Հայ Զինվոր Zin 24-Standart | Page 3

вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð ¸²ìÆ îàÜàÚ²ÜÆ ²Ø²ÜàðÚ² ÞÜàðвìàð²Î²Ü àôÔºðÒÀ гÛáó μ³Ý³ÏÇ ë Çñ»ÉÇ° Í ³é³Û³ÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñ 2018 Ãí³Ï³ÝÁ Ù»ñ »ñÏñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ¹³ñÓ³í μ³ó³éÇÏ: ´áõéÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·³ñáõÝÁ ëÏÇ½μ ¹ñ»ó ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ« áñáÝù ¹»é »ñϳñ Çñ»Ýó Ñ»ï- ùÁ ÏÃáÕÝ»Ý å»ï³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç μáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ ¨ μá- ÉáñÇóë Ïå³Ñ³Ýç»Ý áõÅ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ É³ñáõÙ` ѳٳ½- ·³ÛÇÝ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ Çñ³·áñÍ»Éáõ ѳٳñ: ²Ûë ï³ñÇ ¿ñ« áñ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³í³ñïí»ó ³ÝóáõÙÁ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý Ñ³- ٳϳñ·ÇÝ« ÇëÏ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ³ñï³Ñ»ñà ÁÝïñáõÃÛáõÝ- Ý»ñÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý áõ ³½³ï ϳٳñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ³Ýݳ˳¹»å ûñÇÝ³Ï ¿ÇÝ: ºñÏñÇ Ýáñ ϳé³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·« Ýáñ é³½Ù³ù³Õ³- ù³Ï³Ý ջϳí³ñáõÃÛáõÝ« ë³Ï³ÛÝ ÝáõÛÝÝ ¿ Ù»ñ ËݹÇñÁª μ³ñÓñ å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ³å³Ñáí»É г۳ëï³ÝÇ áõ ²ñó³ËÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ: ÜáõÛÝÝ ¿ Ù»ñ ËݹÇñÁª ß³ñáõÝ³Ï áõ- Żճݳɪ ³é³í»É μ³ñÓñ áñ³Ï³íáñÙ³Ùμ ¨ Ù³ñïáõÝ³Ï ½ÇÝí³Í áõÅ»ñ áõݻݳÉáõ ѳٳñ: ÜáõÛÝÝ ¿ Ù»ñ ËݹÇñÁª Çß˳- ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÉÇÝ»É Ñ½áñ å³ïí³ñ ²ñó³ËÛ³Ý Ñ³ñóÇ ÉáõÍ- Ù³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ºí« Ç í»ñçá« ÝáõÛÝÝ ¿ Ù»ñ ËݹÇñÁ` å³ïÙáõÃÛ³Ý ÙÇçáí ¨ ë»ñݹ»ë»ñáõݹ Ù»½ ѳë³Í ѳÛñ»ÝÇ- ùÁ å³ïíáí« ³ñųݳå³ïíáõÃÛ³Ùμ áõ ³Ýë³ë³Ý ÷á˳Ý- ó»É ѳçáñ¹ ë»ñáõݹݻñÇÝ: àõ½áõÙ »Ùª ·Çï³Ïó»ù« áñ »ñÏñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ó³Ýϳ- ó³Í ÇñáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ »ñÏñáñ¹íáõÙ« »ññáñ¹íáõÙ ¿ ³Ýí- ï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ« áñáÝó Ï»ÝïñáÝáõÙ Ù»ñ ųٳݳϳÏÇó μ³Ý³ÏÝ ¿ª ³ñ¹Ç³Ï³Ý ëå³é³½ÇÝáõ- ÃÛ³Ùμ« Ï»ÝëáõÝ³Ï ¨ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ùμ: ºí ÇÝãå»ë Ù»ñ »ñÏñáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã« ²Ù³ÝáñÁ ÝáõÛÝå»ë ëÏëíáõÙ ¿ ë³ÑÙ³ÝÇó áõ μ³Ý³ÏÇó© Ë³Õ³Õ Ï¹ÇÙ³- íáñ»ù ¹áõù Ýáñ ï³ñÇÝ« Ë³Õ³Õ Ï¹ÇÙ³íáñ»Ýù ݳ¨ Ù»Ýù ³½- ·áíÇ« ¨ »Ã» áõ½áõÙ »Ýù ï³ñí³ ÁÝóóùáõ٠ѳçáջɫ ¹ñ³ ϳñ¨áñ³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ ³ÛÝ ¿« áñ ѳçáÕ»ù ¹áõù©©© ²ÛÝ« áñ ³Ûë ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ áõ ²ñó³ËÇ ù³Õ³ù³óáõÝ« ê÷ÛáõéùáõÙ ³åñáÕ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏóÇÝ ³í»Éáñ¹ ³Ý·³Ù ÑÇß»óÝ»É å»ïù ã¿« ¨« íëï³Ñ³μ³ñ« 2019 Ãí³Ï³ÝÇ ß»ÙÇÝ μ³Å³Ï μ³ñÓñ³óÝ»ÉÇë μáÉáñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ ³é³- çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛ³Ý áõ ûñÑݳÝùÇ Ù³ÕóÝùÝ»ñ »Ý ÑÕí»Éáõ Ó»½« Ù»ñ ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ٻͳ·áõÛÝ Ó»éùμ»- ñáõÙÝ ¿ áõ Ù»ñ ³Ýå³ñï»ÉÇáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ ݳ˳å³ÛÙ³ÝÁ: ºí ³Ûë ÁݹѳÝáõñ ·³Õ³÷³ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³Ù»Ý³³Ïݳéáõ ³å³óáõÛóÝ ¿« áñ Ù»Ýù Çñ³Ï³ÝáõÙ ×Çßï áõÕáõ íñ³ »Ýù: ÞÝáñѳíáñ»Éáí ²Ù³ÝáñÇ ¨ êáõñμ ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝÇ ³éÃÇíª ³Ù»Ý³ÛÝ μ³ñÇù »Ù Ù³ÕÃáõÙ Ó»½ áõ Ó»ñ ѳñ³½³ïÝ»ñÇÝ: ºñ³Ëï³·ÇïáõÃÛ³Ùμ ݳۻÝù ³ÝóÛ³ÉÇÝ« ѳí³ïáíª ³å³- ·³ÛÇÝ« ¨ ÃáÕ 2019 Ãí³Ï³ÝÁ ¹³éݳ ÝíÇñ³Ï³Ý »ñ³½³Ýù- Ý»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ï³ñÇ« û° ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç« Ã»° ³ÝÓ- Ý³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ μ»ñÇ Ù»Í Ñ³ÕóݳÏÝ»ñ« áõñ³ËáõÃÛ³Ý áõ Ñå³ñïáõÃÛ³Ý μ³½áõÙ ³éÇÃÝ»ñ: