Հայ Զինվոր

Â Æ ì 4 1 ( 11 6 1 ) 19 - 25 ÐàÎîºØ´ºðÆ 2016 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m Ð ² Î ² è ² Î à ð ¸ À æ ² Ê æ ² Ê ì ² Ì ¾ ÐÐ ¼ àô å ³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý å ɳÝÇ Çó 1 4-Á Á ѳٳӳÛݪ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 1 0-Ç ·Ý¹³å»ï Î . ê »ñáμÛ³ÝÇ Ñ ñ³Ù³Ý³- ï³ñáõÃÛ³Ùμ · á ñÍáÕ ½ áñ³Ù³ëáõÙ ³Ýóϳóí»ó · ݹ³ÛÇÝ Ù ³ñï³í³ñ³- Ï³Ý ½ áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝ: 5