Հայ Զինվոր - Page 13

ÂÆì 41 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î ºë Ïñ³Ï»Éáõó ³é³çÇÝ ï»ÕÝ »Ù μéÝ»É, áñï»Õ ³ë»ë` Ïåóݻ٠-º±ñμ »ù ¹áõñë ·ñ»Éáõ, áõ½áõÙ »Ù ¹Çñù»ñ ·Ý³É: -гÙμ»ñÇ°ñ, ¹»é ßáõï ¿: γå³ùÇÝí»ë, Ïϳ½¹áõñí»ë, Ýáñ Ϸݳë,- íÇñ³íáñ ½ÇÝ- íáñÇÝ ÷áñÓáõÙ ¿ñ ѳݷëï³óÝ»É μáõÅùáõÛ- ñÁ: -ÖÇßï ¿ ³ëáõÙ, ¿¹ ¹Çñù»ñÁ åÇïÇ ³Ù»Ý ·Ýáí å³Ñí»Ý,- Ëáë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ˳éÝ- í»ó íÇñ³íáñ ½ÇÝíáñÇ Ù³Ñ׳ϳÉÇ Ùáï Ï³Ý·Ý³Í ³É»Ñ»ñ Í»ñáõÝÇÝ: -ä³åÇ° ç³Ý, ùá DZÝãÝ ¿ ½ÇÝíáñÁ,- ÙÇ- ç³Ùï»óÇ »ë: -Âáéë ¿, ³ÝáõÝÝ ¿É ÇÙ ³ÝáõÝÝ »Ý ¹ñ»É` ²ñï³ß: -´³ ÉñÇí ã³å³ùÇÝíDZ, Ýáñ ·Ý³ ¹Çñ- ù»ñ,- ÷áñÓ»óÇ μáõÅùñáç §ÏáÕÙÁ å³Ñ»É¦: -²ñï³ßë ù³ç ïÕ³ ¿: âÇ áõ½áõÙ ÙÝ³É ÑáëåÇï³ÉáõÙ, áõ½áõÙ ¿ ·Ý³É ¹Çñù»ñ: ºÃ» áõ½áõÙ ¿, ¹Åí³ñ ÏÁÉÝÇ Ýñ³Ý »ï å³Ñ»ÉÁ: ÎéÇí ¿, ÁÝÏ»ñÝ»ñÁª ¿Ýï»Õ, ÇÝùÁ` ¿ëï»Õ, Ý»ÕíáõÙ ¿... -´áÉáñë »Ýù áõ½áõÙ ·Ý³É åáëï»ñ,- Ù»ñ ½ñáõÛóÇÝ ÙdzݳÉáí` íÇñ³íáñ ÁÝÏ»ñáçÁ Çñ ³Ýí»ñ³å³Ñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ ѳÛï- Ý»ó ²ñï³ßÇ ÏáÕùÇÝ å³éÏ³Í ½ÇÝíáñÁ` ß³ñù³ÛÇÝ ì³É»ñÇ ºñ»ÙÛ³ÝÁ: -¶Ý³Ýù- ѳëÝ»Ýù ïÕ»ñùÇÝ, ¿ëï»Õ μ³Ý ãáõÝ»Ýù ³Ý»Éáõ... -ä³åÇ° ç³Ý, ù³ÝDZ ï³ñ»Ï³Ý »ë,- ÷áñÓ»óÇ Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý ÷áË»É: -86: -ø³ÝDZ Ãáé áõÝ»ë: -øë³ÝÇó ³í»ÉÇ, 13-Á` ïÕ³: ÌáéÝ»ñ ¿É áõÝ»Ù, ß³ï »Ý, ³ñ¹»Ý ã»Ù ÑÇßáõÙª ù³ÝÇëÝ »Ý: -ÌÝáõݹáí áñï»ÕDZó »ë,- ·ÉËÇ ãÁÝÏÝ»- Éáí, áñ å³åÇ Ñ»ï »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Å³Ù³- Ý³Ï ³Ýó»É »Ù ³í»ÉÇ Ùï»ñÙÇÏ` ¹áõ-Ç, Ñ»- ï³ùñùñí»óÇ: -Ö³ñï³ñÇó: -Ö³ñï³ñáõÙ »Õ»É »Ù, Ù»Í ·ÛáõÕ ¿, »Ã» ã»Ù ë˳ÉíáõÙª ²ñó³ËÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ·ÛáõÕÝ ¿, ÁÝÏ»ñë` ì³ñ¹³Ý ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ, ѳٳ- Ïáõñë»óÇÝ»ñë` ¶áѳñÝ áõ ܳñÇÝ»Ý ¿É Ö³ñï³ñÇó »Ý: -гëï³ï ë˳ÉíáõÙ »ë: Ö³ñï³ñÝ ³ñ¹»Ý ù³Õ³ùÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï ¿ ëï³ó»É: ÖÇßïÝ ³ë³Í` Ù»Ýù ¿É ãÇÙ³ó³Ýù, áÝó ù³- Õ³ù ¹³ñÓ³í: -´³óÇ ²ñï³ßÇó, ¿ÉDZ Ãáé áõÝ»ë μ³Ý³- Ïáõ٠ͳé³ÛáÕ,- Ñ»ï³ùñùñíáõÙ »Ù: -´³ á¯Ýó,- ѳñóÇóë ÙÇ ï»ë³Ï ï³ñ³- Ïáõë³Íª μ³ó³Ï³Ýã»ó å³åÝ áõ ëÏë»ó Ãí³ñÏ»É:- ²ñÃáõñë ß³ñù³ÛÇÝ ¿, ì³ñáõ- ųÝëª Ï³åÇï³Ý, гÏáμëª Ï³Ù³Ý- ¹Çñ...ØÇ ù³ÝÇ ï³ñáõó ÙÛáõëÝ»ñÇ Ñ»ñÃÁ Ï·³, Ñ»ïá ¿É ÍáéÝ»ñë Ï·Ý³Ý μ³Ý³Ï: -´³ ¹á±õ ÇÝã »ë ³ÝáõÙ ÑáëåÇï³ÉáõÙ,- Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ñ»ï³ùñùñí»ó ²ñï³ß å³åÝ áõ »ñμ ÇÙ³ó³í, áñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Éñ³·ñáÕ »Ù, ³í»É³óñ»ó,- Ñ»ï³ùñùÇñ, μ³Ûó ÙÇ ùÇã ¿É íï³Ý·³íáñ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ ¿, Ù³- Ûá°ñ ç³Ý: Ø»ñ Ñ»ñáë ïճݻñÇ Ù³ëÇÝ ß³ï ·ñ»ù: ¶ñ»ù, áñ ³ß˳ñÑÝ Çٳݳ, û ÇÝã ³éÛáõÍÝ»ñ »Ý Ù³ñïÝãáõÙ ²ñó³ËÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: -ηñ»°Ù,- Ëáëï³ó³ áõ ÷áñÓ»óÇ ³í»ÉÇ Ëáñ³óÝ»É ½ñáõÛóÁ: -²ñï³°ß å³å, »ñ- ϳñ³Ï»óáõÃÛ³Ý ùá μ³Ý³Ó¨Á á±ñÝ ¿: -Ø»ñ ÑáÕÝ áõ çáõñÁ: ÆÙ ù³ß³Í ûÕÇÝ áõ ·ÇÝÇÝ »Ù ËÙáõÙ, ã»Ù ÍËáõÙ, ß³ï »Ù ³ß- ˳ïáõÙ ÑáÕÇ Ñ»ï: ÊÙ»É ëÇñáõÙ »Ù, ù³Õóñ ëÇñáõÙ »Ù, û á±ñÝ ¿ û·áõïª ·ÉáõË ã»Ù ѳÝáõÙ... ²åñáõÙ »Ù, ¿Éǯ: â»Ù ÇÙ³- ÝáõÙ, Ù³Ûá°ñ ç³Ý, Ñ»ñë ¿É ¿ »ñϳñ ³åñ»É, ³Ëå»ñùë ¿É... -ÐÇÙ³ ùá ù³ß³Í ûÕáõó, ·ÇÝáõó ãáõÝ»±ë Ùáï¹, ÙdzëÇÝ ËÙ»Ýù Ù»ñ Ñ»ñáë ïÕ»ñùÇ, Ù»ñ ѳÕóݳÏÇ Ï»Ý³óÁ: -ÊDZ ãáõÝ»Ù: ºë ³é³Ýó ûÕÇ ï»ÕÇóë ųŠã»Ù ·³ÉÇ: -´³ áñï»±Õ »ë å³Ñ»É: -¾¹ ·³ÕïÝÇù ¿, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë³Í: η³ë Ö³ñï³ñª Ù»ñ ïáõÝ, ÏËÙ»ë, ÇÝãù³Ý ëÇñï¹ ù³ßÇ: -²ñï³°ß å³å, ùá± ëÇñïÝ ÇÝã ¿ ù³ß- áõÙ, DZÝã ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ë: -àñ ³½·áíÇ ÙÇßï ѳٳËÙμí³Í ÉÇ- Ý»Ýùª ¿ëûñí³ å»ë, ó³ÝϳÝáõÙ »Ù, áñ ѳÕóݳÏÁ Ù»ñÁ ÉÇÝÇ... -²Û¹å»ë ¿É ÉÇÝ»Éáõ ¿, å³°å: -¸», åñͳí-·Ý³ó: ØÇ ïÕ³ë ÏéíáõÙ ¿ ½áÑí»É: γٳݹÇñ μ³ï³ÉÇáÝ ¿ñ: ì³ñáõ- ųÝë, áñ ÑÇÙ³ åáëïáõÙ ¿, Ýñ³ ³ÝáõÝÝ ¿ ÏñáõÙ: ä³åÇ ³ãù»ñÁ Ëáݳí³ó³Ý, ¨ ݳ, ³ÝѳñÙ³ñ ½·³Éáí, ßñçí»ó ¹»åÇ å³- ïáõѳÝÁ. §ºë 86 ï³ñ»Ï³