Հայ Զինվոր - Page 16

ÂÆì 12 (1132) 6 - 12 ²äðÆÈÆ 2016 , Æ ð ² ´ ¸ Ò ð ² ¸ ² ð ìº Æ Ü º ð Ú ² Ð ð à ì Ü Æ ¼ Èáõë³ÝϳñÁ` ²ðº¶ ì²ð¸²ÜÚ²ÜÆ ìϳ۳·Çñ` 177. ¸³ëÇã` 69240 гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÁ` §Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ûñÃÇ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 05.04.2016 îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 гëó»` ºñ»õ³Ý, ØáëÏáíÛ³Ý 5 21-4 46, 52-2 21-5 53 лé. 52-2 e-m mail: hayzinvor@mil.am ¶ÇÝÁ` 100 ¹ ñ³Ù îå³·ñíáõÙ ¿ 1993Ã. ³ åñÇÉÇó ¶É˳íáñ ËÙμ³·Çñ ¾. ä. àêβÜÚ²Ü Ð³Ù³ñÇ å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñ` Ø.Ê.Ðð²âÚ²Ü Ð.ü.ز¸àÚ²Ü