Հայ Զինվոր Zin 7-Standart | Page 3

¸Äì²ðàôÂÚàôÜ Ð²Ô²вðàÔ îԲܺðÀ ²Ûë ûñ»ñÇÝ ½áñ³Ù³ë»ñáõ٠ݳ˳å³ïñ³ëï³Ï³Ý ßñç³Ý ¿, ßáõïáí ϳ½¹³ñ³ñíÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÷áõÉÇ Ù»ÏݳñÏÁ£ àñáß ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñ Ù³ñ½íáõÙ »Ýª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳïϳ- å»ë »Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: гïáõÏ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý ïճݻñÁ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ ÓÙ»é³ÛÇÝ óáõñï ûñ»ñÇÝ« áñ É»éÝ»ñ Ù³·Éó»Ý ó³Íñ ï»ë³Ý»ÉÇ- áõÃÛ³Ý, ½ñáÛÇó ó³Íñ ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ÒÙ»é- í³ ï³ù »Õ³Ý³ÏÁ Ýñ³Ýó ëñïáí ã¿: î³íáõßÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ å³Ñ³å³ÝÝ»ñÁ ½áñ³Ù³ëÇó Ñ»éáõ μ³ñÓñ ·áïÇÝ»ñáõÙ »Ý ³ÝóϳóÝáõÙ ûñ»ñÁ« É»éݳßÕóÛÇ ³Ýï³é³å³ï ɳÝç»ñÇÝ« ßñçáõÙ »Ý ½»Ýùáí« ½ñ³Ñáí« Ñ»ï¨áõÙ »Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ñ³- ϳé³Ïáñ¹ÇÝ« ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõ٠ѳñÓ³ÏíáõÙ áõ áãÝã³óÝáõÙª 㻽áù³óÝ»Éáí Ù»½ ëå³éݳóáÕ íï³Ý·Á£ ä³Û- Ù³Ý³Ï³Ý ÃÇñ³ËÁ áãÝã³óÝ»Éáõó Ñ»ïá Ùß³ÏíáõÙ ¿ ݳ¨ »É- Ù³Ý Ï»ï ³Ýíï³Ý· í»ñ³¹³ñÓÇ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñμ»ñ³Ï£ гçáÕáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ·áñÍ»Éáõ Ù»ç ¿. »ñμ ÙÇ ù³ÝÇ- ëÁ Ñ»éíÇó »Ý Ýß³Ý μéÝáõÙ« ùáÕ³ñÏí³Í í³ÛñÇó Ïñ³Ï ³ñÓ³- ÏáõÙ« ÙÛáõëÝ»ñÁ Ùáï ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÇó ³½¹³ñ³ñáõÙ »Ý ³é³- ç³¹ñ³ÝùÇ Ñ³çáÕ ³í³ñïÁ£ ²Ûë ïճݻñÇÝ Ñ»Ýó μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ ¿ ·ñ³íáõÙ« íï³Ý·Ý»ñÝ áõ Ïñ³ÏÇ ×ß·ñïáõÃÛáõÝÁ£ гٳ½áñ³ÛÇÝÝ»ñÁ ·Çï»Ýª Ñ»ï³- ËáõÛ½Ç á·ÇÝ áõñÇß ¿« ÁÝÏ»ñ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ ¿É« ѳÛñ»Ý³ëÇñáõ- ÃÛáõÝÝ ¿É: ¶ÛáõÙñ»óÇ Ñ»ï³ËáõÛ½ ųÙÏ»ï³ÛÇÝÝ ¿ å³ïÙáõÙ« Áݹ·ÍáõÙ« áñ Çñ»Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïϳÝÇßÁ ѳí³ï³ñÙáõ- ÃÛáõÝÝ ¿ ÙÇÙÛ³Ýó« ѳÛñ»ÝÇ ÑáÕÇÝ« ëï³ÝÓÝ³Í ³é³ù»Éáõ- ÃÛ³ÝÁ£ лï³Ëáõ۽ݻñÝ ³Ý¹³í³×³Ý »Ý: ²Ûë ïճݻñÇÝ Ïá- ÷»É »Ý É»éÝ»ñÁ: Üñ³Ýó á·»õáñ»É »Ý í»ï»ñ³Ý Ñ»ï³Ëáõ۽ݻ- ñÇ ëËñ³ÝùÝ»ñÁª ¹Çñù»ñáõÙ áõ ѳϳé³Ïáñ¹Ç ÃÇÏáõÝùáõÙ« μá- Éáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« áñáÝó ßÝáñÑÇí ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉùáõÙ Ë³Õ³Õ ¿£ Þ³ï»ñÝ »Ý ³Ûë ëïáñ³μ³Å³Ý- Ù³Ý Ï³½Ùáõ٠ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñ: Üñ³Ýù ëÇñáí áõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ùμ »Ý ë»ñïáõÙ ¹³ë»ñÁ« Ù³ëݳÏóáõÙ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇÝ£ Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÁ í³Õáõó »Ý ѳÙá½í»Éª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ»ï ϳñ»ÉÇ ¿ íëï³Ñ ·Ý³É Ù³ñï³- Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ« ·áñÍ»É Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ï³ñ³ÍùáõÙ áõ ѳÕÃ³Ý³Ï³Í Ñ»ï í»ñ³¹³éݳɣ ¼áñ³Ù³ëÁ Ñå³ñï áõ ѳݷÇëï ¿. ½áñùÁ å³ïñ³ëï ¿ ¹ÇٳϳۻÉáõ ѳϳé³Ïáñ¹Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñϳͳËݹñáõÃÛ³Ý: ¸²ìÆ ¸²ìÂÚ²Ü ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 3