Հայ Զինվոր - Page 2

2
Â Æ ì 4 1 ( 1 1 6 1 ) 1 9 - 2 5 Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6
Ð ² äÎ ÊàðÐð¸Æ ÜÆêî
¶ áõÙ ³ ñí » ó Ð ² äÎ Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç ë » ÕÙ Ï ³ ½Ùáí ÝÇëïÁ
ÐáÏï » Ùμ » ñÇ 14-ÇÝ ÐÐ Ý ³ Ë ³·³ ÑÇ Ýëï ³ í ³ ÛñáõÙ Ï ³ Û ³ ó ³ í Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñÇ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛ ³ Ý ( Ð ² äÎ ) Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç ë » ÕÙ Ï ³ ½Ùáí ÝÇëïÁ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ Ñ ìÉ ³¹ ÇÙÇñ äáõïÇÝÇ , ´» É ³ éáõëÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ Ñ ² É » ù- ë ³ Ý ¹ ñ ÈáõÏ ³ ß » ÝÏáÛÇ , ÔñÕÁ½ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ Ñ ² ÉÙ ³ ½μ » Ï ² à ³ Ùμ ³ ¨Ç , î ³ çÇÏëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ Ñ ¾ÙáÙ ³ ÉÇ è ³ ÑÙáÝÇ , Ô ³ ½ ³ Ëëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý í ³ ñã ³ å » ï ´³ ÏÇç ³ Ý ê ³· ÇÝï ³ ¨Ç ¨ Ð ² äÎ · ÉË ³ íáñ ù ³ ñïáõÕ ³ ñ ÜÇÏáÉ ³ Û ´ áñ ¹ ÛáõÅ ³ ÛÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ : ÜÇëïÁ í ³ ñáõÙ ¿ ñ Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ËáñÑñ ¹ áõÙ 2015-2016Ãà . Ýëï ³ ßñç ³ ÝÝ » ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ ³ Í Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ñ ³ ïí ³ ÍáõÙ Ý ³ Ë ³·³ ÑáõÃÛáõÝÝ ëï ³ ÝÓÝ ³ Í Ð ³ Û ³ ë- ï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ Ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ : àÕçáõÝ » Éáí Ýëï ³ ßñç ³ ÝÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÇÝ ¨ Ýß » Éáí , áñ ³ Ûëûñ ÷³ ëï ³ óÇáñ » Ý ³ Ù ÷ á ÷ íáõÙ ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ý ³ Ë ³·³ ÑáõÃÛáõÝÁ Ð ² äÎ-áõÙ , ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÝ ÁÝ ¹· Í » ó , áñ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÁ Ï ³ ñ¨áñ Ýß ³ Ý ³ ÏáõÃÛáõÝ ¿ ï ³ ÉÇë » ñ¨ ³ ÝÛ ³ Ý ·³·³ Ã- Ý ³ ÅáÕáíÇ Ñ ³ çáÕ ³ ÝóÏ ³ óÙ ³ ÝÁ :
§ Ø » Ýù ÷ áñÓ » É » Ýù ³ Ý » É ³ Ù » Ý ÇÝã , áñ Ù » ñ Ñ ³ Ù ³ ï » Õ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ ÉÇÝÇ μáí ³ Ý ¹³ Ï ³ ÉÇó ¨ ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ï , ÉÇÝÇ Î ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛáõÝáõÙ Ù » ñ » ñÏñÝ » ñÇ ÷ áË- · áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý û · ïÇÝ ¨ , ÁÝ ¹ Ñ ³ Ýáõñ ³ éÙ ³ Ùμ , Ýå ³ ëïÇ Ð ² äÎ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ ÝÁ :
² Ûëûñ ³ ÏÝÏ ³ ÉíáõÙ ¿ ³ í » ÉÇ í ³ Õ Ù » ñ ÁÝ ¹ áõ- Ý ³ Í å ³ ÛÙ ³ Ý ³ íáñí ³ ÍáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï Ï ³ å- í ³ Í Ñ ³ ñó » ñÇ μ ³ í ³ Ï ³ Ý ³ ã ³÷ É ³ ÛÝ ßñç ³ Ý ³ ÏÇ ùÝÝ ³ ñÏáõÙ : ² ÏÝÏ ³ ÉíáõÙ ¿ ÙÇ ß ³ ñù ÷³ ëï ³ ÃÕ- à » ñÇ ùÝÝ ³ ñÏáõÙ , áñáÝó ÁÝ ¹ áõÝáõÙÁ Ïë ³ ÑÙ ³ ÝÇ Ùáï ³ Ï ³ ³ å ³·³ ÛáõÙ Ù » ñ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý áõÕ » - ÝÇßÝ » ñÁ : ìëï ³ Ñ » Ù , áñ Ï ³ éáõóáÕ ³ Ï ³ Ý ïñ ³ Ù ³¹ ñí ³ - ÍáõÃÛáõÝÝ áõ ÷ áË ³¹³ ñÓ ³ ç ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ³ í ³ Ý- ¹ áõÛÃÝ » ñÁ ÏáõÕ » Ïó » Ý Ù » ½ Ý ³ ¨ ³ Ûë Ýëï ³ ßñç ³ - ÝÇ ÁÝà ³ óùáõÙ , ÃáõÛÉ Ïï ³ Ý ûå » ñ ³ ïÇí Ï » ñåáí Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ » óÝ » É ¨ ÁÝ ¹ áõÝ » É Ýáñ Ï ³ ñ¨áñ áñáßáõÙÝ » ñ ¦, - Ð ² äÎ Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç ÝÇëïÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÇÝ áõÕÕí ³ Í áÕçáõÛÝÇ ËáëùáõÙ ³ ë ³ ó ÐÐ Ý ³ Ë ³·³ ÑÁ :
² ÝóÏ ³ óí » ó Ð ² äÎ Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç Ýëï ³ ßñç ³ ÝÁ
ÐáÏï » Ùμ » ñÇ 14-ÇÝ º ñ¨ ³ ÝáõÙ ³ ÝóÏ ³ óí » ó Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý å ³ Û- Ù ³ Ý ³· ñÇ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛ ³ Ý ( Ð ² äÎ ) Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç Ýëï ³ ßñç ³ ÝÁ , áñÁ í ³ ñáõÙ ¿ ñ Î ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛ ³ Ý Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ËáñÑñ ¹ áõÙ 2015-2016Ãà . Ýëï ³ ßñç ³ ÝÝ » ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ ³ Í Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ñ ³ ïí ³ ÍáõÙ Ý ³ Ë ³·³ ÑáõÃÛáõÝÝ ëï ³ ÝÓÝ ³ Í Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ Ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ :
Üëï ³ ßñç ³ ÝáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » óÇÝ Ð ² äÎ Ý ³ Ëáñ ¹ ï ³ ñí ³ ·³·³ ÃÝ ³ ÅáÕáíÝ » ñÇ áñáßáõÙÝ » ñÇ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùÁ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Î ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛáõÝáõÙ Ý ³ Ë ³ - ·³ Ñ » Éáõ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ³ é ³ ç ³¹ ñ ³ Í ³ é ³ çÝ ³ Ñ » ñÃáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÁ :
ÜÇëïÇ ûñ ³ Ï ³ ñ · áõÙ ÁÝ ¹· ñÏí ³ Í » ñÏáõ ï ³ ëÝÛ ³ Ï Ñ ³ ñó » ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ³ Ý ¹ ñ ³ - ¹³ ñÓ ³ ñí » ó ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Çñ ³ íÇ ×³ ÏÇÝ ¨ Ñ ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ³ å ³ - ÑáíÙ ³ Ý ³ ñ ¹ Ç ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ñó » ñÇÝ , ¹ Çï ³ ñÏí » óÇÝ ÙÇÝ㨠2025à . Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ñ ³ ïí ³ ÍÇ Ñ ³ Ù ³ ñ Ð ² äÎ Ñ ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ¨ Ð ² äÎ ×· Ý ³ Å ³ - Ù ³ ÛÇÝ ³ ñÓ ³·³ ÝùÙ ³ Ý Ï » ÝïñáÝÇ ëï » ÕÍÙ ³ Ý í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É áñáßáõÙÝ » ñÇ Ý ³ Ë ³· Í » - ñÁ , Ð ² äÎ · áñÍáõÝ » áõÃÛ ³ Ý Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñÍÙ ³ Ý , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ñ ³ μ » Ï- ãáõÃÛ ³ ÝÁ Ñ ³ Ï ³ ½ ¹» óáõÃÛ ³ Ý í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É áñáßáõÙÝ » ñÇ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óáõÙÁ :
Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç ûñ ³ Ï ³ ñ · Ç ßñç ³ Ý ³ ÏÝ » ñáõÙ ëïáñ ³· ñ- í » óÇÝ Î ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý μ ³ Õ ³¹ ñÇãÇ Ñ » ï ³·³ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ ÝÁ , ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³¹ ñ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ ÝÁ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ³ ñï ³ Ï ³ ñ · Çñ ³ íÇ ×³ ÏÝ » ñÇÝ Ð ² äÎ ³ Ý ¹³ Ù å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ ñÓ ³·³ ÝùÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · Ç ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ ÝÁ í » ñ ³ - μ » ñáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ :
ÜÇëïÇ ÁÝà ³ óùáõÙ Ð ² äÎ ³ Ý ¹³ Ù å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ áñáßÙ ³ Ùμ ûñ ³ - Ï ³ ñ · Çó Ñ ³ Ýí » ó Î ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛ ³ Ý · ÉË ³ íáñ ù ³ ñïáõÕ ³ ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É Ñ ³ ñóÁ ª ¹ ñ ³ ùÝÝ ³ ñÏáõÙÁ ï » Õ ³÷ áË » Éáí ÁÝà ³ óÇÏ ï ³ ñ » í » ñç :
ÐÐ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ÉÇ ³· áõÙ ³ ñ Ýëï ³ ßñç ³ ÝáõÙ å ³ ßïáÝ ³ Ï ³ Ý å ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇÝ ï » Õ » Ï ³ óñ » ó ë » ÕÙ Ï ³ ½Ùáí ÝÇëïÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ùÝÝ ³ ñÏí ³ Í Ñ ³ ñó » ñÁ :
§ ÆÙ Ï ³ ñÍÇùáí , Ù » Ýù ³ ÝóÏ ³ óñ » É » Ýù μ ³ í ³ Ï ³ ÝÇÝ ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ï ¨ ³ ÝÏ » ÕÍ ùÝ- Ý ³ ñÏáõÙ ³ ÛÝ Ñ ³ ñó » ñÇ ßáõñç , áñáÝù áõÕÕ ³ ÏÇáñ » Ý ³ éÝãíáõÙ » Ý Ù » ñ · áñÍ » ñÇÝ ¨ ³ ½- ¹ áõÙ » Ý Ù » ñ » ñÏñÝ » ñÇ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ñ ³ ñó » ñÇ íñ ³, åñá » ÏïíáõÙ ¨ ¹ ñë¨áñíáõÙ » Ý ï ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ Ý ³ ÛÇÝ Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏÝ » ñáõÙ ¨ áã ÙÇ ³ ÛÝ : ÆÑ ³ ñÏ », Ëáë » É » Ýù Ý ³ ¨ ³ ÛÝ Ù ³ ñï ³ Ññ ³ í » ñÝ » ñÇ áõ ëå ³ éÝ ³ ÉÇùÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ , áñáÝó Ñ » ï μ ³ ËíáõÙ ¿ ³ ÙμáÕç Ñ ³ - Ù ³ ßË ³ ñÑ ³ ÛÇÝ Ñ ³ ÝñáõÃÛáõÝÁ , Ý ³ Ë ¨ ³ é ³ ç ÝÏ ³ ïÇ áõÝ » Ù ³ Ñ ³ μ » ÏãáõÃÛ ³ Ý ¨ μéÝáõ- ÃÛ ³ Ý ³ ÝÝ ³ Ë ³¹» å μéÝÏáõÙÁ , áñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ ãÇ Ï ³ ñáÕ ÉÇÝ » É áñ¨ ¿ ³ ñ ¹³ ñ ³ óáõÙ : º ñ¨ ³ ÝÛ ³ Ý Ýëï ³ ßñç ³ ÝÝ ³ Ù ÷ á ÷ áõÙ ¿ Î ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛáõÝáõÙ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ý ³ - Ë ³·³ ÑáõÃÛáõÝÁ : Üëï ³ ßñç ³ ÝÝ » ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ ³ Í Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ñ ³ ïí ³ ÍáõÙ Ó » éÝ ³ ñÏí » É » Ý áñáß ³ ÏÇ ÙÇçáóÝ » ñ Ð ² äÎ-áõÙ Ñ » ï ³·³ ÷ áË · áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉñÙ ³ Ý áõÕ- ÕáõÃÛ ³ Ùμ : ² ßË ³ ï ³ ÝùÝ áõÕÕí ³ Í ¿ » Õ » É Î ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛ ³ Ý Ý » ñáõÅÇ Ù » Í ³ óÙ ³ ÝÁ ª » ÉÝ » Éáí ³ ÛÝ Ýå ³ ï ³ ÏÝ » ñÇó ¨ ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÇó , áñáÝù ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í » Ý Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñáí , áñÇ 25- ³ ÙÛ ³ ÏÁ ïáÝ » Éáõ » Ýù Ñ ³ çáñ ¹ ï ³ - ñÇ ¦, -Ð ² äÎ Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç ÉÇ ³· áõÙ ³ ñ Ýëï ³ ßñç ³ ÝáõÙ ³ ë » É ¿ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ :
2
² Ûë ·³·³ ÃÝ ³ ÅáÕáíÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñáí ÁÝ- ¹ áõÝí » É » Ý ÙÇ ß ³ ñù Ï ³ ñ¨áñ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñ ¨ áñáßáõÙÝ » ñ ª áõÕÕí ³ Í Î ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛ ³ Ý Ý » ñáõÅÇ ½ ·³ ÉÇ ³ Ùñ ³ åÝ ¹ Ù ³ ÝÁ , Ñ ³ í ³ ù ³ - Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ¨ Ýñ ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ - ÛÇÝ Ù ³ ñÙÇÝÝ » ñÇ Ù » Ë ³ ÝǽÙÝ » ñÇ Ï ³ ï ³ ñ » - É ³· áñÍÙ ³ ÝÁ :
Üëï ³ ßñç ³ ÝÇ · ÉË ³ íáñ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÇó ÏÁÝ ¹· Í » Ù Ð ² äÎ Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõ- ÃÛ ³ Ý è ³ ½Ù ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÁÝ ¹ áõÝáõÙÁ : ö ³ ë- ï ³ ÃÕÃÇ Ùß ³ ÏÙ ³ Ý áõÕÕáõÃÛ ³ Ùμ ³ í » ÉÇ ù ³ Ý ÑÇÝ · ï ³ ñÇ ï¨ ³ Í ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ ³ í ³ ñïí ³ Í ¿, ÇÝãå » ë ¨ Ù » Ýù Ýß » É ¿ ÇÝù Ð ² äÎ-áõÙ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ³ é ³ çÝ ³ Ñ » ñÃáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù » ç :
Ð ² äÎ » ñ¨ ³ ÝÛ ³ Ý è ³ ½Ù ³ í ³ ñáõÃÛáõÝÁ ³ Ù- ñ ³· ñáõÙ ¿ Î ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛ ³ Ý · áñÍáõÝ » áõ-
ÃÛ ³ Ý ³ é ³ çÝ ³ Ñ » ñÃáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ÙÇÝ㨠2025à ., ³ Ùñ ³ åÝ ¹ áõÙ ¿ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ Ïóáõ- ÃÛ ³ Ý μáÉáñ ÑÇÙÝ ³ Ï ³ Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » - ï ³·³ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý áõÕ » ÝÇßÝ » ñÁ : ² Ý ¹³ Ù å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ÏñÏÇÝ Ñ ³ ëï ³ ï » óÇÝ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ ³ ÝñáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï Ñ ³ í ³ ë ³ ñáõ- ÃÛ ³ Ý ¨ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ³ Ýù ³ Ïï » ÉÇáõÃÛ ³ Ý ÑÇÙ ³ Ý íñ ³ Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñ Ï ³ éáõó » Éáõ , ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñáõÙ áõÅÇ ëå ³ éÝ ³ ÉÇùÇó Ï ³ Ù ¹ ñ ³ ÏÇñ ³ éáõÙÇó Ëáõë ³ - ÷» Éáõ ¨ , ÙǨÝáõÛÝ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ³ é ³ ç ³ óáÕ ËÝ- ¹ ÇñÝ » ñÇ ÉáõÍÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý- ¹ Çí ³ Ý ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ù » Ãá ¹ Ý » ñÇÝ ³ é ³ çÝ ³ - Ñ » ñÃáõÃÛáõÝ ï ³ Éáõ Çñ » Ýó å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ - ÙáõÃÛáõÝÁ : Î ³ ñÍáõÙ » Ù ª è ³ ½Ù ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÁÝ ¹ áõÝáõÙÁ íÏ ³ Û » ó Ð ² äÎ-áõÙ Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · - Ù ³ Ý Ýáñ áñ ³ ÏÇ Ù ³ ëÇÝ :
² ÝÏ ³ ëÏ ³ Í ¹³, ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ³ í » ÉÇ í ³ Õ Ó » éù μ » ñí ³ Í áñáßáõÙÝ » ñÇ áõ Ý ³ Ë ³·³ Ñáõ- ÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » - ïáõÃÛ ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ ³ Í ³ é ³ çÝ ³ Ñ » ñÃáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ ÏÛ ³ ÝùÇ ÏáãáõÙÁ , ÑÝ ³ ñ ³ íáñ ¹³ ñ- Ó ³ í μáÉáñ Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏÝ » ñáõÙ Éáõñç , ³ é ³ ñ- Ï ³ Û ³ Ï ³ Ý ¨ , ÇÝãå » ë ï » ëÝáõÙ » ù , ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ - í » ï ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ßÝáñÑÇí :
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñáí ÁÝ ¹ áõÝí » É ¿ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ÑÇÙÝ ³ Ï ³ Ý ³ ñ ¹ Ç Ñ ³ ñó » ñÇ ßáõñç Ù » ñ Ùáï » óáõÙÝ » ñÝ ³ ñï ³ óáÉáÕ Ñ ³ Û- ï ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ , ïñí ³ Í » Ý · Ý ³ Ñ ³ ï ³ Ï ³ Ý- Ý » ñ Ý » ñÏ ³ ÛÇë Çñ ³ íÇ ×³ ÏÇÝ` Ñ ³ ßíÇ ³ éÝ » - Éáí , ÇÑ ³ ñÏ », Ýáñ ëå ³ éÝ ³ ÉÇùÝ » ñÝ áõ Ù ³ ñ- ï ³ Ññ ³ í » ñÝ » ñÁ : ä » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñ- Ý » ñÁ Ù » Ï ³ Ý ·³ Ù ¨ë Ñ ³ ëï ³ ï » óÇÝ Î ³ ½Ù ³ - Ï » ñåáõÃÛ ³ Ý ¹» ñÁ áñå » ë Ë ³ Õ ³ ÕáõÃÛ ³ Ý , Ï ³ - ÛáõÝáõÃÛ ³ Ý å ³ Ñå ³ ÝÙ ³ ÝÁ Ýå ³ ëïáÕ ¨ ³ Ý- ¹³ Ù å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛáõÝÝ áõ ÇÝùÝÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ ³ å ³ ÑáíáÕ Ï ³ ñ¨áñ ³ - · áõÛÝ · áñÍÇù : Ð ² äÎ ßñç ³ Ý ³ ÏÝ » ñáõÙ · áñÍÁÝÏ » ñÝ » ñÝ ³ ç ³ ÏóáõÃÛáõÝ » Ý Ñ ³ ÛïÝ » É ÁÝà ³ óÇÏ ï ³ ñáõÙ ìÇ » ÝÝ ³ ÛáõÙ ¨ ê ³ ÝÏï ä » ï » ñμáõñ · áõÙ ÈÔ ÑÇÙÝ ³ ËÝ ¹ ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É Ó » éù μ » ñí ³ Í å ³ ÛÙ ³ Ý ³ íáñí ³ ÍáõÃÛáõÝÝ » ñÇÝ ª áõÕÕí ³ Í Ñ ³ Ï ³ Ù ³ ñïáõÃÛ ³ Ý · áïáõÙ Çñ ³ íÇ ×³ ÏÇ É ³ ñ- í ³ ÍáõÃÛ ³ Ý ³× Ç Ï ³ ÝË ³ ñ ·» ÉÙ ³ ÝÁ , Çñ ³¹ ñáõ- ÃÛ ³ Ý Ï ³ ÛáõÝ ³ óÙ ³ ÝÁ ¨ Ë ³ Õ ³ Õ · áñÍÁÝà ³ -
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÐÐ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ð ² äÎ Ð ³ í ³ ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç Ýëï ³ ßñç ³ ÝÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É
óÇ ³ é ³ çÙÕÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñÇ ëï » ÕÍÙ ³ ÝÁ : Üëï ³ ßñç ³ ÝáõÙ í » ñ ³ Ñ ³ ë- ï ³ ïí » É ¿ ÈÔ ÑÇÙÝ ³ ËÝ ¹ ñÇ ª μ ³ ó ³ é ³ å » ë Ë ³ Õ ³ Õ ÉáõÍÙ ³ Ý ³ ÝÑñ ³ Å » ßïáõÃÛáõÝÁ , ³ ç ³ ÏóáõÃÛáõÝ ¿ Ñ ³ ÛïÝí » É Ñ ³ Ï ³ Ù ³ ñïáõ- ÃÛ ³ Ý Ï ³ ñ ·³ íáñÙ ³ ÝÝ áõÕÕí ³ Í º² ÐÎ ØÇÝë- ÏÇ ËÙμÇ Ñ ³ Ù ³ Ý ³ Ë ³·³ ÑÝ » ñÇ ç ³ Ýù » ñÇÝ , áñáÝù ÑÇÙÝí ³ Í » Ý ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Çñ ³ íáõÝùÇ ÝáñÙ » ñÇ ¨ ëϽμáõÝùÝ » ñÇ , Ø ² Î-Ç Ï ³ ÝáÝ ³¹ - ñáõÃÛ ³ Ý , Ð » ÉëÇÝÏÛ ³ Ý » ½ñ ³÷³ ÏÇã ³ ÏïÇ , Ù ³ ëÝ ³ íáñ ³ å » ë ª áõÅÇ ãÏÇñ ³ éÙ ³ ÝÁ Ï ³ Ù áõ- ÅÇ ÏÇñ ³ éÙ ³ Ý ëå ³ éÝ ³ ÉÇùÇÝ , å » ïáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ ï ³ ñ ³ Íù ³ ÛÇÝ ³ ÙμáÕç ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ ÝÁ , Çñ ³ í ³ Ñ ³ í ³ ë ³ ñáõÃÛ ³ ÝÁ ¨ ÅáÕáíáõñ ¹ Ý » ñÇ ÇÝùÝáñáßÙ ³ Ý Çñ ³ íáõÝùÇÝ í » ñ ³ μ » ñáÕ ¹ ñáõÛÃÝ » ñÇ íñ ³: øÝÝ ³ ñÏí » É » Ý ß ³ ï ³ ÛÉ Ï ³ ñ¨áñ Ñ ³ ñó » ñ : Ø » Ýù ³ Ù ÷ á ÷» É » Ýù Î ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛ ³ Ý · áñ- ÍáõÝ » áõÃÛ ³ Ý Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñÍÙ ³ Ý , Ýñ ³ é ³ ½- Ù ³ Ï ³ Ý μ ³ Õ ³¹ ñÇãÇ ³ Ùñ ³ åÝ ¹ Ù ³ Ý ¨ · áñ- Í ³ éÝ ³ Ï ³ Ý ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ½ ³ ñ ·³ ó- Ù ³ Ý áõÕÕáõÃÛ ³ Ùμ ï ³ ñíáÕ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÁ : àñáßáõÙ ¿ ÁÝ ¹ áõÝí » É Ð ² äÎ ×· - Ý ³ Å ³ Ù ³ ÛÇÝ ³ ñÓ ³·³ ÝùÙ ³ Ý Ï » ÝïñáÝÇ ëï » ÕÍÙ ³ Ý í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É , áñÇ íñ ³ ¹ ñíáõÙ » Ý Ï ³ ÝáÝ ³¹ ñ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñÙÇÝÝ » ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ ³ - Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý áñáßáõÙÝ » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝÙ ³ Ý ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý-í » ñÉáõÍ ³ Ï ³ Ý ¨ Ï ³ ½Ù ³ - Ï » ñåã ³ Ï ³ Ý-ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Çñ ³ Ï ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ ÏÇ é » ÅÇÙáõÙ ï » Õ » Ï ³ ï- íáõÃÛ ³ Ý ÷ áË ³ Ý ³ ÏÙ ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý · áñ- Í ³ éáõÛÃÝ » ñÁ : êïáñ ³· ñí » É » Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³¹ ñ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ï » Õ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · Ç ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý Ñ ³ Û » ó ³ Ï ³ ñ · Ç , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Ð ² äÎ ßñç ³ Ý ³ ÏÝ » ñáõÙ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý ¨ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ ëï ³ Ý ¹³ ñï ³ óÙ ³ Ý í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É áñáßáõÙÝ » ñ : ² Û ¹ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ Ýå ³ ï ³ ÏÝ ¿ ³ í » ÉÇ μáí ³ Ý ¹³ Ï ³ ÉÇó ¹³ ñÓÝ » É é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ¨ é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ - · áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ , Ý » ñ ¹ Ý » É ³ Ûëûñí ³ å ³ - Ñ ³ ÝçÝ » ñÇÝ Ñ ³ ñÙ ³ ñ » óí ³ Í ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ Ó¨ ³ ã ³÷» ñ , ÇÝãÁ ÝáõÛÝå » ë ß ³ ï Ï ³ ñ¨áñ ¿: ö ³ ëï ³ ÃÕà » ñ » Ý ëïáñ ³· ñí » É Ý ³ ¨ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ñ ³ μ » ÏãáõÃÛ ³ ÝÁ Ñ ³ Ï ³ ½ ¹» óáõ- ÃÛ ³ Ý áÉáñïÇ Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í : § Ð ² äÎ Ó¨ ³ ã ³ - ÷ áõÙ ³ Ñ ³ μ » Ïã ³ Ï ³ Ý ×³ Ý ³ ãí ³ Í Ï ³ ½Ù ³ - Ï » ñåáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÙÇ ³ ëÝ ³ Ï ³ Ý ó ³ ÝÏÇ Ó¨ ³ íáñÙ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ Ï ³ ÝáÝ ³ Ï ³ ñ · Ç í » ñ ³ - μ » ñÛ ³ É áñáßáõÙÁ ¦ Ï ³ ñ¨áñ ÷³ ëï ³ ÃáõÕà ¿: ò ³ ÝÏ ³ ÝáõÙ » Ù ÁÝ ¹· Í » É Ý ³ ¨ Ð ² äÎ ÙÇ ³ ë- Ý ³ Ï ³ Ý ßï ³ μÇ · áñÍáõÝ » áõÃÛáõÝÁ Ï ³ ÝáÝ ³ - Ï ³ ñ · áÕ ¹ ñáõÛÃÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É áñáßáõÙÝ » - ñÁ , áñáÝù ßï ³ μÇ Ï ³ éáõóí ³ ÍùÇ , ½ÇÝÍ ³ é ³ - ÛáÕÝ » ñÇ ù ³ Ý ³ ÏÇ ¨ ùíáï ³ ÛÇÝ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ μ ³ ßËÙ ³ Ý í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ÁÝ ¹ áõÝí ³ Í ÷³ ë- ï ³ ÃÕÃÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý áõÕÕí ³ Í » Ý Ýßí ³ Í Ù ³ ñÙÇÝÝ » ñÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ïáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ ³ óÙ ³ ÝÁ : ò ³ ÝÏ ³ ÝáõÙ » Ù Ý ³ ¨ ï » Õ » - Ï ³ óÝ » É , áñ ë » ÕÙ Ï ³ ½Ùáí Ñ ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý Å ³ - Ù ³ Ý ³ Ï Ù » Ýù ûñ ³ Ï ³ ñ · Çó Ñ ³ Ý » É » Ýù Ð ² äÎ · ÉË ³ íáñ ù ³ ñïáõÕ ³ ñÇ Ñ ³ ñóÁ , áñÁ Ù » Ýù ÏùÝÝ ³ ñÏ » Ýù ï ³ ñí ³ í » ñçÇÝ ª ê ³ ÝÏï ä » - ï » ñμáõñ · áõÙ :
Ü ³ Ë ³·³ ÑáõÃÛáõÝÁ Î ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛáõ- ÝáõÙ ³ Ýó » É ¿ Ù » ñ μ » É ³ éáõë μ ³ ñ » Ï ³ ÙÝ » ñÇÝ : ² ÝÏ » ÕÍáñ » Ý Ù ³ ÕÃáõÙ » Ù Ñ ³ çáÕáõÃÛáõÝÝ » ñ ² É » ùë ³ Ý ¹ ñ ñÇ · áñÇÇ ÈáõÏ ³ ß » ÝÏáÛÇÝ ¨ ´» É ³ - éáõëÇÝ ÁÝ ¹ Ñ ³ Ýñ ³ å » ë » ñ¨ ³ ÝÛ ³ Ý ·³·³ Ã- Ý ³ ÅáÕáíÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ÁÝ ¹ áõÝí ³ Í áñáßáõÙ- Ý » ñÇ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÙ ³ Ý · áñÍáõÙ , ³ Û ¹ ÃíáõÙ Ý ³ ¨ 2017 Ãí ³ Ï ³ ÝÇÝ Ï ³ Û ³ Ý ³ ÉÇù Ð ³ í ³ ù ³ - Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñÇ ëïáñ ³· ñÙ ³ Ý 25 ¨ Ð ² äÎ 15- ³ ÙÛ ³ ÏÝ » ñÇÝ ÝíÇñí ³ Í ÙÇçáó ³ éáõÙÝ » ñÇ Ù ³ ëáí :
ÆÑ ³ ñÏ », å ³ ïñ ³ ëï » Ýù óáõó ³ μ » ñ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ÏáÕÙ ³ ÝÇ ûÅ ³ Ý ¹³ ÏáõÃÛáõÝ :
ÞÝáñÑ ³ Ï ³ ÉáõÃÛáõÝ áõß ³¹ ñáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ :
ÂÆì 4 1 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 вäÎ ÊàðÐð¸Æ ÜÆêî ¶áõÙ³ñí»ó вäΠгí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ë»Õ٠ϳ½Ùáí ÝÇëïÁ ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 14-ÇÝ ÐРݳ˳·³ÑÇ Ýëï³í³Ûñáõ٠ϳ۳ó³í гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (вäÎ) гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ë»Õ٠ϳ½Ùáí ÝÇëïÁ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ìɳ¹ÇÙÇñ äáõïÇÝÇ, ´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²É»ù- ë³Ý¹ñ Èáõϳ߻ÝÏáÛÇ, ÔñÕÁ½ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²ÉÙ³½μ»Ï ²Ã³Ù쳨Ç, î³çÇÏëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ¾ÙáÙ³ÉÇ è³ÑÙáÝÇ, Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ï ´³ÏÇç³Ý ê³·ÇÝï³¨Ç ¨ вäÎ ·É˳íáñ ù³ñïáõÕ³ñ ÜÇÏáÉ³Û ´áñ¹ÛáõųÛÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùμ: ÜÇëïÁ í³ñáõÙ ¿ñ гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹áõÙ 2015-2016ÃÃ. Ýëï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáõ٠ݳ˳·³ÑáõÃÛáõÝÝ ëï³ÝÓÝ³Í Ð³Û³ë- ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: àÕçáõÝ»Éáí Ýëï³ßñç³ÝÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ Ýß»Éáí, áñ ³Ûëûñ ÷³ëï³óÇá- ñ»Ý ³Ù÷á÷íáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃÛáõÝÁ вäÎ-áõÙ, ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÝ Áݹ·Í»ó, áñ г۳ëï³ÝÁ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë »ñ¨³ÝÛ³Ý ·³·³Ã- ݳÅáÕáíÇ Ñ³çáÕ ³ÝóϳóÙ³ÝÁ: §Ø»Ýù ÷áñÓ»É »Ýù ³Ý»É ³Ù»Ý ÇÝã, áñ Ù»ñ ѳٳï»Õ ³ß˳ï³ÝùÁ ÉÇÝÇ μá- í³Ý¹³Ï³ÉÇó ¨ ³ñ¹Ûáõݳí»ï, ÉÇÝÇ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ Ù»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÷áË- ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý û·ïÇÝ ¨, ÁݹѳÝáõñ ³éÙ³Ùμ, Ýå³ëïÇ Ð²äÎ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ²Ûëûñ ³ÏÝϳÉíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ í³Õ Ù»ñ Áݹáõ- Ý³Í å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ϳå- í³Í ѳñó»ñÇ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ ɳÛÝ ßñç³Ý³ÏÇ ùÝݳñÏáõÙ: ²ÏÝϳÉíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ÷³ëï³ÃÕ- ûñÇ ùÝݳñÏáõÙ, áñáÝó ÁݹáõÝáõÙÁ Ïë³ÑÙ³ÝÇ Ùáï³Ï³ ³å³·³ÛáõÙ Ù»ñ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕ»- ÝÇßÝ»ñÁ: ìëï³Ñ »Ù, áñ ϳéáõóáÕ³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñí³- ÍáõÃÛáõÝÝ áõ ÷á˳¹³ñÓ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ³í³Ý- ¹áõÛÃÝ»ñÁ ÏáõÕ»Ïó»Ý Ù»½ ݳ¨ ³Ûë Ýëï³ßñç³- ÝÇ ÁÝóóùáõÙ, ÃáõÛÉ Ïï³Ý ûå»ñ³ïÇí Ï»ñåáí ѳٳӳÛÝ»óÝ»É ¨ ÁݹáõÝ»É Ýáñ ϳñ¨áñ áñáß- áõÙÝ»ñ¦,- вäΠгí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í áÕ- çáõÛÝÇ ËáëùáõÙ ³ë³ó ÐРݳ˳·³ÑÁ: ²Ýóϳóí»ó вäΠгí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ýëï³ßñç³ÝÁ ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 14-ÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³Û- ٳݳ·ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (вäÎ) гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ýë- ï³ßñç³ÝÁ, áñÁ í³ñáõÙ ¿ñ γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ð³í³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹áõÙ 2015-2016ÃÃ. Ýëï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáõ٠ݳ˳·³ÑáõÃÛáõÝÝ ëï³ÝÓÝ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: Üëï³ßñç³ÝáõÙ ùÝݳñÏí»óÇÝ Ð²äΠݳËáñ¹ ï³ñí³ ·³·³ÃݳÅáÕáíÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝóóùÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõ٠ݳ˳- ·³Ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³ç³¹ñ³Í ³é³çݳѻñÃáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÜÇëïÇ ûñ³Ï³ñ·áõÙ Áݹ·ñÏí³Í »ñÏáõ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ³Ý¹ñ³- ¹³ñÓ ³ñí»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íÇ׳ÏÇÝ ¨ ѳí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³- ÑáíÙ³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý ѳñó»ñÇÝ, ¹Çï³ñÏí»óÇÝ ÙÇÝ㨠2025Ã. ųٳݳϳѳïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ вäΠѳí³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ вäΠ׷ݳų- Ù³ÛÇÝ ³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»- ñÁ, вäÎ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ñ³μ»Ï- ãáõÃÛ³ÝÁ ѳϳ½¹»óáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: гí³ù³Ï³Ý ³Ýíï w o t/G ?  w ?w d Ĵ+ t; g ? o t g ? t: W G ̃ g w w+ ? t?  g ww w ? ܃ _ ?w t+C 8 w d oww O wg tG g ?  g w ̴+: T W +sw dC 8 w d oww W ? w g g: ̴+? ̃G w ̃; g ? o t '/ ă W  : o $G + ̃ww ?g W / 'w <  +C@w / D  o w' g ăw wd w ? t+ ?oww w ? o w t W ? ̃ Wd? gw+ g w <ww ? 4G + d? 7g w w? $ w: ? wt ow  w? W4t+w ?d otG wWW ? t wd tg ă 7 t + d tg ă ?w w w o tG  ̰ ?d d t+ 7 w otg ? ?w d g otG ? 찃/ $ ww ot+g G w ԃ w 'w g tw̃G : /d g:WG ̴+g / G otG woww , w? w d G : ?o t :wԴ+o t ww / :w?gG g ă? T'w $  d+ wo tw wt gd ; g ? owdC o ww ̴+/ Gows ww g w? 4 g w ? G 7dO w <+ $ t ?gw ăC 8dG ̃/ 7 ?o tG g 'g tT+Wo g: / wtWW 4 W $; g ? o tw g 7 g w + 'w ' otw ?w ̃ /w w ̰w Gg w 4 tC  ? t+ w w o tg t og w Է go ?w 'ԃ wG  ̴+ C 8C  ? t w w o t/G ' g ăw wd+ $ w / D  o w(+C@ { s k p+C@t / D  o wD o ow+C 8@  ? t ̃w w o t,G +w  : o $+w w ̃ owt+ o ܃ w W ̃ oww t+ w $ td| < ă܃ W ă +gw WW 48 g + ? o t+w ' ̃g w g wD  ̴+? t w w o t t ̃ / w ̴+otg gww d / + w gw ?  +' 7g w+s w ܃'/ ă oww +?w 7 dC 8C  ? t w w Դ+o + t g o tw wg + Wd ?g tWWo g: ̃ ' t++Gw ܃ 4 / wt ̃ + 4 w d ww $ wC 8+d+C o w ̃ w G oww g +C 8 wo t g + ow d+ d 8 g ? o t ܃7w Դ+o t+ w G oww +dw +w d G g 7 ?Դ( ̃g t+o t:'ăGgw ? tWWoww G + ̃ g tW ww w d+oww ??tG  tg+ + otG wo tG D  Դ+o t ̃w w o t w ? ' +o t+Gg t ̃D : oww ă< '԰+g otD : oww d+ w '̃< d ̃< g̃, ̴+ 'ԃ g wot g w < ̃ T/t+ w '7g tw d W ? t+ + w ? td w t w ̴+G ot 'ԃ w̃  ? ̴+gow8 7d g g oo t+dD g ? ܴ+w wg? o ̃C 8+g ttă ?d t+ w? ? 4 ̰w w ̃ ' T+O : 4gw ԃt / GԴ+o tw d@ o w@ w +o tw ? o 4 w G Դ+ oww ?o w?gGw ă Ĵ+O :'ăd ? ?w d' Ĵ+? o ? t w w+d 䰃 ow ̴+ / wwG+C w g t ̃ oww w w $ +g otDgw ? t ̃ +D +g ăg gw t 'TG l+ ot 4 t w G ? t+w ăt ? o +_ ?uG ̃w +'G ? 찃wă w 'w tԃg Ĵ+ G w oww W ? Ĵ+w +d < ̃w d D  t8 g ̴+? o t , W Wo t< ̴+owo t G wg wt T+T ̃t+ d oww w w owt+ww/ wowt GT<  ̴+ ot ܃7+C 8 w ?w d 7w? w t+ ?ot tG ow $w < d+ ww od w? : d#P+Ggw /w  : o $O : 4+ og w 7oww w WW 4+?' Ĵ+G ? g o t ܃d _ <+ 7o t _< w/ 'g w Դ+o t< ow g w / W T 7w ̴+s +  k p+ {s + ̃ gWg tG g ă og ww + W7g ws wd G + $ #PGgw /w :  +'7g t+ ̃wG +/ W T+ow+ ?ot G ow $D ? g Դ+o t< g wtWW 4 C8cw+?/g:D g w / + Gw w t+wGgw 4 td ot w+< ww +wg ? :ww c 8+o + t@ 'w?o t  ? ?+g w  ? g w? dԴ+? g t w 't oot+w  7 ot ̃g:W ? wo w+ G  o w W w +wwg t wt : T+ ow +ww ? $ t| ̃o$? ăD +c w ̃g $ w8 g ? o t ܃Ĵ+7w o t?  ' 7g tw ̃ +g ? t: W ̃g w g t ܃Ĵ+7 w ? tDw oww  ̴+g tWWo g: T / ww + oww d w w $@ 8_ ܴ+w g ot ̃O + wg t? ww+ W7g t : o $ ̃ d t+? ww ? tg gww <Wg̃G ̴+g  / t+tgw w wg t+ '7 ? t ? g ̴+ W ? ? t+? ? t+ /w? ? tw t +g w ? gd W ? + ? t d+o t܃/ w ?g t ̃ Gg t ܃Ĵ+7 ow + $ t w ? t? + +G g T g tD g ? + g tG o ? w t +C 8| w ?w d wo + t + g ? t /w? o w g t+ : o $gw ȃo  W +? '̃ Ow $+w ?t ̃ ': w <+ g ? t g /w? ? tD g ̴+ 7 ?oww w $ ̃o ̃ ̴+G ww tG g + 4 / w+O  İwwow | ? ă + W ă t $t g+ ot ̃G : + ?o wD ? Դ+o t'G < 4 C 8O ̴+d G : ? ? t\ w 4< g ̴+? ooww +d w ? t+̃ w?+O g tg t< ww ?  ̴+: o $g ? ă W + w<+? wd dw 7 $w C 8d +w ? t| : ܃7w ow< ww ̴+? T ow  : o $ăgw +w :< 7 w7 ̴+oWw w ? ot ww +: /g t : oo $w w 4 + WG g  / tWW 4 t+w 4d gww ̃ ow o t+: O g w t+w? wd dw W +? w $ă Wd? gG w g t ̴+g w <d w ? ̃D w $ w@ 8+ă W D d w+ '/ +?ww ? w ̃ w w? + : d+s / Gow8 g ? + oԴ+wd w $ g ă: ' : ? gw t+ w? W7 tg Wd dG Woww + ' w ă ؃ă ? w?ot Ѓ ' ̴+tw G w  wo t +w Ww dw w 4d+d+w ? w g t ܃7d ̃o d+w Ȁ܃ ? wt< o w 'C  ̴+? t ̃w w o t og w + + g tȀԃ @ 8Է + go ?w ttĴ+ 4g gw d + '+G ? 찃  w : +G g ?Wg w w ?ot+{wG ? 'ot o tG g