Հայ Զինվոր - Page 10

ÂÆì 4 1 ( 1161) 1 9 - 2 5 Ð àÎîºØ´ºðÆ 2 016 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î ÞÜàðвìàð ºðÆî²ê²ð¸ êä²ÜºðÆ Ð²ì²ø ´²Ü²Î²ÚÆÜ ¼àð²ØƲìàðàôØàôØ ï³ë³ñ¹ ëå³Ý»ñÇ ¹»ñÁ, ù³ÝÇ áñ Ñ»Ýó »ñÇï³ë³ñ¹ ëå³Ý ¿ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ ³Ù»Ý³Ùáï ϳݷ- ݳÍÁ` ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ѳݹÇë³Ý³Éáí Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ³é³çÝáñ¹, ݳ¨ª ûñÇݳÏ: àõë- ïÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ëå³Ý»ñÇ Ï³ñ- ·³å³ÑáõÃÛ³Ý É³í³·áõÛÝ ¹ñë¨áñáõÙÝ ÇÝùݳϳñ·³å³- ÑáõÃÛáõÝÝ ¿: ØdzÛÝ ³Û¹ ¹»å- ùáõÙ ëå³Ý μ³ñáÛ³Ï³Ý Çñ³- íáõÝù Ïáõݻݳ ½ÇÝíáñÇ Ñ³Ý- ¹»å ÉÇÝ»Éáõ Ëëï³å³Ñ³Ýç¦,- Çñ å³ñ³åÙáõÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï Ýß»ó Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³É, ·Ý¹³å»ï ì. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ: ´³Ý³Ï³ÛÇÝ ½áñ³Ùdzíáñ- Ù³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³É- Ý»ñÁ ¨ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å»- ï»ñÁ Çñ»Ýó å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇÝ ¥å³ï³ë˳ݳï- íáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙ, ³ÝÓݳ- Ï³Ý Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý áñ³Ï- Ý»ñÇ ³Ùñ³åݹáõÙ, ·Çï»ÉÇùÝ»- ñÇ å³ß³ñÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ, ëϽμáõÝù³ÛÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ), áñáÝó ³Ùñ³åݹáõÙÁ Çñ»Ýó ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ »Ý ÃáÕÝáõ٠ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ñëï³Ï ϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý íñ³` ¹³éݳ- Éáí ëå³ÛÇ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý Ñ»Ý³ñ³Ý: §êå³ÛÇ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÁ Ñ»ñáë³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ ¿, ÇÝãÝ ³å³óáõóí»ó ù³éûñÛ³ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ ß³ñù³ÛÇÝ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ»ï ÏáÕù ÏáÕùÇ Ù³ñïÝã»óÇÝ ëå³- Ý»ñ` ½áѳë»Õ³ÝÇÝ ¹Ý»Éáí ³Ù»Ý³Ã³ÝÏÁª Çñ»Ýó ÏÛ³Ý- ùÁ¦,- Çñ ËáëùáõÙ Ýß»ó μ³Ý³- ϳÛÇÝ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³- ٳݳï³ñ, ·Ý¹³å»ï ì. øá- ã³ñÛ³ÝÁ: ܳ Ýß»ó, áñ ·Çï»É