Հայ Զինվոր Zin 7-Standart - Page 22

ÌÜàôܸ¸ ÞÜàðвìàð« ØºÌ ¼àð²ì²ð ö»ïñí³ñÇ 25-Á Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ÝͳÉÇ ½³í³Ï« ½áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ú½³ÝÛ³ÝÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ûñÝ ¿£ Î³Ý Ù³ñ¹ÇÏ« Ï³Ý Ñ»ñáëÝ»ñ« áñáÝù ¹áõñë »Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ ã³÷áõÙÝ»ñÇó« ù³Ý½Ç Ýñ³Ýù å³ïϳÝáõÙ »Ý μáÉáñ ųٳ- ݳÏÝ»ñÇÝ£ Üñ³Ýù ¹áõñë »Ý ·³ÉÇë ÅáÕáíñ¹Ç ÍáóÇó« ¹³éÝáõÙ Ýñ³ ¿áõÃÛ³Ý ³Ýμ³Å³Ý»ÉÇ« ³Ýù³Ïï»ÉÇ Ù³ëÁª ³ÝÏ³Ë ù³Õ³ù³Ï³Ý« ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñÇó« í³ÛñÇí»ñáõÙÝ»ñÇó£ ÄáÕáíñ¹Ç ÁÝϳÉÙ³Ùμª ²Ý¹ñ³- ÝÇÏÁ ß³ï ³í»ÉÇÝ ¿« ù³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ»ñáëÁ« áõ ÇÝãå»ë ÁݹáõÝí³Í ¿ ³ë»Éª ýǹ³Û³å»ïÁ£ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ýñ³Ý ¹³ëáõÙ ¿ ëñμ»ñÇ ß³ñùÁ£ ê³° ¿ ³Ù»Ý³Ù»Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ²ÜвîÆ£ ²Ýå³ñï»ÉÇ ½áñ³í³ñ« ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ½ÇÝíáñ« ³½·Ç ÷ñÏÇã® Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý áõ ûï³ñ³½·ÇÝ»ñÁ å³ïí»ÉÇáõ- ÃÛ³Ý áõ ٻͳñ³ÝùÇ Ñ³ñ ¨ ÝÙ³Ý μ³½Ù³ÃÇí ç»ñÙ áõ ëñï³·ÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ« μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ »ñ·»ñ »Ý ÓáÝ»É Ýñ³Ý ݳ¨ ϻݹ³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù£ ²ñ¨Ùï³Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý³·»ï« ·ñ³ùÝݳ¹³ï ²ñß³Ï âáå³ÝÛ³ÝÁ ¹»é¨ë ¹³ñ³ëϽμÇÝ ½áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï»Éáí Ù»ÍÝ ì³ñ¹³Ý سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ Ñ»ïª ³ë»É ¿© §ì³ñ- ¹³ÝÝ áõÝ»ñ ½áñù« ÇëÏ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÝ ³ÛÝ ãáõÝ»ñ£ àõÕÕ³ÏÇ Ýñ³ ÑÙ³ÛùÝ áõ ù³çáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ³½·Ç ó³íáí ï³é³- åáÕÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ËÙμáõÙ Çñ ßáõñç£ Ü³ ѳÛáó ϻݹ³ÝáõÃÛ³Ý ëáõñÝ ¿¦£ гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝÁ å»ïù áõÝ»ñ ÝÙ³Ý Ù»Í ³ÝѳïÇ« ¨ ݳ ÍÝí»ó Ñ»Ýó ųٳݳÏÇ Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáíª ¹³é- ݳÉáí Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ñ¹³ñ å³Ûù³ñÇ á·ÇÝ£ Üñ³ ³ÝáõÝÁ ³ÏݳͳÝùáí »Ý ³ñï³ë³Ý»É ݳ»õ μáõÉÕ³ñÝ»ñÁ« éáõëÝ»ñÁ« ÑáõÛÝ»ñÁ« ³ëáñÇÝ»ñÁ« ùñ¹»ñÝ áõ »½¹ÇÝ»ñÁ£ ä³ïÙáõÃÛáõÝÝ ³Ù»Ý ûñ ¿ Ï»ñïáõÙ Ù»Í Ñ³Ûáñ¹áõ« ½áñ³í³ñÇ Ï»ñå³ñÁ£ ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ Ù³Ñϳݳóáõ- Çó í»ñ³Íí»É ¿ ³é³ëå»É³Ï³Ý Ñ»ñáëÇ ¨ ³ÛÉ¨ë ³åñáõÙ ¿ ³é³ëå»É³μ³ÝáõÃÛ³Ý ïÇñáõÛÃáõÙ« ÇÝãå»ë Ù»ñ ¿åá- ëÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ£ ºí å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿« áñ ѳٳӳÛÝ ûï³ñ³½·Ç ³Ï³Ý³ï»ëÇ å³ïÙ³ÍÇ« »ñμ ÇÝùÁ ï»ë»É ¿ ²Ý¹- ñ³ÝÇÏÇ ÏñÍùÇ íñ³ Ç ÍÝ» ¹³çí³Í ˳ãÇ Ýß³ÝÁ« ³ãù»ñÝ ³ñóáõÝùáïí»É »Ý£ ºí ½áñ³í³ñÝ ³ë»É ¿« áñ ÇÝùÝ ³Û¹ ˳ãáí ¿ ÍÝí»É« ¨ ¹³ Çñ å³Ñ³å³ÝÝ ¿« áõ áã áù ãÇ Ï³ñáÕ Çñ»Ý íݳë»É ϳ٠ëå³Ý»É£ àí Çٳݳ« ·áõó» Ñ»Ýó ³Û¹ å³Ñ³å³Ý ˳ãÝ ¿« áñ ëïÇå»É ¿ ûï³ñÝ»ñÇÝ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ í»ñ³μ»ñí»Éáõ Çμñ¨ ³é³ëå»É³Ï³Ý Ñ»ñáëÇ£ ´³Ûó ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ« Ù»Í Ñ³ßíáí« Ù»ñ å³å»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ ¿ñ« ѳë³Ï³ÏÇóÁ£ ܳ Ù³ñ¹ ¿ñª ÙÇë áõ ³ñÛáõ- ÝÇó« áñ ³åñ»ó« å³Ûù³ñ»ó áõ ï³é³å»ó ѳÝáõÝ Çñ ³½·Ç ÷ñÏáõÃ۳ݪ ѳÛñ»ÝÇùÇÝ Ç å³Ñ ï³Éáí Çñ ÙÇ³Ï Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÁª ѳÝáõÝ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ÷³Ûɳï³Ï³Í ëáõñÁ£ ø²Ôì²Ìøܺð ºÈàôÚÂܺðÆò« Ðà¸ì²ÌܺðÆò ºë Ý ñ³ÝóÇó Ù »ÏÝ »Ù« á íù»ñ ³ å³íÇÝáõÙ » Ý Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛ³Ý á õ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý áõÅÇÝ »õ Ñ ³í³ïáõÙ » Ý« á ñ Ù »Ýù ٠dzÛÝ ³ ÛÝ Å ³Ù³Ý³Ï ÏϳñáճݳÝù ÷ ñÏ»É áõ å³ßïå³Ý»É Ù »ñ Å á- Õáíñ¹ÇÝ« í ³é»É Ù»ñ Ñ ³Ý·³Í ûç³ËÝ»ñÇ Ï ñ³ÏÁ »õ ã ÏáñóÝ»É ³å³·³ÛÇ Ñ áõÛëÁ« » ñμ Ç ñ³ñ Ï Ñ³ëϳ- ݳÝù » õ Ï ·áñÍ»Ýù Ñ ³Ù»ñ³ßË£ ))) ä³ßïå³Ý»É г۳ëï³ÝÇ ë ÇñïÁª Ñ ³ÛÇ Ñ ³ñ³- ½³ï ³ ñÛáõݳݻñÏ » ñÏÇñÁ« á ñ ÑÛáõÍí»É ¿ ¹ ³ñ³íáñ ÃßݳÙÇÝ»ñÇó® ²ëïÍáõÝ ³ å³íÇݳͪ Ñ ³Ù³ñÓ³Ï Ñ ³é³ç ¹ »å Ù»ñ ³ ñ¹³ñ ë ñμ³½³Ý · áñÍÁ£ ®¶áñÍÇ Ó »éݳñϻɫ ѳí³ù»É Ù»ñ áõÅ»ñÁ« Ëï³óÝ»É ³ Ý˳éÝ ë Çñáí« Ç ñ³ñáõ Ó»éù »ñϳñ»Éª ³Ûë ¿ ÇÙ å³ï·³ÙÁ£ γï³ñ»Ýù Ù ÇÝã»õ í»ñç Ù »ñ å ³ñïùÁ Ñ ³Ûñ»ÝÇ- ùÇ » õ Ñ ³Û Å áÕáíñ¹Ç ³ é³ç® سÛÇëÇ 15« 1 917é ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 29« 1 917é