Հայ Զինվոր - Page 2

2 ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ³ ñÅ » õáñ » É » õ μ ³ ñÓñ ¿ · Ý ³ Ñ ³ ï » É Ð ³ Ûáó » Ï » Õ » óáõ ¹» ñÁ Ñ ³ Û ÅáÕáíñ ¹ Ç ÏÛ ³ ÝùáõÙ ÇÝãå » ë Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝáõÙ , ³ ÛÝå » ë ¿ É ë ÷ ÛáõéùáõÙ , Ëáë » É ¿ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñáõÙ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ ó- íáÕ μ ³ ñ »÷ áËáõÙÝ » ñÇ , μ ³ Ý ³ Ï-Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛáõÝ Ï ³ å » ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ë ÷ ÛáõéùÇ ï ³ ñμ » ñ Ï ³ éáõÛóÝ » ñÇ Ñ » ï Ñ ³ Ù ³· áñ- Í ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý Íñ ³· ñ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ :
Â Æ ì 5 1 ( 1 1 7 1 ) 2 8 ¸ º Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6 - 3 Ð à ô Ü ì ² ð Æ 2 0 1 7

Ð ² Ú-ìð ² ò ² Î ² Ü Ð ² ð ²´º ðàôÂÚàôÜÜ º ðÀ ´² ðÒð Ø ² Î ² 𸠲 ÎÆ º Ü

ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ · ÉË ³ íáñ ³ Í å ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛáõÝÁ ¹» Ïï » Ùμ » ñÇ 21-ÇÝ å ³ ßïáÝ ³ Ï ³ Ý ³ Ûóáí Å ³ - Ù ³ Ý » É ¿ ìñ ³ ëï ³ Ý :
ÂμÇÉÇëÇáõÙ Ï ³ Û ³ ó ³ Í ¹ ÇÙ ³ íáñÙ ³ Ý å ³ ßïáÝ ³ Ï ³ Ý ³ ñ ³ - ñáÕáõÃÛáõÝÇó Ñ » ïá Ï ³ Û ³ ó » É ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ » õ ìñ ³ ëï ³ ÝÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÝ » ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ » õ
È » õ ³ Ý Æ½áñÇ ³ ÛÇ ³ é ³ ÝÓÝ ³ ½ñáõÛóÁ , áñÇÝ Ñ ³ çáñ ¹» É ¿ » ñÏáõ » ñÏñÝ » ñÇ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ·» ñ ³ ï » ëãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ å ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÁÝ ¹ É ³ ÛÝí ³ Í Ï ³ ½Ùáí Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙÁ : Ð ³ Ý ¹ Ç- åáõÙÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý Ñ ³ Û-íñ ³ ó ³ Ï ³ Ý é ³ ½Ù ³ - Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝÝ áõ ³ å ³·³ Íñ ³· ñ » ñÁ : ÎáÕÙ » ñÁ ³ Ý ¹ ñ ³¹³ ñÓ » É » Ý Ý ³» õ ï ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ Ý ³ ÛÇÝ ³ Ýíï ³ Ý · áõ- ÃÛ ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÇÝ :
´³ Ý ³ ÏóáõÃÛáõÝÝ » ñÝ ³ í ³ ñïí » É » Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ » õ ìñ ³ ë- ï ³ ÝÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÙÇç » õ » ñÏ- ÏáÕÙ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É 2017à . Íñ ³· ñÇ ëïáñ ³· ñÙ ³ Ý ³ ñ ³ ñáÕáõÃÛ ³ Ùμ :
���
ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ¹» Ï- ï » Ùμ » ñÇ 21-ÇÝ ÂμÇÉÇëÇáõÙ Ñ ³ Ý ¹ Çå » É ¿ ìñ ³ ëï ³ ÝÇ í ³ ñã ³ - å » ï ¶» áñ · Ç ÎíÇñÇÏ ³ ßíÇÉÇÇ Ñ » ï : Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ÁÝ ¹· Íí » É ¿ » ñÏáõ å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ μ ³ ñ » Ï ³ Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ μ ³ ñÓñ Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏÁ , ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý áÉáñïáõÙ ÷ áË · áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ³ Ùñ ³ åÝ ¹ Ù ³ Ý áõ ï ³ ñ ³ - Í ³ ßñç ³ Ý ³ ÛÇÝ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ñ ³ ñó » ñ :
´³ ñÓñ · Ý ³ Ñ ³ ï » Éáí » ñÏáõ å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ Ï- óáõÃÛáõÝÁ ï ³ ñμ » ñ μÝ ³·³ í ³ éÝ » ñáõÙ » õ ÁÝ ¹· Í » Éáí » ñÏÏáÕÙ Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï ³·³ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý ³ ÝÑñ ³ Å » ßïáõ- ÃÛáõÝÁ ª » ñÏáõëï » ù ß » ßïí » É ¿ Ý ³» õ ï ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ ÝáõÙ Ë ³ Õ ³ - ÕáõÃÛ ³ Ý » õ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý Ï ³ ñ » õáñáõÃÛáõÝÁ ª áñå » ë μ ³ ñ » Ï ³ Ù å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ï ³ ÛáõÝ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý ³ ÝÑñ ³ Å » ßï Ý ³ Ë ³ å ³ ÛÙ ³ Ý : ÜáõÛÝ ûñÁ Ï ³ Û ³ ó » É ¿ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙÁ Ð ³ -
Ù ³ ÛÝ ìñ ³ ëï ³ ÝÇ Ï ³ ÃáÕÇÏáë-å ³ ïñÇ ³ ñù ÆÉÇ ³ º ñÏñáñ ¹ Ç Ñ » ï : ¼ñáõÛóÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý Ñ ³ Û-íñ ³ ó ³ Ï ³ Ý μ ³ - ñÇ ¹ ñ ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÁ , ³ Ý ¹ ñ ³¹³ ñÓ ¿ » Õ » É » ñ- Ïáõ ÅáÕáíáõñ ¹ Ý » ñÇ ª Ñ ³ Ù ³ Ù ³ ñ ¹ Ï ³ ÛÇÝ ³ ñÅ » ùÝ » ñÇ íñ ³ ÑÇÙÝí ³ Í Ñá ·» õáñ ½áñ ³ óÙ ³ Ý áÉáñïáõÙ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ Ùñ ³ åÝ ¹» Éáõ ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝÝ » ñÇÝ :
¸ » Ïï » Ùμ » ñÇ 21-Ç » ñ » ÏáÛ ³ Ý ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ - ñ ³ ñÁ Ñ ³ Ý ¹ Çå » É ¿ Ñ ³ Û ³ ëï ³ ÝÛ ³ Ý » õ íñ ³ ëï ³ ÝÛ ³ Ý Éñ ³ ïí ³ ÙÇçáóÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ Ñ » ï , Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » É ¿ Ï ³ Û ³ ó ³ Í Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙÝ » ñÇ » õ μ ³ Ý ³ ÏóáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù ³ Ýñ ³ Ù ³ ëÝ » ñÁ :
���
ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ¹» Ï- ï » Ùμ » ñÇ 22-ÇÝ Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙÝ » ñ ¿ áõÝ » ó » É ìñ ³ ëï ³ ÝÇ ËáñÑñ- ¹³ ñ ³ ÝÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý áõ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ñ ³ ÝÓÝ ³ Åá- ÕáíÇ Ý ³ Ë ³·³ Ñ Æñ ³ ÏÉÇ ê » ëÇ ³ ßíÇÉÇÇ » õ ìñ ³ ëï ³ ÝÇ ³ ñï ³ - ùÇÝ · áñÍ » ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ØÇË ³ ÛÇÉ æ ³ Ý » ÉÇÓ » Ç Ñ » ï :
Ð ³ Ý ¹ ÇåáõÙÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý Ñ ³ Û-íñ ³ ó ³ Ï ³ Ý μ ³ ñ » Ï ³ Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÁ , ï ³ ñμ » ñ μÝ ³·³ í ³ éÝ » - ñáõÙ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý Ý » ñÏ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏÝ áõ ½ ³ ñ ·³ ó- Ù ³ Ý Ñ » é ³ ÝÏ ³ ñÝ » ñÁ , » ñÏÏáÕÙ Ñ » ï ³ ùñùñáõÃÛáõÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ ó-
ÝáÕ ³ ÛÉ Ñ ³ ñó » ñ : ² Ý ¹ ñ ³¹³ ñÓ ¿ » Õ » É Ý ³» õ ï ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ Ý ³ - ÛÇÝ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý áõ Ï ³ ÛáõÝáõÃÛ ³ Ý å ³ Ñå ³ ÝÙ ³ Ý áõ ³ Ù- ñ ³ åÝ ¹ Ù ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÇÝ : ÎáÕÙ » ñÁ í » ñ ³ Ñ ³ ëï ³ ï » É » Ý Ð ³ - Û ³ ëï ³ ÝÇ » õ ìñ ³ ëï ³ ÝÇ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÙÇç » õ Ñ ³ Ù ³ - · áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ ½ ³ ñ ·³ óÝ » Éáõ å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ ÙáõÃÛáõÝÁ : ÜáõÛÝ ûñÁ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÝ ³ Ûó » É » É ¿ ìÇñ ³ Ñ ³ Ûáó à » ÙÇ ÂμÇÉÇëÇÇ êáõñμ ¶» õáñ · ³ é ³ çÝáñ ¹³ ÝÇëï » Ï » - Õ » óÇ , Ñ ³ Ý ¹ Çå » É ¿ ìÇñ ³ Ñ ³ Ûáó à » ÙÇ ³ é ³ çÝáñ ¹ ¶» ñ ³ ßÝáñÑ î » ñ ì ³ ½ ·» Ý » åÇëÏáåáë ØÇñ½ ³ Ë ³ ÝÛ ³ ÝÇ » õ Ñá ·» õáñ ¹³ ëÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ Ñ » ï : ä ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ · É- Ë ³ íáñ ³ Í å ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛáõÝÁ » Õ » É ¿ Ý ³» õ ìÇñ ³ Ñ ³ Ûáó à » ÙÇ § Ð ³ Û ³ ñïáõÝ ¦ Ïñà ³ -Ùß ³ Ïáõà ³ ÛÇÝ » õ » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ áõÃÛ ³ Ý Ï » ÝïñáÝáõÙ , Ñ ³ Ý ¹ Çå » É ¿ ÃμÇÉÇë ³ Ñ ³ Û Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ , ê ³ ÙóË » -æ ³ í ³ ËùÇ ï ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ ÝÇ Ï ³ éáõÛóÝ » ñÇ Õ » Ï ³ - í ³ ñÝ » ñÇ , Ñ ³ Ù ³ ÛÝù ³ ÛÇÝ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ Ñ » ï :
ØÆæ ¶º ð ² î º êâ ² Î ² Ü Ð ² ÜÒÜ ² ÄàÔàìÆ ÜÆêî
¸ » Ïï » Ùμ » ñÇ 24-ÇÝ ÐÐ äÜ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñáõÙ ï » ÕÇ ¿ áõÝ » ó » É Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÇ ¨ » ñÏñ ³ å ³ Ñ Ï ³ Ù ³ íáñ ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ Ï ³ ñ ·³ íÇ ×³ - ÏÇ Ñ ³ ñó » ñáí ½μ ³ ÕíáÕ ÙÇç ·» ñ ³ ï » ëã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇ Ñ » ñà ³ Ï ³ Ý ÝÇëïÁ :
àÕçáõÝ » Éáí ÝÇëïÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÇÝ` Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇ Ý ³ Ë ³·³ Ñ , ÐÐ å ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÝ ÁÝ ¹· Í » É ¿ Ï ³ Ù ³ íáñ ³ Ï ³ Ý ß ³ ñÅÙ ³ Ý ¹» ñ ³ - Ï ³ ï ³ ñáõÃÛáõÝÁ ÇÝãå » ë ² ñó ³ ËÛ ³ Ý ³ ½ ³ - ï ³ Ù ³ ñïÇ ï ³ ñÇÝ » ñÇÝ , ³ ÛÝå » ë ¿ É ³ åñÇÉÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ : ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ Ï ³ ñ¨áñ » É ¿ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ ÝÁ Ï ³ Ù ³ íáñ ½ÇÝíáñ ³· ñí ³ Í Ñ ³ Ûáñ ¹ ÇÝ » ñÇÝ Áëï ³ ñÅ ³ Ý- íáõÛÝ · Ý ³ Ñ ³ ï » Éáõ ³ ÝÑñ ³ Å » ßïáõÃÛáõÝÁ :
ÜÇëïÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý Ù ³ ñ- ï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏóÇ Ï ³ ñ ·³ íÇ ×³ ÏÇ ïñÙ ³ Ý ÁÝà ³ ó ³ Ï ³ ñ · Ç Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í ûñ » Ýë ¹ ñ ³ Ï ³ Ý ¨ Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý ÙÇ ß ³ ñù Ñ ³ ñó » ñ ¨ Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇÝ Ý » ñÏ ³ - Û ³ óí ³ Í ³ é ³ ç ³ ñÏÝ » ñ , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍá-
2 ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ³ ñÅ » õáñ » É » õ μ ³ ñÓñ ¿ · Ý ³ Ñ ³ ï » É Ð ³ Ûáó » Ï » Õ » óáõ ¹» ñÁ Ñ ³ Û ÅáÕáíñ ¹ Ç ÏÛ ³ ÝùáõÙ ÇÝãå » ë Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝáõÙ , ³ ÛÝå » ë ¿ É ë ÷ ÛáõéùáõÙ , Ëáë » É ¿ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñáõÙ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ ó- íáÕ μ ³ ñ »÷ áËáõÙÝ » ñÇ , μ ³ Ý ³ Ï-Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛáõÝ Ï ³ å » ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ë ÷ ÛáõéùÇ ï ³ ñμ » ñ Ï ³ éáõÛóÝ » ñÇ Ñ » ï Ñ ³ Ù ³· áñ- Í ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý Íñ ³· ñ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ :
ÂμÇÉÇëÇáõÙ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ Ñ ³ Ý ¹ Çå » É ¿ Ý ³» õ ìñ ³ ëï ³ ÝÇ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý Ý » ñÏ ³ - Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ Ñ » ï :
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏóÇ ¨ » ñÏñ ³ å ³ Ñ Ï ³ - Ù ³ íáñ ³ Ï ³ ÝÇ Ï ³ ñ ·³ íÇ ×³ ÏÇ ïñÙ ³ Ý ¹ ñáõÛÃÝ » ñÇÝ áõ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ ó ³ ÝÏÇÝ ³ éÝãíáÕ ËÝ ¹ ÇñÝ » ñ , × ß · ñïí » É » Ý Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ óí ³ Í óáõó ³ Ï- Ý » ñÁ :
ÂÆì 5 1 (1171) 28 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2016 - 3 ÐàôÜì²ðÆ 2 017 вÚ-ìð²ò²Î²Ü в𲴺ðàôÂÚàôÜܺðÀ ´²ðÒð زβð¸²ÎÆ ºÜ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ·É˳íáñ³Í å³ïíÇ- ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 21-ÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ûóáí ų- Ù³Ý»É ¿ ìñ³ëï³Ý: ÂμÇÉÇëÇáõ٠ϳ۳ó³Í ¹ÇÙ³íáñÙ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ³ñ³- ñáÕáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ϳ۳ó»É ¿ г۳ëï³ÝÇ »õ ìñ³ëï³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ »õ È»õ³Ý ƽáñdzÛÇ ³é³ÝÓݳ½ñáõÛóÁ, áñÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïíÇ- ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁݹɳÛÝí³Í ϳ½Ùáí ѳݹÇåáõÙÁ: гݹÇ- åáõÙÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»É »Ý ѳÛ-íñ³ó³Ï³Ý é³½Ù³- Ï³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝÝ áõ ³å³·³ Íñ³·ñ»ñÁ: ÎáÕÙ»ñÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý ݳ»õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõ- ÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ: ´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í³ñïí»É »Ý г۳ëï³ÝÇ »õ ìñ³ë- ï³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ »ñÏ- ÏáÕ٠ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É 2017Ã. Íñ³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ùμ: ))) ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ¹»Ï- ï»Ùμ»ñÇ 21-ÇÝ ÂμÇÉÇëÇáõ٠ѳݹÇå»É ¿ ìñ³ëï³ÝÇ í³ñã³- å»ï ¶»áñ·Ç ÎíÇñÇϳßíÇÉÇÇ Ñ»ï: гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ Áݹ·Íí»É ¿ »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ѳñ³μ»ñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ñÓñ ٳϳñ¹³ÏÁ, ùÝݳñÏí»É »Ý å³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ÷áË·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý áõ ï³ñ³- ͳßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ: Ù³ÛÝ ìñ³ëï³ÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáë-å³ïñdzñù ÆÉdz ºñÏñáñ¹Ç Ñ»ï: ¼ñáõÛóÇ ÁÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»É »Ý ѳÛ-íñ³ó³Ï³Ý μ³- ñǹñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ »Õ»É »ñ- Ïáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñǪ ѳٳٳñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝ- í³Í Ñá·»õáñ ½áñ³óÙ³Ý áÉáñïáõ٠ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ³Ùñ³åݹ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 21-Ç »ñ»ÏáÛ³Ý ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³- ñ³ñÁ ѳݹÇå»É ¿ ѳ۳ëï³ÝÛ³Ý »õ íñ³ëï³ÝÛ³Ý Éñ³ïí³ÙÇ- çáóÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ ϳ۳ó³Í ѳݹÇåáõÙÝ»ñÇ »õ μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ: ))) ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ¹»Ï- ï»Ùμ»ñÇ 22-ÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ¿ áõÝ»ó»É ìñ³ëï³ÝÇ ËáñÑñ- ¹³ñ³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳÅá- ÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ Æñ³ÏÉÇ ê»ëdzßíÇÉÇÇ »õ ìñ³ëï³ÝÇ ³ñï³- ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ ØÇ˳ÛÇÉ æ³Ý»ÉÇÓ»Ç Ñ»ï: гݹÇåáõÙÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»É »Ý ѳÛ-íñ³ó³Ï³Ý μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ï³ñμ»ñ μݳ·³í³éÝ»- ñáõ٠ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ ٳϳñ¹³ÏÝ áõ ½³ñ·³ó- Ù³Ý Ñ»é³ÝϳñÝ»ñÁ, »ñÏÏáÕÙ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳ó- ÝáÕ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ: ²Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ »Õ»É ݳ»õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³- ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áõ ϳÛáõÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý áõ ³Ù- ñ³åÝ¹Ù³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ: ÎáÕÙ»ñÁ í»ñ³Ñ³ëï³ï»É »Ý г- Û³ëï³ÝÇ »õ ìñ³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ѳٳ- ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ: ÜáõÛÝ ûñÁ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ ³Ûó»É»É ¿ ìÇ- ñ³Ñ³Ûáó ûÙÇ ÂμÇÉÇëÇÇ êáõñμ ¶»õáñ· ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï »Ï»- Õ»óÇ, ѳݹÇå»É ¿ ìÇñ³Ñ³Ûáó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ î»ñ ì³½·»Ý »åÇëÏáåáë ØÇñ½³Ë wo w ԃG ă +w ? o w G  wo tw /  $+/ 4 ?ow W $ w ԃ G õ g+ C o w ? ̷g ? ot ԃ  o t+? wwdG w $ :' G lG g ow w gw + g/  / 7 w? ow W ? ̴+ w G g ow ot? g ? oww w ? o Դ+w G + Oă w G ' ?ԃ oww G g 7 <+ow : ă:w w d ԃw 7 ' ??Wd+G : oww G ̃ g t wG Դ+ow ?  $ w ԃ 7 wd/ W ̴+Wo t ԃ w w o t Gg t? ow + : ? d oww ? ot g t wD+ w / og t+sot? o $ t o wG w gC ̴+ t o w  $ ԃ: Oă w G $C o+ ? W ԃ G lW ?o wdw C o wd+ ow $od/ $ w 4 d ? w ̴+T: /gw : w <G  ?ot? Ĵ+ w ?do : ă? ow G G g Ĵ+7 ?o t7 g t+ :'dC@ wo tw / G w $ +w ԃ w W  ? tG  ?o tw ? ̴+o w G (+C@ { s k p+s +  k p+ {s +c  ; p+C sKs S+s+ ? g: зtC@p ? t+G g 'd W w $g ? t+ 7Woww g w ?w <+ D? g ? ww ? _ ̴+?G  : WTg  ? t+G wOw WG ? tw+Ww 'wg w ?w u+G wOw Ww / DC@ ̴+wo tw / ă t o wt+w 7 $ ? g ? t g t ̴+? oww  /o t ̴+ g w t ow $ 'o t+g ? t 7Woww w d+C@ wo tw / ?  $+ G o w wo w? g + w 4G o w t t+ot w G 'ԃ wG ow+sw dww ? $ tg Ĵ+ ? t 7Woww g w ?+? _ ?g tw ? G +? 4 w ? t  ? tg+ G ă G wOw Wtw ? ̴+o 4  ?w İg ? t 7+Woww g w ? ? D? ̴+g ? w? _ ?g t+ ow tԃ wG  W + w?t wT/w w İ_ $ t+G wOw Wtw ? o 4 <+w