Հայ Զինվոր - Page 16

ÂÆì 38 ( 1158) 2 8 ê ºäîºØ´ºðÆ - 4 ÐàÎîºØ´ºðÆ 2016 ÷áñÓ»ù ÉáõÍ»É Ä²Ø²ÜòÆ ²ÜÎÚàôÜ. êβܸÆܲìÚ²Ü Ê²â´²è Ø³ï »ñÏáõ ù³ÛÉÇó ö³ñǽ« ®Û³Ý ³ßï³ñ³Ï ÈáõÇ ¹Á ® §ä»Åᦫ §è»Ýᦫ §®¦ ´³½Ù³- å³ïÏ³Í êåÇï³ÏÝ»ñª ²g5, Âe4, ½ÇÝíáñ h7 ê»õ»ñ` ²f7 гïÇϳ- íáñ μáõÛë Èí³óùÇ ÷áßÇ ²Ýí³Ý³- ÏÇó ¥ÅáÕ©¤ ä³ï³Ñ³ñ ä»ïáõÃÛáõÝ ²ëdzÛáõÙ Øáõñ×Ç Ñ³ñí³Íáí í³×³éù Îáõï³Ï»É гÛÏ© Ñ»éáõëï³- ßááõ î»·ñ³ÏÇÝ §® · »ñ³- ½³Ýóáõ- ÃÛ³Ý Ñ³Ù- ѳñ½Á¦ ÒÙ»ñáõÏÇ Ïïáñ üÇÉ»³ë üá·Ç áõÕ»ÏÇóÁ ¼áí³óáõ- óÇã ÁÙå»- ÉÇù ²ñáõ ³ñÍÇí ® ´»Ý¹»ñ ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ºñ³Åßï© ·áñÍÇù ²ÛÉ §êáÝǦ« §®¦« §ä³Ý³ëá- ÝÇϦ â³áõß« ²ñ³μá ²Õ»ï ÎáåÇï« Ïáßï ö³÷áõÏ ÏáÝý»ï î³å ø³Õ³ù Æï³Édz- ÛáõÙª ê³Ý ® ® ¸áÉÇݳ ®¬ ÷ɳí àõñ³ËÝ»ñÇ »õ Ñݳñ³- ÙÇïÝ»ñÇ ³ÏáõÙμ ÜٳݳÏáõÙ ÌáíÇ çáõñÁ ܳËáñ¹ ËݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ 1© cd2! a:e5 2. dc3! d:d2 3. e:c1 g:e3 4. f:h8x: êºð¶ºÚ ¸²ìÂÚ²Ü êï³ÉÇÝ« èáõ½í»Éï« ® Þï³å ÎáÝù« ɳ·³Ý âÇÉÇÇ ¹ÇÏï³ïá- ñÁ ÈÇïí³ÛÇ ÷áÕÁ êåÇï³ÏÝ»ñÝ ëÏëáõÙ »Ý »õ ѳÕÃáõÙ ¶³ÕïÝÇ Ø½ÏÇÃÇÝ ÏÇó ³ßï³ñ³Ï ÐÇÝ »ñ³Åß- ï³Ï³Ý ·áñÍÇù ܳËáñ¹ ËݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ 1© Âb2 ²/Ù»ù»Ý³ª §®¬èáÛë¦ âù³íáñ êåáñïÇ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý Ã»ÏݳÍáõ ܳËáñ¹ Ñ ³Ù³ñáõÙ ïå³·ñí³Í ëϳݹÇݳíÛ³Ý Ë³ãμ³éÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ ø øÝݳñÏíáÕ ÝÛáõà ² Ü ä î à î º Æ ð Ü ¶ ÈÇ× è¸¬áõÙ êñÇÝ· øÇÙ© ï³ññ â æ»é Î Ô §®±« áñï»±Õ« »±ñμ¦ êáõñ×Ç ï»ë³Ï Æ ¼·»ëï ² Ø Ø º Ü è º ¶ Æ ê ² Î ²ÝϳÝáÝ îÇÏÇÝÁ ¶»ñÙ³Ýdz- ÛáõÙ Ü»ñë á õ ® ³Ý»É ® á õ ѳÙñ äáã ì ì Æ ² È Ì Æ Â ¼ ² ö ð ê Ü ¾ Ò ð ² ê º ² È ¶ à Â ì ² ê ² Î ² Ð Æ ð º Ü ² Ì è Ú ² ¶ ¸ àô ¼ ² Ð à ¶ Ø Î àô Ü ¸ ² Þ ² ì ² ¶ È Æ Ø ² ¼ à Ð ² ð ´ Ü ê à ð Æ è â à ¶ ² Î ê àô Þ Î ê ² ö ì Ø Ü ê à ì ¶ ð гïÇϳ- íáñ μáõÛë ê Ü ¸ ² Ú Ø Ú à  à ì Î Î ² º ² ð ð Ô Ü Ê ð ø à  º ø È ² ¸ Þ ² à æ ² È üñ³ÝëÇ³Ý Ðݹϳëï³ÝÇÝ ÏÙ³ï³Ï³ñ³ñÇ 36 Ùdzíáñ Rafale ÏáñͳÝÇã Ðݹϳëï³ÝÇ ¨ ü ñ³ÝëdzÛÇ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ ëïáñ³·ñ»É » Ý Ð Ý¹Ï³ëï³ÝÇÝ ý ñ³ÝëÇ³Ï³Ý ³ ñ- ï³¹ñáõÃÛ³Ý 36 Ùdzíáñ R afale Ï áñͳÝÇãÝ»ñ Ù ³ï³Ï³ñ³ñ»Éáõ í »ñ³μ»ñÛ³É 7,8 ÙÉñ¹ »íñá (8,7 ÙÉñ¹ ¹ áɳñ) ³ñÅáÕáõ- ÃÛ³Ùμ å ³Ûٳݳ·ÇñÁ: 36 Ï áñͳÝÇãÝ»ñÇ Ó»éù μ»ñÙ³Ý å ³Ûٳݳ·ÇñÁ ÏÝùí»É ¿ 2016Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ: سï³Ï³ñ³ñáõÙÝ ëÏëí»Éáõ ¿ 2017Ã.- ÇÝ, Ï áñͳÝÇãÝ»ñÁ ³ÙμáÕçáíÇÝ Ñ³í³ùí»Éáõ »Ý üñ³ÝëdzÛáõÙ: âÝ³Û³Í å³Ûٳݳ·ñÇ ³ ñÅ»ùÁ 7 ,8 Ù ÉÝ » íñá ¿ , ÏáñͳÝÇãÝ»ñÝ ³ ñï³¹ñáÕ D assault Aviation ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ù ÇÝã ³ Û¹ å³Ñ³Ýç»É ¿ ñ 1 2 Ù Éñ¹ »íñá: Üß»Ýù, á ñ Ðݹϳëï³ÝÇ è úàõ-Á Á Ý ³Ë³ï»ëáõÙ ¿ÇÝ Ç ñ»Ýó ß ³ñù»ñÁ Ñ ³Ù³Éñ»É 1 26 Ùdzíáñ R afale Ï áñͳÝÇãÝ»ñáí: ²ÛÝáõѳݹ»ñÓ, Рݹϳëï³ÝÇ ä Ü-Ý Ý á õ ý ñ³ÝëÇ³Ï³Ý Á ÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 1 5 ï³ñÇ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÏáñͳÝÇãÝ»ñÇ ï ñ³- Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý · ³É: ìϳ۳·Çñ` 177. ¸³ëÇã` 69240 гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÁ` §Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ûñÃÇ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 27.09.2016 îå³·ñí³Í ¿ §²ëïÕÇÏ ·ñ³ïáõݦ êäÀ-áõÙ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 гëó»` ºñ»õ³Ý, ØáëÏáíÛ³Ý 5 21-4 46, 52-2 21-5 53 лé. 52-2 e-m mail: hayzinvor@mil.am ¶ÇÝÁ` 100 ¹ ñ³Ù îå³·ñíáõÙ ¿ 1993Ã. ³ åñÇÉÇó ¶É˳íáñ ËÙμ³·ñÇ äÄÎ ê²ØìºÈ вðàôÂÚàôÜÚ²Ü