Հայ Զինվոր - Page 13

13
Â Æ ì 1 2 ( 1 1 3 2 ) 6 - 1 2 ² ä ð Æ È Æ 2 0 1 6

² ¸ð ´º æ ² ÜÆ ´² Ü ² ÎÀ èàôê ² êî ² ÜòÆ è ² ¼Ø ² ø ² Ô ² ø ² Î ² Ü ì º ðÈàôÌ ²´² ÜÆ î º ê ² Î º îÆò

êïáñ » õ ïå ³· ñáõÙ » Ýù éáõë ù ³ Õ ³ ù ³·» ï , é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý í » ñÉáõÍ ³ μ ³ Ý ² É » ùë ³ Ý ¹ ñ Êñ ³ ÙãÇËÇÝÇ Ñá ¹ í ³ ÍÁ ª Ññ ³ å ³ ñ ³ Ïí ³ Í éáõë ³ ëï ³ ÝÛ ³ Ý § ìáÛ » ÝÝá åñáÙÇßÉ » ÝÝÇÛ ÎáõñÇ » ñ ¦ å ³ ñμ » ñ ³ Ï ³ ÝáõÙ : ² Ûë ³ Ý ·³ Ù Ã » Ù ³ Ý ³¹ ñμ » ç ³ Ý ³ Ï ³ Ý ½ÇÝáõÅÝ ¿: Ð » ÕÇÝ ³ ÏÁ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ø ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý » õ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý í » ñÉáõÍáõÃÛ ³ Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ÷ áËïÝûñ » ÝÝ ¿: Ðá ¹ í ³ ÍáõÙ Ý ³ ³ Ý ¹ ñ ³¹³ ñÓ » É ¿ Ý ³» õ ï ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ Ý ³ ÛÇÝ ÑÝ ³ ñ ³ íáñ ½ ³ ñ ·³ óáõÙÝ » - ñÇÝ , Ù ³ ëÝ ³ íáñ ³ å » ë ª éáõë-Ãáõñù ³ Ï ³ Ý ÑÝ ³ ñ ³ íáñ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ï ³ - Ù ³ ñïáõÃÛ ³ ÝÁ » õ ¹ ñ ³ Ýó Ù » ç ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ áõ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ý » ñù ³ ßÙ ³ ÝÁ :
Ðá ¹ í ³ ÍÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝáõÙ » Ýù é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý å ³ ïÙ ³ μ ³ Ý ØÝ ³ ó ³ Ï ³ Ý Ê ³ ã ³ ïñÛ ³ ÝÇ Ã ³ ñ · Ù ³ ÝáõÃÛ ³ Ùμ » õ Ù » ÏÝ ³ μ ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñáí :
êÏǽμÁ ª Ý ³ Ëáñ ¹ Ñ ³ Ù ³ ñáõÙ
²¹ ñμ » ç ³ ÝÁ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áÉáñïáõÙ ë » ñïáñ » Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÙ ¿ Æëñ ³ Û » ÉÇ Ñ » ï , áõëïÇ ÉÇáíÇÝ ÑÝ ³ ñ ³ íáñ ¿, áñ ³¹ ñμ » ç ³ Ý ³ Ï ³ Ý î- 55-Ý » ñÁ Ïí » ñ ³ Íí » Ý Í ³ Ýñ ÐØØ-Ý » ñÇ ( Ñ » ï¨ ³ ÏÇ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ Ý » ñÇ ), ÇÝãåÇëÇÝ Çëñ ³ Û » É ³ Ï ³ Ý §² ˽ ³ ñÇïÝ ¦ ¿:
² éÏ ³ » Ý 88 ÙÇ ³ íáñ ´ ð¸Ø-2 , 20 ÙÇ ³ íáñ ´ ظ-1 , 63 ÙÇ ³ íáñ ÐØØ-1 ¨ 21 ÙÇ ³ íáñ ´ ðØ-1 , 186 ÙÇ ³ íáñ ÐØØ-2 , 101 ÙÇ ³ íáñ ÐØØ-3 : 4
4 . Ø » ÏÝ ³ μ ³ ÝáõÃÛáõÝ
´ ð¸Ø-2 Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ï ³ Ëáõ½ ³ - ¹» ïù ³ ÛÇÝ Ù » ù » Ý ³ Ý » ñÁ , ´ ظ-1 ¹» ë ³ Ý- ï ³ ÛÇÝ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ Ý » ñÁ , ´ ðØ-1 Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ï ³ Ëáõ½ ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ Ý » - ñÁ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ÐØØ-1 , ÐØØ-2 ¨ ÐØØ-3 Ñ » ï¨ ³ ÏÇ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ Ý » ñÁ ÙÇ ³ - ëÇÝ Ï ³ ½ÙáõÙ » Ý 479 ÙÇ ³ íáñ , ÇëÏ ²¹ ñμ » - ç ³ ÝÇ ½ñ ³ Ñ ³ å ³ ï Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ - Ý » ñÇ ÁÝ ¹ Ñ ³ Ýáõñ ù ³ Ý ³ ÏÁ 220 ÙÇ ³ íáñ ¿, áñÇó ÙÇ ³ ÛÝ 135-Á Ï ³ ñáÕ ¿ ÉÇÝ » É ÐØØ : ² é- Ï ³ ¿ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ùíáï ³ ÛÇ μ ³ ½Ù ³ ÏÇ ·» - ñ ³ ½ ³ ÝóáõÃÛáõÝ ( Ë ³ ËïáõÙ ):
¼ñ ³ Ñ ³÷ áË ³¹ ñÇãÝ » ñÇ îè ) ¨ ½ñ ³ Ñ ³ - Ù » ù » Ý ³ Ý » ñÇ ÃÇíÁ Ùáï » ÝáõÙ ¿ Ñ ³ ½ ³ ñÇÝ : ¸ñ ³ Ýó ÃíáõÙ » Ý 3 ÙÇ ³ íáñ áõÏñ ³ ÇÝ ³ Ï ³ Ý ´ îè-3àô ( Ñ » ï ³·³ · ÝáõÙÝ » ñÇó ²¹ ñμ » ç ³ ÝÁ Ññ ³ Å ³ ñí » ó ), 40 ÙÇ ³ íáñ ´ îè-60 , 179-Çó ÙÇÝ㨠239 ÙÇ ³ íáñ ´ îè-70 , 33 ÙÇ ³ íáñ ´ îè- 80 ¨ 70 ÙÇ ³ íáñ ´ îè-80 ², 11 ÙÇ ³ íáñ ´ îè-¸ , 55 ÙÇ ³ íáñ Ñ ³ ñ ³ í ³ ýñÇÏÛ ³ Ý § Ø ³ ï ³¹ áñ ¦ ¨ 85 ÙÇ ³ íáñ § Ø ³ ñá ¹ Ûáñ ¦ ñïáÝ ³· ñáí ³ ñ- ï ³¹ ñíáõÙ » Ý Ñ » Ýó ²¹ ñμ » ç ³ ÝáõÙ ), áã å ³ Ï ³ ë ù ³ Ý 35 ÙÇ ³ íáñ Ãáõñù ³ Ï ³ Ý § Îáμñ ³¦, 393 ÙÇ ³ íáñ ØîÈ ´: ² Ûë ³ ÙμáÕç ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ ³ í » - ÉÇ ù ³ Ý Ï » ëÁ · ñ ³ Ýóí ³ Í ¿ áã à » ½ÇÝí ³ Í áõÅ » - ñÇ , ³ ÛÉ Ý » ñùÇÝ ¨ ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ å ³ Ñ ½áñù » ñÇ ½Ç- Ý ³ ÝáóáõÙ : 5
5 . Ø » ÏÝ ³ μ ³ ÝáõÃÛáõÝ
Ü ³ Ë ª ÁÝ ¹· Í » Ýù , áñ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ë- Ë ³ Ý å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñáí Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ½ñ ³ Ñ ³ - Ù » ù » Ý ³ Ý » ñÇ ÃáõÛÉ ³ ïñ » ÉÇ Éñ ³ Ï ³ ½ÙÁ ²¹ ñ- μ » ç ³ ÝÇ Ñ ³ Ù ³ ñ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ¿ » Õ » É 220 ÙÇ ³ íáñ : ØÇ ³ ÛÝ ½ñ ³ Ñ ³÷ áË ³¹ ñÇãÝ » ñÇ Ãíáí ³ Û ¹ » ñÏÇñÁ · ñ » à » 4,5 ³ Ý ·³ Ù ·» ñ ³ -

Ø º Î ä ² î º ð ² ¼ØÆ

´² Ü ² ÎÀ

Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ¨ ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÁ Ó¨ ³ íáñí » óÇÝ ² ñó ³ ËÛ ³ Ý Ñ ³ Ï ³ Ù ³ ñïáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ : ´³ ùáõÝ Ïáñóñ » ó áã ÙÇ ³ ÛÝ Ñ ³ Ù ³ ñÛ ³ ³ Ù- μáÕç ÈÔÐ-Ý , ³ Ûɨ Ñ ³ ñ ³ ÏÇó ½ ·³ ÉÇ ï ³ ñ ³ ÍùÝ » ñ : º ñÏáõ ï ³ ëÝ ³ ÙÛ ³ Ï ß ³ - ñáõÝ ³ Ï ²¹ ñμ » ç ³ ÝÁ å ³ ïñ ³ ëïíáõÙ ¿ Ýáñ å ³ ï » ñ ³ ½ÙÇ ² ñó ³ ËÇ Ñ ³ Ù ³ ñ :
½ ³ ÝóáõÙ ¿ ÃáõÛÉ ³ ïñ » ÉÇ ë ³ ÑÙ ³ ÝÁ : º à » ³¹ ñμ » ç ³ Ý ³ Ï ³ Ý ÐØØ-Ý » ñÇ ¨ ¼öÊ-Ý » ñÇ ÃÇíÁ · áõÙ ³ ñ » Ýù Çñ ³ ñ , ³ å ³ ·» ñ ³ ½ ³ Ý- óáõÙÁ ÏÏ ³ ½ÙÇ ³ í » ÉÇ ù ³ Ý 6 ³ Ý ·³ Ù :
² å ³ ` Êñ ³ ÙãÇËÇÝÁ ÝßáõÙ ¿, à » ¼öÊ- Ý » ñÇ Ùáï Ï » ëÁ ³¹ ñμ » ç ³ ÝóÇÝ » ñÁ · ñ ³ Ý- ó » É » Ý Çñ » Ýó Ý » ñùÇÝ ¨ ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ å ³ Ñ ½áñù » ñÇ Ñ ³ ßí » ÏßéÇÝ : ÜáõÛÝÇëÏ ³ Û ¹ ¹» å- ùáõÙ Ë ³ ËïáõÙÝ ³ éÏ ³ ¿ ¨ ß ³ ï Ù » Í ÃÇí ¿ Ï ³ ½ÙáõÙ : ÀÝ ¹ áñáõÙ` ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ Ý » ñùÇÝ ¨ ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ å ³ Ñ ½áñù » ñáõÙ ¿ É ³ Û ¹ ï » ë ³ ÏÇ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ ÃÇíÁ ãå » ïù ¿ ·» ñ ³ ½ ³ ÝóÇ 100 ÙÇ ³ íáñÁ : ² ÛëÇÝùÝ ª Ë ³ Ë- ïáõÙÝ ³ éÏ ³ ¿ Ý ³ ¨ ³ Û ¹ ï » Õ :
Ðñ » ï ³ ÝÇÝ áõÝÇ ³ í » ÉÇ ù ³ Ý 150 ÙÇ ³ íáñ ÇÝùÝ ³· Ý ³ ó Ññ » ï ³ Ý ³ ÛÇÝ Ï ³ Û ³ Ýù ( ÆÐÎ ), ³ Û ¹ ÃíáõÙ` 25 ÙÇ ³ íáñ 2ê9 , 18 ÙÇ ³ íáñ 2ê31 , 66 ÙÇ ³ íáñ 2ê1 , 16 ÙÇ ³ íáñ 2ê3 , 18 ÙÇ ³ íáñ 2ê19 , 5 ÙÇ ³ íáñ Çëñ ³ Û » É ³ Ï ³ Ý ² îØàê-2000 ,
15 ÙÇ ³ íáñ 2ê7 : Øï ³¹ ñáõÃÛáõÝ Ï ³ · Ý » Éáõ 36 ÙÇ ³ íáñ Ãáõñù ³ Ï ³ Ý ÆÐÎ î-155 : ø ³ ñß ³ ÏíáÕ Ññ » ï ³ ÝÇ` 199 ÙÇ ³ íáñ ¸-30 , 36 ÙÇ ³ íáñ Ø-46 , 16 ÙÇ ³ íáñ 2 ² 36 , 24 ÙÇ ³ íáñ ¸-20 : ² Ï ³ Ý ³ Ý » ïÝ » ñÁ` 400 ÙÇ ³ íáñ 2 ´ 14 , 107 ÙÇ ³ íáñ äØ-38 , 85 ÙÇ ³ íáñ Ø-43 , 10 ÙÇ ³ - íáñ Çëñ ³ Û » É ³ Ï ³ Ý Î ² ð¸àØ :
Þ ³ ï Ù » Í áõß ³¹ ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ ñÓíáõÙ é » - ³ ÏïÇí Ññ » ï ³ Ýáõ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ ÝÁ , ³ é ³ Ýó áñÇ ³ ÝÑÝ ³ ñ » Ý Ñ ³ çáÕ Ñ ³ ñÓ ³ ÏáÕ ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ѽáñ Ñ ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý ³ Ùñáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ ¹» Ù : ² éÏ ³ » Ý 44 ÙÇ ³ íáñ ËáñÑñ- ¹³ ÛÇÝ ´ Ø-21 Ñ ³ Ù ³ ½ ³ ñÏ ³ ÛÇÝ Ïñ ³ ÏÇ é »³ Ï- ïÇí Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ ( ÐÎèÐ ) ¨ 20 ÙÇ ³ íáñ Ãáõñù ³ Ï ³ Ý î-122 , 30 ÙÇ ³ íáñ Ãáõñù ³ Ï ³ Ý î-107 ¨ 20 ÙÇ ³ íáñ îð-300 , 18 ÙÇ ³ íáñ éáõë ³ ë- ï ³ ÝÛ ³ Ý îàê-1 ², 30 ÙÇ ³ íáñ § êÙ » ñã ¦, 6 ÙÇ- ³ íáñ Çëñ ³ Û » É ³ Ï ³ Ý μ ³ ½Ù ³ Ï ³ ÉÇμñ ³ ÛÇÝ § ÈÇÝùë ¦: 6
6 . Ø » ÏÝ ³ μ ³ ÝáõÃÛáõÝ
Ðñ » ï ³ Ý ³ ÛÇÝ ÙÇçáóÝ » ñÇ ùíáï ³ Ý , ÇëÏ ³ í » ÉÇ × Çßï` 100-ÙÙ ¨ ³ í » ÉÇ ïñ ³ Ù ³ - ã ³÷ Ç Ñ ³ ñÓ ³ ÏáÕ ³ Ï ³ Ý Ññ » ï ³ Ýáõ , ³ Û- ëÇÝùÝ` μ ³ ó ³ é » Éáí Ñ ³ Ï ³ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ ¨ Ñ ³ Ï ³ û ¹³ ÛÇÝ Ññ ³ ÝáÃÝ » ñÁ , ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ Ñ ³ Ù ³ ñ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ¿ 285 ÙÇ ³ íáñ : Ð » Ýó ÙÇ ³ ÛÝ ÇÝùÝ ³· Ý ³ ó ¨ ù ³ ñß ³ ÏíáÕ Ññ ³ - ÝáÃÝ » ñÇ ÃÇíÁ 64 ÙÇ ³ íáñáí ·» ñ ³ ½ ³ Ýóí ³ Í ¿: º à » ¹ ñ ³ Ýó ³ í » É ³ óÝ » Ýù Ý ³ ¨ 100- ÙÙ ¨ ³ í » ÉÇ ïñ ³ Ù ³ ã ³÷ Ç ³ Ï ³ Ý ³ Ý » ïÝ » - ñÁ , áñáÝó Ù » ç ã » Ý ÙïÝáõÙ 82-ÙÙ 2 ´ 14 , ³ å ³ Ë ³ ËïáõÙÁ ÏÑ ³ ëÝÇ 266 ÙÇ ³ íáñÇ : ì » ñç ³ å » ë ¹ ñ ³ Ý ¿ É ³ í » É ³ óÝ » Ýù éáõë ³ - Ï ³ Ý , Ãáõñù ³ Ï ³ Ý , Çëñ ³ Û » É ³ Ï ³ Ý ³ ñï ³¹ - ñáõÃÛ ³ Ý μáÉáñ ÐÎèÐ-Ý » ñÁ , » õ Ë ³ ËïáõÙÁ ÏÑ ³ ëÝÇ 310 ÙÇ ³ íáñÇ` ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ ÍÇ ³ í » ÉÇ ù ³ Ý ÏñÏÝ ³ å ³ ïÇÏÁ : âÙáé ³ Ý ³ Ýù Ý ³ ¨ í » ñÁ ÑÇß ³ ï ³ Ïí ³ Í 12 ÙÇ ³ íáñ § îáã- Ï ³¦ Ù ³ ñï ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý ÑñÃÇé ³ ÛÇÝ Ï ³ - Û ³ ÝùÝ » ñÁ :
² éÏ ³ » Ý 10 ÙÇ ³ íáñ áõÏñ ³ ÇÝ ³ Ï ³ Ý § êÏÇý ¦ Ñ ³ Ï ³ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ é »³ ÏïÇí Ñ ³ Ù ³ - ÉÇñÝ » ñ , 100 ÙÇ ³ íáñ éáõë ³ ëï ³ ÝÛ ³ Ý § Îáé- Ý » ï ¦, 150 ÙÇ ³ íáñ ËáñÑñ ¹³ ÛÇÝ § Ø ³ ÉÛáõï- Ï ³¦, 100 ÙÇ ³ íáñ § ü ³· áï ¦, 20 ÙÇ ³ íáñ § ÎáÝÏáõñë ¦, 10 ÙÇ ³ íáñ § Ø » ïÇë ¦: Ð ³ Ï ³ - ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ Ññ ³ ÝáÃÝ » ñÁ` 72 ÙÇ ³ íáñ ¸-44 , 72 ÙÇ ³ íáñ Øî-12 :
¼áñ ³ ÛÇÝ Ñ ³ Ï ³ û ¹³ ÛÇÝ å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛáõÝÁ Ý » ñ ³ éáõÙ ¿ §´ áõÏ-Ø1 ¦ ¨ μ » É ³ éáõë ³ - Ï ³ Ý §´ áõÏ-Ø ´¦ ½ » ÝÇà ³ ÑñÃÇé ³ ÛÇÝ Ñ ³ Ù ³ - ÉÇñÝ » ñÇ 3 ¹ ÇíǽÇáÝ ( 18 ³ ñÓ ³ ÏÙ ³ Ý Ï ³ - Û ³ Ýù ), Ù » Ï ³ Ï ³ Ý ¹ ÇíǽÇáÝ Çëñ ³ Û » É ³ Ï ³ Ý §´³ ñ ³ ù-8 ¦ ( 9 ³ ñÓ ³ ÏÙ ³ Ý Ï ³ Û ³ Ýù ) ¨ ÑÝ ³ - ó ³ Í ËáñÑñ ¹³ ÛÇÝ § Îñáõ ·¦ ( 27 ³ ñÓ ³ ÏÙ ³ Ý Ï ³ Û ³ Ýù ) ½ » ÝÇà ³ ÑñÃÇé ³ ÛÇÝ Ñ ³ Ù ³ ÉÇñÝ » ñ , 150 ÙÇ ³ íáñ ÷ áùñ Ñ » é ³ Ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ½ » ÝÇ- à ³ ÑñÃÇé ³ ÛÇÝ Ñ ³ Ù ³ ÉÇñÝ » ñ ( 80 ÙÇ ³ íáñ § úë ³¦, 8 ÙÇ ³ íáñ μ » É ³ éáõë ³ -áõÏñ ³ ÇÝ ³ Ï ³ Ý § î » ïñ ³¿¹ ñ ¦, 54 ÙÇ ³ íáñ § êïñ » É ³ -10 ¦, 8 ÙÇ- ³ íáñ Ýáñ ³· áõÛÝ § îáñ ¦), 300 ÙÇ ³ íáñ § Æ · É ³¦ ¨ 18 ÙÇ ³ íáñ § êïñ » É ³ -3 ¦ Ó » éùáí ÷ áË ³¹ ñáíÇ é »³ ÏïÇí Ñ ³ Ù ³ ÉÇñÝ » ñ , 40 ÙÇ ³ íáñ ¼êàô-23-4 § ÞÇÉÏ ³¦ ½ » ÝÇà ³ ÛÇÝ Ï ³ Û ³ ÝùÝ » ñ :
Þ ³ ñáõÝ ³ Ï » ÉÇ öÐ º ÜÚ ² ÜÀ ê º àôÈÆÜ ì º ðæÜ ²¶ Æð ¾ Ü º ðÎ ² Ú ² òð º È
Îáñ »³ ÛÇ ÄáÕáíñ ¹³ -¸ » ÙáÏñ ³ ï ³ Ï ³ Ý Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý μ ³ Ý ³ ÏÇ Ù » ñÓé ³ ½Ù ³×³ Ï ³ ï ³ ÛÇÝ · áïáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í Ñ » é ³ Ñ ³ ñ Ññ » ï ³ Ý ³ ÛÇÝ ½áñ ³· Ý ¹» - ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ð ³ ñ ³ í ³ ÛÇÝ Îáñ »³ ÛÇ ÇßË ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇÝ í » ñçÝ ³· Çñ ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » É` å ³ Ñ ³ Ýç » Éáí å ³ ßïáÝ ³ å » ë Ý » ñáÕáõÃÛáõÝ ËÝ ¹ ñ » É § ÎÄ¸Ð μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ Õ » Ï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ³ ñÅ ³ Ý ³ å ³ ïíáõÃÛáõÝÁ íÇñ ³ íáñáÕ ¦ · áñÍáÕáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ : ì » ñçÝ ³· ñáõÙ ÑÛáõëÇëÏáñ »³ Ï ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÙ ¿ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ¹ ÇÙ » Éáõ å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ Ùáõ- ÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ª ëå ³ éÝ ³ Éáí ÏïñáõÏ ù ³ ÛÉ » ñÇ ¹ ÇÙ » É , » à » Ñ ³ ñ ³ íÏáñ »³ Ï ³ Ý ÇßË ³ - ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ãÏ ³ ï ³ ñ » Ý í » ñçÝ ³· ñáõÙ Ý » ñÏ ³ Û ³ óí ³ Í å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÁ :
ÎÄ¸Ð Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÁ Ý ³» õ å ³ Ñ ³ Ýç » É » Ý ¹³ Å ³ Ý å ³ ïÅÇ » Ýà ³ ñÏ » É
Ð ³ ñ ³ í ³ ÛÇÝ Îáñ »³ ÛÇ Ý ³ Ë ³·³ ÑÇÝ ª é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛ ³ Ý Ùß ³ ÏÙ ³ Ý Ñ ³ - Ù ³ ñ , áñáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ Í ¿ ñ Ñ ³ ñí ³ Í Ñ ³ ëó- Ý » É ÐÛáõëÇë ³ ÛÇÝ Îáñ »³ ÛÇ Õ » Ï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ ÝÁ :
è ² ¼Ø ² Î ² Ü Èð ² Ðàê
ÔðÔÀ¼êî ² ÜÜ àô àô¼ ´º Îêî ² ÜÀ Î ² 𠶲 ìàð º È º Ü ê ² ÐØ ² Ü ² ÚÆÜ Ð ² Î ² Ø ² ðîàôÂÚàôÜÀ àõ½μ » Ïëï ³ ÝÇ » õ ÔñÕÁ½ëï ³ ÝÇ ÙÇç » õ ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ å ³ Ñ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ÙÇç » õ ï » ÕÇ áõÝ » ó ³ Í μ ³ Ý ³ ÏóáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ » ñÏáõ » ñÏñÝ » ñÇ ë ³ ÑÙ ³ ÝÇÝ Çñ ³ íÇ- ׳ ÏÁ Ï ³ ñ ·³ íáñí » É ¿: àõ½μ » Ïëï ³ ÝÁ » ï ¿ ù ³ ß » É ï » ËÝÇÏ ³ Ý » õ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ : º ñÏáõ » ñÏñÝ » ñÇ ë ³ ÑÙ ³ ÝÇÝ Çñ ³ íÇ ×³ ÏÁ É ³ ñí » É ¿ ñ : ÔñÕÁ½ëï ³ ÝÇ å » ï ³ Ï ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ - å ³ Ñ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý í ³ ñÏ ³ Íáí ª áõ½μ » Ï ³ Ï ³ Ý ÏáÕÙÁ å » ï ³ Ï ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ ÝÇ íÇ ×» ÉÇ Ñ ³ Ù ³ ñ- íáÕ â ³ É ³ ë ³ ñÃ-æ ³ É ³ É ² μ ³¹ Ç ßñç ³ ÝÇ ï ³ ñ ³ ÍùáõÙ 40 ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕ » õ ½ñ ³ Ñ ³ ï » ËÝÇ- Ï ³ ¿ ñ ï » Õ ³ Ï ³ Û » É » õ ³ Ýó ³ Ï » ï ï » Õ ³¹ ñ » É ø » ñμ ³ Ý- ² É ³ ´ áõÏ ³ ³ íïá ׳ Ý ³ å ³ ñÑÇ íñ ³: Æ å ³ ï ³ ëË ³ Ý , ÔñÕÁ½ëï ³ ÝÁ ÝáõÛÝå » ë áõÅ » Õ ³ óñ » É ¿ ñ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÇ í » ñ ³ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ : ÔñÕÁ½ ³ Ï ³ Ý ÏáÕÙÁ åÝ ¹ áõÙ ¿, áñ àõ½μ » Ïëï ³ ÝÁ íÇ ×» ÉÇ ßñç ³ ÝÇó ¹ áõñë μ » ñÇ Í ³ Ýñ ï » ËÝÇ- Ï ³ Ý » õ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ : ä » ï ³ Ï ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ ÝÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ÏáÙÇï » Ý Çñ Ñ » ñÃÇÝ åÝ ¹ áõÙ ¿, áñ §³ ÙμáÕç é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ Ý · ïÝíáõÙ ¿ àõ½μ » Ïëï ³ ÝÇ ï ³ ñ ³ ÍùáõÙ , ÇëÏ å » ï ³ Ï ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ ÝÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óíáõÙ ¿ » ñÏÏáÕÙ å ³ ÛÙ ³ Ý ³ íáñí ³ Íáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ¦:
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
13
ÂÆì 12 (1132) 6 - 12 ²äðÆÈÆ 2 016 ²¸ð´ºæ²ÜÆ ´²Ü²ÎÀ èàôê²êî²ÜòÆ è²¼Ø²ø²Ô²ø²Î²Ü ìºðÈàô̲´²ÜÆ îºê²ÎºîÆò êïáñ»õ ï å³·ñáõÙ » Ýù é áõë ù ³Õ³ù³·»ï, é ³½Ù³Ï³Ý í »ñÉáõͳμ³Ý ² É»ùë³Ý¹ñ Êñ³ÙãÇËÇÝÇ Ñ á¹í³ÍÁª Ñ ñ³å³ñ³Ïí³Í é áõë³ëï³ÝÛ³Ý § ìáÛ»ÝÝá å ñáÙÇßÉ»ÝÝÇÛ Î áõ- ñÇ»ñ¦ å ³ñμ»ñ³Ï³ÝáõÙ: ² Ûë ³ Ý·³Ù à »Ù³Ý ³ ¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ½ ÇÝáõÅÝ ¿ : Ð »ÕÇݳÏÁ è áõ- ë³ëï³ÝÇ ø ³Õ³ù³Ï³Ý » õ é ³½Ù³Ï³Ý í »ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ç ÝëïÇïáõïÇ ÷ áËïÝûñ»ÝÝ ¿ : Ðá¹í³ÍáõÙ Ý ³ ³ ݹñ³¹³ñÓ»É ¿ Ý ³»õ ï ³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ Ý³ñ³íáñ ½ ³ñ·³óáõÙÝ»- ñÇÝ, Ù ³ëݳíáñ³å»ëª é áõë-à Ãáõñù³Ï³Ý Ñ Ý³ñ³íáñ é ³½Ù³Ï³Ý Ñ ³Ï³- Ù³ñïáõÃÛ³ÝÁ » õ ¹ ñ³Ýó Ù »ç ² ¹ñμ»ç³ÝÇ á õ Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ý »ñù³ßÙ³ÝÁ: Ðá¹í³ÍÁ Ý »ñϳ۳óÝáõÙ » Ýù é ³½Ù³Ï³Ý å ³ïÙ³μ³Ý Ø Ý³ó³Ï³Ý ʳã³ïñÛ³ÝÇ Ã ³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùμ » õ Ù »Ïݳμ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: êÏǽμÁª Ý ³Ëáñ¹ Ñ ³Ù³ñáõÙ ²¹ñμ»ç³ÝÁ é ³½Ù³Ï³Ý á ÉáñïáõÙ ë»ñïá- ñ»Ý Ñ ³Ù³·áñͳÏóáõÙ ¿ Æëñ³Û»ÉÇ Ñ»ï, á õëïÇ ÉÇáíÇÝ Ñ Ý³ñ³íáñ ¿ , á ñ ³ ¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý î - 55-Ý Ý»ñÁ Ïí»ñ³Íí»Ý Í ³Ýñ ÐØØ-Ý Ý»ñÇ (ѻ勉ÏÇ Ù ³ñï³Ï³Ý Ù »ù»Ý³Ý»ñÇ), Ç ÝãåÇ- ëÇÝ Çëñ³Û»É³Ï³Ý § ²Ë½³ñÇïݦ ¿ : ²éϳ »Ý 8 8 ٠dzíáñ ´ð¸Ø-2 2, 2 0 Ùdzíáñ 1, 63 ٠dzíáñ ÐØØ-1 1 ¨ 21 Ùdzíáñ ´ðØ-1 1, ´Ø¸-1 2, 101 Ùdzíáñ Ð ØØ-3 186 ٠dzíáñ ÐØØ-2 3: 4 4. Ø»Ïݳμ³ÝáõÃÛáõÝ ´ð¸Ø-2 Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ï³Ëáõ½³- ¹»ïù³ÛÇÝ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ, ´Ø¸-1 ¹»ë³Ý- ï³ÛÇÝ Ù³ñï³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ, ´ðØ-1 Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»- ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÐØØ-1, ÐØØ-2 ¨ ÐØØ-3 ѻ勉ÏÇ Ù³ñï³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ Ùdz- ëÇÝ Ï³½ÙáõÙ »Ý 479 Ùdzíáñ, ÇëÏ ²¹ñμ»- ç³ÝÇ ½ñ³Ñ³å³ï Ù³ñï³Ï³Ý Ù»ù»Ý³- Ý»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ù³Ý³ÏÁ 220 Ùdzíáñ ¿, áñÇó ÙdzÛÝ 135-Á ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÐØØ: ²é- ϳ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í ùíáï³ÛÇ μ³½Ù³ÏÇ ·»- ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝ (˳ËïáõÙ): ¼ñ³Ñ³÷á˳¹ñÇãÝ»ñÇ (´îè) ¨ ½ñ³Ñ³- Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ Ã ÇíÁ Ù áï»ÝáõÙ ¿ Ñ ³½³ñÇÝ: ¸ñ³Ýó à íáõÙ »Ý 3 ٠dzíáñ áõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý 3àô (ѻﳷ³ ·ÝáõÙÝ»ñÇó ²¹ñμ»ç³ÝÁ ´îè-3 60, 1 79-Ç Çó Ññ³Å³ñí»ó), 40 ٠dzíáñ ´ îè-6 70, 3 3 ٠dzíáñ ´ îè- ÙÇÝ㨠2 39 ٠dzíáñ ´ îè-7 80 ¨ 7 0 Ùdzíáñ ´îè-8 80², 1 1 Ùdzíáñ ´ îè-¸ ¸, 55 Ùdzíáñ ѳñ³í³ýñÇÏÛ³Ý § سﳹáñ¦ ¨ 85 ٠dzíáñ §Ø³ñá¹Ûáñ¦ ( ³ñïáݳ·ñáí ³ñ- ï³¹ñíáõÙ »Ý Ñ »Ýó ² ¹ñμ»ç³ÝáõÙ), áã å ³Ï³ë ù³Ý 3 5 ٠dzíáñ Ãáõñù³Ï³Ý § Îáμñ³¦, 393 Ùdzíáñ Ø îÈ´: ² Ûë ³ ÙμáÕç ï »ËÝÇϳÛÇ ³ í»- ÉÇ ù³Ý Ï »ëÁ · ñ³Ýóí³Í ¿ á ã û ½ÇÝí³Í áõÅ»- ñÇ, ³ÛÉ Ý »ñùÇÝ ¨ ë³Ñٳݳå³Ñ ½ áñù»ñÇ ½ Ç- ݳÝáóáõÙ: 5 5.Ø»Ïݳμ³ÝáõÃÛáõÝ Ü³Ëª Áݹ·Í»Ýù, áñ ѳٳå³ï³ë- Ë³Ý å³Ûٳݳ·ñáí Ù³ñï³Ï³Ý ½ñ³Ñ³- Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ÃáõÛɳïñ»ÉÇ Éñ³Ï³½ÙÁ ²¹ñ- μ»ç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ »Õ»É 220 Ùdzíáñ: ØdzÛÝ ½ñ³Ñ³÷á˳¹ñÇãÝ»ñÇ Ãíáí ³Û¹ »ñÏÇñÁ ·ñ»Ã» 4,5 ³Ý·³Ù ·»ñ³- غΠä²îºð²¼ØÆ ´²Ü²ÎÀ г۳ëï³ÝÇ ¨ ² ¹ñμ»ç³ÝÇ ½ ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ Ó ¨³íáñí»óÇÝ ² ñó³ËÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ: ´ ³ùáõÝ Ïáñóñ»ó á ã ÙdzÛÝ Ñ ³Ù³ñÛ³ ³Ù- μáÕç ÈÔ 9Ь9 +2 98* 9 +<;+<88|;2 + +|+<88r :+<;+<8;9+; + ;8:;R :+<:9+<99+<8 9 +2Ь;:;\9+<8 +" +;+:|+<98 :R +<:;+<::::;\9 + 9:; :R +<:+;+<+98r +" ;;<+<88r 9 +<9+<;++<9;<:;\9 + 8<:;\98+<:;+88r :+<99+<98 +8<++<+;+:|+<9+<8+<9 9 999+;8r * +;l89+;8p8<8|:8 +|:;\9+<;+9; 8|;+<; +<:\+2 +|+;+<++<9Ь;<:;\98 88+<+98r +<:+88r ;+<9b +<9+|+<9+,:\+6 8;+<9:<8|88|98 99:;\9 + 8<+ +;l8Ь9+;8r 9:: 8+:8 +<+;+:|+<9;<8|9+;8 +|;+<9Ь;<+8 +9 8|;+9;2 9+;;8|9 * :+<99+<9+<:\+<9+:;;+;8r 9+<9:+89:8|9Ӣ 9:;\998|:8 +<9+ ++:RЬ;:;\9 8+<8::;\99 +<:8+2 + * 9+<: 9+8 8<8|: +8+<+9:;\9 8 9+ :;:;\9 +,+;+:|+<98r 9+;;8|9 *:+<99+<9+<:\+<9 +:;;+;:;\9 +8 +<9+ :+:+<88p9+<;:+<8+<9 :+898|8+<98r 8<8|:8 :<:\+:; ++|+;+<++<9;<8r 98|+<::;8 +,9:8|9;9* 8+<8Ь::;\99 +<:8+2 + 9+<* +<9+:+9S9 ;+:+<98|9 : ;\98r +2 :+88r ;+<9S 98|+<::;8|9;9+<+|9+<;2 9;+:+<9+<98|9 8 +<9+<9;8l9 8+<9+ 82 ::;\9#R 98|+<::;" : 9 8|+<::;" :3cb 9 8|+<::;,:b 9 8|+<::;,:2 98|+<::;#,:R 9 8|+<::; 8r :;+<9+8+<8+<9 +" :9: : R 98|+<::;,:s9:+<+;:;\8<9:;\9 8+2 +|9+8:;R3b 98|+<::; 8<:;\;Ь;+<8+<9 8l9 8 :SS3;+<;9+<8::9R 9;+:+<98v 98|+<::; +03b 9 8|+<::; 9@Cbb 98|+<::;,+#3b#B 9 8|+<::;# +" 8+<9+<9+:9+;8C 9 8|+<::;,+CB+ 3R 9 8|+<::; 9@C2 98|+2Уr 9 8|+<::; :B 90::; 8|:;+<9+8+<8+<9 8 +,; +: 99+<: 9 +8 :;\9+<+;:;\8<9:;\9 + + +<;9<::;\9 : +Ь+<8:8|: 9 ;+:+<9:;R ++<;+|+<;<9+<98 +2 :+<9;0:;8r +2 999+<; +9 9 +<:|:9R 9+<;9<+<8:9\+<8+<9Ь+|:;8:9\:;\8<9:;\99+;8 9+:; 9 +<98+<8+<9 +2 9;:;RЬ8<9:;\99+;8r + +9 +,:8+2 + 9CB 98|+<::; 8:;9;Ь++<98|9 +L9 # 9+<9+<++<;8+<98|9 8 ;+<88r : ++<8Ь:8|: 9+<9+<8+<;+|+;9 8:9 *# 98|+<::; 8<:;\;Ь;+<8+<9 :#"2 9 8|+<::; 82 :;\;;+<8+<9 :p3 98|+<::; ::;\:+<:Ь*# 98|+<::; : ;0:+<99+<9 : : :+"2 9 8|+<::; *r :9+;:<*bb 9 8rЬ+<::; 8r :;+<9+8+<8+<9 +<+9+<8+<88|;+<98|9Ь*|88|9;:*c`b 9 +89+<+<9:;\8<9:;\9Ь9 ;+:+<9+<98|9 98|:|:;<9+;8r ;:::+<98|:8 +<:+88r 9|8|9:99 * +<:+88r :;+<9+2Ь:<+<;|8r 9+<;9<+<8:9\+<8+<9 9;+:+<9:;R +<9Ь:8|9;9 +<;<+<:+8:: 9+<8+<:+<98+<98|9 *9+<8+<;++<98|9 9;+<9:8<9+;8 +,+;+:|+<98p9+<9+<; :+<99+<9:+<8 +#R 98|+<::; 9 +9;098|+<99 8|9;9+<+|9+<;2 * ;+<;9+<8::9R 9;+2Ь9:8<9+;8r 8<8|:8cB 98|+<::;:: +|+;+<++<9;2Ь:+<8 + +8<+ +;+<9;2 +<:+8+<;<9+9; 9+<*Ь99 * +<:+88r :;+<9+<:<+<;|8r +<8+<9+<9+:9+Ь;8 :;:9;2 9+:r :<+9 9:9:;\9"99,+CB+<:\+2 8+<8::;\98 89+<:98r#cb 98|+<::;8s:+;:|+<:\+: +;+<9 +8 +<:+8+<;<9+9; ::;\:+2Ь8+<9 8<:;\;;+<8+<9 8|:;+<9+8+<8+<9 +<;:+<+Ь;:;\8<9+<9 :8:; 9 8:99+;8 +;R 8+<8::;\9889+<:98r3 98|+<::;8v :+<99+<9:+<88p+<:+88r ;+<9 8;89+<:\+<:8|88 :,9::+<9+<9;9+<* :+;8 98|9+<:+<8:+<8" 98|+<::; *|:::2Ь8+<*b 9+<;:+<:+<;+<8+<9 9;8<8|:+<98|9 8+2Ь9+<9;9+;8+,:8+2 +9 98|+<::; :;\8;+<8|9+<8+<9Ь*|:88|;*b 9+<8+<:+<98+<98|9 :++<8:8|: 9+<9+2Ь88|;9+; 98|+<::; ::;\:+<::+<99+<9 *|8::Ь9+:*bS 98|+<::; 8:;9;++<98|9 *|9+<89:;\:Ь8+<*b 98|+<::; *|;+<+|::*b# 98|+<::;*|8:98:;\;:*b 98|+<::; *|9+:8|:*c 9 +<8+2Ь:+<98+<98|9 9;+<9:8<9+;8s" 98|+<::; +CBs" 98|+<::; 9:#+:;+<98|9 9+<8+<;++<98|9 :\+<9::\+<9:;RЬ8<9:;\98 9+;+<::;\9 + *|+L:;\89*b * +8+<::;\:+2Ь8+<9 *|+L:;\89+L*b ++98|8<+<9;8<8|:+<98|9 9+<9+2Ь88|;9+;8r2 +8|:8|+8|:9 +<;9<+<89+<9 8+2Ь9+<9; 9+8+<8+<9 +8|:8|+8|:9 8|:;+<9+8+<8+<9Ь*|+L+<;+<;ӌ*b +<;9<+<89+<9 8+<9+<9; * 99+2Ь;<+<8 8:;9;++<98|9 *|8;:;\+|*b#r +<;9<+<89+<9Ь8+<9+<9; ++98|8<+<9;8<8|:+<98|9 9+<9+<88|;9+;S 98|+<::; ;|:;; 9+:+<9+<;:;\8<9+<9 ++98rЬ8<+<9;8<8|:+<98|9 9+<9+<88|;9+; 98|+<::;*|;:+<*b 98|+<::; +8+<::;\:+2:;\8;+<8|9+<8+<9Ь*|:+:;+<++;*bSB 98|+<::; *|::;+8+2 *b 98rЬ+<::; 9:;+<+|:;\99 *|::;*b3 98|+<::; *|8l+|8+<*`* 98|+<::; *|::;+8+2<*b 9<+:;:: ;|:8+<+;:Ь:8r :++<8:8|: 9+<9+<88|;9+;C 98|+<::;+:: ;B#2B *|98|88+<*b ++98|8<+<98|9 8+<9+<9;9+;9+<;:;\9+<8+88p:+,+9+,8+,9 8; +,9 : :;l9 +99+,98 :+: ;L88l9:+; :l9+,+l8l; + 9+; 8+,9+,;,; +8 9L; 9L8 +::+,99 : ;B : ;L++L+8::+,98 8+,; +l+,:: ; +8+9 :+,9 9+,9+,98l9 9 +,8+,9+,; :: ;L8,9: ;L988:;++<98r 8L:9\::;++2++9:8;+<:+<8+<9 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 +<9+<88r 9+;92Ь:+<+9+<9|+<8+<:+<98|9 +|:::;\9 :+9\+<8+<9:+<8 9+:+<9+<; 9;+:+<9+<98|9 +:;+<+|9++Ь;8r 9\+8+<:+<;:;\8<9:;\98 9 +<;+<:+<98|9 8:;++<98r 8|98+<9:;\8<9:;\99+;8|9 :+;:|9+<+|8|; +9+;8+<9+<;<;+8 :\+<9+<9:|+8:: :\+<9::9+<:\+: 9+;:9\:;\8<9:;\9 89+;+8 *|88L+9 +<;92Ь;+<+|:;\99 9\+8+<:+<;:;\8<9+<9 +<;8\+<9+<:\+<:::;\8<9:;\98 :8|;+<::;:9\*b +|:;8:9\:;\8<9: