Հայ Զինվոր Zin 7-Standart - Page 25

ÂÆì 7 (1327) 19 - 25 öºîðì²ðÆ 2020 Üàð ÎàðàܲìÆðàôê` §COVID - 19¦ ÆÝã ¿ íÇñáõëÁ: ìÇñáõë μ³éÁ ɳïÇÝ»ñ»ÝÇó óñ·Ù³Ý³μ³ñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÃáõÛÝ: ìÇñáõëÝ»ñÁ ÙÇç³ÝÏÛ³É ï»Õ »Ý ½μ³Õ»ó- Ýáõ٠ϻݹ³ÝÇ ¨ ³Ýϻݹ³Ý ³ß˳ñÑÝ»ñÇ ÙÇç¨: Æ ï³ñμ»ñáõ- ÃÛáõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ ûñ·³ÝǽÙÝ»ñÇ« áñáÝù áõÝ³Ï »Ý Çñ³Ï³Ý³ó- Ý»Éáõ Çñ»Ýó Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ« ûÅïí³Í »Ý í»ñ³ñï³¹ñ- í»Éáõ ѳïÏáõÃÛ³Ùμ« íÇñáõëÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý μçç³ÛÇÝ Ï³éáõó- í³Íù« ÇÝùÝáõñáõÛÝ í»ñ³ñï³¹ñí»É Ï³Ù μ³½Ù³Ý³É ã»Ý ϳñáÕ: ´áÉáñ ϻݹ³ÝÇ μçÇçÝ»ñÁ å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ¸Ü (¹»½ûùëÇ- éÇμáÝáõÏÉ»ÇݳÃÃáõ) ¨ èÜ (èÜ éÇμáÝáõÏÉ»ÇݳÃÃáõ): ²é³çÇÝÁ ųé³Ý·³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ ÏñáÕÝ áõ å³Ñå³ÝáÕÝ ¿« ÇëÏ »ñÏñáñ¹Á Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ¸ÜÂ-Çó Ïá¹³íáñíáÕ ëåÇï³Ïáõó- Ý»ñÇ ëÇÝû½Ç ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇÝ: ìÇñáõëÝ»ñÁ ³ÙμáÕç ÙáÉáñ³- ÏÇ íñ³ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÙÇ³Ï §ûñ·³ÝǽÙݦ »Ý« áñ μ³ó³- é³å»ë å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ϳ٠¸Ü« ϳ٠ÙdzÛÝ èÜÂ: ìÇñáõëÝ»ñÇ Å³é³Ý·³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ ÷³Ã»Ã³íáñí³Í ¿ ëåÇ- ï³Ïáõó³ÛÇÝ ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñÇó ϳ½Ùí³Í ϳճå³ñÇ` ϳåëÇ- ¹Ç Ù»ç« áñÝ áõÝÇ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ: ìÇñáõëÝ»ñÇ ·áÛ³ï¨Ù³Ý ¨ í»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³- Å»ßï ¿ ϻݹ³ÝÇ μçÇç« ³Ûëå»ë Ïáãí³Íª §ï»ñ-μçÇç¦: ØÇÉÇá- ݳíáñ ï³ñÇÝ»ñ »ÝóñÏí»Éáí ¿íáÉÛáõódzÛǪ íÇñáõëÝ»ñÁ ϳ- ñáÕ³ÝáõÙ »Ý §³Ù»Ý³Ñݳñ³ÙÇï¦ Ù»Ë³ÝǽÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ó÷³Ýó»É ϻݹ³ÝÇ μçÇçÝ»ñÇ Ù»ç ¨ û·ï³·áñÍ»Éáí μçÇçÝ»- ñÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª í»ñ³ñï³¹ñí»É: ìÇñáõëÝ»ñÁ í³ñ³- ÏáõÙ »Ý ÏÛ³ÝùÇ μáÉáñ μçç³ÛÇÝ Ó¨»ñÁ` ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇÝ« μáõÛë»- ñÇÝ« Ù³Ýñ¿Ý»ñÇÝ: ìÇñáõëÁ ѳïáõÏ Ù»Ë³ÝǽÙáí μçÇç Ý»ñó÷³Ýó»Éáõó Ñ»- ïá ëïÇåáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë í»ñ³ñï³¹ñ»É íÇñáõë³ÛÇÝ Å³é³Ý·³- Ï³Ý ÝÛáõÃÁ« ÇÝãå»ë ݳ¨ ëÇÝû½»É Çñ ϳåëÇ¹Ç Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ- ñ³Å»ßï ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÝ»ñÁ` ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÁ: êá- íáñ³μ³ñ Ù»Ï μççáõÙ μ³½Ù³ÝáõÙ ¨ ÙÇç³í³Ûñ ¿ ³ñï³½³ï- íáõÙ 1000-100000 íÇñáõë: ´ççáõÙ íÇñáõëÝ»ñÇ í»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý ÁÝóóùáõ٠ųé³Ý·³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ Ï³½Ùáõ٠ѳ׳˳ÏÇ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ` Ùáõï³ódzݻñ« ÇÝãÇ ßÝáñÑÇí íÇñáõëÝ»ñÁ« Ó»éù μ»ñ»Éáí Ýáñ ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ« ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 25