Հայ Զինվոր Zin 7-Standart - Page 20

ÂÆì 7 (1327) 19 - 25 öºîðì²ðÆ 2020 ѳÛïݳ·áñÍáõÙÝ Çñ³í³Ùμ ¸³Ù³¹Û³ÝÇÝÁ åÇïÇ Ñ³- Ù³ñí»ñ: §ºÃ» »ë ãÉÇݻǫ- ¹³éݳó³Í ³ëáõÙ ¿ñ ¸³Ù³¹Û³ÝÁ«- Øèî-Ý ·áÛáõÃÛáõÝ Ïáõݻݳ±ñ ³ñ¹Ûáù: â»Ù ϳñÍáõÙ: ÆëÏ »Ã» ÈáûñμÁñÁ ãÉÇÝ»±ñ® ºë í³Õ û áõß Ýñ³ ³ñ¹ÛáõÝùÇÝ ÏѳëݻǦ: ÆÝ㨿« ϳñ¨áñÝ ³ÛÝ ¿« áñ ¸³Ù³¹Û³ÝÇ« ÈáûñμÁñÇ ¨ سÝëýÇÉ- ¹Ç ÙdzóÛ³É ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí μÅÇßÏÝ»ñÝ ³Ûëûñ ³ß˳ñÑáí Ù»Ï ÙÇÉÇáݳíáñ ÏÛ³Ýù»ñ »Ý ÷ñÏáõÙ: ´³Ûó ãÙáé³Ý³Ýù« áñ ³Ûë »ñ»ùÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý- Ý»ñÁ μáÉáñáíÇÝ Ñ³í³ë³ñ ã»Ý »Õ»É: ÈáûñμÁñÝ áõ سÝëýÇɹÁ ³ß˳ï»É »Ý Áݹ³ñӳϫ ɳí ϳѳíáñí³Í ɳμáñ³ïáñdzݻ- ñáõÙ« Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ù»Í ³ÝÓݳϳ½Ùáí« ÙÇÝã¹»é ¸³Ù³¹Û³ÝÝ ³ß˳ï»É ¿ ٻݳϪ Çñ »ñÏáõ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùμ« ·ñ»Ã» ÙÇçáóÝ»ñ ãáõݻݳÉáí ¨ ÙdzÛÝ ë»÷³Ï³Ý ѳٳéáõÃÛ³ÝÝ áõ ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³ÝÝ ³å³íÇÝ»Éáí: лÝó ÙdzÛÝ ³Ûë ï»- ë³ÝÏÛáõÝÇó ¸³Ù³¹Û³ÝÁ Ñ»ñáë³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù ¿ ϳï³ñ»É: »Ïáõ½ Üáμ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³ÏÇó ѳÝÇñ³íÇ ½ñÏí³Í« ¸³Ù³¹- Û³ÝÁ Øèî-Ç ¨ μÅßÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý߳ݳϳÉÇó ³ÛÉ ·Ûáõï»ñÇ Ñ³- Ù³ñ μ³½Ù³ÃÇí ³Ù»Ý³μ³ñÓñ å³ñ·¨Ý»ñÇ ¨ ѳÙÁݹѳÝáõñ ׳ݳãÙ³Ý ¿ ³ñųݳó»É: 1989Ã. ¸³Ù³¹Û³ÝǪ áñå»ë ϳñ¨áñ³·áõÛÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõ- Ý»óáÕ Ñ³Ûïݳ·áñÍÙ³Ý Ñ»ÕÇݳÏÇ« ³ÝáõÝÁ Ý»ñ³éí»É ¿ Ødzó- Û³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ³½·³ÛÇݪ §¶Ûáõï³ñ³ñÝ»ñÇ ÷³éùÇ ëñ³ÑáõÙ¦: 2003Ã. ³Ù»ñÇÏÛ³Ý §ì³ñ¹³Ý³Ýó ³ëå»ïÝ»ñ¦ ϳ½Ù³Ï»ñ- åáõÃÛáõÝÁ« áñÇ Ýå³ï³ÏÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñÁ å³Ñ- å³Ý»ÉÝ áõ ѳñëï³óÝ»ÉÝ ¿« Ýñ³Ý §î³ñí³ Ù³ñ¹¦ ïÇïÕáëÝ ¿ ßÝáñÑ»É: Üàôܺ  àðàêÚ²Ü 20 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê