Հայ Զինվոր - Page 14

1 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇù- Ý » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 39-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 1-ÇÝ Ù ³ ëÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ª ½ÇÝ- Í ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ » Ýà ³ Ï ³ » Ý Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ - ÝáõÃÛáõÝÝ » ñ , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛáõÝ áõ Ñ ³ ïáõÏ ³ é ³ ç ³¹ ñ ³ Ýù Ï ³ ï ³ ñ » Éáõ ¨ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½áÑí » Éáõ ( Ù ³ Ñ ³ Ý ³ Éáõ ) ¹» åù » ñÇó å ³ ñï ³¹ Çñ å » ï ³ Ï ³ Ý ³ å ³ Ñáí ³· ñáõÃÛ ³ Ý : ² å ³ Ñáí ³· ñáõÃÛ ³ Ý ¨ ³ å ³ Ñáí ³· ñ ³ Ï ³ Ý · áõÙ ³ ñÝ » - ñÇ ã ³÷» ñÁ , í ׳ ñÙ ³ Ý Ï ³ ñ · Á ¨ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñÁ ë ³ ÑÙ ³ Ý- í ³ Í » Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõ- ÃÛ ³ Ý 2000à . ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 27-Ç N 778 áñáßÙ ³ Ùμ , Áëï áñÇ` ³) Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý ¨ Ñ ³ ïáõÏ ³ é ³ ç ³¹ - ñ ³ Ýù Ï ³ ï ³ ñ » Éáõ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ½áÑí » Éáõ ( Ù ³ - Ñ ³ Ý ³ Éáõ ) ¹» åùáõÙ ª Ýñ ³ ÁÝï ³ ÝÇùÇÝ ïñ ³ Ù ³¹ ñíáõÙ ¿ » ñ- Ïáõ ÙÇÉÇáÝ ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí ( 2.000.000 ¹ ñ ³ Ù ), μ ) Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ - ñ » ÉÇë ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ½áÑí » Éáõ ( Ù ³ Ñ ³ Ý ³ Éáõ ) ¹» åùáõÙ ª Ù » Ï ÙÇÉÇáÝ ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí ( 1.000.000 ¹ ñ ³ Ù ) ÙÇ ³ Ýí ³· ³ å ³ Ñáí ³· ñ ³ Ï ³ Ý · áõÙ ³ ñ : ØÇ ³ Ýí ³· å » ï ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³¹ Çñ ³ å ³ Ñáí ³· ñ ³ - Ï ³ Ý · áõÙ ³ ñÁ ãÇ í ׳ ñíáõÙ , » à » ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ½áÑí » ÉÁ ( Ù ³ Ñ ³ Ý ³ ÉÁ ) Ýñ ³ ÏáÕÙÇó Ï ³ ï ³ ñí ³ Í Ï ³ ÝË ³ Ùï ³ Íí ³ Í ûñÇÝ ³ ½ ³ ÝóáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï¨ ³ Ýù ¿: 2 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 40-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ ¨ ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 1997à . û · áëïáëÇ 18-Ç § ì ³ ñÅ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ í ³ ùÝ » ñÇ ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ - ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » - ñÇ ÑáõÕ ³ ñÏ ³ íáñáõÃÛ ³ Ý , ·» ñ » ½Ù ³ ÝÝ » ñÇ μ ³ ñ » Ï ³ ñ · Ù ³ Ý , ï ³ å ³ Ý ³ ù ³ ñ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý ¨ ï » Õ ³¹ ñÙ ³ Ý Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Í ³ Ëë » ñÁ ÷ áËÑ ³ ïáõó » Éáõ Ù ³ ëÇÝ ¦ N 341 áñáß- Ù ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª ÑáõÕ ³ ñÏ ³ íáñÙ ³ Ý Í ³ Ëë » ñÇ ÷ áËÑ ³ - ïáõóÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇÝ ïñ ³ Ù ³¹ ñíáõÙ ¿ 700.000 ¹ ñ ³ Ù , ÇëÏ ·» - ñ » ½Ù ³ ÝÇ μ ³ ñ » Ï ³ ñ · Ù ³ Ý , ï ³ å ³ Ý ³ ù ³ ñÇ å ³ ïñ ³ ëï- Ù ³ Ý ¨ ï » Õ ³¹ ñÙ ³ Ý Í ³ Ëë » ñÇ ÷ áËÑ ³ ïáõóÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ` 1.400.000 ¹ ñ ³ Ù : Ì ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » - ÉÇë ³ ÝÑ ³ Ûï Ïáñ ³ Í ¨ ûñ » Ýùáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí Ù ³ - Ñ ³ ó ³ Í ×³ Ý ³ ãí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ ïñ ³ Ù ³¹ ñíáõÙ ¿ 1.400.000 ¹ ñ ³ Ù ÷ áËÑ ³ - ïáõóáõÙ` ËáñÑñ ¹³ Ýß ³ Ï ³ Ý ·» ñ » ½Ù ³ Ý Ï ³ éáõó » Éáõ Ñ ³ - Ù ³ ñ : §º é ³ μÉáõñ ¦ å ³ Ýà » áÝáõÙ ¨ ³ ÛÉ ù ³ Õ ³ ùÝ » ñÇ » Õμ ³ Ûñ ³ - Ï ³ Ý ·» ñ » ½Ù ³ ÝáóÝ » ñáõÙ ÑáõÕ ³ ñÏ ³ íáñí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕ- Ý » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇÝ ·» ñ » ½Ù ³ ÝÝ » ñÇ μ ³ ñ » Ï ³ ñ · Ù ³ Ý , ï ³ å ³ Ý ³ ù ³ ñ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý ¨ ï » Õ ³¹ ñÙ ³ Ý Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Í ³ Ëë » ñÇ ÷ áËÑ ³ ïáõóÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ Ý ³ Ë ³ ï » ë- í ³ Í · áõÙ ³ ñÁ ãÇ í ׳ ñíáõÙ : 3 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 30.2-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 9-ñ ¹ Ù ³ ëÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ - ñáõÃÛ ³ Ý 2000à . ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 27-Ç N 778 áñáßÙ ³ Ý 13.1 Ï » ïÇ ¨ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ 2014à . ÑáÏï » Ùμ » ñÇ 27-Ç N 1260 Ññ ³ Ù ³ Ýáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » - ñÇÝ ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ Ù » Ï ³ Ý ·³ Ù Ï ³ ñáÕ ¿ í ׳ ñí » É 100.000 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí ÙÇ ³ Ýí ³· ¹ ñ ³ Ù ³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛáõÝ` - ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý- ¹³ ÙÇ ³ ÙáõëÝáõÃÛ ³ Ý , - ï ³ ñ » ñ ³ ÛÇÝ ³ Õ » ïÇ Ñ » ï¨ ³ Ýùáí ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ - ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÇÝ ë »÷³ Ï ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Çñ ³ íáõÝùáí å ³ ïÏ ³ ÝáÕ · áõÛùÇÝ íÝ ³ ë å ³ ï ׳ é- í » Éáõ , - ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý- ¹³ ÙÇ » ñÏ ³ ñ ³ ï¨ ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý , - ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý- ¹³ ÙÇ Ù ³ Ñí ³ Ý ¹» åù » ñáõÙ : 4 . ¼áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇù- Ý » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÁ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛ ³ Ùμ ³ å ³ ÑáííáõÙ » Ý § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » - ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 33- ñ ¹ Ñá ¹ í ³ Íáí , ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2004 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ Ù ³ ñ- ïÇ 4-Ç N 318-Ü ¨ 2013 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 25-Ç N 806-Ü áñáßáõÙÝ » ñáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí : 5 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ - ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ - ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 34-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ª ÐÐ Ï ³ é ³ - í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2005à . ÑáõÝÇëÇ 9-Ç N 947-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ë ³ Ñ- Ù ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ï » Õ ³ Ï ³ Ý ÇÝùÝ ³ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý Ù ³ ñ- ÙÇÝÝ » ñÇ ÏáÕÙÇó μÝ ³ Ï ³ ñ ³ ÝÇ Ï ³ ñÇù ³ íáñÝ » ñÇ Ñ » ñà ³ - óáõó ³ ÏáõÙ ÁÝ ¹· ñÏí ³ Í ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ - ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ μÝ ³ Ï ³ ñ ³ Ý Ó » éù μ » ñ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ïñ ³ Ù ³¹ ñíáõÙ ¿ ³ ÝÑ ³ ïáõÛó å » ï ³ Ï ³ Ý ýÇÝ ³ Ýë ³ Ï ³ Ý ³ ç ³ ÏóáõÃÛáõÝ : 6 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 34-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 9-ñ ¹ Ù ³ ëÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ï ³ ï ³ ñÙ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÁ (³ ÙáõëÇÝÁ , ÍÝáÕ- Ý » ñÁ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ÁÝï ³ ÝÇùÇ` Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » Éáõ ¹» åùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÁ ) û · ïíáõÙ » Ý çñ ³ Ñ » é ³ óÙ ³ Ý , ³ Õμ ³ Ñ ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý ¨ é ³¹ ÇáÛÇ μ ³ Å ³ Ýáñ ¹³ ÛÇÝ í ³ ñÓ » ñÁ 50 ïáÏáë ½ » Õ- ãáí í ׳ ñ » Éáõ Çñ ³ íáõÝùÇó : 7 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 37-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 3-ñ ¹ Ù ³ ëÇ §³)¦ Ï » ïÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ` å » - ïáõÃÛáõÝÁ » ñ ³ ßË ³ íáñáõÙ ¿ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÝ » ñÇ » ñ » Ë ³ Ý » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝ » ÉáõÃÛáõÝÁ å » ï ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ ïáõÃÛáõÝÝ » ñ` ÙñóáõÛÃÇó ¹ áõñë , å » - ï ³ Ï ³ Ý μÛáõç » Ç ÙÇçáóÝ » ñÇ Ñ ³ ßíÇÝ ª Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ - å » ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Í Ï ³ ñ · áí : 8 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ä » ï ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ » ñÇ Ù ³ - ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 22-ñ ¹ ¨ 23-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÝ » ñÇ ¨ ÐÐ Ï ³ é ³ - í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2011à . Ù ³ ÛÇëÇ 5-Ç N 665-Ü ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ- · áí ª ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » Éáõ ¹» å- ùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï : ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ ëïáñ ³ μ ³ - Å ³ ÝÙ ³ Ý ÏáÕÙÇó Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » Éáõ ¹» åùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ ÙÇ ³ ÛÝ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ » ñ » Ë ³ Ý » ñÇÝ , ÇëÏ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³÷ Á Ñ ³ ßí ³ ñÏíáõÙ ¿ Ñ » ï¨Û ³ É Ï » ñå . - ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏóÇ (» à » Ýñ ³ Ñ ³ Ù ³ ñ í ³ ñÓ ³ ïñáõÃÛ ³ Ý ã ³÷ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ãÇ » Õ » É ) » ñ » Ë ³ Ý » ñÇÝ Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » - Éáõ ¹» åùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÁ Ñ ³ ßí ³ ñÏ » ÉÇë ÑÇÙù ¿ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñ ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ß ³ ñ- ù ³ ÛÇÝ Ï ³ ½ÙÇ §³ í ³· ë » ñÅ ³ Ýï ¦ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ¨ 20 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å áõÝ » óáÕ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ Ý · áñÍ ³ ÏÇóÁ , ÇëÏ Ûáõñ ³ ù ³ Ýã- Ûáõñ » ñ » Ë ³ ÛÇ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³÷ Á Ï ³ ½ÙáõÙ ¿ 72.144 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 36.144 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2011à . Ù ³ ÛÇëÇ 5-Ç N 668-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í å ³ ñ · ¨ ³ í- ׳ ñÝ ¿, - ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¨ » Ýà ³ ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý Ï ³ ½ÙÇ ½ÇÝÍ ³ é ³ - ÛáÕÝ » ñÇ Ûáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñ ³ Ýã ³÷³ Ñ ³ ë » ñ » Ë ³ ÛÇ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ³ éÏ ³ ( ó » ñ » Ï ³ ÛÇÝ ) áõëáõóÙ ³ Ùμ ëáíáñáÕÇ , ÙÇÝ㨠23 ï ³ ñ » Ï ³ Ý Éñ ³ Ý ³ ÉÁ , Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » Éáõ ¹» åùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÁ Ñ ³ ßí ³ ñÏ » ÉÇë ÑÇÙù ¿ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í Ï » ñ ³ ÏñáÕÇ í » ñçÇÝ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝÁ ¨ ¹ ñ ³ Ñ ³ Ù ³ ñ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ Ý · áñÍ ³ ÏÇóÁ , ÇÝãÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³÷ Á , Ý » ñ ³ éÛ ³ É ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÁ , ï ³ ï ³ Ý- íáõÙ ¿ 75.000 ¹ ñ ³ ÙÇó ÙÇÝ㨠125.000 ¹ ñ ³ Ù , - ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ûáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñ » ñ » Ë ³ ÛÇÝ Ýß ³ Ý ³ Ïí ³ Í Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » Éáõ ¹» åùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß- ³ ÏÇ ã ³÷ Á Ï ³ ½ÙáõÙ ¿ 60.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 24.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿: 9 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 34.1-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ ¨ ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2011à . Ù ³ ÛÇëÇ 5-Ç N 668-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ª ½áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñ 30.000 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí , áñÁ Ñ ³ Ù ³ Ù ³ ëÝáñ » Ý μ ³ Å ³ ÝíáõÙ ¿ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ÃíÇ íñ ³: ¼áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ï ³ ñÇù ³ ÛÇÝ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ - ÏÇ Ñ ³ ë ³ Í Ï ³ Ù ³ ÝÏ ³ Ë ï ³ ñÇùÇó Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ٠׳ Ý ³ ã- í ³ Í ³ ÛñÇÝ » ñÇÝ ¨ ÍÝáÕÝ » ñÇÝ ÐÐ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ¨ ëáóÇ ³ - É ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ñó » ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ï ³ ñ ³ Íù ³ ÛÇÝ ëáóÇ ³ - É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ Ù ³ ñ- ÙÇÝÝ » ñÇ ÏáÕÙÇó` ï ³ ñÇù ³ ÛÇÝ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ Ï ³ Ù Ñ ³ ß- Ù ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ Ñ » ï ÙÇ ³ ëÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ Ý ³ ¨ ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñ 31.000 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí : 10 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ - ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ - ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 34.1-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 3-ñ ¹ ¨ 6-ñ ¹ Ù ³ ë » ñÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2014à . Ù ³ ñïÇ 6-Ç N 302-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ¿ ` 1 ) Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù å ³ ß- ïáÝ »³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ½áÑí ³ Í ª Ñ » ïÙ ³ Ñáõ « Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ » ñáë Ð ³ Û ³ ëï ³ - ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏáãáõÙ ëï ³ ó ³ Í ³ Ý- ÓÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇÝ ïñíáÕ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÇ ã ³÷ Á ª 250.000 ¹ ñ ³ Ù . 2 ) Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù å ³ ß- ïáÝ »³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ½áÑí ³ Í ª Ñ » ïÙ ³ Ñáõ ³ é ³ çÇÝ ³ ëïÇ ×³ ÝÇ Ø ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ë ³ ã ßù ³ Ýß ³ Ýáí å ³ ñ · ¨ ³ ïñí ³ Í ³ ÝÓÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇÝ ïñíáÕ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÇ ã ³÷ Á ª 150.000 ¹ ñ ³ Ù . 3 ) Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù å ³ ß- ïáÝ »³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ½áÑí ³ Í ª Ñ » ïÙ ³ Ñáõ » ñÏñáñ ¹ ³ ëïÇ ×³ ÝÇ Ø ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ë ³ ã ßù ³ Ýß ³ Ýáí å ³ ñ · ¨ ³ ïñí ³ Í ³ ÝÓÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇÝ ïñíáÕ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÇ ã ³÷ Á ª 100.000 ¹ ñ ³ Ù : ì » ñÁ Ýßí ³ Í ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÁ 2014 Ãí ³ - Ï ³ ÝÇ ÑáõÝí ³ ñÇ 1-Çó Ñ » ïá Ýß ³ Ý ³ ÏáõÙ ¨ í ׳ ñáõÙ ¿ Ð ³ - Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ¨ ëáóÇ ³ É ³ - Ï ³ Ý Ñ ³ ñó » ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÁ ª Çñ ï ³ ñ ³ Íù ³ ÛÇÝ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ ÙÇçáóáí : 11 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝ ³ å ³ ñïáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 11-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 7-ñ ¹ Ï » ïÇ § μ )¦ » Ýà ³ Ï » ïÇ å ³ Ñ ³ Ýç- Ý » ñÇ` Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý , ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñáõÙ ¨ ³ ÛÉ ½áñù » ñáõÙ Í ³ - é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ÐÐ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñ » ñáí Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í ûï ³ ñ » ñÏñÛ ³ å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñáõÙ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ - ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) Ñ ³ Ûñ ( Ù ³ Ûñ ) Ï ³ Ù » Õμ ³ Ûñ ( ùáõÛñ ) áõÝ » óáÕ ½áñ ³ ÏáãÇÏÝ » ñÁ û · ï- íáõÙ » Ý μÝ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý í ³ ÛñÇÝ Ùáï · ïÝíáÕ ½áñ ³ Ù ³ ëáõÙ Í ³ é ³ Û » Éáõ ³ ñïáÝáõÃÛáõÝÇó : ´ Ý ³ ÏáõÃÛ ³ Ý í ³ Ûñ ¿ Ñ ³ Ù ³ ñ- íáõÙ ½áñ ³ ÏáãÇÏÇ Ñ ³ ßí ³ éÙ ³ Ý ( Ñ ³ ßí ³ éáõÙ ãáõÝ » óáÕÝ » - ñÁ` ÷³ ëï ³ óÇ μÝ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý ) í ³ ÛñÇó ÙÇÝ㨠150 ÏÙ ï » Õ ³ - Ï ³ Ûí ³ Í ½áñ ³ Ù ³ ëÁ : 12 . § ¼ÇÝ ³ å ³ ñïáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 12-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 1-ñ ¹ Ï » ïÇ § μ )¦ » Ýà ³ Ï » ïÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª å ³ ñ- ï ³¹ Çñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÇó ³ ½ ³ ïíáõÙ ¿ ³ ÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ , áõÙ Ñ ³ ÛñÁ ( Ù ³ ÛñÁ ) Ï ³ Ù Ñ ³ ñ ³ ½ ³ ï » Õμ ³ ÛñÁ ( ùáõÛñÁ ) ½áÑí » É ( Ù ³ Ñ ³ ó » É ¿) Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ï ³ Ù ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñáõÙ ¨ ³ ÛÉ ½áñù » ñáõÙ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñ Ï ³ ï ³ ñ » - Éáõ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ¨ Ý ³ ³ Û ¹ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ÙÇ ³ Ï ³ ñáõ ½ ³ í ³ ÏÝ ¿: 13 . §¶ áõÛù ³ Ñ ³ ñÏÇ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 15-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ - ÍÇ 2-ñ ¹ Ù ³ ëÇ 4-ñ ¹ » Ýà ³ Ï » ïÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª · áõÛù ³ Ñ ³ ñÏÇó ³ ½ ³ ïíáõÙ » Ý` ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍá- ÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ), Í ³ é ³ Ûá- Õ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ³ ÝÑ ³ Ûï Ïáñ ³ Í ¨ ûñ » Ýùáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ÝÑ ³ Ûï μ ³ ó ³ Ï ³ - ÛáÕ Ï ³ Ù Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ×³ Ý ³ ãí ³ Í ³ ÝÓ ³ Ýó ( Ï ³ Ù ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ ) å ³ ïÏ ³ ÝáÕ · áõÛùÁ` ÙÇÝ㨠³ Û ¹ ³ ÝÓ ³ Ýó ½ ³ í ³ ÏÝ » ñÇó Ù » ÏÇ 18 ï ³ ñÇÝ Éñ ³ Ý ³ ÉÁ : ÐÐ äÜ ¼êäì ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ Â Æ ì 1 5 ( 1 1 3 5 ) 2 7 ² ä ð Æ È Æ - 3 Ø ² Ú Æ ê Æ 2 0 1 6 14 î º Ô º Î ² Üø ¼àÐì ² Ì ( Ø ² Ð ² ò ² Ì ) ¼ÆÜÌ ² è ² ÚàÔÜ º ðÆ ÀÜî ² ÜÆøÜ º ðÆ ² ܸ ² ØÜ º ðÆ Ð ² Ø ² ð ÐÐ úð º Üê¸ðàôÂÚ ² Ø ´ ê ² ÐØ ² Üì ² Ì êàòÆ ² È ² Î ² Ü º ð ² ÞÊÆøÜ º ðÆ , ² ðîàÜàôÂÚàôÜÜ º ðÆ ¨ îð ² Ø ² ¸ðìàÔ öàÊÐ ² îàôòàôØÜ º ðÆ ì º ð ²´º ðÚ ² È

1 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇù- Ý » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 39-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 1-ÇÝ Ù ³ ëÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ª ½ÇÝ- Í ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ » Ýà ³ Ï ³ » Ý Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ - ÝáõÃÛáõÝÝ » ñ , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛáõÝ áõ Ñ ³ ïáõÏ ³ é ³ ç ³¹ ñ ³ Ýù Ï ³ ï ³ ñ » Éáõ ¨ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½áÑí » Éáõ ( Ù ³ Ñ ³ Ý ³ Éáõ ) ¹» åù » ñÇó å ³ ñï ³¹ Çñ å » ï ³ Ï ³ Ý ³ å ³ Ñáí ³· ñáõÃÛ ³ Ý : ² å ³ Ñáí ³· ñáõÃÛ ³ Ý ¨ ³ å ³ Ñáí ³· ñ ³ Ï ³ Ý · áõÙ ³ ñÝ » - ñÇ ã ³÷» ñÁ , í ׳ ñÙ ³ Ý Ï ³ ñ · Á ¨ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñÁ ë ³ ÑÙ ³ Ý- í ³ Í » Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõ- ÃÛ ³ Ý 2000à . ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 27-Ç N 778 áñáßÙ ³ Ùμ , Áëï áñÇ` ³) Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý ¨ Ñ ³ ïáõÏ ³ é ³ ç ³¹ - ñ ³ Ýù Ï ³ ï ³ ñ » Éáõ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ½áÑí » Éáõ ( Ù ³ - Ñ ³ Ý ³ Éáõ ) ¹» åùáõÙ ª Ýñ ³ ÁÝï ³ ÝÇùÇÝ ïñ ³ Ù ³¹ ñíáõÙ ¿ » ñ- Ïáõ ÙÇÉÇáÝ ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí ( 2.000.000 ¹ ñ ³ Ù ), μ ) Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ - ñ » ÉÇë ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ½áÑí » Éáõ ( Ù ³ Ñ ³ Ý ³ Éáõ ) ¹» åùáõÙ ª Ù » Ï ÙÇÉÇáÝ ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí ( 1.000.000 ¹ ñ ³ Ù ) ÙÇ ³ Ýí ³· ³ å ³ Ñáí ³· ñ ³ Ï ³ Ý · áõÙ ³ ñ : ØÇ ³ Ýí ³· å » ï ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³¹ Çñ ³ å ³ Ñáí ³· ñ ³ - Ï ³ Ý · áõÙ ³ ñÁ ãÇ í ׳ ñíáõÙ , » à » ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ½áÑí » ÉÁ ( Ù ³ Ñ ³ Ý ³ ÉÁ ) Ýñ ³ ÏáÕÙÇó Ï ³ ï ³ ñí ³ Í Ï ³ ÝË ³ Ùï ³ Íí ³ Í ûñÇÝ ³ ½ ³ ÝóáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï¨ ³ Ýù ¿: 2 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 40-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ ¨ ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 1997à . û · áëïáëÇ 18-Ç § ì ³ ñÅ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ í ³ ùÝ » ñÇ ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ - ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » - ñÇ ÑáõÕ ³ ñÏ ³ íáñáõÃÛ ³ Ý , ·» ñ » ½Ù ³ ÝÝ » ñÇ μ ³ ñ » Ï ³ ñ · Ù ³ Ý , ï ³ å ³ Ý ³ ù ³ ñ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý ¨ ï » Õ ³¹ ñÙ ³ Ý Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Í ³ Ëë » ñÁ ÷ áËÑ ³ ïáõó » Éáõ Ù ³ ëÇÝ ¦ N 341 áñáß- Ù ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª ÑáõÕ ³ ñÏ ³ íáñÙ ³ Ý Í ³ Ëë » ñÇ ÷ áËÑ ³ - ïáõóÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇÝ ïñ ³ Ù ³¹ ñíáõÙ ¿ 700.000 ¹ ñ ³ Ù , ÇëÏ ·» - ñ » ½Ù ³ ÝÇ μ ³ ñ » Ï ³ ñ · Ù ³ Ý , ï ³ å ³ Ý ³ ù ³ ñÇ å ³ ïñ ³ ëï- Ù ³ Ý ¨ ï » Õ ³¹ ñÙ ³ Ý Í ³ Ëë » ñÇ ÷ áËÑ ³ ïáõóÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ` 1.400.000 ¹ ñ ³ Ù : Ì ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » - ÉÇë ³ ÝÑ ³ Ûï Ïáñ ³ Í ¨ ûñ » Ýùáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí Ù ³ - Ñ ³ ó ³ Í ×³ Ý ³ ãí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ ïñ ³ Ù ³¹ ñíáõÙ ¿ 1.400.000 ¹ ñ ³ Ù ÷ áËÑ ³ - ïáõóáõÙ` ËáñÑñ ¹³ Ýß ³ Ï ³ Ý ·» ñ » ½Ù ³ Ý Ï ³ éáõó » Éáõ Ñ ³ - Ù ³ ñ : §º é ³ μÉáõñ ¦ å ³ Ýà » áÝáõÙ ¨ ³ ÛÉ ù ³ Õ ³ ùÝ » ñÇ » Õμ ³ Ûñ ³ - Ï ³ Ý ·» ñ » ½Ù ³ ÝáóÝ » ñáõÙ ÑáõÕ ³ ñÏ ³ íáñí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕ- Ý » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇÝ ·» ñ » ½Ù ³ ÝÝ » ñÇ μ ³ ñ » Ï ³ ñ · Ù ³ Ý , ï ³ å ³ Ý ³ ù ³ ñ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý ¨ ï » Õ ³¹ ñÙ ³ Ý Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Í ³ Ëë » ñÇ ÷ áËÑ ³ ïáõóÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ Ý ³ Ë ³ ï » ë- í ³ Í · áõÙ ³ ñÁ ãÇ í ׳ ñíáõÙ : 3 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 30.2-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 9-ñ ¹ Ù ³ ëÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ - ñáõÃÛ ³ Ý 2000à . ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 27-Ç N 778 áñáßÙ ³ Ý 13.1 Ï » ïÇ ¨ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ 2014à . ÑáÏï » Ùμ » ñÇ 27-Ç N 1260 Ññ ³ Ù ³ Ýáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » - ñÇÝ ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ Ù » Ï ³ Ý ·³ Ù Ï ³ ñáÕ ¿ í ׳ ñí » É 100.000 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí ÙÇ ³ Ýí ³· ¹ ñ ³ Ù ³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛáõÝ` - ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý- ¹³ ÙÇ ³ ÙáõëÝáõÃÛ ³ Ý , - ï ³ ñ » ñ ³ ÛÇÝ ³ Õ » ïÇ Ñ » ï¨ ³ Ýùáí ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ - ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÇÝ ë »÷³ Ï ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Çñ ³ íáõÝùáí å ³ ïÏ ³ ÝáÕ · áõÛùÇÝ íÝ ³ ë å ³ ï ׳ é- í » Éáõ , - ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý- ¹³ ÙÇ » ñÏ ³ ñ ³ ï¨ ÑÇí ³ Ý ¹ áõÃÛ ³ Ý , - ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý- ¹³ ÙÇ Ù ³ Ñí ³ Ý ¹» åù » ñáõÙ : 4 . ¼áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇù- Ý » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÁ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛ ³ Ùμ ³ å ³ ÑáííáõÙ » Ý § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » - ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 33- ñ ¹ Ñá ¹ í ³ Íáí , ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2004 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ Ù ³ ñ- ïÇ 4-Ç N 318-Ü ¨ 2013 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 25-Ç N 806-Ü áñáßáõÙÝ » ñáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí : 5 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ - ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ - ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 34-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ª ÐÐ Ï ³ é ³ - í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2005à . ÑáõÝÇëÇ 9-Ç N 947-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ë ³ Ñ- Ù ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ï » Õ ³ Ï ³ Ý ÇÝùÝ ³ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý Ù ³ ñ- ÙÇÝÝ » ñÇ ÏáÕÙÇó μÝ ³ Ï ³ ñ ³ ÝÇ Ï ³ ñÇù ³ íáñÝ » ñÇ Ñ » ñà ³ - óáõó ³ ÏáõÙ ÁÝ ¹· ñÏí ³ Í ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ - ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ μÝ ³ Ï ³ ñ ³ Ý Ó » éù μ » ñ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ïñ ³ Ù ³¹ ñíáõÙ ¿ ³ ÝÑ ³ ïáõÛó å » ï ³ Ï ³ Ý ýÇÝ ³ Ýë ³ Ï ³ Ý ³ ç ³ ÏóáõÃÛáõÝ : 6 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 34-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 9-ñ ¹ Ù ³ ëÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ï ³ ï ³ ñÙ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÁ (³ ÙáõëÇÝÁ , ÍÝáÕ- Ý » ñÁ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ÁÝï ³ ÝÇùÇ` Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » Éáõ ¹» åùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ Çñ ³ íáõÝù áõÝ » óáÕ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÁ ) û · ïíáõÙ » Ý çñ ³ Ñ » é ³ óÙ ³ Ý , ³ Õμ ³ Ñ ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý ¨ é ³¹ ÇáÛÇ μ ³ Å ³ Ýáñ ¹³ ÛÇÝ í ³ ñÓ » ñÁ 50 ïáÏáë ½ » Õ- ãáí í ׳ ñ » Éáõ Çñ ³ íáõÝùÇó : 7 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 37-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 3-ñ ¹ Ù ³ ëÇ §³)¦ Ï » ïÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ` å » - ïáõÃÛáõÝÁ » ñ ³ ßË ³ íáñáõÙ ¿ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÝ » ñÇ » ñ » Ë ³ Ý » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝ » ÉáõÃÛáõÝÁ å » ï ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ ïáõÃÛáõÝÝ » ñ` ÙñóáõÛÃÇó ¹ áõñë , å » - ï ³ Ï ³ Ý μÛáõç » Ç ÙÇçáóÝ » ñÇ Ñ ³ ßíÇÝ ª Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ - å » ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Í Ï ³ ñ · áí : 8 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ä » ï ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ » ñÇ Ù ³ - ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 22-ñ ¹ ¨ 23-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÝ » ñÇ ¨ ÐÐ Ï ³ é ³ - í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2011à . Ù ³ ÛÇëÇ 5-Ç N 665-Ü ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ- · áí ª ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » Éáõ ¹» å- ùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï : ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ ëïáñ ³ μ ³ - Å ³ ÝÙ ³ Ý ÏáÕÙÇó Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » Éáõ ¹» åùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ ÙÇ ³ ÛÝ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ » ñ » Ë ³ Ý » ñÇÝ , ÇëÏ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³÷ Á Ñ ³ ßí ³ ñÏíáõÙ ¿ Ñ » ï¨Û ³ É Ï » ñå . - ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏóÇ (» à » Ýñ ³ Ñ ³ Ù ³ ñ í ³ ñÓ ³ ïñáõÃÛ ³ Ý ã ³÷ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ãÇ » Õ » É ) » ñ » Ë ³ Ý » ñÇÝ Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » - Éáõ ¹» åùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÁ Ñ ³ ßí ³ ñÏ » ÉÇë ÑÇÙù ¿ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñ ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ß ³ ñ- ù ³ ÛÇÝ Ï ³ ½ÙÇ §³ í ³· ë » ñÅ ³ Ýï ¦ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ¨ 20 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å áõÝ » óáÕ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ Ý · áñÍ ³ ÏÇóÁ , ÇëÏ Ûáõñ ³ ù ³ Ýã- Ûáõñ » ñ » Ë ³ ÛÇ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³÷ Á Ï ³ ½ÙáõÙ ¿ 72.144 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 36.144 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2011à . Ù ³ ÛÇëÇ 5-Ç N 668-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í å ³ ñ · ¨ ³ í- ׳ ñÝ ¿, - ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¨ » Ýà ³ ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý Ï ³ ½ÙÇ ½ÇÝÍ ³ é ³ - ÛáÕÝ » ñÇ Ûáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñ ³ Ýã ³÷³ Ñ ³ ë » ñ » Ë ³ ÛÇ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ³ éÏ ³ ( ó » ñ » Ï ³ ÛÇÝ ) áõëáõóÙ ³ Ùμ ëáíáñáÕÇ , ÙÇÝ㨠23 ï ³ ñ » Ï ³ Ý Éñ ³ Ý ³ ÉÁ , Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » Éáõ ¹» åùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÁ Ñ ³ ßí ³ ñÏ » ÉÇë ÑÇÙù ¿ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í Ï » ñ ³ ÏñáÕÇ í » ñçÇÝ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝÁ ¨ ¹ ñ ³ Ñ ³ Ù ³ ñ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ Ý · áñÍ ³ ÏÇóÁ , ÇÝãÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ ã ³÷ Á , Ý » ñ ³ éÛ ³ É ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÁ , ï ³ ï ³ Ý- íáõÙ ¿ 75.000 ¹ ñ ³ ÙÇó ÙÇÝ㨠125.000 ¹ ñ ³ Ù , - ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ûáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñ » ñ » Ë ³ ÛÇÝ Ýß ³ Ý ³ Ïí ³ Í Ï » ñ ³ ÏñáÕÇÝ ÏáñóÝ » Éáõ ¹» åùáõÙ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß- ³ ÏÇ ã ³÷ Á Ï ³ ½ÙáõÙ ¿ 60.000 ¹ ñ ³ Ù , áñï » Õ 24.000 ¹ ñ ³ ÙÁ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÝ ¿, ÇëÏ 36.000 ¹ ñ ³ ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÝ ¿: 9 . § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 34.1-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ ¨ ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2011à . Ù ³ ÛÇëÇ 5-Ç N 668-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ª ½áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñ 30.000 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí , áñÁ Ñ ³ Ù ³ Ù ³ ëÝáñ » Ý μ ³ Å ³ ÝíáõÙ ¿ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ÃíÇ íñ ³: ¼áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ï ³ ñÇù ³ ÛÇÝ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ - ÏÇ Ñ ³ ë ³ Í Ï ³ Ù ³ ÝÏ ³ Ë ï ³ ñÇùÇó Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ٠׳ Ý ³ ã- í ³ Í ³ ÛñÇÝ » ñÇÝ ¨ ÍÝáÕÝ » ñÇÝ ÐÐ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ¨ ëáóÇ ³ - É ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ñó » ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ï ³ ñ ³ Íù ³ ÛÇÝ ëáóÇ ³ - É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ Ù ³ ñ- ÙÇÝÝ » ñÇ ÏáÕÙÇó` ï ³ ñÇù ³ ÛÇÝ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ Ï ³ Ù Ñ ³ ß- Ù ³ Ý ¹³ ÙáõÃÛ ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ Ñ » ï ÙÇ ³ ëÇÝ Ýß ³ Ý ³ ÏíáõÙ ¿ Ý ³ ¨ ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñ 31.000 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí : 10 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ - ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ù ³ - ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 34.1-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 3-ñ ¹ ¨ 6-ñ ¹ Ù ³ ë » ñÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý 2014à . Ù ³ ñïÇ 6-Ç N 302-Ü áñáßÙ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í ¿ ` 1 ) Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù å ³ ß- ïáÝ »³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ½áÑí ³ Í ª Ñ » ïÙ ³ Ñáõ « Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ » ñáë Ð ³ Û ³ ëï ³ - ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏáãáõÙ ëï ³ ó ³ Í ³ Ý- ÓÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇÝ ïñíáÕ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÇ ã ³÷ Á ª 250.000 ¹ ñ ³ Ù . 2 ) Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù å ³ ß- ïáÝ »³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ½áÑí ³ Í ª Ñ » ïÙ ³ Ñáõ ³ é ³ çÇÝ ³ ëïÇ ×³ ÝÇ Ø ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ë ³ ã ßù ³ Ýß ³ Ýáí å ³ ñ · ¨ ³ ïñí ³ Í ³ ÝÓÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇÝ ïñíáÕ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÇ ã ³÷ Á ª 150.000 ¹ ñ ³ Ù . 3 ) Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù å ³ ß- ïáÝ »³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ½áÑí ³ Í ª Ñ » ïÙ ³ Ñáõ » ñÏñáñ ¹ ³ ëïÇ ×³ ÝÇ Ø ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ë ³ ã ßù ³ Ýß ³ Ýáí å ³ ñ · ¨ ³ ïñí ³ Í ³ ÝÓÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇÝ ïñíáÕ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÇ ã ³÷ Á ª 100.000 ¹ ñ ³ Ù : ì » ñÁ Ýßí ³ Í ³ Ù » Ý ³ ÙëÛ ³ å ³ ñ · ¨ ³ í ׳ ñÁ 2014 Ãí ³ - Ï ³ ÝÇ ÑáõÝí ³ ñÇ 1-Çó Ñ » ïá Ýß ³ Ý ³ ÏáõÙ ¨ í ׳ ñáõÙ ¿ Ð ³ - Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ¨ ëáóÇ ³ É ³ - Ï ³ Ý Ñ ³ ñó » ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý å » ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÁ ª Çñ ï ³ ñ ³ Íù ³ ÛÇÝ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ ÙÇçáóáí : 11 . Ð ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ § ¼ÇÝ ³ å ³ ñïáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ý- ùÇ 11-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 7-ñ ¹ Ï » ïÇ § μ )¦ » Ýà ³ Ï » ïÇ å ³ Ñ ³ Ýç- Ý » ñÇ` Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý , ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñáõÙ ¨ ³ ÛÉ ½áñù » ñáõÙ Í ³ - é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ÐÐ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñ » ñáí Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í ûï ³ ñ » ñÏñÛ ³ å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñáõÙ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ - ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ) Ñ ³ Ûñ ( Ù ³ Ûñ ) Ï ³ Ù » Õμ ³ Ûñ ( ùáõÛñ ) áõÝ » óáÕ ½áñ ³ ÏáãÇÏÝ » ñÁ û · ï- íáõÙ » Ý μÝ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý í ³ ÛñÇÝ Ùáï · ïÝíáÕ ½áñ ³ Ù ³ ëáõÙ Í ³ é ³ Û » Éáõ ³ ñïáÝáõÃÛáõÝÇó : ´ Ý ³ ÏáõÃÛ ³ Ý í ³ Ûñ ¿ Ñ ³ Ù ³ ñ- íáõÙ ½áñ ³ ÏáãÇÏÇ Ñ ³ ßí ³ éÙ ³ Ý ( Ñ ³ ßí ³ éáõÙ ãáõÝ » óáÕÝ » - ñÁ` ÷³ ëï ³ óÇ μÝ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý ) í ³ ÛñÇó ÙÇÝ㨠150 ÏÙ ï » Õ ³ - Ï ³ Ûí ³ Í ½áñ ³ Ù ³ ëÁ : 12 . § ¼ÇÝ ³ å ³ ñïáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 12-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÇ 1-ñ ¹ Ï » ïÇ § μ )¦ » Ýà ³ Ï » ïÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª å ³ ñ- ï ³¹ Çñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÇó ³ ½ ³ ïíáõÙ ¿ ³ ÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ , áõÙ Ñ ³ ÛñÁ ( Ù ³ ÛñÁ ) Ï ³ Ù Ñ ³ ñ ³ ½ ³ ï » Õμ ³ ÛñÁ ( ùáõÛñÁ ) ½áÑí » É ( Ù ³ Ñ ³ ó » É ¿) Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ï ³ Ù ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñáõÙ ¨ ³ ÛÉ ½áñù » ñáõÙ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñ Ï ³ ï ³ ñ » - Éáõ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ¨ Ý ³ ³ Û ¹ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ÙÇ ³ Ï ³ ñáõ ½ ³ í ³ ÏÝ ¿: 13 . §¶ áõÛù ³ Ñ ³ ñÏÇ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » ÝùÇ 15-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ - ÍÇ 2-ñ ¹ Ù ³ ëÇ 4-ñ ¹ » Ýà ³ Ï » ïÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª · áõÛù ³ Ñ ³ ñÏÇó ³ ½ ³ ïíáõÙ » Ý` ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍá- ÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ½áÑí ³ Í ( Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ), Í ³ é ³ Ûá- Õ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ³ ÝÑ ³ Ûï Ïáñ ³ Í ¨ ûñ » Ýùáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ÝÑ ³ Ûï μ ³ ó ³ Ï ³ - ÛáÕ Ï ³ Ù Ù ³ Ñ ³ ó ³ Í ×³ Ý ³ ãí ³ Í ³ ÝÓ ³ Ýó ( Ï ³ Ù ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇÝ ) å ³ ïÏ ³ ÝáÕ · áõÛùÁ` ÙÇÝ㨠³ Û ¹ ³ ÝÓ ³ Ýó ½ ³ í ³ ÏÝ » ñÇó Ù » ÏÇ 18 ï ³ ñÇÝ Éñ ³ Ý ³ ÉÁ : ÐÐ äÜ ¼êäì ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ Â Æ ì 1 5 ( 1 1 3 5 ) 2 7 ² ä ð Æ È Æ - 3 Ø ² Ú Æ ê Æ 2 0 1 6 14 î º Ô º Î ² Üø ¼àÐì ² Ì ( Ø ² Ð ² ò ² Ì ) ¼ÆÜÌ ² è ² ÚàÔÜ º ðÆ ÀÜî ² ÜÆøÜ º ðÆ ² ܸ ² ØÜ º ðÆ Ð ² Ø ² ð ÐÐ úð º Üê¸ðàôÂÚ ² Ø ´ ê ² ÐØ ² Üì ² Ì êàòÆ ² È ² Î ² Ü º ð ² ÞÊÆøÜ º ðÆ , ² ðîàÜàôÂÚàôÜÜ º ðÆ ¨ îð ² Ø ² ¸ðìàÔ öàÊÐ ² îàôòàôØÜ º ðÆ ì º ð ²´º ðÚ ² È

ÂÆì 1 5 ( 1135) 27 ² äðÆÈÆ - 3 زÚÆêÆ 2 016 îºÔºÎ²Üø ¼àÐì²Ì (زвò²Ì) ¼ÆÜ̲è²ÚàÔܺðÆ ÀÜî²ÜÆøܺðÆ ²Ü¸²ØܺðÆ Ð ²Ø²ð ÐÐ úðºÜê¸ðàôÂڲش ê²ÐزÜì²Ì êàòÆ²È²Î²Ü ºð²ÞÊÆøܺðÆ, ²ðîàÜàôÂÚàôÜܺðÆ ¨ î ð²Ø²¸ðìàÔ ö àÊвîàôòàôØܺðÆ ì ºð²´ºðÚ²È 1. гٳӳÛÝ §¼ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇù- Ý»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 39-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñǪ ½ÇÝ- ͳé³ÛáÕÝ»ñÁ »Ýóϳ »Ý ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³- ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝ áõ ѳïáõÏ ³é³ç³¹ñ³Ýù ϳï³ñ»Éáõ ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ- ÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ½áÑí»Éáõ (ٳѳݳÉáõ) ¹»åù»ñÇó å³ñï³¹Çñ å»ï³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý: ²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÝ»- ñÇ ã³÷»ñÁ, í׳ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý- í³Í »Ý г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõ- ÃÛ³Ý 2000Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 27-Ç N 778 áñáßÙ³Ùμ, Áëï áñÇ` ³) г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ѳïáõÏ ³é³ç³¹- ñ³Ýù ϳï³ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ½ÇÝͳé³ÛáÕÇ ½áÑí»Éáõ (Ù³- ѳݳÉáõ) ¹»åùáõÙª Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ »ñ- Ïáõ ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí (2.000.000 ¹ ñ³Ù), μ) ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³- ñ»ÉÇë 8|98+<:+<9:9\9+;8r +:9:+8:;R9+<9+<9+<8:;R ++:\;:;\9*9+8 98|88|:9 +;+<98r :<+<;|:: + ;+<9 98|+<9:+<+p+<:\+<9::+<+|;+<8+<9 +|:;\9+<;98|+<9:+<+r :R +:+<8+<9 :R +<;:+<+8|; +2 :\+<9::+<+|;+2Ь8+<9 +r :;\9+<;8 :2 8r :9|+<;::;\9 + 8<+ + 8|98+<:+<9:9\8r +:9:+889+<9+<9+<88 9;+2 8 :9\98|;2 8+<:+<;:+<8 8+<98+<9:+<8:+<8Ь;;8|9+<++<9;<:;\8<9+<9 9 +:*+<9; +" *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;9+;8r +<9Ь++<99+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9 ;;+9Ь;8rC;+ 9:+:+<88r * 9 9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9|82 ;+|::::Ь:8r8r *|:+<;8\+<8+<9 9+<:+<;9+;8r * +8|9::;+<8+<9 8+<:+2Ь9:;\8<9+<9 898<+<;<;:;\9 +:9:+<89+<9+<;<+<8Ғ +8|98+<:+<9:9\9+Ь;8r 9:;\9\+<;8+<::;:;\8<9+<9 +|+;++9+<99+;8r +<;+8+<;+|9+<9:+<:\+<9+<;+<;+;8r :\+<:;+<::9+<9 * :+9\+<+;9+<9 9+:8+<:\:+<8 8+<8:+;8 ;|:89+<::;\;<+8:;R 9+<:8|9*b3C :;:9Ь9+<9 9+<9+<9<+<99* 9:;\9\+<;8+<::;9+<9 8+<8:+;8r ;|:89+2Ь::;\;<9+<9 9+<9+<; +:9:+<89+<9+<;<+<8Ғ +8|98+<:+<9:9\9+;8p89:+<98|;9+;8|9 :;+<9+<+;::;\9 +s + ;+<9 8|:8 +|+Ь;++9+<98r +<;+8+<;+|9+<9 :+<:\+<9+<;+<;8r :\+<:;+<::Ь9+<9 * :+9\+<+;9+<9 8+<8:+;8r ;|:89+<::;\;<9+<9 9+<9+<;C + ;+<98+<:+<9:9\+<8+<9 :\+<;:+<8+<9:;\8<9:;\99+;8 8+<:+<;+Ь88|: +<99+<9: 8:;+<8 * ;;+9;:: :+<99+<9:+<8 8+<;+|:: 9+2Ь9+<;<+<8 9|+<9+<:<:+<8 +8|98+<:+<9:9\9+;8r 89:+<98|;9+;8p+<9++<99+;8|9 :;+<9+<+;::;\9 +C +;+<9 ;|:89+2Ь::;\;<:;\9 8:;9;++<99+<8+<9 +|+;++9+<9 8+<::;\;<+8:;R 9+2Ь9+<;*|+:+<8:;\;*b :\+<98<+:9:;\9 * +2 98 ;+<9\+<;9+;8r + 9\+<9;+2Ь8+<9 +|+;++9+<9:;<9+;:;\9 9 :;\9\+<;8+<::;:+<8 + 8|98+<:+<9:9RЬ9+;8r 8 9:+<98|;9+;8|9 +r +;++9+<99+;8r +<;+8+<;+|9+<9:+<:\+<9+<;+<;+;8r :\+<:;+<::9+<9 * :+9\+<+;9+<9 9+:8+<:\:+<8 8 +<8:+;8r ;|:89+<::;\;<9+<9 9+<9+<; 9+<8+<:+:Ь:+<8 +|:;\9+<;8 :2 8r :9|+<;::;\92 *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;9+;8r +<9Ь++<99+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9 ;;+9Ь;8r3";+ 9:+:+<88r;+ 9+<:8r 9+<9+<9<+<99* 9 9 8+<:+<:+2Ь;:;\8<9+<9# 82 9:9+9+;8r#r8rss :;:99+<92 8+:8p* 9 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;8r#L82 9:8:+9+;8p#r8r#c 9;+<9+<9:: :+<99+<9:+<8 8+<;+|:: +:9:+<8Т9+<9+<;<+<8Ғ +8|98+<:+<9:9\9+;8r 89:+<98|;9+;8r +<9++<99+Ь;8|9 :+<;:+2 898<+<;<;:;\9 9 +8 +2 9+|+<9 8 +<;:9R + : 9|+<;:+8 +;+<98r :<+<;|:: 98|+<9:+<+r +;+<9+<8+<9 ;+|9:;\8<9:;\9 +:9:+<89+<9+<;<+<8Ғ +8|98+<:+<9:9\8r 89:+<98|;8r +<9Ь++<98r +<9:;\:9:;\8<9+<9 :+<;+;+<98|9 +<9\+:8r 9+:*+<9;:: +:9:+<89+<9+2Ь;<+<8Ғ +8|98+<:+<9:9\8r 89:+<98|;8r +<9++<98|9 :+;|+<8+<9:;RЬ8<9+<9 8|;+<::;\9;:: :\+<:8+<9:9R +|:;\9;8|9 :9+<: :\+<:9|+<:Ь:+8:;R +:9:+<89+<9+<;<+<8Ғ +8|98+<:+<9:9\8r 89:+<98|;8r +<9Ь++<98r +;8+<;+<:* 98|:+<9+:;\8<9+<9 +:9:+<89+<9+<;<+<8Ғ +8|98+<:+<9:9\8r 89:+<98|;8r +<9Ь++<98r 9+<9:+<9 ++:\;+;:;\9B +:9:+<89+<9+<;<+<8Ғ +8|98+<:+<9:9\9+;8r 89:+<98|;Ь9+;8r +<9++<99+;8 8\98+<8+<9 ;+|9:;\8<9+<9 +<:\+<9::::;\9+9 *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;9+;8r +<9++<99+Ь;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9 ;;+9;8r32Ь;+ 9:+:+<8:: 9 9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9#B 8<:+<8+<98r 9+<;У@:8rB8r39 *#2 8<:+<8+<98r 9:;\88|:8r#R8rb9:;:9:;\99+;:: :+<99+<9:+<8 8+<;+|::ӠR 9 +<9+<9<+<99 *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+2Ь98|;9+;8r +<9++<99+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+2Ь:8|9*b 9 9 ;;+9;8r3B;+ 9:+:+<88r :\+<9+<9:|9+;8|* 9 9 8+<:+2Ь:+<;:;\8<9+<9#\82 9:;\98|:8r8rCr9 :;:99+<9 :+<9Ь9+<9:+<8 8+<;+|:: :+9\+<8+<9 8|9;9+<8+<:+<:+<;9+<9 9+<;Ь98|99+;8r 8:9\98|;2 9+<8+<;+<98r 8+<;8|;+<::;9+;8r 9+;8<+2Ь;<:;\;<+<8:;\9 89++|;8:+<8 +:9:+<89+<9+<;<+<8Ғ +8|98+<:+2Ь9:9\9+;8r 89:+<98|;9+;8r +<9++<99+;8|9 9+<8+<;+<9 9<+:;+;+8:;R 9+<9+<; :;+<9+<+;::;\9 + +<99+<::;\9;2 :\+:+<8+<9Ь;8|9+<9:+<8+<9 +<:|+<8;<:;\8<9:;\9Ӡb *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;9+;8r +<9Ь++<99+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9 ;;+9Ь;8r3B;+ 9:+:+<88r;+ 9+<:8r 9+<9+<9<+<99* 8+<:+<9:9\+<8+<9Ь:\+<;:+<8+<9:;\8<9:;\99+;8r 8+<:+<;9+<9 8\+<9+<9+<8 +:9:+<8Т9+<9+<;<+<8Ғ +8|98+<:+<9:9\8r 89:+<98|;8+<9:;\:8|98 89:9RЬ9+;8 8|9:<:\+: 9+<* 89:+<98|;8v 8+;+<8;:9\8|9 8:;;<9+8:;P++:\;:;\9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<88r 8|;+<::;\9; :;\9+;<:9P+<9++<99+;8 ;+|:::;\9 +9 :|;+<9+:+<;<9+<9 +<9\+<9+<9:;RЬ8<9+<9 * :+<+8|:98r +<8\+<9:;++<98|9 :+<;9<+;8S ::8:: ++9RЬ:<:: :9|+<;+8:;R 8|;+<::;\9;8|;3r *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;9+;8r +<9Ь++<99+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\ +<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9 ;;+9Ь;8r3r;+ 9:+:+<88r2;+ 9+<:8r *|+2*b 8+:8r 9+<9+<9<+<99 :\+Ь::;\8<9:;\98 +;+<98+<::;:;\9 + +:9:+<89+<9+<;<+<8Ғ +8|98+2Ь:+<9:9\9+;8r +;+8+<9+;8r 89+:;\9+8:;\8<9:;\98 :\+:+<8+<9 :;RЬ::;\99+<8+<9 9+<::+<::;\8<9:;\99+; 9;;<:;\98<8|;2 +:;\;: :\+Ь:+<8+<9 9:;\:|+8r 98|:|:;<9+;8r 9+<9:8|9* 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+2Ь:\+::;\8<9+<9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9 :+<99+<9+<8 8+<;+|::Ӡ 9 +<9+<9<+<99 *|:L+:+<8+<9 8+9:+<8<:9+<89+;8r 9+2Ь:8|9*b 9 9 ;;+9;8r#";+ *#2;+ 9:+:+<89+;8r * 9 9 8+<:+2Ь:+<;:;\8<9+<9#82 9+<98|:8rR8rccR9 :+<99+<9:+<8 8+<;Ь+|::* +:9:+<89+<9+<;<+<8Ғ +8|98+<:+<9:9\9+;8r 89:+<98|;8p+<9++<99+;8|9 99+<9+<8::;\9 + 8+;+<8;:9\8|9 8:;;<9+8:;R ++:RЬ;:;\9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<89 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 ::;<8|+<8+<8+<9Ь+<:\+<9:::;\8<9+<9 89+8|;9+; 8|;+<8+<9+<;<9:9R :::;+<+2Ь8\+<99+<9 8:9\98|;2 8+;+<8;:9\8|9 8:;;<9+8:;R ++:\;:;\9 +8|9::Ь;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<8 8|9:<:\+: 9+<* +<9+9+<9:9+0:\+<;+|*+<:9|+<; 99+<9+<8::;\9 + 98|+<99 +:9:+<89+<9+<;<+<8Ґ+8|98+<:+<9:9\8r +;+8+<9+;8|9 8|:8 8+9:+<8<:9+<88r :<+<;|89+<9:+<;8::;\9 + 9+:*9+<8 8+;:R 9 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<;:+<8+<9 +|:;8:9\:;\8<9:;\9Ь9+;8r 9+<:9+<8;<8r+8<+ 9;+2 9+<9+<; :+<;9<+<:;:;\8<9+<9 :<+<;p:+<99+<9:+<8 :<8r +9\+8 +;+8+<9+;8|9 8+;+<8;:9\8|9 8:;;<9+Ь8:;R ++:\;:;\9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<88 9+<9:+<;8+88|:98|9; + 89+:;\9::;\9 :\+<99+<9+<+|;+<98|9 8+<:+<9:;\8<9+<9 9+<;Ь;+<98|9 8+<+98r *|+<:+<+r :+;8\+<9:*b +8|9::;+<8+<9 8::<:;\9 *# :+<;:+2 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 ::+<8R :;\9+;<:9P+8|98+<:+<9:9\8r +<99<9+<8+<9 +|:;8+<88|;<8 8|:8 9:;\;+<;+<9:2Ь9:;\; + ;+8+<98r 8 +9:+<8<:9+<88r :2 +<;|8 8 +<+9:;\9 +r"C@+;+<9 : ;:+9R2bCB + ;+<98 8 +9:+<8<:9+<89 + 8r :83b+;+<98 9 9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9 9 9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9#829+<98|:8rR8p8rcc99 : ;:99+<9 :+<99+<9:+<8 :R +<;+|*+<:Ь9|+<;9 + ::\+<9+<8+<9 * +98<+<::\+<9+<8+<9 8+<+98r +8|98+<:+2Ь9:9\9+;8r 9:;\;+<;+<9:<9:;\; +<9:<+<;|+<9+<: +;+8+<98r 8|9:<:\+:9+<* +<:8+2;<+;+8+<98|9Ғ :;\::;\;<9+<9 ::::;:9\8r 98|9:<*#0:+<;+8+<9 8;+<9+<88 8+;+<8;:9\8|9 8:;;<9+8:;R ++:\;:;\9 +8|9Ь::;+<8+<9 8+9:+<8<:9+<88 9+<9:+<;8+88|: 98|9; + 89+:;\9::;\99+<9+<;<+<8 8+;+<8;:9\8r :+;:|8|9 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;RЬ8<9+<9 ++<9\+;<;+<8 :\+<9::98 * +;+2 9+<9+<; :+<99+<9:+<8Ь+<99<9+<8+<9 +|:;8+<88|;<8 8|9:<8r +2 ;+9:;\9;:;\9 8 +9:+<8<:9+<88p:<+<;|8 9+;+<:9+<8 +<9+9+<9:9+2 :\+<;+|*+<:9|+<;8 : +<:+<9Ь::;\9 +sR +;+<98|;2 98|9:<*#R +;+<9 +:9:+<89+<9+<;<+<8Ғ :\+<;:+<+8|; 8\+<98+:+<98|9Ь+8|98+<:+<9:9\9+;8r 9:;\;+<;+<9:<9:;\; +;+8+<98|9 99+<9+<8:+<8Ь8+;+<8;:9\8|9 8:;;<9+8:;R ++:\;:;\9 +8|9::;+<8+<9 8+9:+<8<:9Ь+<88r :2 +<;|8 8 +<+9:;\9 +b + ;+<9 :;:+9R#B +;+<988+9:+<8<:9+<89 + 8r :82b + ;+<98 :R +<;+|*+<:9|+<;9 + *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+<98|;9+;8r +<9Ь++<99+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+<:8|9*b 9 9 ;;+9Ь;8r3B;+ 9:+:+<88r * 9 9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9#82 9+<98rЬ:8rR8rcc9 :;:99+<9 :+<99+<9:+<8 8+<;+|::* +:9:+<8Ь9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8 +8|98+<:+<9:9\8r 89:+<98|;8r +<9++<99+;8|9 99+<9+<8::;\9 ++<9+9+<9:9+2 :\+<;+|*+<:9|+<;3 +;+<98r :<+<;|:: :;89+<9+<9+<:9:;+9 +<8\+<9::;\9 + 89:+<98|;8r +<9++<99+;8p8<:8r :;+3+:9:+<8 +8|98+<:+<9:9\9+;8r :+<;8|;+<98|9 8+9:+<8<:9+2Ь88r 9+<:+<8 8+<9 +<98+<8 :+<;8|;8|;2 9+<99+<9++<9 9|+<9+<:2Ь:+<8 +<9;8|9+;8|9 * 89:9\9+;8|9 9 9 +<98+<:+<9;8r * ::;<8|+2Ь8+<8+<9 9+<;;<+;8r 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 :+<;+<8;+<98|9 ::;<8|+2Ь8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 89+8|;9+;9 8|;+<8+<9+<;<9:9R 9+<;Ь98|99+;8r 8:9\98|;6 :+<;8|;+<98|9 +<98+<:+<9;+<98|9 8+<9 9+<9Ь9+<9++<9:;\8<9+<9 8+9:+<8<:9+<88r 9+: 98|+<:8|9 99+<9+<8::;\9+ 9+<* +<9+9+<9:9+2 :\+<;+|*+<:9|+<;3 +;+<98r :<+<;|::Ӡ 9 +<9+<9<+<99 *|+8|98+<:+<9:9\9+;8r * 9;+<9;2 89:+2Ь98|;9+;8r +<9++<99+;8r ::;<8|+<8+<8+<9 +<:\+<9:::;\8<9+<9 9+2Ь:8|9*b 9 9 ;;+9;8r3B;+ 9:+:+<88r2;+ *b;+ 9+<:+;8p:\+<9+<9:|9+;8r 9 9 8+<:+<:+<;:;\8<9+<9#L82 9+<;:8rb8r3"9 :;:99+<9 :+<99+<9:+<8 + 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :\+<9::\+<9:;RЬ8<9+<9 8\+<9+<9+<8 8|9:<:\+: 9+<* 8+<:+<9:9\+<8+<9 8+<9 :\+<9Ь::9++<8+<9 :\+<;:+<8+<9:;\8<9:;\99+;8 8+<:+<;+88|: +:9Ь:+<8* 9+:9+<9:;\* 9 +<9+<::+<98r +2 ++|+<98|9 9+;:: 9 +<9+<::+2Ь98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 +<;9<;+<+|:;\99 8::<:;\9 ::+<;<+<8 +<9Ь9<8r 89:+<98|;8|9 :;::9R :\+<;+|*+<:9|+<;8r :<+<;|8*#S+;+<9" 9 +<9+<: