Հայ Զինվոր Zin 8-standart | Page 2

ÂÆì 8 (1279) 6 - 12 زðîÆ 2019 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ÂÆì 8 (1279) 6 - 12 Ø ²ðîÆ 2019 60 ì³½·»Ý ê ³ñ·ëÛ³ÝÁ Ù ³ñïÇ 5 -Ç ÇÝ Ï¹³éݳñ 60 ï ³ñ»Ï³Ý£ ²ñ¹»Ý 20 ï³ñÇ Ý ³ Çñ »ñÏñáõÙ ³ åñáõÙ ¿ á ·»Õ»Ý Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ùμª áñå»ë Ñ ³ÕóݳÏÇ ßáõÝã á õ ÷ ³ÛÉ« áñå»ë ê å³ñ³å»ï ѳÛáó Ýáñ³·áõÛÝ å³ïÙáõÃ۳ݩ©© 3 زðî²Î²Ü Æð²¸ðàôÂÚàôÜÜ ²ÜöàöàÊ ¾... 6 ʺÜÂ, ä²ð¼ àô ìÖè²Î²Ü... 8 §Øºð Ðä²ðî ȺèܺðÀ ²¼²îàôÂÚ²Ü ÊàðÐð¸²ÜÆÞ ºÜ¦ 12 ¼ÆÜìàð ºÜø ÀܸØÆÞî 15 è²¼Ø²Î²Ü ø²ÚȺð¶ 16 ´²Ü²Î²ÚÆÜ ²èúðÚ² Èñ³ïí³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÐÐ äÜ § ¼ÆÜàôĦ غ¸Æ²¦ å»ï³Ï³Ý Ñ ÇÙݳñÏ 18 кðàê²Î²Ü ¸ð첶ܺð ²ðò²ÊÚ²Ü ²¼²î²Ø²ðîÆ 20 Ⱥ¶ºÜ¸²ð ´ÄÆÞÎ-²¼²î²Ø²ðîÆÎÀ гßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁª 222.180.1023933 ѳßí³éí³Íª 21.06.2018Ã. гëó»` º ñ»õ³Ý, ´³·ñ»õ³Ý¹Ç 5 29-4 43-2 28 лé. 0 10-2 mail: h [email protected] e-m гٳñÇ å ³ï³ë˳ݳïáõ ²ðØºÜ ØàìêºêÚ²Ü ¶É˳íáñ Ë Ùμ³·Çñ ê²ØìºÈ вðàôÂÚàôÜÚ²Ü 21 ÜÞìºò êÆê²Î²Ü ¶Ü¸Æ β¼Ø²ìàðØ²Ü 25-²ØÚ²ÎÀ 22 غð à¶ÆÜ ¼ÆÜì²Ì 25 ²Ü¸ð²ÜÆÎÀ` ÂàôزÜÚ²ÜÆ Ø²êÆÜ Ð³Ù³ñÁ å³ïñ³ëï»É »Ý ïå³·ñáõÃ۳ݪ ¶ºìà𶠲 ÈÂàôÜÚ²ÜÀ βðºÜ äºîðàêÚ²ÜÀ ¼àðÆΠ²Øð²¼Ú²ÜÀ î²ìðàê ² 첶ڲÜÀ ì²Ðº Þ ²ÐØàôð²¸Ú²ÜÀ βðÆܺ ʲâ²îðÚ²ÜÀ вêØÆΠز¸àÚ²ÜÀ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃ۳ݪ 05.02.2019 îå³·ñí³Í ¿ §²Ýï³ñ»ë¦ Ññ³ï³ñ³Ïã³ï³ÝÁ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 2 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 26 ÆÜâ Öàôî« ²èÚàôÌÆ Ò²¶ ¾ 28 вÚÎ²Î²Ü ÐàôÞ²ðÒ²ÜܺðÆ àâÜâ²òàôØÀ §ÆêÈ²Ø²Î²Ü äºîàôÂڲܦ вÜò²¶àðÌàôÂÚàôÜܺðÆò ²è²ìºÈ ¼²ðÐàôðºÈÆ ¾ 30 貼ز¶Æî²Î-вÜð²¶Æî²Î