ³ çÇÝ ï » Õ ³ Ï ³ É ¸ ³ íÇà îáÝáÛ ³ ÝÁ » õ è¸ é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ¹³ ßÝ ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ïÝûñ » Ý ìÉ ³¹ ÇÙÇñ ¸ñáÅáíÁ ëïáñ ³· ñ » É » Ý é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï ³ ñ- ·³ íáñáÕ Éñ ³ óáõóÇã ³ ñÓ ³ Ý ³· ñáõÃÛáõÝ :
ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ - ÝÁ » õ è¸ é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ¹³ ßÝ ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ïÝûñ » Ý ² É » ùë ³ Ý ¹ ñ üáÙÇÝÁ ëïáñ ³· ñ » É » Ý § Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý » õ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõÃÛ ³ Ý ÙÇç » õ é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ - Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ å ³ Û- Ù ³ Ý ³· ñÇ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÙ ³ Ý Ï ³ ñ · Ç Ù ³ ëÇÝ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³ - · ÇñÁ :
4
Ð ² äÎ · ÉË ³ íáñ ù ³ ñïáõÕ ³ ñ ÜÇÏáÉ ³ Û ´ áñ ¹ ÛáõÅ ³ Ý Çñ Ñ » ñÃÇÝ Ñ ³ Ùá½ÙáõÝù Ñ ³ ÛïÝ » ó « áñ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝáõÙ ³ Ýó- Ï ³ óíáÕ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ óáõó ³ Ñ ³ Ý ¹» ëÁ ¨ ÝáõÛÝ Ñ ³ ñÏÇ ï ³ Ï Ù ³ ëÝ ³ ÏÇó å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ áõ Ó » éÝ ³ ñÏáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ Ïáõï ³ Ï ³ Í ÷ áñÓÇ ÷ áË ³ Ý ³ ÏÙ ³ Ý ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ýáñ Ëà ³ Ý ÏÑ ³ Ý ¹ Çë ³ Ý ³ Ý Ñ » é ³ ÝÏ ³ ñ ³ ÛÇÝ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ ñï ³¹ ñáõÃÛ ³ Ý « Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÏÇó ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñÇ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ « ÏÝå ³ ëï » Ý é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ¨ é ³ ½Ù ³ ïÝï » ë ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñ- Í ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ ÝÁ « ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ³ ½ ·³ ÛÇÝ é ³ ½- Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñÝ » ñÇ ³ ñï ³ Ñ ³ ÝÙ ³ Ý Ý » - ñáõÅÇ ÁÝ ¹ É ³ ÛÝÙ ³ ÝÁ :
ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ßñç » ó óáõó ³ Ñ ³ Ý ¹» ëÇÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáÕ Ñ ³ Ûñ » Ý ³ Ï ³ Ý ¨ ³ ñ- ï ³ ë ³ ÑÙ ³ ÝÛ ³ Ý ÙÇ ù ³ ÝÇ ï ³ ëÝÛ ³ Ï ÁÝÏ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ï ³ Õ ³ í ³ ñÝ » ñáõÙ « Í ³ Ýáà ³ ó ³ í Ý » ñÏ ³ Û ³ óí ³ Í ëå ³ é ³ - ½ÇÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ¨ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ óáõó ³ ÝÙáõßÝ » - ñÇÝ : Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñÇÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ óí » ó é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ýß ³ Ý ³ Ïáõ- ÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ûñ » Ý ³ Ï ³ Ý ³ ñï ³¹ ñ ³ ï » ë ³ ÏÝ » ñÇ ÷³ Ï óáõó ³¹ - ñáõÃÛáõÝÁ :
òáõó ³ Ñ ³ Ý ¹» ëÇ ïÇñáõÛÃáõÙ ³ ÝóÏ ³ óí » óÇÝ Ý ³» õ · Ç- ï ³· áñÍÝ ³ Ï ³ Ý ùÝÝ ³ ñÏáõÙÝ » ñ « ÝÇëï » ñ ¨ ÏÉáñ ë » Õ ³ Ý- Ý » ñ : Ø ³ ëÝ ³ íáñ ³ å » ë ª ÑáÏï » Ùμ » ñÇ 13-ÇÝ Ù » ÏÝ ³ ñÏ » ó § 21-ñ ¹ ¹³ ñÇ ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñÁ ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ½ ³ ñ- ·³ óÙ ³ Ý · áñÍáõÙ © ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝ ¦ Ëáñ ³· ñáí · Çï ³· áñÍÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÅáÕáíÁ « áñÇÝ Ù ³ ë- Ý ³ ÏóáõÙ ¿ ÇÝ ÐÐ äÜ , ¼àô » õ ¼àô ¶ Þ « è¸ ¼àõ ¨ Ð ² äÎ ³ Ý- ¹³ Ù å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ½ÇÝí ³ Í áõ- Å » ñÇ · ÉË ³ íáñ ßï ³ μÝ » ñÇ Õ » Ï ³ - í ³ ñ Ï ³ ½ÙÇ « é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » - ñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñÇ Ó » éÝ ³ ñÏáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÁ : ÐáÏï » Ùμ » ñÇ 15-ÇÝ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåí » ó ÏÇμ » é ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ã » - Ù ³ Ûáí Ñ ³ Ù ³ ÅáÕáíÁ :
ÜáõÛÝ ûñÁ § Yerevanexpo ¦ ³ Ûó » - É » ó ÐÐ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ - ÝÁ « Í ³ Ýáà ³ ó ³ í Ñ ³ Ûñ » Ý ³ Ï ³ Ý ¨ ³ ñï ³ ë ³ ÑÙ ³ ÝÛ ³ Ý ÙÇ ù ³ ÝÇ ï ³ ëÝÛ ³ Ï ÁÝÏ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ óáõó ³ ÝÙáõßÝ » ñÇÝ : òáõó ³ Ñ ³ Ý ¹» ëÇ Ã » Ù ³ ïÇÏ ó ³ ÝÏÝ ÁÝ ¹· ñÏáõÙ ¿ ñ ëå ³ é ³ ½Ç-
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
Üà𠲶 àôÚÜ î º ÊÜàÈà ¶ Æ ² Ü º ð

§ ArmHiTec-2016 ¦ª ² è ² æ ² ¸ º Ø ¶² Ô ² ö ² ðÜ º ðÆ Ð ² ð ² Î

3
ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ¨ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ · áñÍÝ ³ Ï ³ ÝáõÙ ÏÇñ ³ éíáÕ áÕç ï » ë ³ Ï ³ ÝÇÝ ª Ýáñ ³ ñ ³ ñ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç- ³ Ý » ñÇ ¨ μ ³ ñÓñ × ß · ñïáõÃÛ ³ Ý ½ » ÝùÇ Ùß ³ ÏáõÙÝ » ñ « Ù ³ ñïÇ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ « Ñ ³ Õáñ ¹³ ÏóÙ ³ Ý Ï ³ åÇ ÙÇçáóÝ » ñ « ½áñù » ñÇ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý ³ íïáÙ ³ ï Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ- ·» ñ « éáμáï ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ « ³ Ýû ¹³ ãáõ ÃéãáÕ ë ³ ñù » ñ ¨ ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñ « Ñ ³ ÛïÝ ³ μ » ñÙ ³ Ý « áñáÝ- Ù ³ Ý ¨ ½ÝÝÙ ³ Ý ÙÇçáóÝ » ñ « É ³ ½ » ñ ³ ÛÇÝ ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñ «
ûåïÇÏ ³ Ï ³ Ý- ¿ É » ÏïñáÝ ³ ÛÇÝ ë ³ ñù ³ íáñáõÙÝ » ñ « Ðúä ÙÇçáóÝ » ñ « é ³¹ ÇáÑ » ï ³ Ëáõ½áõÃÛ ³ Ý « é ³¹ Çá ¿ É » ÏïñáÝ ³ ÛÇÝ å ³ Ûù ³ ñÇ ¨ é ³¹ ÇáÑ ³ Ï ³ ½ ¹ Ù ³ Ý ÙÇçáóÝ » ñ « §² å ³·³ ÛÇ ½ÇÝíáñÇ ¦ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛáõÝ « Ñ ³ Ý ¹» ñÓ ³ Ýù ¨ ³ ÛÉÝ :
§ ArmHiTec-2016 ¦ -Á å ³ ñ½ ³ å » ë é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ýß ³ Ý ³ - ÏáõÃÛ ³ Ý ³ ñï ³¹ ñ ³ ÝùÇ » õ ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñÇ óáõó ³¹ ñáõ-
ÃÛáõÝ ã ¿ ñ . ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ · áñÍ ³ ñ ³ ñ Íñ ³· ÇñÁ μ ³ ó ³ éÇÏ ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ » é » ó ³ Ýíï ³ Ý ·³ ÛÇÝ áÉáñïÇ ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ ÷ áñÓ ³·» ï- Ý » ñÇ ÙÇç » õ Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙÝ » ñÇ , ÇÝãå » ë Ý ³» õ ËáñÑñ ¹³ ïíáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ ÝóÏ ³ óÙ ³ Ý « ËÝ ¹ Çñ- Ý » ñÇ ùÝÝ ³ ñÏÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ :
² ñë » Ý ² Ô º ÎÚ ² Ü Èáõë ³ ÝÏ ³ ñÝ » ñÁ ª ² ñ »· ì ² 𸠲 ÜÚ ² ÜÆ
Ð ©¶© § Ð ³ Û ½ÇÝíáñÁ ¦ ³ é ³ çÇÏ ³ Ñ ³ Ù ³ ñÝ » ñáõÙ ÏÝ » ñÏ ³ Û ³ óÝÇ Ñ ³ Ûñ » Ý ³ Ï ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ - μ » ñáõÃÛ ³ Ý Ýáñ ³· áõÛÝ Ùß ³ ÏáõÙÝ » ñÁ :
ÂÆì 4 1 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 ä²ÞîàÜ²Î²Ü Üàð²¶àôÚÜ îºÊÜàÈà¶Æ²Üºð ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 13-ÇÝ Ñ³Ý¹Çå»É ¿ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõ- ÃÛ³Ý é³½Ù³³ñ¹Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ÏáÉ»- ·Ç³ÛÇ ÷áËݳ˳·³Ñ úÉ»· ´áãϳñÛáíÇ Ñ»ï, áñÁ ų- Ù³Ý»É ¿ г۳ëï³Ýª Ù³ëݳÏó»Éáõ ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý »õ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ §ArmHiTec- 2016¦ ³é³çÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇÝ: ÎáÕÙ»ñÁ μ³ñÓñ »Ý ·Ý³Ñ³ï»É é³½Ù³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ ٳϳñ¹³ÏÝ áõ ѳëï³- ï»É ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ѻﳷ³ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑñ³- Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: гïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓí»É г۳ë- ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ è¸ ³ñï³¹ñáõ- ÃÛ³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ í»ñ³- Ýáñá·Ù³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý áõ ³ñ¹Ç³Ï³- ݳóÙ³Ý Ñ³í³ï³ñÙ³·ñí³Í ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ- Ý»ñÇ ó³ÝóÇ, ÇÝãå»ë ݳ»õ ѳٳï»Õ Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ` ³íïáÙáμÇɳÛÇÝ »õ ÇÝŻݻñ³Ï³Ý ï»ËÝÇϳÛÇ, Ðúä »õ è¾ä ÙÇçáóÝ»ñÇ áõ ³ídzódzÛÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: гݹÇåÙ³Ý ³í³ñïÇÝ ÐÐ å³ßïå³Ý ppH0pBpH00H0갬ppH0pppppppH0°ppH0pppH0pppp0pppBpppH0ppppppH0ppppppppppH0pp0pBppK0pp0H30ppppH0ppNJJBppppppH0H0pppH0ppppBpp0\RUXL M0pH0ppH0pKBppp0ppppppH0pps0p LpH0BH0000pppppH0ppH00H0갬pBp0pppppppH00ppp00pppH00p𩂰pH0ppppp0pppH0ppp0pBH00pp0ppp0p΂0ppppH0pppppH0pppppH0H0pBpH0pppppp0pppppH0pH0pKBpppH0pppH0pppp0ppppppppppppBpppH0pppp0H0ppH0ppKBppppppp0pppH0ppppppN00pppppH0pppH0ppppH0ppppBpppppppH0H0pppppp0ppppppppppB\RUXL M0ppH0ppppp0pKBpppp0pH00pppppppH0ppppBpppH0pppppppppX0pppppH0ppBpppp0pppppH0pH0pppppH0ppppKBppNJJB0ps0p LpH000pppppH0pBpH00H0갬ppH0ppppppH00pppH000pKBppH0pppppppH0ppH0pBpppH0ppH0ppppH00ppp0pΈ00ppKBppH0ppH00pH00 pppH000pp0H0pBppH0ppH0pH00ppppN0ppppH0pppppH0pppppH0H0pppBppppH0pppppppH0pp°pppppH0pH0ppppppNppppH00pppH0pH00ppppppH0ppH0ppBpH0pppppH0pH0ppppppppppppp0BpppH0pp0pppH0pppppH0pBH00pppppH0ppppH000pppH0pppBpppH0H0pppH0pppppp°\RUXL M0ppH0ppppp0pBpppN00pppppH0ppH00H0갬ppBH0ppH0ppppH00ppH0pppH00pppBpppH0pp0pH0ppppp0pBp0pp0ppH0pppppp0pK0ppppH0p0pBpppppH0ppppppH0pppppK0pH0pBpH0pppH0pppp0ppH0pppppH0pppNppppH0ppppH0H0pH0ppppBpppppppH0ppppppH0pH30ppH0ppBpppppppppppppH0H0pppppppppH0ppBppp0ppH0ppp0pp0pN0ppppH0ppH000pppppH0pBpp0pH0pH00p0ppppH0H00ppppH0pppppppH0ppBppppH0ppH00pppH00pppppH0pppBH0ppppH0ppppppppppH0KBppppH0pppp0pppppppN00pppppH0ppH00H0갬pBpH0H000ppppH0pppppppBppH0ppppH0ppH0ppppH00pppBpppH0H00p00pppppH0B0ppp00pppH0pH0ppppBH0pppppppH0pppH0pp0pBppp0pppH0p0pH0pppBpN\RUXL M00鰬00000000బれ°000pppH0pppppH00pp00ppppppH0BppH0ppppppppH0pp0pH00pppH0pBppH0ppppppppppp0pppppH00pppBpp00pp0pppppppp0pH0ppppKBppppp0ppH0pp0pppH0ppppKBppppppppH0ppH0H0ppppH0ppppBppppppppppp0pppppp0ppp°pppppp0pppH0ppp0ppBppppH00ppppH0pppKBpppH0ppppp0pp0p0pH0pKBpppppp0pH0pppppp0ppppH0pBpppp0pppppppNpppppppp00pppH0p0pppppppBppppH0pp0pp0pppppH0ppppBpp030pH0pppH0ppp0ppppp p0pp°ppppH0pppp0ppppppH0p0pBppp0ppppp0ppppH0ppp0ppKBp0ps0ppH0pppp0pppH0KBpH0ppH00pppppp0pp0ppp0pppKBpH00ppppH0pppp0pppH0pppppp°00pppppH0ppH00H0갬ppBp0pppppH0pppH0pppH00KBpppH0p0pp0p0pppppppppp°pppppppp0pppH0pppH0ppBppppppppp00pppH0p0pppppppBpN00ppH0ppp0pppH0pppKBH0pppH0ppppp00ppKBppppppNpKpppppH0pppppppppp000pBppp0pppppppppp0pppppppBppp00pppppppH0pppp0p°ppppp0ppppppppp0pppppH00pN\RUXL MpH0pppp0pppH0ppBppH0ppppp0H0pppppp0pppppKBppppp0pppppH0ppH0pH0BppppH0ppppppppp0pH00ppH0pKBpN00ppppp0pps0p LpH0ppp°̌KppH0pp0ppppppH000pppH0pppp0pKBpH0ppppppH0ppH0ppppppppppppppH0ppppH0pppppppp0ppH0pBpppH0H0000 0000H0000簪00000H00000KBpH0pppppppp0pppH0pKBpp0pppH00pp0pBpH0pp0pppppppp0BpH0pppp0ppppKBppppp0ppppppN0ps0p MKpH0pppKBp00ppppppH0BppH0pppppppN0ppH0pH0Y\][^0Bp000pH0갮pH0갬pBpp0pppH0pppH0ppppBp°pp°p0pppppppppp0pKBppppppNppppp°p°pH0ppppppH0H0pppB0000000氬0Ⱜ0000氬000మ0ppH0K0ppH0ppppH0pppB0p0ppppppppppH0ppp0pKBpH0pppp0pH0ppBpp0pH0ppppppppp0pp0pBppppppppppppp0ppp0ppKBpp0pppppH0ppNpH000氬0ppppppp00p00000氬0Ⴐ0pH000pppppp0p0pppppppBppp0pppH0H0pppppppB0pppH0H0ppppH0H0°pppppN