Հայ Զինվոր 44-2017s | Page 2

2
Â Æ ì 4 4 ( 1 2 1 5 ) 8 - 1 4 Ü à Ú º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 7

ÐÐ Ý ³ Ë ³·³ ÑÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³· ÇñÁ 2017à © ÓÙ » é ³ ÛÇÝ ½áñ ³ Ïáã ³ ÝóÏ ³ óÝ » Éáõ » õ ½áñ ³ óñáõÙ Ï ³ ï ³ ñ » Éáõ Ù ³ ëÇÝ îÝÏí » É ¿ ³ í » ÉÇ ù ³ Ý » ñÏáõ Ñ ³ ½ ³ ñ Í ³ é

Ø » ÏÝ ³ ñÏ » É ¿ «º é ³ μÉáõñ » ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý å ³ Ýà » áÝÇ ï ³ ñ ³ ÍùÇ Í ³ é ³ å ³ ïÙ ³ Ý Íñ ³· ÇñÁ « áñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ Ý ³ Ë ³ ï » ëíáõÙ ¿ Í ³ é ³ ïáõÝÏ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝ » É ³ í » ÉÇ ù ³ Ý 10 Ñ » Ïï ³ ñ ï ³ ñ ³ ÍùÇ íñ ³£ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ¨ ¾Û-ÂÇ-öÇ
2
ÐÇÙù ÁÝ ¹ áõÝ » Éáí § ¼ÇÝ ³ å ³ ñïáõÃÛ ³ Ý Ù ³ - ëÇÝ ¦ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ûñ » ÝùÇ 11-ñ ¹ » õ §² ÛÉÁÝïñ ³ Ýù ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ûñ » ÝùÇ 6-ñ ¹ Ñá ¹ í ³ ÍÝ » ñÁ ª áñáßáõÙ » Ù ©
1 © 2017 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ ÝáÛ » Ùμ » ñ-2018 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ ÑáõÝí ³ ñ ³ ÙÇëÝ » ñÇÝ ³ ÝóÏ ³ óÝ » É Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » - éÇ ³ ÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ å ³ ñï ³¹ Çñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý » õ ³ ÛÉÁÝïñ ³ Ýù ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÝ » - ñÇ ÓÙ » é ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÏáãÁ « áñáÝó 18 ï ³ ñÇÝ Éñ ³ ÝáõÙ ¿ ÙÇÝã » õ 2017 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ ¹» Ïï » Ùμ » - ñÇ 31-Á Ý » ñ ³ éÛ ³ É « ÇÝãå » ë Ý ³» õ ³ ÛÝ ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇÝ » ñÇ « áñáÝó Ý ³ ËÏÇÝáõÙ ïñí ³ Í ª å ³ ñ- ï ³¹ Çñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ½áñ ³ ÏáãÇó ï ³ ñÏ » ïÙ ³ Ý Çñ ³ íáõÝùÁ ¹³¹³ ñ » É ¿ ÙÇÝã » õ 2017 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ ¹» Ïï » Ùμ » ñÇ 31-Á Ý » - ñ ³ éÛ ³ É £
2 © ² å ³ Ñáí » É ³ ÛÉÁÝïñ ³ Ýù ³ ÛÇÝ ³ ßË ³ - ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÙÁ » õ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óáõÙÁ £
3 © 2018à © ÑáõÝí ³ ñ ³ ÙëÇÝ ½áñ ³ óñ » É ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Å ³ ÙÏ » ïáõÙ å ³ ñï ³¹ Çñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý » õ ³ ÛÉÁÝïñ ³ Ýù ³ ÛÇÝ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝ ³ Ýó ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ £
4 © ² ÛÉÁÝïñ ³ Ýù ³ ÛÇÝ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ Í ³ - é ³ ÛáõÃÛáõÝÇó ³ ñÓ ³ Ï » É ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Å ³ ÙÏ » - ïáõÙ ³ ÛÉÁÝïñ ³ Ýù ³ ÛÇÝ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ Í ³ - é ³ ÛáõÃÛáõÝ ³ Ýó ³ Í Í ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ £
5 © Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ - í ³ ñáõÃÛ ³ ÝÁ ª ëáõÛÝ Ññ ³ Ù ³ Ý ³· ÇñÝ áõÅÇ Ù » ç ÙïÝ » Éáõó Ñ » ïá » ñÏß ³ μ ³ ÃÛ ³ Å ³ ÙÏ » ïáõÙ ÁÝ- ¹ áõÝ » É Ññ ³ Ù ³ Ý ³· ñÇ ÏÇñ ³ ñÏáõÙÝ ³ å ³ ÑáíáÕ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý áñáßáõÙ £
6 © êáõÛÝ Ññ ³ Ù ³ Ý ³· ÇñÝ áõÅÇ Ù » ç ¿ ÙïÝáõÙ å ³ ßïáÝ ³ Ï ³ Ý Ññ ³ å ³ ñ ³ ÏÙ ³ ÝÁ Ñ ³ çáñ ¹ áÕ ûñí ³ ÝÇó £
äÜ-Ý ³ Ù » Ý ÇÝã ³ Ý » Éáõ ¿« áñ ½áñ ³ ÏáãÇÏÝ » ñÁ §º ë » Ù ¦ Íñ ³· ñÇó Ï ³ ñáÕ ³ Ý ³ Ý û · ïí » É ³ ñ ¹» Ý ³ Ûë ÓÙ » é ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÏáãÇÝ © ìÆ ¶º Ü ê ² ð ¶ êÚ ² Ü
ÐÐ ä ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÝ ³ Ù » Ý ÇÝã ³ Ý » Éáõ ¿« áñå » ë½Ç §º ë » Ù ¦ Íñ ³· ñÇó ½áñ ³ ÏáãíáÕÝ » ñÁ Ï ³ ñáÕ ³ Ý ³ Ý û · ïí » É ³ ñ ¹» Ý ³ é ³ çÇÏ ³ ` 2017à © ÓÙ » é ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÏáãÇ ÁÝà ³ óùáõÙ : ² Ûë Ù ³ ëÇÝ ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 2-ÇÝ « Î ³ - é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÝÇëïáõÙ Ýß » É ¿ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ` Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí § 2017à © ÓÙ » é ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÏáãÁ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñå » Éáõ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ Ï ³ é ³ - í ³ ñáõÃÛ ³ Ý áñáßÙ ³ Ý Ý ³ Ë ³· ÇÍÁ :
§ ä ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÝ ³ Ù » Ý ÇÝã ³ Ý » Éáõ ¿« áñå » ë½Ç ³ é ³ çÇÏ ³ ÛáõÙ ûñ » ÝùÇ ÁÝ ¹ áõÝÙ ³ Ý å ³ ñ ³·³ ÛáõÙ` ù ³ éûñÛ ³ ÝÇëïÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï « Ñ ³ ëóÝÇ Ý » ñ ¹ - ÝÇ §º ë » Ù ¦ Íñ ³· ñÇ Ù » Ë ³ ÝǽÙÝ » ñÁ « » Ýà ³ ûñ » Ýë ¹ ñ ³ Ï ³ Ý ³ Ïï » ñÁ ¨ Áëï ó ³ ÝÏáõÃÛ ³ Ý ³ é ³ çÝ ³· ÇÍÝ ÁÝïñáÕ Ù » ñ Ñ ³ Ûñ » Ý ³ ÏÇóÝ » ñÁ Ï ³ ñáÕ ³ Ý ³ Ý û · ïí » É Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ³ ÛÝ Ýáñ ï » ë ³ ÏÇó « áñÝ ³ é ³ ç ³ ñÏ » É » Ýù áõ É ³ ÛÝ ùÝÝ ³ ñ- ÏáõÙÝ » ñ ³ ÝóÏ ³ óñ » É ¦« - ³ ë » É ¿ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ - ñ ³ ñÁ :
ÜáÛ » Ùμ » ñÇ 7-ÇÝ ÐÐ äÜ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñáõÙ Ï ³ - Û ³ ó » É ¿ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ë- Û ³ ÝÇ Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙÁ áõë ³ ÝáÕ ³ Ï ³ Ý « » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹³ Ï ³ Ý « Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ï ³ Ï ³ Ý Ï ³ éáõÛóÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ Ñ » ï £
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ÐÐ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ·» - ñ ³ ï » ëãáõÃÛ ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » É ¿ « ä ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ » ¨ « ¼ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¨ ½ÇÝ- Í ³ é ³ ÛáÕÇ Ï ³ ñ ·³ íÇ ×³ ÏÇ Ù ³ ëÇÝ » ûñ » Ýë ¹ ñ ³ Ï ³ Ý Ýáñ Ý ³ Ë ³· Í » ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ Ý ³ Ë ³ ï » ëíáÕ ÷ á ÷ áËáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÁ « Ù ³ ëÝ ³ íáñ ³ å » ë ª ³ Ý ¹ ñ ³¹³ ñÓ » É ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¨ áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý ï ³ ñÏ » ïÙ ³ Ý ß ³ Õ- Ï ³ åÙ ³ Ý Ñ ³ ñó » ñÇÝ « «º ë » Ù » ¨ « ä ³ ïÇí áõÝ » Ù » Íñ ³· ñ » - ñáí Ý ³ Ë ³ ï » ëíáÕ ³ ÛÉÁÝïñ ³ Ýù ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹ ñáõÛÃÝ » ñÇÝ ¨ ³ é ³ ÝÓÝ ³ Ñ ³ ïÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇÝ :
ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ß » ßï » É ¿« áñ à » ¨ áñáß Ï ³ éáõÛóÝ » ñ ¨ áõÅ » ñ ÷ áñÓáõÙ » Ý Ý » Ý ·³÷ áË » É áõ ³ ÛÉ Ñ ³ ñÃáõÃÛ ³ Ý Ù » ç Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » É Ù » ñ
» ñÏñÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý áõ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ ã ³÷³ ½ ³ Ýó Ï ³ ñ¨áñ ûñ » Ýë ¹ ñ ³ Ï ³ Ý Ýáñ Ý ³ Ë ³ Ó » éÝáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ ·³ Õ ³÷³ ñÝ áõ μáí ³ Ý ¹³ ÏáõÃÛáõÝÁ « Çñ ³ Ï ³ - ÝáõÙ ÷ á ÷ áËáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ÑÇÙÝ ³ Ï ³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÁ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ ÝÝ áõ ÏñÃáõÃÛ ³ ÝÁ Ýáñ áñ ³ Ï Ñ ³ - Õáñ ¹» ÉÝ ¿£ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ¨ë Ù » Ï ³ Ý ·³ Ù ÁÝ ¹· Í » É ¿« áñ μáõ- Ñ ³ Ï ³ Ý ï ³ ñÏ » ïáõÙÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ ÛÇë Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · Á à » ñÇ ¿ ¨ ÍÝáõÙ ¿ ³ Ý ³ ñ ¹³ ñáõÃÛ ³ Ý μ ³ ½Ù ³ ÃÇí ¹ ñë¨áñáõÙÝ » ñ « ÇëÏ Ýáñ ûñ » ÝùÝ » ñáí ³ é ³ çÇÝ ³ Ý ·³ Ù Ñ ³ í ³ ë ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ýß ³ Ý ¿ ¹ ñíáõÙ å » ï ³ Ï ³ Ý ¨ Ù ³ ëÝ ³ íáñ μáõÑ » ñáõÙ ëáíáñáÕ áõë ³ ÝáÕÝ » ñÇ ÙÇç¨ ª Ýñ ³ Ýó ³ é ³ ç ³ ñÏ » Éáí ýÇÝ ³ Ý- ë ³ Ï ³ Ý ßáß ³÷» ÉÇ ÷ áËÑ ³ ïáõóÙ ³ Ý ÷³ à » Ãáí ³ ÛÉÁÝïñ ³ Ýù ³ ÛÇÝ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ï ³ ñμ » ñ ³ ÏÝ » ñ ª ãëï » ÕÍ » Éáí áñ¨ ¿ ËáãÁÝ ¹ áï μ ³ ó ³ éÇÏ Ï ³ ñáÕáõÃÛáõÝ-
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ μ ³ ñ »· áñÍ ³ Ï ³ Ý ÑÇÙÝ ³¹ ñ ³ ÙÇ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 4-ÇÝ « å ³ Ýà » áÝÇ ï ³ ñ ³ ÍùáõÙ ³ í » ÉÇ ù ³ Ý 2000 Í ³ é ¿ ïÝÏí » É © Í ³ é ³ å ³ ïí » É ¿ ßáõñç 5 Ñ » Ïï ³ ñ ï ³ ñ ³ Íù £ Ì ³ é ³ ïáõÝÏÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É » Ý ÐÐ äÜ « ¼àõ ¨ ¼àõ ¶ Þ Õ » Ï ³ í ³ ñ Ï ³ ½ÙÁ « ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ ÝÝ » ñ « ³ ½ ³ ï ³ Ù ³ ñïÇÏÝ » ñ « å » ï ³ Ï ³ Ý ³ ÛÉ ·» ñ ³ ï » ëãáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ « Ù ³ ëÝ ³ íáñ ³ å » ë ª ³ ñï ³ Ï ³ ñ · Çñ ³ íÇ ×³ ÏÝ » ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý « ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ï ³ Ï ³ Ý Ï ³ ½ ³ - Ï » ñåáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñ « å ³ ï ³ ÝÇ » ñÏñ ³ - å ³ ÑÝ » ñ ¨ ¹ åñáó ³ Ï ³ ÝÝ » ñ :

ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ Ñ ³ Ý ¹ Çå » É ¿ áõë ³ ÝáÕ ³ Ï ³ Ý « » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹³ Ï ³ Ý » õ Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ï ³ Ï ³ Ý Ï ³ éáõÛóÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ Ñ » ï

Ý » ñ áõÝ » óáÕ áõë ³ ÝáÕÝ » ñÇ ¨ · ÇïáõÃÛ ³ Ùμ ½μ ³ Õí » É ó ³ ÝÏ ³ óáÕ » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ Ý » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ £ ä ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ ÝÏ ³ ï » É ¿« áñ áõë ³ -
ÝáÕÝ » ñÇ ³ ÛÝ Ùï ³ Ñá · áõÃÛáõÝÝ » ñÁ « à » Çμñ Ýáñ ûñ » ÝùÝ » - ñáí ï ³ ñÏ » ïáõÙ Ñ ³ ëÏ ³ óáõÃÛáõÝÁ í » ñ ³ Ý ³ - Éáõ ¿« μÝ ³ í Çñ ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ ÝÁ ãÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ - ï ³ ëË ³ ÝáõÙ £ àõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý ï ³ ñÏ » ïáõÙÁ ãÇ í » ñ ³ óíáõÙ « ³ ÛÉ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï ³ Ý ³ É ó ³ ÝÏ ³ óáÕ « ¹ ñ ³ ³ ÝÁÝ ¹ Ñ ³ ïáõÃÛáõÝÁ Ï ³ ñ¨áñáÕ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇÝ « áíù » ñ áõëáõÙÝ ³ í ³ ñï » Éáõó Ñ » ïá å » ïù ¿ μ ³ Ï ³ É ³ íñÇ ³ ëïÇ ×³ Ýáí ½áñ ³ Ïáãí » Ý μ ³ Ý ³ Ï « ³ é ³ - ç ³ ñÏíáõÙ ¿ μ ³ Ý ³ Ï ½áñ ³ Ïáãí » É áñå » ë ëå ³« ¹ ñ ³ ¹ ÇÙ ³ ó ëï ³ Ý ³ É ³ ßË ³ ï ³ - í ³ ñÓ « áõëÙ ³ Ý Í ³ Ëë » ñÇ ÷ áËÑ ³ ïáõóáõÙ μ ³ Ï ³ É ³ íñÇ ³ ïáõÙ « ÇëÏ Ñ » ïá` Ý ³ ¨ Ù ³ - · Çëïñ ³ ïáõñ ³ ÛáõÙ £ ² Ý ¹ ñ ³¹³ éÝ ³ Éáí ³ Ûëûñ º äÐ Ï » Ýïñá-
Ý ³ Ï ³ Ý Ù ³ ëÝ ³ ß » ÝùÇ ³ éç¨ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñ- í ³ Í ¹³ ë ³¹ áõÉÇÝ ¨ áõë ³ ÝáÕÝ » ñÇ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇÝ « ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ ÝÏ ³ ï » É ¿« áñ Ûáõñ ³ - ù ³ ÝãÛáõñ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ áõÝÇ ë »÷³ Ï ³ Ý Ï ³ ñÍÇùÝ áõÝ » Ý ³ - Éáõ ¨ ³ ÛÝ ³ ñï ³ Ñ ³ Ûï » Éáõ Çñ ³ íáõÝù « ¨ áñ ÁÝ ¹¹ ÇÙ ³ Ëáë » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ Ý » ñÁ ÝáõÛÝå » ë Ññ ³ íÇñí » É » Ý « ë ³ Ï ³ ÛÝ ¹³ - ë ³¹ áõÉ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñ ³ Í Ý ³ Ë ³ Ó » éÝáÕ ËÙμÇ áñ¨ ¿ ³ Ý ¹³ Ù Ñ ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ ÝÁ ãÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ ó » É £ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ å ³ ï ³ ëË ³ Ý » É ¿ Ý ³ ¨ Ñ ³ Ý ¹ Çå- Ù ³ Ý Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÇ Ñ ³ ñó » ñÇÝ ª Ýß » Éáí « áñ å ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ùßï ³ å » ë μ ³ ó ¿ Ñ ³ ë ³ ñ ³ - Ï ³ Ï ³ Ý ùÝÝ ³ ñÏáõÙÝ » ñÇ « ËÝ ¹ ñ ³ Ñ ³ ñáõÛó Ñ ³ ñó » ñÇ μ ³ ñÓñ ³ Ó ³ ÛÝÙ ³ Ý ¨ Ï ³ ñÍÇùÝ » ñÇ ÷ áË ³ Ý ³ ÏÙ ³ Ý Ñ ³ - Ù ³ ñ £
ÂÆì 4 4 ( 1215) 8 - 14 Ü àںشºðÆ 2 017 ÐРݳ˳·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ÇñÁ 2017é ÓÙ»é³ÛÇÝ ½áñ³Ïáã ³ÝóϳóÝ»Éáõ »õ ½áñ³óñáõ٠ϳï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ ÐÇÙù Á ݹáõÝ»Éáí § ¼Çݳå³ñïáõÃÛ³Ý Ù ³- ëÇݦ Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý û ñ»ÝùÇ 11-ñ ñ¹ » õ § ²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 6 -ñ ñ¹ Ñ á¹í³ÍÝ»ñÁª á ñáßáõÙ » Ù© 1© 2 017 à í³Ï³ÝÇ Ý áÛ»Ùμ»ñ-2 2 018 Ãí³Ï³ÝÇ Ñ áõÝí³ñ ³ ÙÇëÝ»ñÇÝ ³ ÝóϳóÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ ñ³Ï³Ý ë »- éÇ ³ ÛÝ ù ³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ å ³ñï³¹Çñ ½ ÇÝíá- ñ³Ï³Ý » õ ³ ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Í ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»- ñÇ Ó Ù»é³ÛÇÝ ½ áñ³ÏáãÁ« á ñáÝó 1 8 ï ³ñÇÝ Éñ³ÝáõÙ ¿ Ù ÇÝã»õ 2 017 à í³Ï³ÝÇ ¹ »Ïï»Ùμ»- ñÇ 3 1-Á Á Ý »ñ³é۳ɫ Ç Ýãå»ë Ý ³»õ ³ ÛÝ ù ³Õ³- ù³óÇÝ»ñÇ« á ñáÝó Ý ³ËÏÇÝáõÙ ï ñí³Íª å ³ñ- ï³¹Çñ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý ½ áñ³Ïá- ãÇó ï ³ñÏ»ïÙ³Ý Ç ñ³íáõÝùÁ ¹ ³¹³ñ»É ¿ Ù ÇÝ- ã»õ 2 017 à í³Ï³ÝÇ ¹ »Ïï»Ùμ»ñÇ 3 1-Á Á Ý »- ñ³é۳ɣ 2© ² å³Ñáí»É ³ ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ ß˳- ï³Ýù³ÛÇÝ Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï ³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ » õ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ£ 3© 2 018é Ñ áõÝí³ñ ³ ÙëÇÝ ½ áñ³óñ»É ë³ÑÙ³Ýí³Í Å ³ÙÏ»ïáõÙ å ³ñï³¹Çñ ½ ÇÝíá- ñ³Ï³Ý » õ ³ ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ³ Ýó³Í ½ ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ£ 4© ² ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Í ³- é³ÛáõÃÛáõÝÇó ³ ñÓ³Ï»É ë ³ÑÙ³Ýí³Í Å ³ÙÏ»- ïáõÙ ³ ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Í ³- é³ÛáõÃÛáõÝ ³ Ýó³Í Í ³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ£ 5© Ð ³Û³ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï ³é³- í³ñáõÃÛ³ÝÁª ë áõÛÝ Ñ ñ³Ù³Ý³·ÇñÝ á õÅÇ Ù »ç ÙïÝ»Éáõó Ñ »ïá » ñÏß³μ³ÃÛ³ Å ³ÙÏ»ïáõÙ Á Ý- ¹áõÝ»É Ñ ñ³Ù³Ý³·ñÇ Ï Çñ³ñÏáõÙÝ ³ å³ÑáíáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý á ñáßáõÙ£ 6© ê áõÛÝ Ñ ñ³Ù³Ý³·ÇñÝ á õÅÇ Ù »ç ¿ Ù ïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ ñ³å³ñ³ÏÙ³ÝÁ Ñ ³çáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó£ îÝÏí»É ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý »ñÏáõ ѳ½³ñ ͳé Ø»ÏݳñÏ»É ¿ «ºé³μÉáõñ» ½ÇÝíáñ³Ï³Ý å³ÝûáÝÇ ï³ñ³ÍùÇ Í³é³å³ïÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ« áñÇ ßñç³Ý³Ïáõ٠ݳ˳ï»ëíáõÙ ¿ ͳé³ïáõÝÏ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³í»ÉÇ ù³Ý 10 Ñ»Ïï³ñ ï³ñ³ÍùÇ íñ³£ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ¾Û-ÂÇ-öÇ μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 4-ÇÝ« å³ÝûáÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³í»ÉÇ ù³Ý 2000 Í³é ¿ ïÝÏí»É© ͳé³å³ïí»É ¿ ßáõñç 5 Ñ»Ïï³ñ ï³ñ³Íù£ ̳é³ïáõÝÏÇÝ Ù³ëݳÏó»É »Ý ÐÐ äÜ« ¼àõ ¨ ¼àõ ¶Þ ջϳí³ñ ϳ½ÙÁ« ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñ« ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñ« å»ï³Ï³Ý ³ÛÉ ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ« Ù³ëݳíáñ³å»ëª ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ۳ݫ ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½³- Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ« å³ï³ÝÇ »ñÏñ³- å³ÑÝ»ñ ¨ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñ: ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ ѳݹÇå»É ¿ áõë³Ýáճϳݫ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý »õ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 7-ÇÝ ÐÐ äÜ í³ñã³Ï³Ý ѳٳÉÇñáõ٠ϳ- Û³ó»É ¿ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ë- Û³ÝÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ áõë³Ýáճϳݫ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý« ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï£ Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝó ����d�C@�� ��� �w �? �t� � �+� �� �����o �t�W �? �� ���w ��? �o ��� �$� �� �� ��� ̴+w��o �t�g ��w � �� � �w��� �? �t�7 �� �o��o �t� �� �t�+7 �� �o�W�? �� � ��_ �?�g ��w ��� �w� �� �? �t�w��+w �/ � �7 ����� �w �?��d�w �/ �� ����T�����/�Դ+o��ww �� ��g ��w ���� �� �� �� �w �� � � ��O �$� �w��� ̴+? �t�7 �� �o��o �t� �������gw �? �t�� ��? ��g �t� �T�+? ��g �t�G ��� ��w �� � ��� �g � �� �� ������w �g �7� � �� �+����w �/ �� ����T� �o'w�� �w� �ot�7 �� �o��o �t+ ����ow ��t� �� �� �wOw �G ��?��o��ww ��t�+C@�� ��� �w��o �t�w �/ �� �ă� � �t�� �� ��o �w+ �� �$� � ���ă � �����|�? ����o�w �ă ���� �ă���O��d� �t+w �w � ���/ �$��ԃ �o$�G ����o �t�g ���w ��? �o ��w �$�g ��+�p�t� �g �t�w�� �w �'�ԃ � ����+ ��� �?��?w ��� � ��� �g ��7� � ���+? ���W �w �t�� ��� �$� �� � �t+ �o��Og �� �ot� ��� �?��w �+� � �p�� �� ��k �p+C@�� ��� �w��o �t�w �/ �� ����o��wt� �g �t�w�+ �w �'�ԃ � ����� �� �� � ��� �g ��7� � ��̃ ��� �?����Ww ��+? ���W �w �t�� ��� �$� �� � �t� �� ��? ̀����� ��Og �� �ot+ ��� �?���w �����d� �o��g ��t�w�o �g:� ���ȷw ��; ̴+� �� ����o �t�w����d�w �$� ��C@�� ��� �w��o �t�w ̴+/ �� �ă� � �t�� �� ��o �w��w ��? �o ��w �'��� ����� �+Og �� �ot� ��� �?���? � �g �? ��� �'�ԃg ��w ��C@�? �� ̴+� ����o �t����g �t�w �/ � �7�+ �� ��� �w��o �t�w �/ �� ����o��wt� �g �t�w�+ �w �'�ԃ � ����� �� �� �� ��? �o��d��� �w��w ���wg �t+� �� � � �o��e��� ����o ̃w��� �g �w �? ��G ���w�w �� �+w� � ��� �g ��7� � ���g �/ �w �gw �� �� �w ��� �w� �� �? �t+ �?� ��� ������ �w?��o �t� �� ��w � �7t�w���T�g ��+G �o� �w �?�w ���? ���W �w �t�� ��� �$�7 �� �o��o �t+ �ot�w�ă� �� �?� ����t� �� �� ��? �$� �w��ԃ' �ot��ww �Ĵ+?��gw �ă �w�? ��� �' � ���� �� �$� ��� ��� �w��o �t�w �/ ̴+� ���(�+ ��?��� ��� �w��o �t��ԃ �w�� �w ���o �t�G �g ��+� �� � � �w̃? �� ��ă�� �w� �� �? �t�w�ăw �/ �O ��w�Դ+o��ww ��� � �W �� ��t��ԃ:��� �w � �?��o��w ��� �? ̴+w��d�����/��o��ww ���Ggw �? �t�w� �� �?� �w���+� �? �t�7 �� �o��o �wt��ԃ?���o �w�w�ă�� �<�G ̴+W�� � �'t� � �+� � �t�� �� ��o �w� ���g �<� �w � �d�w � �7 �$� � ���ă:��Դ+G �? �t�� ��? ����gw ���w ��? �o��G �g �? �� �� ��� �+ ��7w��d� �� �w �� � ����o �t�:� � �g ��� ��� �����gw �� �+�<�w�ă�� �w�w ����� �� ��t� �w � �d�G �� �� ����o �t+w �t� �� �����d�� �� �? �t� ��g ��w ���ă:���G ����d������+��T���� �w�Ww ���g� � ��w� �w̃ �� �� ��? �'����w �t�+� �? �t�� �� �'���/G �����g �t�� � ���� �o'w��+� �w� �ot� �w��� �? �t�7 �� �o��o �t�� ��:� �� �?w �� �+��� �W7 �'����� � ��/��w ����:� �� ��<�? ���W��o��t�+C@�� �{�� �s�� k �p+s �+ �� ���� k �p+� �{��s � ��+w �ă��w ���T���� �w�Ww ��� �� ����o �g:�� �:� �W� �$+� �w? ���T� ��� �� �� �w ���G �g �� �+� ��� �w��o �t�w �/ �� ���w? �� �$� � ���ă��� ̴+w�Ww ��� �ot�g� �G� ���o��ww �� �� �:�ăw�ă�� �w�w �+����� ��? ����d�G ��? ����o��w�� �� �w ̴+'�ԃ � ��:�w ���� �? �w��o �w���G �g �� ̴+� ��/ �w��g �������gw �? �t�� ��? ����g+��� �� �����g �� �o$�?���o��t��� �w �$+� �w? ���W �+ �� �+ �ww �G ����o��w+? �� ����T�� �W �� ��w ��w ����� �ă�����gt+ �� ��� �'��̃G ����� ��� ��:� �? �' ���+ ���_ �w��� ��� �?��� �t�:� �w �? �� �� ̴+� ��?���d� ��:� �w �<� ��� �?��� �$���� ��+�� � �� �� ̃ �g �̃�� �w �$� �/ �� ̴+� ��O �����g �t�7 �/� �����/G �������d+:� �? �' ��� ����g ���<�G �����w � ��g ̴+ ���� ����� �o��g �+ �w �� � � ��w �'��� �o��ă ��@�? �w����+w �? �t�g ��w � �w�� ��� ��G �o� �� �Ĵ+� �4� � �� � ���'t� ����� �w�Ww ���� �G �w�w ��w ��C@+� ��� �w��o �t�w �/ �� ���w? �� �$� � ���ăo��� ̴+� �w�o��ă� �W �� �����w�� �� �? �t�? ��7�t���w �w ̴+'�ԃ �� �ot� ��� �G �o� �'�ԃ� ����w� �� ���ăw � �g �/��+ ��� �� �� �w ���w��ow� ���G� ���� �$� �w ��� �? �ot� � ̴+� � ���$�G �o� �� �� �4�w �/ �O ��w�T�/g:���� � �� �w � �d+G �w ��g �w���w ��? �o �� �' �+� � �t�� �� ��o �w�� �� ��/ �w �$� ��w � ��G �w ���+g �t�g ��w �?�w ���G ��� ��w ��w �'�� ���ă� ��� ̴+w��o �t�w �/ �� ����o��w�g� �� ���:� �̃ ��G �� �� ̴+? �? �t��ww ��?��gw �� ��/w �� �G ����õG ��� ��+:� ��O� �O �owg �t� ��? ��7�w �����/ �w �?g �t�G ̴+g �� �