Հայ Զինվոր Zin 24-Standart | Page 2

ÂÆì 24 (1271) 14 - 25 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2018 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ÂÆì 24 (1271) 14 - 25 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2 018 3 вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð ¸²ìÆ îàÜàÚ²ÜÆ ²Ø²ÜàðÚ² ÞÜàðвìàð²Î²Ü àôÔºðÒÀ 4 ÐÐ ¼àô ¶Èʲìàð Þî²´Æ äºî« ¶ºÜºð²È-ȺÚîºÜ²Üî ²ðî²Î ¸²ìÂÚ²ÜÆ ²Ø²ÜàðÚ² ÞÜàðвìàð²Î²Ü àôÔºðÒÀ 5 ÞÜàðвìàð ²Ø²Üàð ºì êàôð´ ÌÜàôܸ 2019 ÐÐ ¼àô Ðයìàð ²è²æÜàð¸ ìðÂ²Üºê ºäÆêÎàäàê ²´ð²Ð²ØÚ²ÜÆ ²Ø²ÜàðÚ² ÞÜàðвìàð²Î²Ü àôÔºðÒÀ 6 øÜܲðÎìºÈ ºÜ ¼àð²ÎàâÆ Ü²Ê²ä²îð²êî²Î²Ü ²Þʲî²ÜøܺðÀ 8 Èñ³ïí³Ï³Ý · áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÐÐ ä Ü § ¼ÆÜàôĦ Ø º¸Æ²¦ å»ï³Ï³Ý Ñ ÇÙݳñÏ 12 гßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁª 222.180.1023933 ѳßí³éí³Íª 21.06.2018Ã. 14 гëó»` º ñ»õ³Ý, ´ ³·ñ»õ³Ý¹Ç 5 лé. 010-2 29-4 43-2 28 e-m mail: h [email protected] 16 гٳñÇ Ã áÕ³ñÏÙ³Ý å³ï³ë˳ݳïáõ, ·É˳íáñ Ë Ùμ³·Çñ ê²ØìºÈ Ð ²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü îàÜ²Î²Ü àôð²ÊàôÂÚ²Ü ä²Ð²ä²ÜܺðÀ êä²è²¼ÆÜàôÂÚàôܪ ¶Æî²Î²Ü кÜøàì ÞÜàðвìàð²Üøܺð ²ÞʲðÐÆ ÂºÄ ÎºîºðÆò úð²òàôÚò 18 вÚðºÜÆøÜ ÆØ àôêºðÆÜ ¾ª àðäºê ºìºð гٳñÁ å³ïñ³ëï»É »Ý ïå³·ñáõÃÛ³Ý ¶ºìà𶠲ÈÂàôÜÚ²ÜÀ βðºÜ äºîðàêÚ²ÜÀ ²ðØºÜ ØàìêºêÚ²ÜÀ ¼àðÆΠ²Øð²¼Ú²ÜÀ î²ìðàê ² 첶ڲÜÀ ì²Ðº Þ ²ÐØàôð²¸Ú²ÜÀ βðÆܺ ʲâ²îðÚ²ÜÀ вêØÆÎ Ø ²¸àÚ²ÜÀ 20 ²Ø²ÜàðÚ² ÞÜàðвìàð²Üøܺð 23 ÐàôØàðÀ ÖÞزðîàôÂÚàôÜÜ ¾ª ÎÚ²ÜøÆ Ð²Ø²ð ²Üìî²Ü¶ â²ö²´²ÄÜàì 24 غÜø ¼ÆÜìàð ºÜøª ÂÆÎàôÜøàôØ Þ³åÇÏÇ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁª ²ðº¶ ì ²ð¸²ÜÚ²ÜÆ 29 ²ðæàôÎÀ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 25.12.2018 îå³·ñí³Í ¿ §²ëïÕÇÏ ·ñ³ïáõݦ êäÀ-áõÙ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 2 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 30 вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ