Հայ Զինվոր Zin 9-Standart | Page 2

ÂÆì 9 (1280) 13 - 19 زðîÆ 2019 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ÂÆì 9 (1280) 13 - 19 Ø ²ðîÆ 2 019 3 ºê Ðä²ðî ºØ ÆØ Ð²ÚðÆÎàì 4 Þ²ðÄìàÔ ÂÆð²Êܺð 6 ÜìÆðàôØ 8 زðîÆ ÆØ ÀÜî²ÜÆøÀ 8 -À βܲÜò ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ úðÜ ¾ 10 §Ð²Ô²ܲÎÆ ¶ºÜº¼Æê¦ 15 貼ز¶Æî²Î-вÜð²¶Æî²Î Èñ³ïí³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÐÐ ä Ü § ¼ÆÜàôĦ Ø º¸Æ²¦ å»ï³Ï³Ý Ñ ÇÙݳñÏ 16 гßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁª 222.180.1023933 ѳßí³éí³Íª 21.06.2018Ã. 18 ÞÜàðвìàð زðîÆ 8 ²è²Üò à¶àô ´²Ü²Î âβ гëó»` ºñ»õ³Ý, ´³·ñ»õ³Ý¹Ç 5 лé. 0 10-2 29-4 43-2 28 e-m mail: h [email protected] гٳñÇ Ã áÕ³ñÏÙ³Ý å ³ï³ë˳ݳïáõ, ·É˳íáñ ËÙμ³·Çñ 20 §Ðà¶Æê Ð²Ú ¾ βî²ðºÈ²äºê¦ ê²ØìºÈ Ð ²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü Ð³Ù³ñÁ å³ïñ³ëï»É » Ý ï å³·ñáõÃ۳ݪ ¶ºìà𶠲 ÈÂàôÜÚ²ÜÀ βðºÜ äºîðàêÚ²ÜÀ ²ðØºÜ ØàìêºêÚ²ÜÀ ¼àðÆΠ²Øð²¼Ú²ÜÀ î²ìðàê ² 첶ڲÜÀ ì²Ðº Þ ²ÐØàôð²¸Ú²ÜÀ βðÆܺ ʲâ²îðÚ²ÜÀ вêØÆÎ Ø ²¸àÚ²ÜÀ Þ³åÇÏÇ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁª ²ðº¶ ì ²ð¸²ÜÚ²ÜÆ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃ۳ݪ 12.03.2019 îå³·ñí³Í ¿ §²Ýï³ñ»ë¦ Ññ³ï³ñ³Ïã³ï³ÝÁ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 2 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 24 ̲Üàôò²¶Æ𪠶ºÔºòÆÎ êºèÆÜ 26 кðàê²Î²Ü ¸ð첶ܺð ²ðò²ÊÚ²Ü ²¼²î²Ø²ðîÆ 28 ²¸ð´ºæ²ÜÜ Æð вβвÚÎ²Î²Ü ø²ðà¼âàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð вì²ø²¶ðºÈ ¾ îÊð²Ðèâ²Î Îàܶðºê²Î²Ü кÚêÂÆܶêÆÜ