Հայ Զինվոր Zin 29-Standart | Page 2

ÂÆì 29 (1300) 31 ÐàôÈÆêÆ - 6 ú¶àêîàêÆ 2019 ÂÆì 2 9 ( 1300) 31 ÐàôLÆêÆ - 6 ú¶àêîàêÆ 2019 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê 3 êàôð´ ²êîì²Ì²ÌÆÜ ºÎºÔºòÆÜ öàʲÜòìºÈ ¾ ¼ÆÜì²Ì àôĺðÆ Ðයìàð ²è²æÜàð¸àôÂÚ²ÜÀ 4 ¼àð²Îàâ 6 غÂà¸²Î²Ü Ð²ì²øܺð 8 ØÆ êÊð²ÜøÆ ä²îØàôÂÚàôÜ. кðàê Ððºî²Ü²ìàðÀ ¼àð²Îàâ Èñ³ïí³Ï³Ý · áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÐÐ ä Ü § ¼ÆÜàôĦ Ø º¸Æ²¦ å»ï³Ï³Ý Ñ ÇÙݳñÏ 12 ¶ðàÔÀª ²ðºìÆ ºðÎðÆò 16 Èàôê²Üβð²ÚÆÜ èºäàðî²Ä 18 гßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁª 222.180.1023933 ѳßí³éí³Íª 21.06.2018Ã. гëó»` º ñ»õ³Ý, ´ ³·ñ»õ³Ý¹Ç 5 лé. 010-2 29-4 43-2 28 e-m mail: h ayzi[email protected] гٳñÇ Ã áÕ³ñÏÙ³Ý å ³ï³ë˳ݳïáõ, ·É˳íáñ ËÙμ³·Çñ ê²ØìºÈ Ð ²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü §Ðä²ðî ºØ« àð ²ðò²ÊòÆ ºØ ºì ¼ÆÜìàð²Î²ÜÆ àð¸Æ¦ 20 ì. ê²ð¶êÚ²ÜÆ ²Üì²Ü è²¼Ø²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü 22 ä²îØì²Ìø гٳñÁ å ³ïñ³ëï»É »Ý ï å³·ñáõÃ۳ݪ ¶ºìà𶠲ÈÂàôÜÚ²ÜÀ βðºÜ äºîðàêÚ²ÜÀ ²ðØºÜ ØàìêºêÚ²ÜÀ ¼àðÆΠ²Øð²¼Ú²ÜÀ ì²Ðº Þ ²ÐØàôð²¸Ú²ÜÀ βðÆܺ Ê ²â²îðÚ²ÜÀ вêØÆÎ Ø ²¸àÚ²ÜÀ 24 ƱÜâ ¾ κÜê²´²Ü²Î²Ü ¼ºÜøÀ 26 ºìð²ØÆàôÂÚàôÜÀ ºì ØƲòÚ²È Ü²Ð²Ü¶ÜºðÀ ä²îÄàôØ ºÜ ÂàôðøƲÚÆÜ Þ³åÇÏÇ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁª ²ðº¶ ì ²ð¸²ÜÚ²ÜÆ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃ۳ݪ 30.07.2019 îå³·ñí³Í ¿ §²Ýï³ñ»ë¦ Ññ³ï³ñ³Ïã³ï³ÝÁ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 2 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 28 ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ è²¼Ø²îºÊÜÆÎ²Î²Ü Èð²Ðàê