Հայ Զինվոր - Page 2

2
2
Â Æ ì 3 8 ( 1 1 5 8 ) 2 8 ê º ä î º Ø ´ º ð Æ - 4 Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6

ÊáñÑñ ¹³ ÏóáõÃÛáõÝ ÐÐ äÜ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñáõÙ

ê » åï » Ùμ » ñÇ 23-ÇÝ ÐÐ äÜ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñáõÙ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ å ³ ßïáÝ ³ Ï ³ ï ³ ñ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÇ · ÉË ³ íáñáõÃÛ ³ Ùμ ³ ÝóÏ ³ óí » É ¿ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ ËáñÑñ ¹³ ÏóáõÃÛáõÝ , áñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É » Ý ÐÐ ¼àõ · É- Ë ³ íáñ ßï ³ μÇ å » ï , ·» Ý » ñ ³ É- · Ý ¹³ å » ï ÚáõñÇ Ê ³ ã ³ ïáõñáíÁ , å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ , ¼àõ ¶ Þ å » ïÇ ï » Õ ³ - Ï ³ ÉÝ » ñÁ , äÜ , ¼àõ , ¼àõ ¶ Þ í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ å » ï » ñ , μ ³ ñÓñ ³ ëïÇ ×³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ ÝÝ » ñ ¨ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ - ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáÕÝ » ñ :
ÊáñÑñ ¹³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É ¿ ÑáÏï » Ùμ » ñÇ 13-Çó 15-Á º ñ¨ ³ ÝáõÙ Ï ³ Û ³ Ý ³ ÉÇù êå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ ¨ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñÇ § ArmHiTec-2016 ¦ ³ é ³ çÇÝ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ óáõó ³ Ñ ³ Ý ¹» ëÇ Ý ³ Ë ³ å ³ ï- ñ ³ ëï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùÁ :
ÊáñÑñ ¹³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ³ Ù ÷ á ÷ í » É » Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñáõÙ ÐÐ ³ ÝÏ ³ ËáõÃÛ ³ Ý 25-ñ ¹ ï ³ ñ »¹³ ñÓÇ Ï ³ å ³ Ï- óáõÃÛ ³ Ùμ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåí ³ Í ÙÇçáó ³ éáõÙÝ » ñÁ : ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÁ ßÝáñÑ ³ Ï ³ ÉáõÃÛáõÝ ¿ Ñ ³ ÛïÝ » É ÐÐ ³ ÝÏ ³ ËáõÃÛ ³ Ý 25-ñ ¹ ï ³ ñ »¹³ ñÓÇÝ ÝíÇñí ³ Í ½áñ ³ Ñ ³ Ý ¹» ëÇ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåÇãÝ » ñÇÝ ¨ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÇÝ ª ½áñ ³ Ñ ³ Ý ¹» ëÁ μ ³ ñÓñ Ù ³ Ï ³ ñ- ¹³ Ïáí Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñå » Éáõ ¨ ³ ÝóÏ ³ óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ :

Ø » ÏÝ ³ ñÏ » É » Ý ³ Ù » Ý ³ ÙÛ ³ Ñ ³ í ³ ù-å ³ ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñÁ

ê » åï » Ùμ » ñÇ 26-ÇÝ ÐÐ äÜ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñáõÙ Ù » ÏÝ ³ ñÏ » É » Ý ÐÐ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ « ·» ñ ³ ï » ëãáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ « Ù ³ ñ½å » ï ³ ñ ³ ÝÝ » ñÇ å ³ ßïáÝ ³ ï ³ ñ ³ ÝÓ ³ Ýó ³ Ù » Ý ³ ÙÛ ³ Ñ ³ í ³ ù-å ³ ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñÁ : àÕçáõÝ » Éáí Ñ ³ í ³ ù-å ³ ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇó- Ý » ñÇÝ` å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ å ³ ßïáÝ ³ Ï ³ ï ³ ñ
ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÝ ÁÝ ¹· Í » É ¿« áñ ÝÙ ³ - Ý ³ μÝáõÛÃ Ñ ³ í ³ ùÝ » ñÁ ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝ » Ý ÁÝÓ » éáõÙ μ ³ ½Ù ³ å ³ ïÏ » Éáõ áõÝ » ó ³ Í Ñ ³ çáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ¨ Ýí ³ ½ » óÝ » Éáõ ³ éÏ ³ à » ñ ³ óáõÙÝ » ñÁ : ² ÛÝáõÑ » ï¨ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ Ý- Û ³ ÝÁ Ñ ³ Ý ¹» ë ¿ » Ï » É § î ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ Ý ³ - ÛÇÝ Çñ ³ íÇ ×³ ÏÁ ³ åñÇÉÛ ³ Ý å ³ ï » ñ ³ ½ÙÇó Ñ » ïá : ² ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÝ áõ ù ³ Õí ³ Í ¹³ ë » ñÁ ¦ à » Ù ³ Ûáí ¹³ ë ³ ËáëáõÃÛ ³ Ùμ : ä » ï ³ Ï ³ Ý μ ³ ñÓñ ³ ëïÇ ×³ Ý å ³ ßïáÝÛ ³ - Ý » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ 2009 Ãí ³ Ï ³ ÝÇó Ç í » ñ Ï ³ ½- Ù ³ Ï » ñåíáÕ ³ Ù » Ý ³ ÙÛ ³ Ñ ³ í ³ ù-å ³ - ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñÇ Ýå ³ ï ³ ÏÝ ¿ ³ Ùñ ³ åÝ ¹» É é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · áõÙ å » ï ³ Ï ³ Ý Ï ³ éáõÛóÝ » ñÇ ë » ñï ÷ áË · áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ « ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Ýñ ³ Ýó ßñç ³ ÝáõÙ μ ³ ñÓñ ³ óÝ » É é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõ- ÃÛ ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý · áñÍáõÙ å ³ ßïáÝ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ - ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ¨ Çñ ³ í ³ ëáõÃÛáõÝÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É Çñ ³ - ½ » Ïí ³ ÍáõÃÛ ³ Ý Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏÁ :

² ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ ³ Ûó ¼àô ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñ

ê » åï » Ùμ » ñÇ 25-ÇÝ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ å ³ ßïáÝ ³ Ï ³ ï ³ ñ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÝ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ ³ Ûóáí » Õ » É ¿ Ñ ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ÑÛáõëÇë ³ ñ¨ » ÉÛ ³ Ý ë ³ Ñ- Ù ³ Ý ³· áïáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ëïáñ ³ μ ³ - Å ³ ÝáõÙÝ » ñáõÙ £ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÝ ³ Ûó » É » É ¿ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » Ý ³ Ï » - ï » ñ « Í ³ Ýáà ³ ó » É ¿ ¹ Çñù ³ å ³ Ñ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ëáóÇ- ³ É-Ï » Ýó ³ Õ ³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñÇÝ « ëïáõ ·» É Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý ¨ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñå- Ù ³ Ý ÁÝà ³ óùÁ :
ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇó Ù » ÏáõÙ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ·» ñ ³ ï » ëãáõÃÛ ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñÁ Í ³ Ýáà ³ - ó » É ¿ ÁÝà ³ óáÕ É ³ ÛÝ ³ Í ³ í ³ É ßÇÝ ³ ñ ³ ñ ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ - ï ³ ÝùÝ » ñÇÝ £ ä ³ ï ³ ëË ³ Ý ³ ïáõ Ï ³ éáõÛóÝ » ñÇ ¨ Ï ³ ½Ù ³ - Ï » ñåáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » É » Ý Çñ ³ - Ï ³ Ý ³ óí ³ Í ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÁ ¨ Ñ ³ í ³ ëï » É « áñ ßÇÝ ³ ñ ³ - ñ ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÝ ÁÝà ³ ÝáõÙ » Ý Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ Ý ³ - Ë ³ Ýßí ³ Í Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ óáõÛóÇ £
² Ûó » ÉáõÃÛ ³ Ý ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÁ » Õ » É ¿ Ý ³ ¨ ³ åñÇÉÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÁÝà ³ ó- ùáõÙ ½áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ` ´» ÝÇ ³ ÙÇÝ º ÕáÛ ³ ÝÇ « ² ñÙ » Ý ³ Ï àõñý ³ ÝÛ ³ ÝÇ « ê ³ ñ · Çë ê ³ Ñ ³ ÏÛ ³ ÝÇ ¨ ìÉ ³ - ¹ ÇÙÇñ ² ÉÇË ³ ÝÛ ³ ÝÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñáõÙ : ê ÷ á ÷³ ÝùÇ Ëáëù » ñ áõÕÕ » Éáí ½áÑí ³ ÍÝ » ñÇ Ñ ³ ñ ³ ½ ³ ïÝ » ñÇÝ ª å ³ ßïå ³ - Ý ³ Ï ³ Ý ·» ñ ³ ï » ëãáõÃÛ ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñÝ ÁÝ ¹· Í » É ¿« áñ Ýñ ³ Ýó ½ ³ í ³ ÏÝ » ñÇ ëËñ ³ ÝùÝ áõ ³ ÝÓÝ ³ ½áÑáõÃÛáõÝÁ ÝáñáíÇ ¿ ³ ñŨáñíáõÙ ¨ ³ ÛëáõÑ » ï ûñÇÝ ³ Ï ¿ Ñ ³ Ý ¹ Çë ³ ÝáõÙ » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ áõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ £ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÁ Ñ » ï ³ ùñùñí » É ¿ ½áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ³ éáÕç ³ Ï ³ Ý ¨ ëáóÇ ³ É-Ï » Ýó ³ Õ ³ ÛÇÝ ËÝ ¹ ÇñÝ » ñáí « Ýß » É ¿« áñ å ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ùßï ³ å » ë å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ Ù ¿ Çñ Çñ ³ í ³ ëáõÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñáõÙ ³ ç ³ Ïó » Éáõ Ýñ ³ Ýó ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÇ ÉáõÍÙ ³ ÝÁ £
ÞÝáñÑ ³ Ï ³ ÉáõÃÛáõÝ Ñ ³ ÛïÝ » Éáí ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÇÝ ³ Ûó » ÉáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ ª ½áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ñ ³ ñ ³ - ½ ³ ïÝ » ñÝ Çñ » Ýó Ñ » ñÃÇÝ Ýß » É » Ý « áñ ÝÙ ³ Ý ³ μÝáõÛà ³ Ûó » - ÉáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Çñ » Ýó ½ ³ í ³ ÏÝ » ñÇ ÑÇß ³ ï ³ ÏÇ Ñ ³ Ý ¹» å áõß ³¹ ñáõÃÛ ³ Ý ¨ · Ý ³ Ñ ³ ï ³ ÝùÇ ¹ ñë¨áñáõÙÝ » ñÝ ³ Ù » ÝÇó à ³ ÝÏÝ áõ ³ ñÅ » ù ³ íáñÝ » Ý £
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÚáõñÇ Ê ³ ã ³ ïáõñáíÇ · ÉË ³ íáñ ³ Í å ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛáõÝÁ Ù » ÏÝ » É ¿ è¸
ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ · ÉË ³ íáñ ßï ³ μÇ å » ï « ·» Ý » ñ ³ É- · Ý ¹³ - å » ï ÚáõñÇ Ê ³ ã ³ ïáõñáíÇ · ÉË ³ íáñ ³ Í å ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛáõÝÁ ë » åï » Ùμ » ñÇ 27-Çó 30-Á èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõÃÛ ³ Ý ØáëÏí ³ » õ ê ³ ÝÏï ä » ï » ñμáõñ · ù ³ Õ ³ ùÝ » ñáõÙ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ ¿ ² äÐ ³ Ý ¹³ Ù å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ · ÉË ³ íáñ ßï ³ μÝ » ñÇ å » ï » ñÇ ÏáÙÇï » Ç Ñ » ñà ³ Ï ³ Ý ÝÇëïÇÝ :
¸ ³ íÇà îáÝáÛ ³ ÝÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » É ¿ Çñ ³ íÇ ×³ ÏÁ
ê » åï » Ùμ » ñÇ 26-ÇÝ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ ³ é ³ çÇÝ ï » Õ ³ Ï ³ É ¸ ³ íÇà îáÝáÛ ³ ÝÁ Ñ » é ³ Ëáë ³ ½ñáõÛó ¿ áõ- Ý » ó » É º² ÐÎ · áñÍáÕ Ý ³ Ë ³·³ ÑÇ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇã , ¹» ëå ³ Ý ² Ýç » Û Î ³ ëåñßÇÏÇ Ñ » ï :
Ð » é ³ Ëáë ³ ½ñáõÛóÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É ¿ Õ ³ ñ ³ μ ³ Õ ³ - ³¹ ñμ » ç ³ Ý ³ Ï ³ Ý áõÅ » ñÇ ß ÷ Ù ³ Ý · ÍáõÙ ïÇñáÕ Çñ ³ íÇ ×³ ÏÁ : ¸ ³ íÇà îáÝáÛ ³ ÝÁ ¹» ëå ³ ÝÇÝ ï » Õ » Ï ³ óñ » É ¿, áñ ë » åï » Ùμ » ñÇ 25-ÇÝ Ñ ³ Ï ³ é ³ Ïáñ ¹ Ç ÏáÕÙÇó ³ ñÓ ³ Ïí ³ Í · Ý ¹³ ÏÇó Ù ³ Ñ ³ óáõ Ññ ³ ½ » Ý ³ ÛÇÝ íÇñ ³ íáñáõÙ ¿ ëï ³ ó » É ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕ , 1997à . ÍÝí ³ Í ê » õ ³ Ï ÐáíÑ ³ ÝÝ » ëÇ Ê ³ ã ³ ïñÛ ³ ÝÁ : ÐÐ å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ ³ é ³ çÇÝ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÝ ³ ÝÃáõÛÉ ³ ïñ » ÉÇ ¿ Ñ ³ - Ù ³ ñ » É Ññ ³¹³¹³ ñÇ Ë ³ ËïÙ ³ Ý ÷³ ëïÁ » õ ÁÝ ¹· Í » É , áñ Ù ³ Ñ- í ³ Ý » Éùáí ÙÇç ³¹» åÇ áÕç å ³ ï ³ ëË ³ Ý ³ ïíáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ ³¹ ñμ » ç ³ Ý ³ Ï ³ Ý ÏáÕÙÇ íñ ³: ¸ » ëå ³ Ý Î ³ ëåñßÇÏÝ Çñ Ñ » ñ- ÃÇÝ Ùï ³ Ñá · áõÃÛáõÝ ¿ Ñ ³ ÛïÝ » É ï » ÕÇ áõÝ » ó ³ Í ÙÇç ³¹» åÇ » õ ¹ ñ ³ ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ Ù ³ ñ ¹ Ï ³ ÛÇÝ ÏáñëïÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É , Ëáëï ³ ó » É ¿ ù ³ ÛÉ » ñ Ó » éÝ ³ ñÏ » É Çñ ³¹ ñáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï ³·³ ³ å ³ Ï ³ ÛáõÝ ³ óáõ- ÙÇó Ëáõë ³÷» Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ :
ÐÐ ¼àô å ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛáõÝÁ ÏÙ » ÏÝÇ ØÇÝëÏ
ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ è ³¹ Ç ³ óÇáÝ , ùÇÙÇ ³ Ï ³ Ý , Ï » Ýë ³ μ ³ Ý ³ - Ï ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ½áñù » ñÇ å » ï-í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å » ï ì ³ ñ- ¹³ Ý Üß ³ ÝÛ ³ ÝÇ · ÉË ³ íáñ ³ Í ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ ËáõÙμÁ ë » å- ï » Ùμ » ñÇ 26-Çó 28-Á ØÇÝëÏáõÙ ÏÙ ³ ëÝ ³ ÏóÇ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý » õ ´» É ³ éáõëÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÙÇç » õ é ³¹ Ç ³ óÇáÝ , ùÇÙÇ ³ - Ï ³ Ý , Ï » Ýë ³ μ ³ Ý ³ Ï ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý áÉáñïÇ Ñ ³ Ù ³· áñ- Í ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ ñó » ñÇ ùÝÝ ³ ñÏÙ ³ ÝÁ :
êÛáõÝÇùÇ Ù ³ ñ½áõÙ ³ Ï ³ Ý ³ ½ » ñÍí » É ¿ Ùáï 10.000 ùÙ ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ï ï ³ ñ ³ Íù
ÐÐ ¼àô Ë ³ Õ ³ Õ ³ å ³ Ñ ÇÝÅ » Ý » ñ ³ ë ³ Ïñ ³ íáñ ³ ÛÇÝ · áõÙ ³ ñï ³ ÏÝ ³ Ûë ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ Ó » éùáí ³ Ï ³ Ý ³ ½ » ñÍÙ ³ Ý Ù » Ãá ¹ áí êÛáõÝÇùÇ Ù ³ ñ½áõÙ ³ Ï ³ Ý ³ ½ » ñÍ » É ¿ Ùáï 10.000 ùÙ ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ï ï ³ ñ ³ Íù £ Î ³ ï ³ ñí ³ Í ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ áñ ³ ÏÇ í » ñ ³ ÑëÏáÕáõ- ÃÛáõÝÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óñ » É » Ý § ÐáõÙ ³ ÝÇï ³ ñ ³ Ï ³ Ý ³ ½ » ñÍÙ ³ Ý » õ ÷ áñ- Ó ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï » ÝïñáÝ ¦ å » ï ³ Ï ³ Ý áã ³ é » õïñ ³ ÛÇÝ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñ- åáõÃÛ ³ Ý ûå » ñ ³ óÇáÝ μ ³ ÅÝÇ ³ ßË ³ ï ³ ÏÇóÝ » ñÁ £
¼áõ ·³ Ñ » é ³ μ ³ ñ , § ÐáõÙ ³ ÝÇï ³ ñ ³ Ï ³ Ý ³ ½ » ñÍÙ ³ Ý » õ ÷ áñÓ ³ - · Çï ³ Ï ³ Ý Ï » ÝïñáÝ ¦ äà ² Î-Á Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ Ù » ÏÝ ³ ñÏ » É ¿ íï ³ Ý ·³ íáñ ï ³ ñ ³ ÍùÝ » ñÇ Ýß ³· ñÙ ³ Ý ³ ßË ³ - ï ³ ÝùÝ » ñÁ £ ² Û ¹ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ , êÛáõÝÇùáõÙ Ý ³ - Ë ³ ½ · áõß ³ óÝáÕ í ³ Ñ ³ Ý ³ ÏÝ » ñáí » õ Å ³ å ³ í » ÝÝ » ñáí ³ ñ ·» É ³ - ÷³ Ïí » É ¿ 49 íï ³ Ý ·³ íáñ ï ³ ñ ³ Íù , ï » Õ ³¹ ñí » É ¿ 883 í ³ Ñ ³ - Ý ³ Ï » õ 19.690 · Í ³ Ù » ïñ Å ³ å ³ í » Ý £ Üß ³· ñÙ ³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÝ ¿ Ï ³ ÝË ³ ñ ·» É » É Ù ³ ñ ¹ Ï ³ Ýó ÙáõïùÁ íï ³ Ý ·³ íáñ ï ³ ñ ³ ÍùÝ » ñ , ÇÝãå » ë Ý ³» õ Çñ ³ ½ » Ï » É ³ Ï ³ ÝÇ å ³ ï ׳ é ³ Í íï ³ Ý · Ç Ù ³ ëÇÝ £
ÐÇß » óÝáõÙ » Ýù , áñ Ýß ³· ñí ³ Í ³ ñ ·» É ³÷³ Ïí ³ Í ï ³ ñ ³ ÍùÝ » ñ Ùáõïù · áñÍ » ÉÁ Ï ³ Ù ½ · áõß ³ óÝáÕ í ³ Ñ ³ Ý ³ ÏÝ » ñÁ » õ Å ³ å ³ í » ÝÝ » - ñÁ áãÝã ³ óÝ » ÉÝ áõ ï » Õ ³ Ñ ³ Ý » ÉÁ Ï ³ ñáÕ » Ý Ó » ñ » õ Ó » ñ Ùï » ñÇÙÝ » ñÇ Ë » ÕÙ ³ Ý Ï ³ Ù Ù ³ Ñí ³ Ý å ³ ï ׳ é ¹³ éÝ ³ É £ î » Õ » Ï ³ óí ³ Í ÉÇÝ » ÉáõÝ ½áõ ·³ Ñ » é å ³ Ñå ³ Ý » Ýù ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ï ³ ÝáÝÝ » ñÝ áõ Ëáõë ³ - ÷» Ýù íï ³ Ý · Ý » ñÇó :
ÂÆì 38 ( 1158) 2 8 ê ºäîºØ´ºðÆ - 4 ÐàÎîºØ´ºðÆ 2 016 ÚáõñÇ Ê³ã³ïáõñáíÇ ·É˳íáñ³Í å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù»ÏÝ»É ¿ è¸ ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ ÐÐ äÜ í³ñã³Ï³Ý ѳٳÉÇñáõÙ ê»åï»Ùμ»ñÇ 23-ÇÝ ÐÐ äÜ í³ñã³Ï³Ý ѳٳÉÇñáõÙ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ å³ßïáݳϳï³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùμ ³Ýóϳóí»É ¿ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»É »Ý ÐÐ ¼àõ ·É- ˳íáñ ßï³μÇ å»ï, ·»Ý»ñ³É-·Ý¹³å»ï ÚáõñÇ Ê³ã³ïáõñáíÁ, å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ, ¼àõ ¶Þ å»ïÇ ï»Õ³- ϳÉÝ»ñÁ, äÜ, ¼àõ, ¼àõ ¶Þ í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å»ï»ñ, μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³- ïáõÏ Í³é³ÛáÕÝ»ñ: ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»É ¿ ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 13-Çó 15-Á ºñ¨³Ýáõ٠ϳ۳ݳÉÇù êå³é³½ÇÝáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ ¨ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ §ArmHiTec-2016¦ ³é³çÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ý³Ë³å³ï- ñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝóóùÁ: ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ³Ù÷á÷í»É »Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ ÐÐ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý 25-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ Ï³å³Ï- óáõÃÛ³Ùμ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ: ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÁ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ ¿ ѳÛïÝ»É ÐÐ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý 25-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇÝ ÝíÇñí³Í ½áñ³Ñ³Ý¹»ëÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ ¨ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇݪ ½áñ³Ñ³Ý¹»ëÁ μ³ñÓñ ٳϳñ- ¹³Ïáí ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¨ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ: Ø»ÏݳñÏ»É »Ý ³Ù»Ý³ÙÛ³ ѳí³ù-å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ ê»åï»Ùμ»ñÇ 26-ÇÝ ÐÐ äÜ í³ñã³Ï³Ý ѳٳÉÇñáõÙ Ù»ÏݳñÏ»É »Ý ÐРݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« ·»ñ³ï»ëãáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ« Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÝ»ñÇ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó ³Ù»Ý go ̃G  gww +Ww 'G  gww g w ?̴+w u wo tw /  w ? + o tG wo wtw 7 $ ăwg ̴+w :wo G w Gw ot+ twO d: g ? 'ԃw 4+G Woww w w 'ԃ ? + gw owG  o tG t+o wG w ? $  7 w ̴+ot _ ? 'o t  g+G  oww tԃ W 4  + g o /o g:+ ? t: O _ t wo ̴+w G g Ā ? w̃ ă? +g ? T g w go ̃G  ̴+ gww w ?t g w $+ g ? t w w o tG g ? d ? t+? ow / 7 ?ow w w +w w̃ wd: O w $ g ? t w w Դ+o t Gg t 7d w ? t ? ̴+woww  oww  : o $ ̴+ ? 7o tg ? ?+ / w ot õ Ѓ : wgw + g: Էt wo tw / + w ? ă o tG wo wt / w ot+ o W $ G w o tGo 'o t D+g w d W ? o 4 w 4 : ̴+ wgw g + o tG wo wt o ' $ g ? tG w ? + 7 w $  D w7 oWw + $? w W ot og ww w $g ? t+G  Go t w7 oo t? g ? +g tw +C@ w 4 : wgw ̃g ?d+ w ? t  o tW ? 7 w ̴+ $ w T' ow 7 $w  ? t / ̴+ ww w  / w ԃ? ow ? g ̴+? oww W ? w w ? o $ t ̴(+C@ w 4 '/ ă : w $ w ̴+ k+  '/ 4 ?ow+ g: ܷ̀ w wo tc<+ ̃ ԃ w? : ܃ W w dg w ? 'ԃ + @ w d oww w 4 '/ + :w  ?g G ? twt+ wo ww ? o $ + _ ?+ g: طtC@ wo tw / + t W ? $ wo wG / õ Դ+w $ C8 7Tw / G wOw ? tw ? o + t w l; ?G +C / ow dww ? $ W : W ̴+ : w ? t g t 7dT _ ?+ wo w wt W ? $ ă g: (ԷtG ? ? ?Wg̃ O ? 4 w ?̃g G +G w ot d  $ w7 oT +7w 4 <CG ww + o wC@ wԴ+o tw /  t W ? 't wo' ' G ̴+g $G / /g t ԃw 7 $ăg D+ t 'g W / w owtw?wd+ : w ? t?Wg t; ?tăG Ĵ+tg G ot G ow $ Ww 4g + ̃ owdg ? ot? : o $/ $+ o' ăO w ? $ o tG ̃ ? ow Դ+g̃/ 'ԃG g +C@ Ѓ ?ow+?g ?wcw<+C@ w 4  tg ? t? w : w ̴+? t wo t  o t Ĵ+ ts wo w '/ 4 / w ot/g: + g: ط̀cw?d?g w ?C o w+C w o t ԃ ' C w o t + wo tw / oww g ԃ tg ̴+? t? w : w ? t wo t'G g Ĵ+7 ?o tG ww ?g w+owg d ? w 7 $ +gd ? w  7+C@ Ѓ/ W W Dw w  ? ot g ?t+ o ̃w dO ? w 7g tg ow+g d ? w 7 $ gd ? w + 7 ;  4 / ww ? G?WԴ+owt ? w $ t C g w ă ? w 7g t ԃĴ+O ? t? ww  ? t  ot? g ? Ĵ+o t t: w / ?w +? w 4 / ww G  ' ăw ̴+ ? t / ww tw wd tG g O otw ̴+/ w 4 g w ? o + o 'o t w ?d o tG wo w W $ +w 'o tg ? t 7Woww w ̴+d G 4 w7 oWw w gt Wo w + g w < wo w  G ?o w ' ̴+ gă '/ wo ww ww d w/+ ăWW ' G 7w G w w  ̴+w ? t  o tW ? tw 7 $ +w w̃ ?w / wtԃ wOw Goww+ d oG w < G w wd+  o tG g + o tG wo wG  $ G 4 w7 ̴+ oWw w ww w gw W ? t + $? w W ot/w w w $ ă ̴+wo tw / owg   ? d +ă o t Gg ww d ? 'ԃw w+/w w '7g w +{wG ? 'otG ow ' o tG wo wt+ o 'o tG g G 4 w7 oWw G ̴+ w t w̃G tw $ w ăwg w :wo o +'oww w̃ ?w G ?G w + o t w G w gw t g w+ w?tԃ  t w +C@ { s k p+s +  k p+ G : İ Cg w ă ? w 7g t ԃO ̴+ ? t? ww 8C o wC w owd+g ?w ? $ w ă 7w w g t / ̴+ ww o / ww  owdowdw ̴+/ wT G w ?w ԃ  ww  ' ̴+ ? $ w ă 7䰃 W $ ̃ G ̴+w < Ԁ 7 g ă  w s g tw ?t +? w/ ' $g ? w̃g w ă 7w İw+ w ԃ ? $ ? w _ 4 w g w +C wd w䰃ăw 4 ' ? 4 7w +g 7 '? d wT G w ?w ԃ  ww +w w 'tԃ W G w '? T tO ă ԃO ăg gw +/ Wg t? dg G t _ w ' W ? 4'w 't+ G G w w w w o t? www tԃ/ ̴+ w w w + {s