Հայ Զինվոր Zin 8-standart

ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ÂÆì 8 ( 1279) 6 - 12 زðîÆ 2019 60 ì³½·»Ý ê ³ñ·ëÛ³ÝÁ Ù³ñïÇ 5-Ç ÇÝ Ï¹³éݳñ 6 0 ï ³ñ»Ï³Ý£ ² ñ¹»Ý 2 0 ï³ñÇ Ý ³ Ç ñ » ñÏñáõÙ ³ åñáõÙ ¿ á ·»Õ»Ý Ý»ñϳÛáõõÃÛ³Ùμª á ñå»ë Ñ ³ÕóݳÏÇ ßáõÝã á õ ÷ ³ÛÉ« á ñå»ë ê å³ñ³å»ï ѳÛáó Ý áñ³·áõÛÝ å³ïÙáõÃ۳ݩ©©