Հայ Զինվոր Zin11-standart | Page 2

ÂÆì 11 (1258) 12 - 18 êºäîºØ´ºðÆ 2018 ÂÆì 1 1 ( 1258) 12 - 18 êºäîºØ´ºðÆ 2018 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê 3 §Þ²ÜÂ-2018¦© äºîàôÂÚàôÜÀ ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ä²îºð²¼ØÆ Øºæ ¾ 6 àðºì¾ غÎÀ âÆ Î²ðàÔ Øº¼ кî êä²èܲÈÆøܺðÆ« вðβ¸ð²ÜøÆ« àôÄÆ Èº¼ìàì ÊàêºÈ 16 ä²îºð²¼ØàôØ Ð²ÔÂàôØ ¾ ܲ« àì àôܲΠ¾ ²ð²¶ Èàô̺Èàô ÆÜĺܺð²Î²Ü ÊܸÆðܺðÀ àðºì¾ غÎÀ âÆ Î²ðàÔ Øº¼ кî êä²èܲÈÆøܺðÆ« вðβ¸ð²ÜøÆ« àôÄÆ Èº¼ìàì ÊàêºÈ Èñ³ïí³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÐÐ ä Ü § ¼ÆÜàôĦ Ø º¸Æ²¦ å»ï³Ï³Ý Ñ ÇÙݳñÏ Ð³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁª 222.180.1023933 ѳßí³éí³Íª 21.06.2018Ã. гëó»` º ñ»õ³Ý, ´ ³·ñ»õ³Ý¹Ç 5 лé. 010-2 29-4 43-2 28 mail: h [email protected] e-m 18 ²ØºÜ²Ð¼à𠼺ÜøÀ 24 Sƺ¼ºðøÆ Â²¶²ìàðÀ 26 ÎàܶðºêÀ äºîø ¾ кî²øÜÜÆ ²¸ð´ºæ²Ü²Î²Ü Silk Way ¶²ÔîÜÆ ²ìƲÀÜκðàôÂÚ²ÜÀ вîβòì²Ì ²ØºðÆÎÚ²Ü ì²ðκðÀ гٳñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý å ³ï³ë˳ݳïáõ, ·É˳íáñ Ë Ùμ³·Çñ ê²ØìºÈ вðàôÂÚàôÜÚ²Ü Ð³Ù³ñÁ å ³ïñ³ëï»É »Ý ï å³·ñáõÃÛ³Ý ¶ºìà𶠲 ÈÂàôÜÚ²ÜÀ ²ðØºÜ ØàìêºêÚ²ÜÀ ¼àðÆΠ²Øð²¼Ú²ÜÀ î²ìðàê ²ì²¶Ú²ÜÀ ì²Ðº Þ²ÐØàôð²¸Ú²ÜÀ βðÆܺ ʲâ²îðÚ²ÜÀ вêØÆÎ Ø ²¸àÚ²ÜÀ è²ü²ÚºÈ ²Ú¸ÆÜÚ²ÜÀ 28 êÆðîÀª ÖÆ°Þî îºÔàôØ©©© 31 êβܸÆܲìÚ²Ü Ê²â´²è êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 12.09.2018 îå³·ñí³Í ¿ §²ëïÕÇÏ ·ñ³ïáõݦ êäÀ-áõÙ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 2 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê