Հայ Զինվոր

ÂÆì 15 ( 1135) Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð www.hayzinvor.am 27 ² äðÆÈÆ - 3 Ø ²ÚÆêÆ 2016 ÐÇßáõÙ »Ýù ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ 1915 2 016 ²ñ¹³ñáõÃÛ³Ý Ñ ³ÕóݳÏÇ Ñ³Ù³ñ Ù »ñ å ³Ûù³ñÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ : êºðÄ ê ²ð¶êÚ²Ü ÐÐ Ý ³Ë³·³Ñ