Հայ Զինվոր - Page 8

ÂÆì 5 1 (1171) 2 8 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2 016 - 3 ÐàôÜì²ðÆ 2017 ²¼¶-´²Ü²Î I I I I I ²Ù³ÝáñÇÝ Á ݹ³é³ç Ë Ùμ³·ñáõÃÛ³Ý ÷ áëïÝ á õÕÕ³ÏÇ Ñ »Õ»Õ- í³Í ¿ ë ³ÑÙ³ÝáõÙ ¹ Åí³ñÇÝ á õ Ñ »ñáë³Ï³Ý Í ³é³ÛáõÃÛáõÝ Ç ñ³- ϳݳóÝáÕ Ñ ³Û ½ ÇÝíáñÇÝ Ñ ³ëó»³·ñí³Í ¹ åñáó³Ñ³ë³Ï » ñ»- ˳ݻñÇ Ý ³Ù³ÏÝ»ñáí, á ñáÝóáõÙ Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ å ³ßïå³ÝÇÝ á õÕÕ- í³Í ÷ áùñÇÏÝ»ñÇ ³ ÝÏ»ÕÍ-ë ëñï³μáõË ó ³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ á õ Ù ³Õ- óÝùÝ»ñÁ Ù ÇÝã»õ Ñ á·áõ Ë áñùÁ Ñ áõ½áõÙ » Ý Ù ³ñ¹Ï³Ýó: I I I I I I I I I I I I I 8 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ