Հայ Զինվոր - Page 16

ÂÆì 4 1 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 ÷áñÓ»ù ÉáõÍ»É Ä²Ø²ÜòÆ ²ÜÎÚàôÜ. êβܸÆܲìÚ²Ü Ê²â´²è Ø³ï »ñÏáõ ù³ÛÉÇó öáùñÇÏ Ë³Ýáõà ø³Õ³ù ´»É³éáõ- ëáõÙ ø³ñ﻽ݻ- ñÇ ·Çñù ® ÎÇñÏáñáí Æï³É³Ï³Ý §ÄÇ·áõÉǦ ²Ã»ÝùÇ μݳÏÇã ® ²å»ñ ÐÛáõÉ» гíÇ Ëáñáí³Í êåÇï³ÏÝ»ñª ²a1, Âb1, Òb4 ê»õ»ñ` ²a5, ½ÇÝíáñ b6 ØáÕ»ëÇ ï»ë³Ï ¸³Ý³ÏÇ ÏïñáÕ Ù³ëÁ ® ܳÝë»Ý ® ÚáíáíÇã ä³ñ³ï»- ë³Ï гÙï»ë ³Ý»É ²åËï³Í ÓÏݳï»- ë³Ï Ü»·ñáǹ« ÙáÝÕáÉáǹ üÇÉÙª §9 á õ ® ß³μ³Ã¦ ÎÕ½Ç ì³Ý³ É×áõÙ æñ³ÛÇÝ Ù³ñ½ÇÏ æ»Û¹Ç á õ ê³Ç¹Ç ë»ñdzÉÁ Êáñáí³ÍÇ Ïñ³Ï³ñ³Ý âμ»ñ ì³É¹Çë ® Þ³íÇÕ ÖÇñ³Ý ܳËáñ¹ ËݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ 1© h8Ü êåÇï³ÏÝ»ñÝ ëÏëáõÙ »Ý »õ ѳÕÃáõÙ ÊÇ× ¸»ñ³ë³- ÝáõÑǪ ® ²Ý¹»ñëáÝ ²½ÝÇí Ù»ï³Õ ® Âá¹áñáë Â³í ºñ»Ïá Ü»·ñ« »Ãáíå³óÇ Ü³Ëáñ¹ ËݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ §Ø»ñ ëáõñÁ ÷³éùáí ¹ñ»óÇÝù ®¦ èáõë · ñáÕ ® ºñÇóÛ³Ý àã ÙÇ μ³Ý ÞÇÉ 1© de5! a:c3 2. cd6! e:c5 3. fg3! h:f6 4. ef2 g:e3 5. f:h4x: êºð¶ºÚ ¸²ìÂÚ²Ü ÂÃí³ÍÇÝ« çñ³ÍÇÝ ¶»ñٳݳ- سé³ËáõÕ Ï³Ý á ·»ÉÇó ËÙÇãù ²Ïáñ¹ æñÇ ßÇà ²Ý³å³ïÇ Í³ÍÏáõÛà êåáñïÇ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý Ã»ÏݳÍáõ ÂáÝñÇó ɳí³ßÁ ѳݻÉáõ ÓáÕ ÂÇí 3 8-á á õÙ ïå³·ñí³Í ëϳݹÇݳíÛ³Ý Ë³ãμ³éÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ ä³ñëÇÏ ß³Ñ ²ÛÝ ¥³ñ»õÙ賓 îáõÝÏ ÒáõÏ μéÝ»Éáõ ѳñÙ³- ñ³Ýù ÆÙ« ùá« ® ¾ ®« ²É³ßÏ»ñï« ²ñ¹³Ñ³Ý ü ü ê ¶áñÍÇùÇ μéÝ³Ï âáñ ×ÛáõÕ»ñ ÆÝùݳÃÇéÇ Ù³ÏÝÇß ²÷ë» ¶ Ò³ÛݳÝÇß òáõó³Ï гó ÃËáÕ Æ Ø à ä Æ È Æ ü Ø Æ Ü ² È ² î ² Ô ì Æ Ü ² Þ ð ¶ º ü à È Æ î ¸ ø ² Æ â Æ ð ² àô ø ² ê ¸ ð Ü ² ü ä È àô Ð Þ ÐáõÝ³Ï³Ý §³ÝѳÛï¦ ï³é º Ü ð êñÇÝ·« ß íÇ ¸ ² ² ä à ê ¸ ú ê º º î ´áõÉÕ³ñáõ- ÑÇ å³Ûͳ- é³ï»ë ² Ú àô Ü ² ø Î Æ ð àô ¼ ´ º Â È ² ê ð î àô ² ø Æ Ü È è ´ à à È ¸ àô ð ê ² à Æ ìϳ۳·Çñ` 177. ¸³ëÇã` 69240 гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÁ` §Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ûñÃÇ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 18.10.2016 îå³·ñí³Í ¿ §²ëïÕÇÏ ·ñ³ïáõݦ êäÀ-áõÙ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 ¶ÇÝÁ` 100 ¹ ñ³Ù îå³·ñíáõÙ ¿ 1993Ã. ³ åñÇÉÇó î Ü ê ² ¼ à â º î  º Ø ² ð à Þ Ü â ¶ ² è Æ Ê àô È éÇ ³ñÓ³ÏáõÙ: ÂÇñ³ËÝ»ñÇ ËáóÙ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ïñ³Ù³¹ñíáõÙ: ì³ñųÝùÝ»ñÇÝ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿ »Õ»É 450 ½ÇÝͳé³ÛáÕ »õ Ùáï 140 Ùdzíáñ é³½Ù³Ï³Ý ï»ËÝÇϳ: гñÏ ¿ Ý߻ɫ áñ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»- ñáõÃÛ³Ý §²Ùáõñª Ù»ñ É»éÝ»ñÇ å»ë¦ é»åáñï³ÅÇ Ñ³Ù³- Ó³Ûݪ §Æëϳݹ»ñ¦ ѳٳÉÇñÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳϳ½- Ù»ñÁ ݳËÏÇÝáõÙ ÝáõÛÝå»ë Çñ»Ýó å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÝ ³Ýó- ϳóñ»É »Ý èáõë³ëï³ÝáõÙ: Æñ³Ï³Ý ÑñÃÇéÝ»ñÇ ³ñÓ³Ï- Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÁ ÃÇñ³Ë- Ý»ñÁ Ëáó»É »Ý ³Ýíñ»å: гëó»` ºñ»õ³Ý, ØáëÏáíÛ³Ý 5 21-4 46, 52-2 21-5 53 лé. 52-2 e-m mail: hayzinvor@mil.am ð è èàôê²êî²ÜàôØ ¼àð²ì²ðÄàôÂÚàôÜ ¾ ²ÜòβòìºÈ §Æêβܸºðܺðàì¦ èáõë³ëï³ÝÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ é³½Ù³Ï³Ý ßñç³ÝÇ (ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ ÎáíϳëáõÙ »õ ¹ñ³ÝÇó ÑÛáõëÇë ÁÝ- Ï³Í ï³ñ³ÍùáõÙ) ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ §Æëϳݹ»ñ-ئ ûå»ñ³ïÇí-Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ÑñÃÇé³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÇó ÑñÃÇéÝ»ñÇ 30 å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ³ñÓ³ÏáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»É: êïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ ÑñÃÇéÝ»ñÝ ³ñÓ³Ï»É »Ý »ñϳÙë- Û³ ¹³ßï³ÛÇÝ í³ñųÝùÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ« áñáÝù ³Ýóϳó- í»É »Ý èáõë³ëï³ÝÇ ²ëïñ³Ë³Ý ù³Õ³ùÇ Ùáï ï»Õ³Ï³Û- í³Í §Î³åáõëïÇÝ Ú³é¦ ½áñ³í³ñųñ³ÝáõÙ: 30 ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ (å³ÛٳݳϳÝ) ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇó μ³- óÇ« ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÁ ϳï³ñ»É »Ý ݳ»õ 2 Çñ³Ï³Ý ÑñÃÇ- ¸ º Æ ê ì Æ ð Ü ð ð ² Ö Þ àô î ä Ú Æ Æ ¸ Ü î Ú ä à ¶É˳íáñ ËÙμ³·Çñ ¾. ä. àêβÜÚ²Ü Ð³Ù³ñÇ å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñ` вêØÆΠز¸àÚ²Ü ²ðêºÜ ²ÔºÎÚ²Ü î Î