Հայ Զինվոր - Page 9

ÂÆì 5 1 ( 1171) I I 2 8 ¸ ºÎîºØ´ºðÆ 2016 - 3 ÐàôÜì²ðÆ 2017 I ²¼¶-´²Ü²Î I I I I I I I I I I ºë ½ÇÝíáñ »Ù... ¸³ÝÇ»É Î Çñ³ÏáëÛ³Ý 4 ï³ñ»Ï³Ý I I I I I I I I I I I I I I ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 9