Հայ Զինվոր - Page 15

¼ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ , Í ³ é ³ ÛáÕ ³ - Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ¨ ÐÐ å ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ó » éù μ » ñ ³ Í ÑÇí ³ Ý- ¹ áõÃÛáõÝÝ » ñÇ , ëï ³ ó ³ Í íÝ ³ ëí ³ ÍùÝ » ñÇ ¨ Ë » ÕáõÙÝ » ñÇ å ³ ï ׳ é ³ Ï ³ Ý Ï ³ åÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É áñáßáõÙÝ » ñÝ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ » Ý ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ï » ÝïñáÝ ³ Ï ³ Ý é ³ ½Ù ³ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó` ûñ » Ýë ¹ ñáõ- ÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí : 2 . § ä » ï ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 20-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ μÅßÏ ³ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ÷ áñ- Ó ³ ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ Çñ ³ í ³ ëáõ å » ï ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñÙ- ÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ٠׳ Ý ³ ãí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇÝ , » à » Çñ ³ í ³ ëáõ å » ï ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñÙÇÝÁ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ Ï ³ Ù ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÇó ë ³ ÑÙ ³ Ý- í ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ñÓ ³ Ïí » Éáõó Ñ » ïá ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ , ë ³ ÑÙ ³ Ý » É ¿ ¥ áñáß » É ¿) ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ¥ ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý , Ë » ÕÙ ³ Ý , íÝ ³ ëí ³ ÍùÇ ) å ³ ï ׳ é ³ Ï ³ Ý Ï ³ å : º à » ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ùáõ- ÃÛ ³ Ý ³ é ³ ç ³ óÙ ³ Ý å ³ ï ׳ éÁ Ï ³ åí ³ Í ¿ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï` ÙÇÝ㨠½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõ- ÝÇó ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ñÓ ³ Ïí » ÉÝ ëï ³ ó ³ Í íÝ ³ ëí ³ Í- ùÇ Ñ » ï , ³ å ³ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇÝ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ ³ ÝÏ ³ Ë Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ - ÙáõÃÛ ³ Ý å ³ ï ׳ é ³ Ï ³ Ý Ï ³ åÁ ë ³ ÑÙ ³ Ý » Éáõ ¥ áñáß » Éáõ ) Å ³ Ù- Ï » ïÇó : Ð ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ ñ · Ýß ³ Ý ³ Ï- íáõÙ ¿ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμáÕç Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ñ ³ ïí ³ ÍÇ Ñ ³ Ù ³ ñ : Ð ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÁ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ ³ ÝÏ ³ Ë ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ï¨áÕáõ- ÃÛáõÝÇó : 3 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇù- Ý » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 39-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 2-ñ ¹ Ù ³ ëÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ª ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÝ » ñÁ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ éÝ ³ Éáõ ¹» åù » ñáõÙ » Ýà ³ Ï ³ » Ý å ³ ñï ³¹ Çñ å » ï ³ Ï ³ Ý ³ å ³ Ñáí ³· ñáõÃÛ ³ Ý : ² å ³ Ñáí ³· ñáõÃÛ ³ Ý ¨ ³ å ³ Ñáí ³· ñ ³ Ï ³ Ý · áõÙ ³ ñÝ » ñÇ ã ³÷» ñÁ , í ׳ ñÙ ³ Ý Ï ³ ñ · Á ¨ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñÁ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í » Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2000à . ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 27-Ç N 778 áñáßÙ ³ Ùμ , Áëï áñÇ í ׳ ñíáõÙ ¿ ` - ³ é ³ çÇÝ ËÙμÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ ª 500.000 ¹ ñ ³ Ù , - » ñÏñáñ ¹ ËÙμÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ ª 400.000 ¹ ñ ³ Ù , - » ññáñ ¹ ËÙμÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ ª 300.000 ¹ ñ ³ Ù £ ØÇ ³ Ýí ³· å » ï ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³¹ Çñ ³ å ³ Ñáí ³· ñ ³ Ï ³ Ý · áõÙ ³ ñÁ ãÇ í ׳ ñíáõÙ , » à » ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ éÝ ³ ÉÁ Ýñ ³ ÏáÕÙÇó Ï ³ ï ³ ñí ³ Í Ï ³ ÝË ³ Ùï ³ Íí ³ Í ûñÇ- Ý ³ ½ ³ ÝóáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï¨ ³ Ýù ¿: 4 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ Ù- Ý » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 30.2-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 8-ñ ¹ ¨ 9-ñ ¹ Ù ³ ëÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª ÐÐ Ï ³ é ³ - í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2000à . ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 27-Ç N 778 áñáßÙ ³ Ý 13.1 Ï » - ïÇ ¨ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ 2014à . ÑáÏï » Ùμ » - ñÇ 27-Ç N 1260 Ññ ³ Ù ³ Ýáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí Ñ ³ ßÙ ³ Ý- ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ Ý ³ Éáõ Çñ ³ - íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ ó- ùáõÙ Ù » Ï ³ Ý ·³ Ù Ï ³ ñáÕ ¿ í ׳ ñí » É 100.000 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí ÙÇ ³ Ýí ³· ¹ ñ ³ Ù ³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛáõÝ` - Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ - Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ³ ÙáõëÝáõ- ÃÛ ³ Ý , - ï ³ ñ » ñ ³ ÛÇÝ ³ Õ » ïÇ Ñ » ï¨ ³ Ýùáí Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇÝ ë »÷³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Çñ ³ íáõÝùáí å ³ ïÏ ³ ÝáÕ · áõÛùÇÝ íÝ ³ ë å ³ ï ׳ éí » Éáõ , - Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ - Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ Ï ³ Ù ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÇ » ñÏ ³ ñ ³ ï¨ ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý , - Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ - Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÇ Ù ³ Ñí ³ Ý ¹» åù » ñáõÙ : 5 . Ð ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý û · Ýáõ- ÃÛ ³ Ùμ ³ å ³ ÑáííáõÙ » Ý § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ - ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ - ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 33-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ Íáí , ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2004 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ Ù ³ ñïÇ 4-Ç N 318-Ü ¨ 2013 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 25- Ç N 806-Ü áñáßáõÙÝ » ñáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí : § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » - ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 33-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ëï ³ ó ³ Í íÝ ³ ëí ³ ÍùÇ Ï ³ Ù Ë » ÕÙ ³ Ý Ï ³ Ù Í ³·³ Í ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý` Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ï ³ ñ ³ ÍùáõÙ · áñÍáÕ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý û · Ýáõ- ÃÛáõÝ ¨ ëå ³ ë ³ ñÏáõÙ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛáõÝÝ » - ñáõÙ μáõÅÙ ³ Ý ( Ñ » ï ³ ½áïáõÃÛ ³ Ý ) ³ ÝÑÝ ³ ñÇÝáõÃÛ ³ Ý ¹» å- ùáõÙ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ μáõÅáõÙÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óíáõÙ ¿ ûï ³ ñ » ñÏñÛ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ : Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝÇó ¹ áõñë ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ μáõÅÙ ³ Ý , Ï » óáõÃÛ ³ Ý ¨ ׳ Ý ³ å ³ ñÑ ³ Í ³ ËëÇ · áõÙ ³ ñÁ Ñ ³ ïÏ ³ óíáõÙ ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý μÛáõç » Ç ÙÇçáóÝ » ñÇ Ñ ³ ßíÇÝ` Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ý- ñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Í Ï ³ ñ · áí ¨ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáí : úï ³ ñ » ñÏñÛ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ μáõÅÙ ³ Ý , ׳ Ý ³ å ³ ñÑ ³ - Í ³ ËëÇ ¨ Ï » óáõÃÛ ³ Ý · áõÙ ³ ñÁ å » ï ³ Ï ³ Ý ÙÇçáóÝ » ñÇ Ñ ³ ß- íÇÝ Ñá ·³ Éáõ Çñ ³ íáõÝùÇó û · ïíáõÙ » Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ - å ³ ÑáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝ » ÉÇë Ï ³ Ù ³ é ³ çÝ ³· ÍáõÙ Í ³ é ³ Ûá- Õ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë íÝ ³ ëí ³ Íù Ï ³ Ù Ë » ÕáõÙ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ýó Ñ » ï¨ ³ Ýùáí ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛáõÝ ëï ³ - ó ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ , » à » ëï ³ ó ³ Í íÝ ³ ëí ³ ÍùÁ Ï ³ Ù Ë » ÕáõÙÁ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ýó Ñ » ï¨ ³ Ýùáí Í ³·³ Í ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛáõÝÁ ¹ Çï ³ íáñáõÃÛ ³ Ùμ ÇÝùÝ Çñ » Ý íÝ ³ ë å ³ ï- ׳ é » Éáõ Ñ » ï¨ ³ Ýù ¿: ² ÛÝ ¹» åù » ñáõÙ , » ñμ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ μáõ- ÅáõÙÝ ûï ³ ñ » ñÏñÛ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñå » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ áõÕ » ÏóáÕ ³ ÝÓÇ Ý » ñÏ ³ ÛáõÃÛáõÝ , Ñ ³ ïáõóíáõÙ » Ý Ý ³ ¨ áõÕ » ÏóáÕ ³ ÝÓÇ ×³ Ý ³ å ³ ñÑ ³ Í ³ ËëÁ ¨ Ï » óáõÃÛáõÝÝ ûï ³ ñ » ñÏñÛ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ : ( ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý áñáß- Ù ³ Ý Ý ³ Ë ³· ÇÍÁ ùÝÝ ³ ñÏÙ ³ Ý ÷ áõÉáõÙ ¿): ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2016à . Ù ³ ñïÇ 17-Ç § ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ - ñáõÃÛ ³ Ý 2004à . Ù ³ ñïÇ 4-Ç N 318 áñáßÙ ³ Ý Ù » ç Éñ ³ óáõÙ Ï ³ - ï ³ ñ » Éáõ Ù ³ ëÇÝ ¦ N 263-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ª § ä » ïáõÃÛ ³ Ý ÏáÕÙÇó » ñ ³ ßË ³ íáñí ³ Í ³ Ýí ׳ ñ ¨ ³ ñïáÝÛ ³ É å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáí μÅß- Ï ³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛ ³ Ý ¨ ëå ³ ë ³ ñÏÙ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ N 318-Ü áñáß- Ù ³ Ý 1-ÇÝ Ñ ³ í » Éí ³ ÍÁ Éñ ³ óí » É ¿ Ýáñ` 25-ñ ¹ Ï » ïáí , Áëï áñÇ` ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ëï ³ ó ³ Í Ë » ÕÙ ³ Ý , íÝ ³ ë- í ³ ÍùÇ , ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý å ³ ï ׳ éáí ½áñ ³ óñí ³ Í ³ ÝÓÇÝù , áíù » ñ μÅßÏ ³ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ÷ áñÓ ³ ùÝÝáõÃÛ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ã » Ý ×³ Ý ³ ãí » É μÅßÏ ³ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ÷ áñÓ ³ ùÝ- ÝáõÃÛ ³ Ý áÉáñïáõÙ Çñ ³ í ³ ëáõ å » ï ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ï ³ ½Ùí ³ Í í » ñ ³ Ï ³ Ý · ÝáÕ ³ Ï ³ Ý ³ ÝÑ ³ ï ³ Ï ³ Ý Íñ ³· ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏÝ » ñáõÙ û · ïíáõÙ » Ý ÑÇí ³ Ý ¹³ Ýáó ³ ÛÇÝ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛáõÝ ¨ ëå ³ ë ³ ñÏáõÙ ëï ³ Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝùÇó : 6 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇù- Ý » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 34-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ª ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2005à . ÑáõÝÇëÇ 9-Ç N 947-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ï » Õ ³ Ï ³ Ý ÇÝùÝ ³ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý Ù ³ ñÙÇÝÝ » ñÇ ÏáÕÙÇó μÝ ³ - Ï ³ ñ ³ ÝÇ Ï ³ ñÇù ³ íáñÝ » ñÇ Ñ » ñà ³ óáõó ³ ÏáõÙ ÁÝ ¹· ñÏí ³ Í Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ μÝ ³ Ï ³ ñ ³ Ý Ó » éù μ » ñ » Éáõ Ñ ³ - Ù ³ ñ ïñ ³ Ù ³¹ ñíáõÙ ¿ ³ ÝÑ ³ ïáõÛó å » ï ³ Ï ³ Ý ýÇÝ ³ Ýë ³ - Ï ³ Ý ³ ç ³ ÏóáõÃÛáõÝ : 7 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ Ù- Ý » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 34- ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 9-ñ ¹ Ù ³ ëÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÝ û · ïíáõÙ » Ý çñ ³ Ñ » é ³ óÙ ³ Ý , ³ Õ- μ ³ Ñ ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ¨ é ³¹ ÇáÛÇ μ ³ Å ³ Ýáñ ¹³ ÛÇÝ í ³ ñÓ » ñÁ 50 ïá- Ïáë ½ » Õãáí í ׳ ñ » Éáõ Çñ ³ íáõÝùÇó : 8 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ Ù- Ý » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 37- ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 3-ñ ¹ Ù ³ ëÇ §³)¦ Ï » ïÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ` å » ïáõÃÛáõ- ÝÁ » ñ ³ ßË ³ íáñáõÙ ¿ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ ñÓ ³ Í ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝ » ÉáõÃÛáõÝÁ å » ï ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ ïáõÃÛáõÝÝ » ñ` ÙñóáõÛÃÇó ¹ áõñë , å » ï ³ - Ï ³ Ý μÛáõç » Ç ÙÇçáóÝ » ñÇ Ñ ³ ßíÇÝ ª Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » - ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Í Ï ³ ñ · áí : 9 . ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 1997à . û · áëïáëÇ 18-Ç § ì ³ ñ- Å ³ Ï ³ Ý Ñ ³ í ³ ùÝ » ñÇ ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ ó- ùáõÙ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÑáõÕ ³ ñÏ ³ íáñáõÃÛ ³ Ý , ·» ñ » ½Ù ³ ÝÝ » ñÇ μ ³ ñ » Ï ³ ñ · Ù ³ Ý , ï ³ å ³ Ý ³ ù ³ ñ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý ¨ ï » Õ ³¹ ñÙ ³ Ý Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Í ³ Ëë » ñÁ ÷ áËÑ ³ ïáõó » Éáõ Ù ³ ëÇÝ ¦ N 341 áñáßÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ` Ñ ³ ß- Ù ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ óáÕ Ý ³ Ë- ÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÇó ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ñÓ ³ Ïí ³ Í ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ëï ³ ó ³ Í ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý , íÝ ³ ëí ³ ÍùÇ Ï ³ Ù Ë » ÕÙ ³ Ý å ³ ï ׳ éáí Ñ » ï ³·³ ÛáõÙ Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í Ý ³ Ë- ÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ·» ñ » ½Ù ³ ÝÝ » ñÇ μ ³ ñ » Ï ³ ñ · Ù ³ Ý , ï ³ - å ³ Ý ³ ù ³ ñ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý ¨ ï » Õ ³¹ ñÙ ³ Ý Ñ » ï Ï ³ å- í ³ Í Í ³ Ëë » ñÁ ÷ áËÑ ³ ïáõó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ , Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇù- Ý » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ í ׳ ñíáõÙ ¿ 1.400.000 ¹ ñ ³ Ù : 10 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ä » ï ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 44-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ¨ ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõ- ÃÛ ³ Ý 2010à . ¹» Ïï » Ùμ » ñÇ 30-Ç N 1734-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ª ë ³ Ñ- Ù ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ Ï ëï ³ óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ù ³ Ñí ³ Ý ¹» å- ùáõÙ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ í ׳ ñíáõÙ ¿ à ³ ÕÙ ³ Ý Ýå ³ ëï` 200.000 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí : ´ ÅßÏ ³ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ÷ áñ- Ó ³ ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ Çñ ³ í ³ ëáõ å » ï ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñÙ- ÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ٠׳ Ý ³ ãí ³ Í , μ ³ Ûó Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï Ýß ³ Ý ³ Ï » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ã ¹ ÇÙ ³ Í ³ ÝÓÇ Ù ³ Ñí ³ Ý ¹» åùáõÙ Ñáõ- Õ ³ ñÏ ³ íáñáõÃÛáõÝÁ Ï ³ ï ³ ñ ³ Í ³ ÝÓÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¨ í ׳ ñ- íáõÙ ¿ à ³ ÕÙ ³ Ý Ýå ³ ëï , » à » Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙÁ Ù ³ Ñ ³ ó » É ¿ Ñ ³ ß- Ù ³ Ý ¹³ ٠׳ Ý ³ ãí » Éáõ ûñí ³ ÝÇó Ñ » ïá` 3 ³ Ùëí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ : Ì ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÇó ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ñÓ ³ Ïí ³ Í , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ μÅßÏ ³ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ÷ áñÓ ³ ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ - Ý ³ óÝáÕ Çñ ³ í ³ ëáõ å » ï ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ٠׳ Ý ³ ãí ³ Í ¨ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ Çñ ³ íáõÝù Ó » éù μ » ñ ³ Í , ë ³ - Ï ³ ÛÝ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï Ýß ³ Ý ³ Ï » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ã ¹ ÇÙ ³ Í ¨ Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛáõÝÇó ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ñÓ ³ Ïí » Éáõó Ï ³ Ù Ñ ³ ßÙ ³ Ý- ¹³ ٠׳ Ý ³ ãí » Éáõó Ñ » ïá` í » ó ³ Ùëí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ , Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÑáõÕ ³ ñÏ ³ íáñáõÃÛáõÝÁ Ï ³ ï ³ ñ ³ Í ³ ÝÓÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¨ í ׳ ñíáõÙ ¿ à ³ ÕÙ ³ Ý Ýå ³ ëï : 11 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ä » ï ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 20-ñ ¹ ¨ 21-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÝ » ñÇ , ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2011à . Ù ³ ÛÇëÇ 5-Ç N 665-Ü ¨ N 668-Ü áñáßáõÙÝ » ñÇ ª ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ¨ ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñ : Ð ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ » ñÁ Ñ ³ ßí ³ ñÏíáõÙ » Ý Ñ » ï¨Û ³ É Ï » ñå . - Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏóÇ (» à » Ýñ ³ Ñ ³ - Ù ³ ñ í ³ ñÓ ³ ïñáõÃÛ ³ Ý ã ³÷ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ãÇ » Õ » É ) Ñ ³ ßÙ ³ Ý- ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÁ Ñ ³ ßí ³ ñÏ » ÉÇë ÑÇÙù ¿ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñ ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ß ³ ñù ³ - ÛÇÝ Ï ³ ½ÙÇ §³ í ³· ë » ñÅ ³ Ýï ¦ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ¨ 20 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å áõÝ » óáÕ ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÇ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ Ý · áñÍ ³ ÏÇóÁ , ÇëÏ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³÷ Á Ï ³ ½ÙáõÙ ¿. 1-ÇÝ ËáõÙμ` 97.168 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 42.168 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 55.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 2-ñ ¹ ËáõÙμ` 84.144 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 36.144 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 48.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 3-ñ ¹ ËáõÙμ` 60.096 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 24.096 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, - Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ ñÓ ³ Í å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ý- ë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³÷ Á Ï ³ ½ÙáõÙ ¿. Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ï ³ ï ³ ñÙ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ ñÓ ³ ÍÝ » ñÇÝÁ . 1-ÇÝ ËáõÙμ` 91.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 55.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 2-ñ ¹ ËáõÙμ` 74.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 26.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 48.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 3-ñ ¹ ËáõÙμ` 54.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 18.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ ñÓ ³ ÍÝ » ñÇÝÁ . 1-ÇÝ ËáõÙμ` 55.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 19.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 2-ñ ¹ ËáõÙμ` 43.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 26.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 17.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 3-ñ ¹ ËáõÙμ` 33.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 18.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 15.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, - ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¨ » Ýà ³ ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý Ï ³ ½ÙÇ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕ- Ý » ñÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÁ Ñ ³ ßí ³ ñÏ » ÉÇë ÑÇÙù ¿ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ í » ñçÇÝ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝÁ ¨ ¹ ñ ³ Ñ ³ - Ù ³ ñ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ Ý · áñÍ ³ ÏÇóÁ , ÇÝãÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³ - ÷ Á , Ý » ñ ³ éÛ ³ É ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÁ , Ï ³ åí ³ Í Ñ ³ ß- Ù ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ËÙμÇ , Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ý ·³ Ù ³ ÝùÇ , ï ³ ï ³ ÝíáõÙ ¿ 40.000 ¹ ñ ³ ÙÇó ÙÇÝ㨠156.000 ¹ ñ ³ Ù : ÐÐ äÜ ¼êäì Â Æ ì 1 5 ( 1 1 3 5 ) 2 7 ² ä ð Æ È Æ - 3 Ø ² Ú Æ ê Æ 2 0 1 6 ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ð 15 î º Ô º Î ² Üø Ð ² ÞØ ² ܸ ² Ø ¸ ² ðÒ ² Ì ¼ÆÜÌ ² è ² ÚàÔÜ º ðÆ Ð ² Ø ² ð ÐÐ úð º Üê¸ðàôÂÚ ² Ø ´ ê ² ÐØ ² Üì ² Ì êàòÆ ² È ² Î ² Ü º ð ² ÞÊÆøÜ º ðÆ , ² ðîàÜàôÂÚàôÜÜ º ðÆ ¨ îð ² Ø ² ¸ðìàÔ öàÊÐ ² îàôòàôØÜ º ðÆ ì º ð ²´º ðÚ ² È

¼ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ , Í ³ é ³ ÛáÕ ³ - Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ¨ ÐÐ å ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ó » éù μ » ñ ³ Í ÑÇí ³ Ý- ¹ áõÃÛáõÝÝ » ñÇ , ëï ³ ó ³ Í íÝ ³ ëí ³ ÍùÝ » ñÇ ¨ Ë » ÕáõÙÝ » ñÇ å ³ ï ׳ é ³ Ï ³ Ý Ï ³ åÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É áñáßáõÙÝ » ñÝ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ » Ý ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ï » ÝïñáÝ ³ Ï ³ Ý é ³ ½Ù ³ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó` ûñ » Ýë ¹ ñáõ- ÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí : 2 . § ä » ï ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 20-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ μÅßÏ ³ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ÷ áñ- Ó ³ ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ Çñ ³ í ³ ëáõ å » ï ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñÙ- ÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ٠׳ Ý ³ ãí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇÝ , » à » Çñ ³ í ³ ëáõ å » ï ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñÙÇÝÁ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ Ï ³ Ù ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÇó ë ³ ÑÙ ³ Ý- í ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ñÓ ³ Ïí » Éáõó Ñ » ïá ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ , ë ³ ÑÙ ³ Ý » É ¿ ¥ áñáß » É ¿) ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ¥ ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý , Ë » ÕÙ ³ Ý , íÝ ³ ëí ³ ÍùÇ ) å ³ ï ׳ é ³ Ï ³ Ý Ï ³ å : º à » ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ùáõ- ÃÛ ³ Ý ³ é ³ ç ³ óÙ ³ Ý å ³ ï ׳ éÁ Ï ³ åí ³ Í ¿ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï` ÙÇÝ㨠½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõ- ÝÇó ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ñÓ ³ Ïí » ÉÝ ëï ³ ó ³ Í íÝ ³ ëí ³ Í- ùÇ Ñ » ï , ³ å ³ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇÝ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ ³ ÝÏ ³ Ë Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ - ÙáõÃÛ ³ Ý å ³ ï ׳ é ³ Ï ³ Ý Ï ³ åÁ ë ³ ÑÙ ³ Ý » Éáõ ¥ áñáß » Éáõ ) Å ³ Ù- Ï » ïÇó : Ð ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ ñ · Ýß ³ Ý ³ Ï- íáõÙ ¿ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμáÕç Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ñ ³ ïí ³ ÍÇ Ñ ³ Ù ³ ñ : Ð ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÁ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ ³ ÝÏ ³ Ë ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ï¨áÕáõ- ÃÛáõÝÇó : 3 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇù- Ý » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 39-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 2-ñ ¹ Ù ³ ëÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ª ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÝ » ñÁ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ éÝ ³ Éáõ ¹» åù » ñáõÙ » Ýà ³ Ï ³ » Ý å ³ ñï ³¹ Çñ å » ï ³ Ï ³ Ý ³ å ³ Ñáí ³· ñáõÃÛ ³ Ý : ² å ³ Ñáí ³· ñáõÃÛ ³ Ý ¨ ³ å ³ Ñáí ³· ñ ³ Ï ³ Ý · áõÙ ³ ñÝ » ñÇ ã ³÷» ñÁ , í ׳ ñÙ ³ Ý Ï ³ ñ · Á ¨ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñÁ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í » Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2000à . ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 27-Ç N 778 áñáßÙ ³ Ùμ , Áëï áñÇ í ׳ ñíáõÙ ¿ ` - ³ é ³ çÇÝ ËÙμÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ ª 500.000 ¹ ñ ³ Ù , - » ñÏñáñ ¹ ËÙμÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ ª 400.000 ¹ ñ ³ Ù , - » ññáñ ¹ ËÙμÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ ª 300.000 ¹ ñ ³ Ù £ ØÇ ³ Ýí ³· å » ï ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³¹ Çñ ³ å ³ Ñáí ³· ñ ³ Ï ³ Ý · áõÙ ³ ñÁ ãÇ í ׳ ñíáõÙ , » à » ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ éÝ ³ ÉÁ Ýñ ³ ÏáÕÙÇó Ï ³ ï ³ ñí ³ Í Ï ³ ÝË ³ Ùï ³ Íí ³ Í ûñÇ- Ý ³ ½ ³ ÝóáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï¨ ³ Ýù ¿: 4 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ Ù- Ý » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 30.2-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 8-ñ ¹ ¨ 9-ñ ¹ Ù ³ ëÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª ÐÐ Ï ³ é ³ - í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2000à . ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 27-Ç N 778 áñáßÙ ³ Ý 13.1 Ï » - ïÇ ¨ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ 2014à . ÑáÏï » Ùμ » - ñÇ 27-Ç N 1260 Ññ ³ Ù ³ Ýáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí Ñ ³ ßÙ ³ Ý- ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ Ý ³ Éáõ Çñ ³ - íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ ó- ùáõÙ Ù » Ï ³ Ý ·³ Ù Ï ³ ñáÕ ¿ í ׳ ñí » É 100.000 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí ÙÇ ³ Ýí ³· ¹ ñ ³ Ù ³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛáõÝ` - Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ - Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ³ ÙáõëÝáõ- ÃÛ ³ Ý , - ï ³ ñ » ñ ³ ÛÇÝ ³ Õ » ïÇ Ñ » ï¨ ³ Ýùáí Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇÝ ë »÷³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Çñ ³ íáõÝùáí å ³ ïÏ ³ ÝáÕ · áõÛùÇÝ íÝ ³ ë å ³ ï ׳ éí » Éáõ , - Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ - Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ Ï ³ Ù ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÇ » ñÏ ³ ñ ³ ï¨ ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý , - Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ - Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÇ Ù ³ Ñí ³ Ý ¹» åù » ñáõÙ : 5 . Ð ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý û · Ýáõ- ÃÛ ³ Ùμ ³ å ³ ÑáííáõÙ » Ý § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ - ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ - ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 33-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ Íáí , ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2004 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ Ù ³ ñïÇ 4-Ç N 318-Ü ¨ 2013 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 25- Ç N 806-Ü áñáßáõÙÝ » ñáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí : § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » - ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 33-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ëï ³ ó ³ Í íÝ ³ ëí ³ ÍùÇ Ï ³ Ù Ë » ÕÙ ³ Ý Ï ³ Ù Í ³·³ Í ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý` Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ï ³ ñ ³ ÍùáõÙ · áñÍáÕ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý û · Ýáõ- ÃÛáõÝ ¨ ëå ³ ë ³ ñÏáõÙ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛáõÝÝ » - ñáõÙ μáõÅÙ ³ Ý ( Ñ » ï ³ ½áïáõÃÛ ³ Ý ) ³ ÝÑÝ ³ ñÇÝáõÃÛ ³ Ý ¹» å- ùáõÙ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ μáõÅáõÙÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óíáõÙ ¿ ûï ³ ñ » ñÏñÛ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ : Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝÇó ¹ áõñë ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ μáõÅÙ ³ Ý , Ï » óáõÃÛ ³ Ý ¨ ׳ Ý ³ å ³ ñÑ ³ Í ³ ËëÇ · áõÙ ³ ñÁ Ñ ³ ïÏ ³ óíáõÙ ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý μÛáõç » Ç ÙÇçáóÝ » ñÇ Ñ ³ ßíÇÝ` Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ý- ñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Í Ï ³ ñ · áí ¨ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáí : úï ³ ñ » ñÏñÛ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ μáõÅÙ ³ Ý , ׳ Ý ³ å ³ ñÑ ³ - Í ³ ËëÇ ¨ Ï » óáõÃÛ ³ Ý · áõÙ ³ ñÁ å » ï ³ Ï ³ Ý ÙÇçáóÝ » ñÇ Ñ ³ ß- íÇÝ Ñá ·³ Éáõ Çñ ³ íáõÝùÇó û · ïíáõÙ » Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ - å ³ ÑáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝ » ÉÇë Ï ³ Ù ³ é ³ çÝ ³· ÍáõÙ Í ³ é ³ Ûá- Õ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë íÝ ³ ëí ³ Íù Ï ³ Ù Ë » ÕáõÙ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ýó Ñ » ï¨ ³ Ýùáí ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛáõÝ ëï ³ - ó ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ , » à » ëï ³ ó ³ Í íÝ ³ ëí ³ ÍùÁ Ï ³ Ù Ë » ÕáõÙÁ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ýó Ñ » ï¨ ³ Ýùáí Í ³·³ Í ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛáõÝÁ ¹ Çï ³ íáñáõÃÛ ³ Ùμ ÇÝùÝ Çñ » Ý íÝ ³ ë å ³ ï- ׳ é » Éáõ Ñ » ï¨ ³ Ýù ¿: ² ÛÝ ¹» åù » ñáõÙ , » ñμ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ μáõ- ÅáõÙÝ ûï ³ ñ » ñÏñÛ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñå » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ áõÕ » ÏóáÕ ³ ÝÓÇ Ý » ñÏ ³ ÛáõÃÛáõÝ , Ñ ³ ïáõóíáõÙ » Ý Ý ³ ¨ áõÕ » ÏóáÕ ³ ÝÓÇ ×³ Ý ³ å ³ ñÑ ³ Í ³ ËëÁ ¨ Ï » óáõÃÛáõÝÝ ûï ³ ñ » ñÏñÛ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ : ( ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý áñáß- Ù ³ Ý Ý ³ Ë ³· ÇÍÁ ùÝÝ ³ ñÏÙ ³ Ý ÷ áõÉáõÙ ¿): ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2016à . Ù ³ ñïÇ 17-Ç § ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ - ñáõÃÛ ³ Ý 2004à . Ù ³ ñïÇ 4-Ç N 318 áñáßÙ ³ Ý Ù » ç Éñ ³ óáõÙ Ï ³ - ï ³ ñ » Éáõ Ù ³ ëÇÝ ¦ N 263-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ª § ä » ïáõÃÛ ³ Ý ÏáÕÙÇó » ñ ³ ßË ³ íáñí ³ Í ³ Ýí ׳ ñ ¨ ³ ñïáÝÛ ³ É å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáí μÅß- Ï ³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛ ³ Ý ¨ ëå ³ ë ³ ñÏÙ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ N 318-Ü áñáß- Ù ³ Ý 1-ÇÝ Ñ ³ í » Éí ³ ÍÁ Éñ ³ óí » É ¿ Ýáñ` 25-ñ ¹ Ï » ïáí , Áëï áñÇ` ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ëï ³ ó ³ Í Ë » ÕÙ ³ Ý , íÝ ³ ë- í ³ ÍùÇ , ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý å ³ ï ׳ éáí ½áñ ³ óñí ³ Í ³ ÝÓÇÝù , áíù » ñ μÅßÏ ³ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ÷ áñÓ ³ ùÝÝáõÃÛ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ã » Ý ×³ Ý ³ ãí » É μÅßÏ ³ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ÷ áñÓ ³ ùÝ- ÝáõÃÛ ³ Ý áÉáñïáõÙ Çñ ³ í ³ ëáõ å » ï ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ï ³ ½Ùí ³ Í í » ñ ³ Ï ³ Ý · ÝáÕ ³ Ï ³ Ý ³ ÝÑ ³ ï ³ Ï ³ Ý Íñ ³· ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏÝ » ñáõÙ û · ïíáõÙ » Ý ÑÇí ³ Ý ¹³ Ýáó ³ ÛÇÝ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛáõÝ ¨ ëå ³ ë ³ ñÏáõÙ ëï ³ Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝùÇó : 6 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇù- Ý » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 34-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ª ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2005à . ÑáõÝÇëÇ 9-Ç N 947-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ï » Õ ³ Ï ³ Ý ÇÝùÝ ³ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý Ù ³ ñÙÇÝÝ » ñÇ ÏáÕÙÇó μÝ ³ - Ï ³ ñ ³ ÝÇ Ï ³ ñÇù ³ íáñÝ » ñÇ Ñ » ñà ³ óáõó ³ ÏáõÙ ÁÝ ¹· ñÏí ³ Í Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ μÝ ³ Ï ³ ñ ³ Ý Ó » éù μ » ñ » Éáõ Ñ ³ - Ù ³ ñ ïñ ³ Ù ³¹ ñíáõÙ ¿ ³ ÝÑ ³ ïáõÛó å » ï ³ Ï ³ Ý ýÇÝ ³ Ýë ³ - Ï ³ Ý ³ ç ³ ÏóáõÃÛáõÝ : 7 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ Ù- Ý » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 34- ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 9-ñ ¹ Ù ³ ëÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÝ û · ïíáõÙ » Ý çñ ³ Ñ » é ³ óÙ ³ Ý , ³ Õ- μ ³ Ñ ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ¨ é ³¹ ÇáÛÇ μ ³ Å ³ Ýáñ ¹³ ÛÇÝ í ³ ñÓ » ñÁ 50 ïá- Ïáë ½ » Õãáí í ׳ ñ » Éáõ Çñ ³ íáõÝùÇó : 8 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ Ù- Ý » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 37- ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 3-ñ ¹ Ù ³ ëÇ §³)¦ Ï » ïÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ` å » ïáõÃÛáõ- ÝÁ » ñ ³ ßË ³ íáñáõÙ ¿ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ ñÓ ³ Í ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝ » ÉáõÃÛáõÝÁ å » ï ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ ïáõÃÛáõÝÝ » ñ` ÙñóáõÛÃÇó ¹ áõñë , å » ï ³ - Ï ³ Ý μÛáõç » Ç ÙÇçáóÝ » ñÇ Ñ ³ ßíÇÝ ª Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » - ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Í Ï ³ ñ · áí : 9 . ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 1997à . û · áëïáëÇ 18-Ç § ì ³ ñ- Å ³ Ï ³ Ý Ñ ³ í ³ ùÝ » ñÇ ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ ó- ùáõÙ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÑáõÕ ³ ñÏ ³ íáñáõÃÛ ³ Ý , ·» ñ » ½Ù ³ ÝÝ » ñÇ μ ³ ñ » Ï ³ ñ · Ù ³ Ý , ï ³ å ³ Ý ³ ù ³ ñ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý ¨ ï » Õ ³¹ ñÙ ³ Ý Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Í ³ Ëë » ñÁ ÷ áËÑ ³ ïáõó » Éáõ Ù ³ ëÇÝ ¦ N 341 áñáßÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ` Ñ ³ ß- Ù ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ëï ³ óáÕ Ý ³ Ë- ÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÇó ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ñÓ ³ Ïí ³ Í ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ëï ³ ó ³ Í ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý , íÝ ³ ëí ³ ÍùÇ Ï ³ Ù Ë » ÕÙ ³ Ý å ³ ï ׳ éáí Ñ » ï ³·³ ÛáõÙ Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í Ý ³ Ë- ÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ·» ñ » ½Ù ³ ÝÝ » ñÇ μ ³ ñ » Ï ³ ñ · Ù ³ Ý , ï ³ - å ³ Ý ³ ù ³ ñ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý ¨ ï » Õ ³¹ ñÙ ³ Ý Ñ » ï Ï ³ å- í ³ Í Í ³ Ëë » ñÁ ÷ áËÑ ³ ïáõó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ , Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇù- Ý » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ í ׳ ñíáõÙ ¿ 1.400.000 ¹ ñ ³ Ù : 10 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ä » ï ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 44-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ¨ ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõ- ÃÛ ³ Ý 2010à . ¹» Ïï » Ùμ » ñÇ 30-Ç N 1734-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ª ë ³ Ñ- Ù ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ Ï ëï ³ óáÕ Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ù ³ Ñí ³ Ý ¹» å- ùáõÙ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ í ׳ ñíáõÙ ¿ à ³ ÕÙ ³ Ý Ýå ³ ëï` 200.000 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí : ´ ÅßÏ ³ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ÷ áñ- Ó ³ ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ Çñ ³ í ³ ëáõ å » ï ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñÙ- ÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ٠׳ Ý ³ ãí ³ Í , μ ³ Ûó Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï Ýß ³ Ý ³ Ï » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ã ¹ ÇÙ ³ Í ³ ÝÓÇ Ù ³ Ñí ³ Ý ¹» åùáõÙ Ñáõ- Õ ³ ñÏ ³ íáñáõÃÛáõÝÁ Ï ³ ï ³ ñ ³ Í ³ ÝÓÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¨ í ׳ ñ- íáõÙ ¿ à ³ ÕÙ ³ Ý Ýå ³ ëï , » à » Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙÁ Ù ³ Ñ ³ ó » É ¿ Ñ ³ ß- Ù ³ Ý ¹³ ٠׳ Ý ³ ãí » Éáõ ûñí ³ ÝÇó Ñ » ïá` 3 ³ Ùëí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ : Ì ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÇó ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ñÓ ³ Ïí ³ Í , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ μÅßÏ ³ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ÷ áñÓ ³ ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ - Ý ³ óÝáÕ Çñ ³ í ³ ëáõ å » ï ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ٠׳ Ý ³ ãí ³ Í ¨ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ Çñ ³ íáõÝù Ó » éù μ » ñ ³ Í , ë ³ - Ï ³ ÛÝ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï Ýß ³ Ý ³ Ï » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ã ¹ ÇÙ ³ Í ¨ Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛáõÝÇó ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ñÓ ³ Ïí » Éáõó Ï ³ Ù Ñ ³ ßÙ ³ Ý- ¹³ ٠׳ Ý ³ ãí » Éáõó Ñ » ïá` í » ó ³ Ùëí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ , Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í Ý ³ ËÏÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÑáõÕ ³ ñÏ ³ íáñáõÃÛáõÝÁ Ï ³ ï ³ ñ ³ Í ³ ÝÓÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¨ í ׳ ñíáõÙ ¿ à ³ ÕÙ ³ Ý Ýå ³ ëï : 11 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ä » ï ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 20-ñ ¹ ¨ 21-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÝ » ñÇ , ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2011à . Ù ³ ÛÇëÇ 5-Ç N 665-Ü ¨ N 668-Ü áñáßáõÙÝ » ñÇ ª ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ¨ ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñ : Ð ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ » ñÁ Ñ ³ ßí ³ ñÏíáõÙ » Ý Ñ » ï¨Û ³ É Ï » ñå . - Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏóÇ (» à » Ýñ ³ Ñ ³ - Ù ³ ñ í ³ ñÓ ³ ïñáõÃÛ ³ Ý ã ³÷ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ãÇ » Õ » É ) Ñ ³ ßÙ ³ Ý- ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÁ Ñ ³ ßí ³ ñÏ » ÉÇë ÑÇÙù ¿ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñ ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ß ³ ñù ³ - ÛÇÝ Ï ³ ½ÙÇ §³ í ³· ë » ñÅ ³ Ýï ¦ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ¨ 20 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å áõÝ » óáÕ ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÇ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ Ý · áñÍ ³ ÏÇóÁ , ÇëÏ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³÷ Á Ï ³ ½ÙáõÙ ¿. 1-ÇÝ ËáõÙμ` 97.168 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 42.168 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 55.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 2-ñ ¹ ËáõÙμ` 84.144 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 36.144 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 48.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 3-ñ ¹ ËáõÙμ` 60.096 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 24.096 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, - Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ ñÓ ³ Í å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ý- ë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³÷ Á Ï ³ ½ÙáõÙ ¿. Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ï ³ ï ³ ñÙ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ ñÓ ³ ÍÝ » ñÇÝÁ . 1-ÇÝ ËáõÙμ` 91.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 55.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 2-ñ ¹ ËáõÙμ` 74.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 26.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 48.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 3-ñ ¹ ËáõÙμ` 54.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 18.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ¹³ ñÓ ³ ÍÝ » ñÇÝÁ . 1-ÇÝ ËáõÙμ` 55.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 19.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 2-ñ ¹ ËáõÙμ` 43.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 26.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 17.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, 3-ñ ¹ ËáõÙμ` 33.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 18.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 15.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿, - ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¨ » Ýà ³ ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý Ï ³ ½ÙÇ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕ- Ý » ñÇ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÁ Ñ ³ ßí ³ ñÏ » ÉÇë ÑÇÙù ¿ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ í » ñçÇÝ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝÁ ¨ ¹ ñ ³ Ñ ³ - Ù ³ ñ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ Ý · áñÍ ³ ÏÇóÁ , ÇÝãÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³ - ÷ Á , Ý » ñ ³ éÛ ³ É ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÁ , Ï ³ åí ³ Í Ñ ³ ß- Ù ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý ËÙμÇ , Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ý ·³ Ù ³ ÝùÇ , ï ³ ï ³ ÝíáõÙ ¿ 40.000 ¹ ñ ³ ÙÇó ÙÇÝ㨠156.000 ¹ ñ ³ Ù : ÐÐ äÜ ¼êäì Â Æ ì 1 5 ( 1 1 3 5 ) 2 7 ² ä ð Æ È Æ - 3 Ø ² Ú Æ ê Æ 2 0 1 6 ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ð 15 î º Ô º Î ² Üø Ð ² ÞØ ² ܸ ² Ø ¸ ² ðÒ ² Ì ¼ÆÜÌ ² è ² ÚàÔÜ º ðÆ Ð ² Ø ² ð ÐÐ úð º Üê¸ðàôÂÚ ² Ø ´ ê ² ÐØ ² Üì ² Ì êàòÆ ² È ² Î ² Ü º ð ² ÞÊÆøÜ º ðÆ , ² ðîàÜàôÂÚàôÜÜ º ðÆ ¨ îð ² Ø ² ¸ðìàÔ öàÊÐ ² îàôòàôØÜ º ðÆ ì º ð ²´º ðÚ ² È

ÂÆì 1 5 ( 1135) 27 ² äðÆÈÆ - 3 زÚÆêÆ 2 016 îºÔºÎ²Üø вÞزܸ²Ø ¸²ðÒ²Ì ¼ ÆÜ̲è²ÚàÔܺðÆ Ð²Ø²ð ÐÐ úðºÜê¸ðàôÂڲش ê ²ÐزÜì²Ì ê àòÆ²È²Î²Ü º ð²ÞÊÆøܺðÆ, ²ðîàÜàô ÂÚàôÜܺðÆ ¨ î ð²Ø²¸ðìàÔ ö àÊвîàôòàôØܺðÆ ì ºð²´ºðÚ²È ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ, ͳé³ÛáÕ³- Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñ»ÉÇë ¨ ÐÐ å³ßïå³- ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ Ó»éù μ»ñ³Í ÑÇí³Ý- ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ëï³ó³Í íݳëí³ÍùÝ»ñÇ ¨ Ë»ÕáõÙÝ»ñÇ å³ï׳é³Ï³Ý ϳåÇ í»ñ³μ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý é³½Ù³μÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó` ûñ»Ýë¹ñáõ- ÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí: 2. §ä»ï³Ï³Ý Ï»Ýë³Ãáß³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݪ ѳßٳݹ³ÙáõÃÛ³Ý ½ÇÝíáñ³- Ï³Ý Ï»Ýë³Ãáß³Ï Ý߳ݳÏíáõÙ ¿ μÅßϳëáóÇ³É³Ï³Ý ÷áñ- Ó³ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Çñ³í³ëáõ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙ- ÝÇ ÏáÕÙÇó ѳßٳݹ³Ù ׳ݳãí³Í ½ÇÝͳé³ÛáÕÇÝ, »Ã» Çñ³í³ëáõ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõ٠ϳ٠½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÇó ë³ÑÙ³Ý- í³Í ϳñ·áí ³ñÓ³Ïí»Éáõó Ñ»ïá ÑÇÝ· ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ, ë³ÑÙ³Ý»É ¿ ¥áñáᯐ ¿) ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï ѳßٳݹ³ÙáõÃÛ³Ý ¥ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý, Ë»ÕÙ³Ý, íݳëí³ÍùÇ) å³ï׳é³Ï³Ý ϳå: ºÃ» ½ÇÝͳé³ÛáÕÇ Ñ³ßٳݹ³Ùáõ- ÃÛ³Ý +<:+<:|+<;<9+<9 :\+<:9|+<:8 8+<:\:+<8 + +8|9::;+<8+<9Ь8+<:+<9:;\8<9+<9 8\+<9+<9+<8 98|9:<* +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9:;RЬ98|;2 :+<99+<9:+<8 8+<;+|:: +<;9<+<8:+89 ::+<;<+<8 :9+<::+<8Ь;8r 9+: +<:\+2 +8|98+<:+<9:9\8|9 9+<99+<9++<9:;\8<9+<9 +8|9::Ь;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8 99+<9+<8::;\9 + +<98+<8 9+<99+<9++2Ь9:;\8<9+<9 :\+<:9|+<:+<8+<9 8+<:\8 :+<99+<9+8:;R *\:;:9+8:;R 8\+<9Ь8+:8|;3 9 +<99+<9++<9:;\8<9+<9 +8|9::;+<8+<9 8+<;+r 99+<9+<8Ь::;\9 + 9+<99+<9++<9:;\8<9+<9 +<9:9\:r 8\+<9+<9+<8+<9+<::+<88p9+<9+<; 9 +<99+<9++<9:;\8<9+<9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8899+<9+<8::;\9 + +<98+<8 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 :*:9\:;RЬ8<9:;\98|;32 9 +<9+<9<+<99 *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;Ь9+;8r +<9++<99+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9;;+9;8r3;+ 9:+:+<88r";+ 9+<:8r :\+<9+<9:|9+;8|* +8|98+2Ь:+<9:9\9+;8 9+<99+<9++<9 ++<:9+<8:;R ++:\;+;:;\9 +98<+<8+2 +9Ь:\+<;:+<+8|; :\+:+<8+<9 +<:\+<9::+<+|;:;\8<9+<9Ӡ+,:\+<9::+<+|;:;\8<9+<9 * +<:\+<9::+<+|;+<8+<9 +|:;\9+<;9+;8p:<+<;|+;8 :9|+<;9+<9 8+<;+|8 * :\+<99+<99+;8 :+<99+<9:+<8 +9Ь9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9# 829:9+9+;8r#r8rss :;:99+<9 8:: :;8r :9|+<;::;\9 + +<:+<:|8|9 898r 9+<99+<9++<99+;8|9*S +;+<9 +;8;:;+ 898r 9+<99+<9++<99+;8|9*C +;+<9 +;;:;+ 898r 9+<99+<9++<99+;8|9*3 +;+<9*098|+<9:+<+r :\+:+<8+<9 :\+<;:+<+8|; +<:\+<9::+<+|;+<8+<9Ь+|:;\9+<;8 :<8r :9|+<;::;\9 +8<+ +8|98+<:+<9:9\8r 9+<99+<9++<9++<:9+<88 9;+2 8:9\98|;2 8+<:+<;:+<8 8+<98+<9:+<8:+<8 ;;8rЬ9+<++<9;<:;\8<9+<9 9+:*+<9; +B *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;9+;8r +<9++<9Ь9+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9 ;;+9;8p3";+ 9:+:+<88r;+ *;+ 9+<:8r 9+<9+<9<+<99* 9 9 8+<:+2Ь:+<;:;\8<9+<9# 82 9:9+9+;8r#r8rss :;:99+<92 8+Ь:8r * 9 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;8r#L82 9:8:+9+Ь;8r#r8r#c 9;+<9+<9:: :+<99+<9:+<8 8+<;+|:: 9+<99+<9Ь++<9:;\8<9+<9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8 ::+<9+<8:;R 8|;+2Ь::;\9; :;\9+;<:9R 9+<888|9 +8|98+<:+<9:9\9+;8|9 :+<;:+2 8 98<+<;2Ь;:;\9 9 +8 +<9+|+<9 8+<;:9R + : 9|+<;:+8 + ;+<98r :<+<;|::Ь98|+<9:+<+r + ;+<9+<8+<9 ;+|9:;\8<9:;\9 9+<99+<9++<9:;\8<9+<9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8 ::+2Ь9+<8:;R 8|;+<::;\9; :;\9+;<:9R 9+<888|9 +8|98+<:+<9:9\8r +<9:;\:9:;RЬ8<9+<9 :+<;+;+<98|9 +<9\+:8r 9+:*+<9;:: 9+<99+<9++<9:;\8<9+<9Ь+8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8 ::+<9+<8:;R 8|;+<::;\9; :;\9+;<:9P9+<888|9 +8|98+<:+<9:9\8|9 :+;|+<8+<9:;\8<9+<9 8|;+<::;\9;::Ь:\+<:8+<9:9R +|:;\9;8|9 :9+<: :\+<:9|+<::+8:;R 9+<99+<9++<9:;\8<9+<9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8 ::+2Ь9+<8:;R 8|;+<::;\9; :;\9+;<:9R 9+<888|9 +8|98+<:+<9:9\8r 8+<9 89Ь:+<98|;8r +<9++<98r +;8+<;+<:* 98|:+<9+:;\8<9+<9 9+<99+<9++<9:;\8<9+<9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8 ::+2Ь9+<8:;R 8|;+<::;\9; :;\9+;<:9R 9+<888|9 +8|98+<:+<9:9\8r 89:+<98|;8p+<9++<98r 9+<9:+<9 ++:\;+;:;\9R 9 +<99+<9++<9:;\8<9+<9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8::+<;<:9R 9+<888|9 +8|98+<:+<9:9\9+;8 8\98+<8+<9 ;+|9:;RЬ8<9+<9 +<:\+<9::::;\9 +9 *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+2Ь98|;9+;8r +<9++<99+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+2Ь:8|9*b 9 9 ;;+9;8r32;+ 9:+:+<8:: 9 9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9#@8<:+<8+<98r 9+<;:8rB8r39 *#2 8<:+<8+<98r 9:;\88|:8r#RЬ8rb9 :;:9:;\99+;:: :+<99+<9:+<8 8+<;+|::Ӡ*|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;9+;8r +<9++<99+Ь;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9 ;;+9;8r32;+9:+:+<88r 9+<9+<9<+<99* +8|98+<:+<9:9\8r ::+<;<+<8 :9+<::+<8;8p8+<9 8+9\9+<9 8+<9 8+<+|+<8 98|:+<9+:;\8<9+<9 9 +<9+<::+<98p9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :+<;+<8;:;\9 +|:;8:9R 8\98+<8+<9 ;+|9:;RЬ8<9:;\9 * ::\+<:+<;8:;\9 8|;+<8+<9+<;<9:9R 8+<+9+<8+;:\:;\8<9:;\99+Ь;:;\9 :;\8\9+<99+:+<+:::;\8<9+<9Ғ +<999+<;8|9:;\8<9+<9 ++:RЬ;:;\9 +8|98+<:+<9:9\8r :;\8\:;\99 8|;+<8+<9+<;<::;\9 + ;:+<;+;8;9+0:\+::;\8<9:;\9:;\9 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9:;\98|;2 +:;\;:+8|98+<:+<9:9\8r :;\8\9+<9 8+;<:;\8<9+<9 * 9|+<9+<:\+<;9+<8+<8:8p+|:;\9+<;8 9+<:8+<;<::;\9 + 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9Ь:\+:+<8+<9 9:;\:|+8r 98|:|:;<9+;8r 9+<9:8|9 9 +<9+<::+<98r 9 +<9Ь;+<:\+::;\8<9+<9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9 :+<99+<9+<8 8+<;+|:: *:\+<99+<99+;::Ӡ;:+<;+;8;9+2 :\+::;\8<9:;\9:;\9 :;\8\9+<9 9|+<9+<:\+<;9+2Ь8+<8:8r * 8+;<:;\8<9+<9 +|:;\9+<;8 :\+:+<8+<9 98|:|:;<9+;8r 9+<9Ь:8|9 9:+|+<8:;R 8|;+<::;\9;8|;2 ;+|:::;\9 +9 9+<;:+<8+<9 9+;8<+2Ь:\+<9:;\8<9:;\9 8|;+<8+<9+<;<9+88|: 8+<9 +<:+<:|9+<+|8:;\9 8+<:+<9:Ь9\+<8+<9 :\+<;:+<8+<9:;\8<9:;\99+; 8+<: +<;+88|: :9+<::+<8;8+<9 8+9\:;\9 8+<9 +;+<9;2 9+:*+<9;:: 98|:+<9+:;\8<9:;\9 ::+2Ь;<+<8 +8|98+<:+<9:9\9+;8 +<;<+<::;\8<9+<9 +8<+ ::+<;<+<8Ь:9+<::+<8;8 8+<9 8+9\:;\98 8+<9 +;+<9;2 9+:*+<9;:: 8+<+|+<8Ь98|:+<9+:;\8<9:;\98 +8|:+<::;:;\8<9+<9 8|9;9 8|;+9 :9+<: :\+<:Ь9|+<:+8:;R 9+:*+<9; + +,99 ++:\;+;:;\9 +; +8|98+<:+<9:9\8r :;RЬ8\:;\99 ;:+<;+;8;9+2 :\+::;\8<9:;\9:;\9 8+<+9+<8+;:\+8:;R 9+<9+<;+<99;+<8\+9: + :;\9\+8;<:9R +<99<8r 9+;8+<9:;\8<9:;\9 9+<::;\;<::;\9+9 9+<* :;\9\+8;<:9R +<99<8r 9|+<9+<:\+<;9+<8+<8:8 * 8+;<:;\8<9:;\99Ь;:+<;+;8;9+2 :\+::;\8<9:;\9:;\99 9 8 +<:+<:+<;:;\8<9+<9 : ;:9Ь9+<9 9 +<8+<+|8|88 ; 99+<;89+<9 ;r :;\8:;\9 +9 9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9#l82 9+<;:8rr8r *|9 9 8+<:+<:+2Ь;:;\8<9+<9#L82 9+<;:8rB8r3 :;:99+<9 9+:r 8;+<;<:;\9 8+2Ь:+<;+8:;R 9+<:8|9*b#c29 :;:99+<9* *|:L+::;\8<9+<9 8:9\98|;0+;+<98+<::;:+<8 +<9:9|+<; * +<;::99+<8 :\+<99+<99+;:: 8\9Ь8+<8+<9 ;+|9:;\8<9+<9 * ::\+<:+<;89+<9 9+<:8|9*b39 :;:9Ь9+<98|9 9+<:+8:+<88 8;+<;<:+8 + 9:;#R;+ 8+::: 8:: :;8v+8|98+<:+<9:;\8<9+<9 898<+<;<;:;\9 ::+<;<+<8 8+9\9+<9 :9+<:Ь:+<8;8r 98|:+<9+:;\8<9+<9 :\+<:9|+<::: +:;+<;<;:+<8 +<99<8|9;::;+; 8\98+<::;<8|+<8+<8+<9 ;|:;9<+<;99:;\8<9+<9 +<;+9:;\9;:;\99+<99+<9++<9 :<+9 9|+<9+<:<:+8 8\98+<::;<8|+<8+<8+<9 ;|:;9<+<;9Ь9:;\8<9+<9 :8:;::;\9 8|;+<:+<::;R :\+:+<8+<9 9+<;998r 8:9\98|;08+<+9:+<8 :+;+<8+<9+|9:9\+<8+<9 +<99+<:+<8+<9 8;+<+|;8r 9;Ь:|+<9+<89+;:;\9 ;+|:::;\9 +9 98|:+<9++<9:;<+<98|9 8\98+<8+<9Ь;+|9:;\8<9:;\9 * ::\+<:+<;8:;\9 ::+<9+<8:;R 8|;+<::;\9;8|;3b 9 +<9+<9<+<99 *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;Ь9+;8r +<9++<99+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9;;+9;8r3B;+ 9:+:+<88r :\+<9+<9:|9+;8|* 9 9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9У#\82 9:;\98|:8r8rCr9 :;:99+<9 :+<99+<9:+<8 8+<;+|::Ь:+9\+<8+<9 8|9;9+<8+<:+<:+<;9+<9 9+<;98|99+;8r 8:9\98|;2 9+2Ь8+<;+<98r 8+<;8|;+<::;9+;8r 9+;8<+<;<:;\;<+<8:;\9 89++|;8:+<8Ь9+<99+<9++<9:;\8<9+<9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8 ::+<;<:9P9+<888|9 +8|98+<:+<9:9\9+;8|9 9+<8+<;+<9 9<+:; +;+8:;R 9+2Ь9+<; :;+<9+<+;::;\9 + +<99+<::;\9;2 :\+:+<8+<9 ;8|9+<9:+2Ь8+<9 +<:|+<8;<:;\8<9:;\9Ӡr *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;9+;8r +<9++<9Ь9+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9 ;;+9;8r3BЬ;+ 9:+:+<88r;+ 9+<:8r 9+<9+<9<+<99* 9+<99+<9++<9:;\8<9+<9Ь+8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8 ::+<9+<8:;R 8|;+<::;\9; :;\9+;<:9P9+<888|9 +8|98+<:+<9:9\9+;9 ;+|:::;\9 +9 :|;+<9+:+<;<9+<9 +2 9RЬ+<9+<9:;\8<9+<9 * : +<+8|:98r +<8\+<9:;++<98|9 :+<;9<+;8R : :Ь8:: + +9\:<:: :9|+<;+8:;R 8r ;+<::;\9;8|;3 *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;9+;8r +<9++<9Ь9+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9 ;;+9;8r3rЬ;+ 9:+:+<88r2;+ 9+<:8r *|+2*b 8+:8r 9+<9+<9<+<99 :\+::;\8<9:;RЬ98 +;+<98+<::;:;\9 + 8\+<98+:+<98|9 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;RЬ8<9+<9 :\+<;:+<8+<9:;\8<9:;\99+;8 8+<:+<;+88|: 9+<99+<9++<9++<;9<+<8 ; +<9\+<;+<;<8|9+;8r 8 9+:;\9+8:;\8<9:;\98 :R +:+<8+<9 : ;RЬ::;\99+<8+<9 9 +<::+<::;\8<9:;\99+; 9 ;;<:;\98<8|;2 + :;\;: :\+:+2Ь8+<9 9:;\:|+8r 98|:|:;<9+;8r 9+<9:8|9* 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+Ь::;\8<9+<9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9 :+<99+<9+<8 8+<;+|::Ӡ 9 9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9|82 ;+|:::::8r8r *|:+<;Ь8\+<8+<9 9+<:+<;9+;8r * +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 898<+<;2Ь;:;\9 +:9:+<89+<9+<;<+<8Ғ +8|98+<:+<9:9\9+;8r 9:;\9\+<;8+<::Ь;:;\8<9+<9 +|+;++9+<99+;8r +<;+8+<;+|9+<9 :+<:\+<9+<;+<;+;8p:\+<:;+<::9+<9 * :+9\+<+;9+<9 9+: 8+<:\:+<8 8+<8:+;8;|:89+<::;\;<+8:;R 9+<:8|9*b3C :;:99+<9 9+<9+<9<+<99 9+<9Ь9+<9++<9:;\8<9+<9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8 ::+<;<:9R 9+<8Ь88|9 +8|98+<:+<9:9\9+;8r 8|9:<:\+: 9+<* +8|98+<:+<9:;\8<9:;\98|;09 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:+<99+<9:+<8 8+<;+|:: +<;9<+<8:+<8 * +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;RЬ8<9+<9 898<+<;<;:;\9 ::+<;<+<8 98|:+<9+:;\8<9+<9 :9+<::+<8;8p8+<9 8+9\9+<9 :\+<:9|+<::: 9+:+<+|+<9:;\9 9+<9+<;<+<8 9+<8Ь88|9 +8|98+<:+<9:9\9+;8r +|+;++9+<99+;8r +<;+8+<;+|9+<9 :+2Ь:\+<9+<;+<;+;8r :\+<:;+<::9+<9 * :+9\+<+;9+<9 9+: 8+<:RЬ:+<8 8+<8:+;8 ;|:89+<::;\;<+8:;R 9+<9+<; 9;+<9;2 89:+<98|;Ь9+;8r +<9++<99+;8|9 :9|+<;::;\9 +C +;+<9 9 +<9+<9<+<99 *|:L+:+<8+<9 8+9:+<8<:9+<89+;8r 9+<:8|9*`9 9 ;;+9;8rCB;+ 9:+:+<88r :\+<9+<9:|9+;8r * 9 9 8+<:+<:+<;:;RЬ8<9+<9# 82 ++8:+9+;8r38rs3B9 :;:99+<9* :+<9Ь9+<9:+<8 8+<;+|:: 9+<99+<9++<9:;\8<9+<9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+2Ь8<:9+<8 ::+<;<:9R 9+<888|9 +8|98+<:+<9:9\9+;8r 9+<9:+<9 ++:RЬ;:;\9