Հայ Զինվոր Zin 7-Standart - Page 9

ÂÆì 7 (1327) 19 - 25 öºîðì²ðÆ 2020 ѳÕóѳñ»É Ñ»Ýó ·Ý¹»ñ»óÝ»ñÁ© §ØÇÝ㨠μ³Ý³Ï ·³ÉÁ ѳÛñÇÏÇë Ñ»ï ÙdzëÇÝ ½áñ³Ù³ë»ñ ¿ÇÝù ³Ûó»ÉáõÙ« ¨ ÇÝùÁ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ½ñáõÛó ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ»ï: ¶³Éáí μ³Ý³Ïª »ë ѳëÏ³ó³« Ã» áñù³Ý ϳñ¨áñ ¿ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÇ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÝ ³Ûëï»Õ£ Ø»Ýù ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¹ÇÙáõÙ »Ýù Ù»ñ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÇݪ èáõμ»Ý ë³ñÏ³í³·ÇÝ« ¨ ݳ Çñ ½ñáõÛóÝ»ñáí« ³ÕáÃùÝ»ñáí áõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñáí Ù»½ Ùß- ï³å»ë û·ÝáõÙ ¿¦: ...²ñ¹»Ý Ýáñ»ÏÝ»ñÝ ¿É »Ý ³Ýó»É ͳé³ÛáõÃÛ³Ý: »¨ Ýñ³Ýù ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÝ »Ý ³ÝáõÙ áñå»ë ½ÇÝíáñ« ë³Ï³ÛÝ É³í ·Çï»Ý Çñ»Ýó ¹»ñÁ áõ å³ïñ³ëï³Ï³Ù »Ý å³ñïùÁ ѳÛñ»- ÝÇùÇ Ñ³Ý¹»å ϳï³ñ»Éáõ ³Ù»Ý³ÛÝ ÝíÇñáõÙáí: лÝó ³Û¹ å³ñïùÇ ·Çï³ÏóÙ³Ùμ ¿ гñáõÃÛáõÝ ä³å»Û³ÝÁ í»ñ³¹³ñ- Ó»É Ñ³Ûñ»ÝÇù© §êáíáñáõÙ ¿Ç èáõë³ëï³ÝáõÙ« »ñμ Éñ³ó³í ï³ëÝáõÃë« áñáß»óÇ í»ñ³¹³éÝ³É áõ å³ßïå³Ý»É Ù»ñ ÑáÕÁ« ѳÛñ»ÝÇùÁ£ ºë Çëϳå»ë Ñå³ñï »Ù« áñ ͳé³ÛáõÙ »Ù гÛáó ÑáÕáõÙ áõ ѳñ³½³ï ÅáÕáíñ¹Çݦ: гñáõÃÛáõÝÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ ß³ï Ñ»éáõ »Ý« Ýñ³Ýó ϳñáïÝ áõ ³ÝѳݷëïáõÃÛáõÝÝ ¿É ¹ñ³ÝÇó ³í»ÉÇ ¿ ٻͳÝáõÙ« μ³Ûó Ñ»Ýó Ýñ³Ýó ѳٳñ ¿É ½ÇÝíáñÝ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ß»ßïáõÙ ¿© §²Ûëï»Õ »ë áñ¨¿ ËݹÇñ ãáõݻ٫ ÇÙ μáÉáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÁ ß³ï ɳíÝ »Ý áõ ÇÝÓ ³Ù»Ý ѳñóáõÙ û·ÝáõÙ »Ý£ ²ñ¹»Ý áñáᯐ »Ù« áñ ųÙÏ»ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ÙݳÉáõ »Ù μ³Ý³ÏáõÙ© áõ½áõÙ »Ù ¹Çåáõϳѳñ ¹³éݳɦ: гßí³Í ûñ»ñ Ñ»ïá ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ ÏÙ»ÏݳñÏÇ Ýáñ áõ- ëáõÙݳßñç³ÝÁ, ¨ Ù»ñ μ³Ý³ÏÇ ß³ñù»ñÁ ѳٳÉñ³Í ½ÇÝíáñ- Ý»ñÁ Ïëï³Ý³Ý ·Çï»ÉÇù áõ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝ, ÏÑÙï³Ý³Ý` ¹³éݳÉáí ѳÛñ»ÝÇùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñáõë³ÉÇ »ñ³ß˳- íáñÝ»ñ: Ȳàôð² Ø ²ØÚ²Ü