Հայ Զինվոր - Page 15

Â Æ ì 3 8 ( 1 1 5 8 ) 2 8 ê º ä î º Ø ´ º ð Æ - 4 Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6 ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ð 15 1 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç Ý ³ Ë ³·³ ÑÇ ï » Õ ³ Ï ³ É ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-1.2-20 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` -μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , -ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý · ÉË ³ íáñ å ³ ß- ïáÝÝ » ñÇ ³ éÝí ³ ½Ý 2-ñ ¹ » Ýà ³ ËÙμáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù ³ éÝí ³ ½Ý ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý uï ³ Å » õ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý 2-ñ ¹ ¹³ uÇ ËáñÑñ ¹³ Ï ³ ÝÇ ¹³ u ³ ÛÇÝ ³ uïÇ ×³ Ý Ï ³ Ù í » ñçÇÝ ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ñ ³ Û » óáÕ ³ Ï ³ Ý , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ uï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÝ » ñÇ , ËáñÑñ ¹³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ , Ù ³ ÙáõÉÇ ù ³ ñ- ïáõÕ ³ ñÝ » ñÇ , o · Ý ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ » õ é » ý » ñ » ÝïÝ » ñÇ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù å » ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ß- ïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý í » ó ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å -ïÇñ ³ å » ïáõÙ ¿ (³ ½ ³ ï ) éáõë » ñ » ÝÇÝ » õ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ ¿ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) Ù » Ï ³ ÛÉ ûï ³ ñ É » ½íÇ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 28.10.2016à . ` Å ³ ÙÁ 14 30 -ÇÝ : 2 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÝÛáõà ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý ¹» å ³ ñï ³ - Ù » ÝïÇ ÃÇÏáõÝù ³ ÛÇÝ ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å » ïÇ ï » Õ ³ Ï ³ É ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.1-67 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` -μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , -éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 31.10.2016à . ` Å ³ ÙÁ 14 30 -ÇÝ : 3 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÝÛáõà ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý ¹» å ³ ñï ³ - Ù » ÝïÇ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ñ ³ ïÇ Ù ³ ùë ³ ½ » ñÍÙ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ å » ïÇ ï » Õ ³ Ï ³ É ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.2-55 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » - ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 1.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 14 30 -ÇÝ : 4 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ³ ÛÇÝ ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÇ å » ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.2-58 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ Ï ³ Ù ³ ÛÉ ûï ³ ñ É » ½íÇ (³ ½ ³ ï ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 2.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 5 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ³ ñï ³¹ ñáõÃÛ ³ Ý » õ í » ñ ³ Ýáñá · Ù ³ Ý Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåÙ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.3-246 ) ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 2.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 14 30 -ÇÝ : 6 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý μ ³ ÅÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³ - · Çñ` 02-Ð-2.3-261 ) ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 2.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 14 30 -ÇÝ : 7 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³ - ·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.3-253 ) ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 3.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 8 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ N 7 ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð- 2.3-255 ) ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 3.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 9 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ N 53 ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð- 2.3-260 ) ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 3.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 4-9 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` -½ » Ýù » õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ ( 170000 ), Ï ³ Ù ýǽÇ- Ï ³ Ù ³ à » Ù ³ ïÇÏ ³ Ï ³ Ý · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñ ( 010000 ), Ï ³ Ù μÝ ³· Çï ³ - Ï ³ Ý · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñ ( 020000 ), Ï ³ Ù ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá- · Ç ³ Ý » ñ » õ ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛáõÝ ( 090000 ), Ï ³ Ù Ù » ï ³ Éáõñ · Ç ³, Ù » ù » Ý ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ ÝÛáõà » ñÇ Ùß ³ ÏáõÙ ( 150000 ), Ï ³ Ù ¿ Ý » ñ ·» ïÇÏ ³, ¿ Ý » ñ ·» ïÇÏ ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ ¿ É » Ïïñ ³ ï » ËÝÇÏ ³ ( 140000 ), Ï ³ Ù ³ íÇ ³ óÇáÝ » õ ÑñÃÇé ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³ ( 160000 ), Ï ³ Ù ë ³ ñù ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ Ï » Ýë ³ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ( 200000 ), Ï ³ Ù ¿ É » ÏïñáÝ ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³, é ³¹ Çáï » Ë- ÝÇÏ ³ » õ Ï ³ å ( 10000 ), Ï ³ Ù ùÇÙÇ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñ » õ Ï » Ý- ë ³ ï » ËÝáÉá · Ç ³ ( 240000 ) Ï ³ Ù ïÝï » ë ³· ÇïáõÃÛáõÝ Ï ³ Ù ÇÝÅ » - Ý » ñ ³ -ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛ ³ Ùμ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõ- ÃÛáõÝ , -éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : 10 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ýÇÝ ³ Ýë ³ ïÝï » ë ³· Çï ³ Ï ³ Ý μ ³ ÅÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.3-252 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - ïÝï » ë ³· ÇïáõÃÛáõÝ Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛ ³ Ùμ ( 080000 ) μ ³ ñÓñ ³ - · áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ (³ ½ ³ ï ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 4.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 2-10 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³» õ` -ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ å ³ ß- ïáÝÝ » ñÇ ³ éÝí ³ ½Ý 2-ñ ¹ » Ýà ³ ËÙμáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù í » ñçÇÝ ãáñu ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ñ ³ Û » óáÕ ³ Ï ³ Ý , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ uï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÝ » ñÇ , ËáñÑñ ¹³ - Ï ³ ÝÝ » ñÇ , Ù ³ ÙáõÉÇ ù ³ ñïáõÕ ³ ñÝ » ñÇ , o · Ý ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ » õ é » ý » - ñ » ÝïÝ » ñÇ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ , Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » - ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù · Ç- ï ³ Ï ³ Ý ³ uïÇ ×³ Ý » õ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ Ù ³ uÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù í » ñçÇÝ ï ³ uÁ ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ Ù ³ uÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù å » ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý ãáñu ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 11 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ N 17 ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð- 3.1-225 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ - Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - ½ » Ýù » õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ ( 170000 ), Ï ³ Ù ýǽÇ- Ï ³ Ù ³ à » Ù ³ ïÇÏ ³ Ï ³ Ý · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñ ( 010000 ), Ï ³ Ù μÝ ³· Çï ³ - Ï ³ Ý · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñ ( 020000 ), Ï ³ Ù ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá- · Ç ³ Ý » ñ » õ ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛáõÝ ( 090000 ), Ï ³ Ù Ù » ï ³ Éáõñ · Ç ³, Ù » ù » Ý ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ ÝÛáõà » ñÇ Ùß ³ ÏáõÙ ( 150000 ), Ï ³ Ù ¿ Ý » ñ ·» ïÇÏ ³, ¿ Ý » ñ ·» ïÇÏ ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ ¿ É » Ïïñ ³ ï » ËÝÇÏ ³ ( 140000 ), Ï ³ Ù ³ íÇ ³ óÇáÝ » õ ÑñÃÇé ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³ ( 160000 ), Ï ³ Ù ë ³ ñù ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ Ï » Ýë ³ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ( 200000 ), Ï ³ Ù ¿ É » ÏïñáÝ ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³, é ³¹ Çáï » Ë- ÝÇÏ ³ » õ Ï ³ å ( 10000 ), Ï ³ Ù ùÇÙÇ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñ » õ Ï » Ý- ë ³ ï » ËÝáÉá · Ç ³ ( 240000 ), Ï ³ Ù Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý ³ íïáÙ ³ ï ³ ó- í ³ Í Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ Ï ³ Ù ÇÝÅ » Ý » ñ ³ -ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ëÝ ³· Ç- ïáõÃÛ ³ Ùμ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » - ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 7.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 12 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ï ³ åÇï ³ É ßÇÝ ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý » õ ½áñù » ñÇ μÝ ³ Ï ³ - íáñÙ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ï ³ åÇï ³ É ßÇÝ ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñå- Ù ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³· Í ³ Ý ³ Ë ³ Ñ ³ ßí ³ ÛÇÝ μ ³ ÅÝÇ ³ é ³ ç ³ - ï ³ ñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-3.2-3 ): Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ - Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - ßÇÝ ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ , ßÇÝ ³ ñ ³ ñ ³ Ï ³ Ý Çñ » ñÇ » õ Ï ³ éáõóí ³ ÍùÝ » - ñÇ ³ ñï ³¹ ñáõÃÛáõÝ ( 270100 ) Ï ³ Ù ÇÝýáñÙ ³ ïÇÏ ³ » õ Ñ ³ ßíáÕ ³ - Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ( 230100 ) Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñáí μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , -éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 8.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 13 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç · Çï ³ Ñ » ï ³ ½áï ³ Ï ³ Ý » õ ÷ áñÓ ³ ÏáÝëïñáõÏïáñ ³ Ï ³ Ý μ ³ ÅÝÇ ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-3.2-51 ): Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ - Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » - ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 9.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 14 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ³ ñï ³¹ ñáõÃÛ ³ Ý » õ í » ñ ³ Ýáñá · Ù ³ Ý Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåÙ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-3.2-53 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ - Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 9.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 – ÇÝ : 10-14 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³» õ` -ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ï ³ Ù å » ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ ÛÝù ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù í » ñçÇÝ » ñ » ù ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ù ³ - Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ñ ³ Û » óáÕ ³ Ï ³ Ý , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ uï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÝ » - ñÇ , ËáñÑñ ¹³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ , Ù ³ ÙáõÉÇ ù ³ ñïáõÕ ³ ñÝ » ñÇ , o · Ý ³ Ï ³ ÝÝ » - ñÇ » õ é » ý » ñ » ÝïÝ » ñÇ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ , Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý Ù » Ï ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ Ù ³ uÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ - ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý Ù » Ï ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 1-14 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³» õ` -ëáõÛÝ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ ³ ÝÓÝ ³· ñ » ñÇ 10-ñ ¹ Ï » ïÇ § 2 ¦ » Ýà ³ Ï » - ïáõÙ Ýßí ³ Í Çñ » Ýó ÉÇ ³ ½áñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Çñ ³ í ³ - Ï ³ Ý ³ Ïï » ñÇ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ÇÙ ³ óáõÃÛáõÝ , - ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ï » Õ » Ï ³ ïíáõÃÛ ³ Ý ïÇñ ³ å » ïáõÙ , -å » ï ³ Ï ³ Ý » õ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý ·³ ÕïÝÇù å ³ ñáõÝ ³ ÏáÕ ï » - Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï ³ éÝãí » Éáõ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛ ³ Ý ûñ » Ýë ¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ó » õÇ Ó » õ ³ Ï » ñåí ³ Í ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ . -Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · ãáí » õ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÏÇó ³ ÛÉ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ÙÇçáó- Ý » ñáí ³ ßË ³ ï » Éáõ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝ : ´ áÉáñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ß » ÝùáõÙ ( ù . º ñ » õ ³ Ý , ´³· ñ » õ ³ Ý ¹ Ç 5 ): ¸ÇÙáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ » õ ³ Ý , ´³· ñ » õ ³ Ý ¹ Ç 5 ) å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Ý Ñ » ï » õÛ ³ É ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ` - ¹ ÇÙáõÙ` Ùñóáõà ³ ÛÇÝ Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇ ³ ÝáõÝáí ( Ó » õÁ Éñ ³ ó- íáõÙ ¿ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë ), -ïíÛ ³ É å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý · Çï » ÉÇùÝ » ñÇ » õ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ïÇñ ³ - å » ïÙ ³ Ý ï » ë ³ ÝÏÛáõÝÇó Ý » ñÏ ³ Û ³ óíáÕ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ μ ³ í ³ ñ ³ - ñáõÙÁ Ñ ³ í ³ ëïáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ` ¹ ÇåÉáÙÇ ( Ý » ñÇ ), íÏ ³ Û ³ Ï ³ - ÝÇ ( Ý » ñÇ ), ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ ( í » ñçÇÝÇë μ ³ ó ³ Ï ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » É ï » Õ » Ï ³ Ýù Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇó ) å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÝ » ñÇ Ñ » ï ÙÇ- ³ ëÇÝ , - ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ ÝÓÇÝù` Ý ³» õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ å ³ ï ×» ÝÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÇ Ñ » ï ÙÇ ³ ëÇÝ , Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ » Ï ³ Ýù , -Ù » Ï Éáõë ³ ÝÏ ³ ñ` 3X4 ëÙ ã ³÷ ëÇ , - ³ ÝÓÝ ³· ñÇ å ³ ï ×» ÝÁ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÷³ ëï ³ ÃÕ- à » ñÁ Ñ ³ ÝÓÝáõÙ ¿ ³ ÝÓ ³ Ùμ` Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí ³ ÝÓÝ ³· Çñ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ ÙñóáõÛÃÇÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ ÝáõÙ » Ý ³ ÝÓÝ ³· ñÇ , ¹ ÇåÉáÙÇ , ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ , ÇëÏ ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ Ý- ÓÇÝù` Ý ³» õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ - Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ - ÝÇ μÝûñÇÝ ³ ÏÝ » ñáí : Ð ³ ñó ³ ß ³ ñ » ñÝ Çñ » Ýó × Çßï å ³ ï ³ ëË ³ ÝÝ » ñáí ¹ ÇÙáñ ¹ Ý » - ñÇÝ Ïïñ ³ Ù ³¹ ñí » Ý ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë : ö ³ ëï ³ ÃÕà » ñÝ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ » Ý ³ Ù » Ý ûñ` Å ³ ÙÁ 9 30 -Çó ÙÇÝã » õ 12 30 , μ ³ óÇ ß ³ μ ³ à » õ ÏÇñ ³ ÏÇ ûñ » ñÇó : ¸ÇÙáõÙÝ » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝÙ ³ Ý í » ñçÇÝ Å ³ ÙÏ » ïÝ ¿ ` 13 . 10 . 2016à .: ØñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ó ³ ÝÏ ³ óáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Éñ ³ óáõóÇã ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñ ëï ³ Ý ³ Éáõ , ÇÝãå » ë Ý ³» õ å ³ ßïáÝÇ ³ ÝÓÝ ³· ñÇÝ » õ Ñ ³ ñó ³ ß ³ ñ » ñÇÝ Í ³ Ýáà ³ Ý ³ Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ï ³ ñáÕ » Ý ¹ ÇÙ » É Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ » õ ³ Ý , ´³· ñ » õ ³ Ý ¹ Ç 5 , Ñ » é . 29- 46-39 ): ØÇ ³ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ï » Õ » Ï ³ óíáõÙ ¿, áñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ï- ó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ ³ Í ÷³ ëï ³ ÃÕà » - ñÇ å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ Ñ » ï ã » Ý í » ñ ³¹³ ñÓíáõÙ : ØñóáõÛÃÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÁ Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ³ Ýó ³· ñ ³ ÛÇÝ Ï » ï å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý ÙñóáõÛÃÝ ëÏë » Éáõó 30 ñáå » ³ é ³ ç : Ð ² Úî ² ð ² ðàôÂÚàôÜ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï » õÛ ³ É Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ

Â Æ ì 3 8 ( 1 1 5 8 ) 2 8 ê º ä î º Ø ´ º ð Æ - 4 Ð à Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6 ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ð 15 1 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç Ý ³ Ë ³·³ ÑÇ ï » Õ ³ Ï ³ É ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-1.2-20 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` -μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , -ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý · ÉË ³ íáñ å ³ ß- ïáÝÝ » ñÇ ³ éÝí ³ ½Ý 2-ñ ¹ » Ýà ³ ËÙμáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù ³ éÝí ³ ½Ý ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý uï ³ Å » õ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý 2-ñ ¹ ¹³ uÇ ËáñÑñ ¹³ Ï ³ ÝÇ ¹³ u ³ ÛÇÝ ³ uïÇ ×³ Ý Ï ³ Ù í » ñçÇÝ ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ñ ³ Û » óáÕ ³ Ï ³ Ý , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ uï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÝ » ñÇ , ËáñÑñ ¹³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ , Ù ³ ÙáõÉÇ ù ³ ñ- ïáõÕ ³ ñÝ » ñÇ , o · Ý ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ » õ é » ý » ñ » ÝïÝ » ñÇ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù å » ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ß- ïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý í » ó ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å -ïÇñ ³ å » ïáõÙ ¿ (³ ½ ³ ï ) éáõë » ñ » ÝÇÝ » õ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ ¿ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) Ù » Ï ³ ÛÉ ûï ³ ñ É » ½íÇ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 28.10.2016à . ` Å ³ ÙÁ 14 30 -ÇÝ : 2 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÝÛáõà ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý ¹» å ³ ñï ³ - Ù » ÝïÇ ÃÇÏáõÝù ³ ÛÇÝ ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å » ïÇ ï » Õ ³ Ï ³ É ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.1-67 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` -μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , -éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 31.10.2016à . ` Å ³ ÙÁ 14 30 -ÇÝ : 3 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÝÛáõà ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý ¹» å ³ ñï ³ - Ù » ÝïÇ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ñ ³ ïÇ Ù ³ ùë ³ ½ » ñÍÙ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ å » ïÇ ï » Õ ³ Ï ³ É ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.2-55 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » - ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 1.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 14 30 -ÇÝ : 4 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ³ ÛÇÝ ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÇ å » ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.2-58 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ Ï ³ Ù ³ ÛÉ ûï ³ ñ É » ½íÇ (³ ½ ³ ï ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 2.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 5 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ³ ñï ³¹ ñáõÃÛ ³ Ý » õ í » ñ ³ Ýáñá · Ù ³ Ý Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåÙ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.3-246 ) ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 2.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 14 30 -ÇÝ : 6 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý μ ³ ÅÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³ - · Çñ` 02-Ð-2.3-261 ) ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 2.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 14 30 -ÇÝ : 7 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³ - ·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.3-253 ) ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 3.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 8 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ N 7 ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð- 2.3-255 ) ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 3.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 9 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ N 53 ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð- 2.3-260 ) ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 3.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 4-9 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` -½ » Ýù » õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ ( 170000 ), Ï ³ Ù ýǽÇ- Ï ³ Ù ³ à » Ù ³ ïÇÏ ³ Ï ³ Ý · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñ ( 010000 ), Ï ³ Ù μÝ ³· Çï ³ - Ï ³ Ý · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñ ( 020000 ), Ï ³ Ù ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá- · Ç ³ Ý » ñ » õ ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛáõÝ ( 090000 ), Ï ³ Ù Ù » ï ³ Éáõñ · Ç ³, Ù » ù » Ý ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ ÝÛáõà » ñÇ Ùß ³ ÏáõÙ ( 150000 ), Ï ³ Ù ¿ Ý » ñ ·» ïÇÏ ³, ¿ Ý » ñ ·» ïÇÏ ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ ¿ É » Ïïñ ³ ï » ËÝÇÏ ³ ( 140000 ), Ï ³ Ù ³ íÇ ³ óÇáÝ » õ ÑñÃÇé ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³ ( 160000 ), Ï ³ Ù ë ³ ñù ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ Ï » Ýë ³ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ( 200000 ), Ï ³ Ù ¿ É » ÏïñáÝ ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³, é ³¹ Çáï » Ë- ÝÇÏ ³ » õ Ï ³ å ( 10000 ), Ï ³ Ù ùÇÙÇ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñ » õ Ï » Ý- ë ³ ï » ËÝáÉá · Ç ³ ( 240000 ) Ï ³ Ù ïÝï » ë ³· ÇïáõÃÛáõÝ Ï ³ Ù ÇÝÅ » - Ý » ñ ³ -ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛ ³ Ùμ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõ- ÃÛáõÝ , -éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : 10 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ýÇÝ ³ Ýë ³ ïÝï » ë ³· Çï ³ Ï ³ Ý μ ³ ÅÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.3-252 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - ïÝï » ë ³· ÇïáõÃÛáõÝ Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛ ³ Ùμ ( 080000 ) μ ³ ñÓñ ³ - · áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ (³ ½ ³ ï ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 4.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 2-10 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³» õ` -ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ å ³ ß- ïáÝÝ » ñÇ ³ éÝí ³ ½Ý 2-ñ ¹ » Ýà ³ ËÙμáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù í » ñçÇÝ ãáñu ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ñ ³ Û » óáÕ ³ Ï ³ Ý , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ uï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÝ » ñÇ , ËáñÑñ ¹³ - Ï ³ ÝÝ » ñÇ , Ù ³ ÙáõÉÇ ù ³ ñïáõÕ ³ ñÝ » ñÇ , o · Ý ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ » õ é » ý » - ñ » ÝïÝ » ñÇ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ , Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » - ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù · Ç- ï ³ Ï ³ Ý ³ uïÇ ×³ Ý » õ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ Ù ³ uÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù í » ñçÇÝ ï ³ uÁ ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ Ù ³ uÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù å » ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý ãáñu ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 11 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ N 17 ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóãáõÃÛ ³ Ý · ÉË ³ íáñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð- 3.1-225 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ - Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - ½ » Ýù » õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ ( 170000 ), Ï ³ Ù ýǽÇ- Ï ³ Ù ³ à » Ù ³ ïÇÏ ³ Ï ³ Ý · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñ ( 010000 ), Ï ³ Ù μÝ ³· Çï ³ - Ï ³ Ý · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñ ( 020000 ), Ï ³ Ù ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá- · Ç ³ Ý » ñ » õ ï » Õ » Ï ³ ïí ³ Ï ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛáõÝ ( 090000 ), Ï ³ Ù Ù » ï ³ Éáõñ · Ç ³, Ù » ù » Ý ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ ÝÛáõà » ñÇ Ùß ³ ÏáõÙ ( 150000 ), Ï ³ Ù ¿ Ý » ñ ·» ïÇÏ ³, ¿ Ý » ñ ·» ïÇÏ ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ ¿ É » Ïïñ ³ ï » ËÝÇÏ ³ ( 140000 ), Ï ³ Ù ³ íÇ ³ óÇáÝ » õ ÑñÃÇé ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³ ( 160000 ), Ï ³ Ù ë ³ ñù ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ » õ Ï » Ýë ³ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ( 200000 ), Ï ³ Ù ¿ É » ÏïñáÝ ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³, é ³¹ Çáï » Ë- ÝÇÏ ³ » õ Ï ³ å ( 10000 ), Ï ³ Ù ùÇÙÇ ³ Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñ » õ Ï » Ý- ë ³ ï » ËÝáÉá · Ç ³ ( 240000 ), Ï ³ Ù Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý ³ íïáÙ ³ ï ³ ó- í ³ Í Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ Ï ³ Ù ÇÝÅ » Ý » ñ ³ -ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ëÝ ³· Ç- ïáõÃÛ ³ Ùμ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » - ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 7.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 12 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ï ³ åÇï ³ É ßÇÝ ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý » õ ½áñù » ñÇ μÝ ³ Ï ³ - íáñÙ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ï ³ åÇï ³ É ßÇÝ ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñå- Ù ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³· Í ³ Ý ³ Ë ³ Ñ ³ ßí ³ ÛÇÝ μ ³ ÅÝÇ ³ é ³ ç ³ - ï ³ ñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-3.2-3 ): Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ - Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - ßÇÝ ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ , ßÇÝ ³ ñ ³ ñ ³ Ï ³ Ý Çñ » ñÇ » õ Ï ³ éáõóí ³ ÍùÝ » - ñÇ ³ ñï ³¹ ñáõÃÛáõÝ ( 270100 ) Ï ³ Ù ÇÝýáñÙ ³ ïÇÏ ³ » õ Ñ ³ ßíáÕ ³ - Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ( 230100 ) Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñáí μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , -éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 8.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 13 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç · Çï ³ Ñ » ï ³ ½áï ³ Ï ³ Ý » õ ÷ áñÓ ³ ÏáÝëïñáõÏïáñ ³ Ï ³ Ý μ ³ ÅÝÇ ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-3.2-51 ): Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ - Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » - ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 9.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ : 14 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý ÏáÙÇï » - Ç ³ ñï ³¹ ñáõÃÛ ³ Ý » õ í » ñ ³ Ýáñá · Ù ³ Ý Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåÙ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-3.2-53 ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ - Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - éáõë » ñ » ÝÇ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) ïÇñ ³ å » ïáõÙ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 9.11.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10 00 – ÇÝ : 10-14 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³» õ` -ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ï ³ Ù å » ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ ÛÝù ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù í » ñçÇÝ » ñ » ù ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ù ³ - Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ñ ³ Û » óáÕ ³ Ï ³ Ý , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ uï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÝ » - ñÇ , ËáñÑñ ¹³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ , Ù ³ ÙáõÉÇ ù ³ ñïáõÕ ³ ñÝ » ñÇ , o · Ý ³ Ï ³ ÝÝ » - ñÇ » õ é » ý » ñ » ÝïÝ » ñÇ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ , Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý Ù » Ï ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ Ù ³ uÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ - ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý Ù » Ï ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 1-14 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³» õ` -ëáõÛÝ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ ³ ÝÓÝ ³· ñ » ñÇ 10-ñ ¹ Ï » ïÇ § 2 ¦ » Ýà ³ Ï » - ïáõÙ Ýßí ³ Í Çñ » Ýó ÉÇ ³ ½áñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Çñ ³ í ³ - Ï ³ Ý ³ Ïï » ñÇ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ÇÙ ³ óáõÃÛáõÝ , - ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ï » Õ » Ï ³ ïíáõÃÛ ³ Ý ïÇñ ³ å » ïáõÙ , -å » ï ³ Ï ³ Ý » õ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý ·³ ÕïÝÇù å ³ ñáõÝ ³ ÏáÕ ï » - Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï ³ éÝãí » Éáõ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛ ³ Ý ûñ » Ýë ¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ó » õÇ Ó » õ ³ Ï » ñåí ³ Í ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ . -Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · ãáí » õ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÏÇó ³ ÛÉ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ÙÇçáó- Ý » ñáí ³ ßË ³ ï » Éáõ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝ : ´ áÉáñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ß » ÝùáõÙ ( ù . º ñ » õ ³ Ý , ´³· ñ » õ ³ Ý ¹ Ç 5 ): ¸ÇÙáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ » õ ³ Ý , ´³· ñ » õ ³ Ý ¹ Ç 5 ) å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Ý Ñ » ï » õÛ ³ É ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ` - ¹ ÇÙáõÙ` Ùñóáõà ³ ÛÇÝ Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇ ³ ÝáõÝáí ( Ó » õÁ Éñ ³ ó- íáõÙ ¿ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë ), -ïíÛ ³ É å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý · Çï » ÉÇùÝ » ñÇ » õ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ïÇñ ³ - å » ïÙ ³ Ý ï » ë ³ ÝÏÛáõÝÇó Ý » ñÏ ³ Û ³ óíáÕ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ μ ³ í ³ ñ ³ - ñáõÙÁ Ñ ³ í ³ ëïáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ` ¹ ÇåÉáÙÇ ( Ý » ñÇ ), íÏ ³ Û ³ Ï ³ - ÝÇ ( Ý » ñÇ ), ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ ( í » ñçÇÝÇë μ ³ ó ³ Ï ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » É ï » Õ » Ï ³ Ýù Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇó ) å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÝ » ñÇ Ñ » ï ÙÇ- ³ ëÇÝ , - ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ ÝÓÇÝù` Ý ³» õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ å ³ ï ×» ÝÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÇ Ñ » ï ÙÇ ³ ëÇÝ , Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ » Ï ³ Ýù , -Ù » Ï Éáõë ³ ÝÏ ³ ñ` 3X4 ëÙ ã ³÷ ëÇ , - ³ ÝÓÝ ³· ñÇ å ³ ï ×» ÝÁ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÷³ ëï ³ ÃÕ- à » ñÁ Ñ ³ ÝÓÝáõÙ ¿ ³ ÝÓ ³ Ùμ` Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí ³ ÝÓÝ ³· Çñ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ ÙñóáõÛÃÇÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ ÝáõÙ » Ý ³ ÝÓÝ ³· ñÇ , ¹ ÇåÉáÙÇ , ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ , ÇëÏ ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ Ý- ÓÇÝù` Ý ³» õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ - Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ - ÝÇ μÝûñÇÝ ³ ÏÝ » ñáí : Ð ³ ñó ³ ß ³ ñ » ñÝ Çñ » Ýó × Çßï å ³ ï ³ ëË ³ ÝÝ » ñáí ¹ ÇÙáñ ¹ Ý » - ñÇÝ Ïïñ ³ Ù ³¹ ñí » Ý ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë : ö ³ ëï ³ ÃÕà » ñÝ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ » Ý ³ Ù » Ý ûñ` Å ³ ÙÁ 9 30 -Çó ÙÇÝã » õ 12 30 , μ ³ óÇ ß ³ μ ³ à » õ ÏÇñ ³ ÏÇ ûñ » ñÇó : ¸ÇÙáõÙÝ » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝÙ ³ Ý í » ñçÇÝ Å ³ ÙÏ » ïÝ ¿ ` 13 . 10 . 2016à .: ØñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ó ³ ÝÏ ³ óáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Éñ ³ óáõóÇã ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñ ëï ³ Ý ³ Éáõ , ÇÝãå » ë Ý ³» õ å ³ ßïáÝÇ ³ ÝÓÝ ³· ñÇÝ » õ Ñ ³ ñó ³ ß ³ ñ » ñÇÝ Í ³ Ýáà ³ Ý ³ Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ï ³ ñáÕ » Ý ¹ ÇÙ » É Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ » õ ³ Ý , ´³· ñ » õ ³ Ý ¹ Ç 5 , Ñ » é . 29- 46-39 ): ØÇ ³ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ï » Õ » Ï ³ óíáõÙ ¿, áñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ï- ó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ ³ Í ÷³ ëï ³ ÃÕà » - ñÇ å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ Ñ » ï ã » Ý í » ñ ³¹³ ñÓíáõÙ : ØñóáõÛÃÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÁ Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ³ Ýó ³· ñ ³ ÛÇÝ Ï » ï å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý ÙñóáõÛÃÝ ëÏë » Éáõó 30 ñáå » ³ é ³ ç : Ð ² Úî ² ð ² ðàôÂÚàôÜ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï » õÛ ³ É Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ

