Հայ Զինվոր - Page 4

ÂÆì 5 1 (1171) 2 8 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2 016 - 3 ÐàôÜì²ðÆ 2017 ¼àð²Îàâ ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 26-ÇÝ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ¨ ÐÐ ¼àô ·É˳íáñ ßï³μÇ å»ï, ·»- Ý»ñ³É-É»Ûï»Ý³Ýï Øáíë»ë гÏáμÛ³ÝÝ ³Ûó»É»óÇÝ Ñ³Ý- ñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³í³ù³Ï³Û³Ý, áñï»Õ ½á- ñ³ÏáãÇ Ù»ÏݳñÏÇó ³é³ç ³ÝóϳóñÇÝ ëïáõ·³ï»ë: Üñ³Ýù ½áñ³ÏáãÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳- ï³ÝùÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ϳéáõÛóÝ»ñÇ å³ï³ë˳ݳ- ïáõÝ»ñÇ Ñ»ï ßñç³Ûó ϳï³ñ»óÇÝ Ýáñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ ¹ÇÙ³- íáñÙ³Ý áõ ÁݹáõÝÙ³Ý Ï»ïáõÙ, μáõŽÝÝÙ³Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»- ñáõÙ, ½áñ³ÝáóáõÙ, íÇ׳ϳѳÝáõÃÛ³Ý ¹³ÑÉÇ×áõÙ: ¼á- ñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ áõ ѳñ³½³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ- ѳíáñí³Í ëå³ë³ëñ³Ñáõ٠ͳÝáóó³Ý ëï»ÕÍí³Í Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, íÇ׳ϳѳÝáõÃÛ³Ý ÁÝóó³- ϳñ·ÇÝ ³éÝãíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²ÛëáõÑ»ï ï³- ñ³Íù³ÛÇÝ ½ÇÝÏáÙÇë³ñdzïÝ»ñáõÙ ³éó³Ýó Ñ»é³ñÓ³Ï- í»Éáõ ¿ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý íÇ׳ϳѳ- ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Ñ»- é³íáñ μݳϳí³Ûñ»ñÇó ãѳëÝ»Éáõ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù »õ ï»- Õáõ٠ѻ層Éáõ ½áñ³ÏáãÇ ÁÝóóùÇÝ: ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÝ áõ Øáíë»ë гÏáμÛ³ÝÁ ½ñáõó»- óÇÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ½áñ³Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý Ñ³ÝÓݳ- ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ»õ μÅÇßÏ-Ù³ëݳ·»ïÝ»- ñÇ Ñ»ï: ´áÉáñ å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñÇÝ ïñí»óÇÝ óáõóáõÙ- Ý»ñ ¨ ѳÝÓݳñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñª ½áñ³ÏáãÇ ÁÝóóùÁ μݳ- ϳÝáÝ, ë³ÑáõÝ áõ ó÷³ÝóÇÏ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ѳٳñ: ÐáõÝí³ñÇ 9-ÇÝ Ù»ÏݳñÏáÕ ÓÙ»é³ÛÇÝ ½áñ³ÏáãÝ ³é³ÝÓݳݳÉáõ ¿ ϳñ»õáñ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛ³Ùμ` Ýáñ³Ïá- ãÇÏÝ»ñÁ ѳݹ»ñÓ³íáñí»Éáõ »Ý Ñ»Ýó ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³í³ù³Ï³Û³ÝáõÙ: ´³ó³½³ïí»É ¿ ½á- ñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»ñÓ³íáñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ` ëå³ë³ñÏ- Ù³Ý ãáñë Ï»ïáí áõ ï³ëÝ»ñÏáõ ͳé³ÛáÕÝ»ñáí: гٳ½- ·»ëïÇ ³é³çÇÝ ËÙμ³ù³Ý³ÏÁ ³ñ¹»Ý ¹³ñëí³Í ¿ å³- ѳñ³ÝÝ»ñáõÙ: ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ¨ ÐÐ ¼àô ·É˳íáñ ßï³μÇ å»ïÇÝ Ý»ñϳ۳óí»ó ½ÇÝíáñ³- Ï³Ý Ñ³Ý¹»ñÓ³ÝùÇ Ñ³ïϳóÙ³Ý Ï³ñ·Á: ¼ÇÝí³Í áõÅ»- ñÇ Çñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý åɳݳíáñÙ³Ý »õ ³å³Ñáí- Ù³Ý μ³ÅÝÇ ³í³· ëå³, ÷á˷ݹ³å»ï ¶»õáñ· Âáí- Ù³ëÛ³ÝÁ óáõÛó ïí»ó ýÉǽ» ÑÝ·³Ù³ï Ó»éÝáóÁ, ³Ù³- é³ÛÇÝ μ³Ùμ³ÏÛ³ ÏáëïÛáõÙÝ áõ Ï»åÇÝ, ÓÙ»é³ÛÇÝ ¹³ß- ï³ÛÇÝ ÏáëïÛáõÙÝ áõ Ï»åÇÝ, ÏÇë³×ïù³íáñ ÏáßÇÏÝ»ñÝ áõ ·áïÇÝ: ØÇ Ëáëùáí, ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ ½áñ³ÏáãÇ- ÏÇÝ Çñ»Ý ÉdzñÅ»ù ½ÇÝíáñ ½·³Éáõ ѳٳñ: öá˷ݹ³å»ïÁ Ýß»ó ݳ»õ, áñ ½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ý¹»ñÓ³íáñ»Éáõ »Ý Áëï ½ÇÝÏáÙÇë³ñdzïÝ»ñÇ. §Ð³ß- íÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ëáíáñ³μ³ñ ã³÷ë»- ñÇ ³Ýѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý ËݹÇñ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ, Ù»Ýù ѳí³ù³Ï³Û³Ý »Ýù μ»ñ»É ѳٳ½·»ëïÇ 1000 ÏáÙåÉ»Ïï, áñáÝóáõÙ ³éϳ ¿ 42-Çó ÙÇÝã»õ 62 ã³÷ëÇ Òغè²ÚÆÜ ¼àð²ÎàâÆ ØºÎܲðÎÆÜ ØܲòºÈ ºÜ вÞì²Ì úðºð ¼áñ³ÏáãÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁª ½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÁ Ï Ñ³Ý¹»ñÓ³íáñí»Ý ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý Ï »ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³í³ù³ ³Ï³Û³Ýáõ٠ѳٳ½·»ëï: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ ³í³ñïÇÝ Ñ³Ý¹»ñ- Ó³íáñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ѳÛï ÏÝ»ñϳ۳óÝÇ ÃÇÏáõÝùÇ í³ñãáõÃÛ³Ý Çñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³ μ»éݳï³ñÁ ÏáõÕ»õáñíÇ