Հայ Զինվոր Zin 18-Standart | Page 2

ÂÆì 18 (1289) 15 - 21 زÚÆêÆ 2019 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ÂÆì 18 (1289) 15 - 21 Ø ²ÚÆêÆ 2 019 3 ²ÚêäÆêÆ îÔºðø ºÜ غ¼ äºîø® 6 ¶ºÜºð²ÈÀ ºì ¼ÆÜìàðܺðÆò ØƲÚÜ ØºÎÀ 10 ÎàزܸàêÀ ÐÆÞàÔàôÂÚ²Ü ºð Èñ³ïí³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÐÐ ä Ü § ¼ÆÜàôĦ Ø º¸Æ²¦ å»ï³Ï³Ý Ñ ÇÙݳñÏ Ð³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁª 222.180.1023933 ѳßí³éí³Íª 21.06.2018Ã. гëó»` ºñ»õ³Ý, ´³·ñ»õ³Ý¹Ç 5 лé. 0 10-2 29-4 43-2 28 e-m mail: h [email protected] 16 زÚÆêÆ 9-À §Ð²Ô²ܲΦ ¼´àê²Ú¶àôØ 18 §Îð²Î²ÚÆÜ ì²Ð²Ü-2019¦ 20 ì²ÔÀ â¾ ØÚàôê úðÀ 23 §àêκÔæÚàôðÆ îÆð²Î²ÈܺðÀ¦ гٳñÇ Ã áÕ³ñÏÙ³Ý å ³ï³ë˳ݳïáõ, ·É˳íáñ ËÙμ³·Çñ ê²ØìºÈ Ð ²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü Ð³Ù³ñÁ å³ïñ³ëï»É » Ý ï å³·ñáõÃ۳ݪ ¶ºìà𶠲 ÈÂàôÜÚ²ÜÀ βðºÜ äºîðàêÚ²ÜÀ ²ðØºÜ ØàìêºêÚ²ÜÀ ¼àðÆΠ²Øð²¼Ú²ÜÀ î²ìðàê ² 첶ڲÜÀ ì²Ðº Þ ²ÐØàôð²¸Ú²ÜÀ βðÆܺ ʲâ²îðÚ²ÜÀ вêØÆÎ Ø ²¸àÚ²ÜÀ 24 ºðÎðƸ îºðÜ ºê« àôÄÜ ºê« ä²îÆìÜ ºê« ö²èøÜ ºê 26 ÐÐ àêîÆβÜàôÂÚàôÜÀ вÚî²ð²ðàôØ ¾ Þ³åÇÏÇ É áõë³ÝϳñÁª ²ðº¶ ì ²ð¸²ÜÚ²ÜÆ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃ۳ݪ 14.05.2019 îå³·ñí³Í ¿ §²Ýï³ñ»ë¦ Ññ³ï³ñ³Ïã³ï³ÝÁ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 2 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð²Ü¸ºê 31 вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ