Հայ Զինվոր Zin11-standart

ÂÆì 11 ( 1258) 12 - 18 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 018 àðºì¾ غÎÀ âÆ Î²ðàÔ Øº¼ кî êä²èܲÈÆøܺðÆ« вðβ¸ð²ÜøÆ« àôÄÆ Èº¼ìàì ÊàêºÈ ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê