Հայ Զինվոր 44-2017s

ISSN 1829-2585 17043 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 44 (1215) 8 - 14 ÜàںشºðÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ÜàںشºðÆ 5-À кî²ÊàôÚ¼Æ úðÜ ¾ ì ² ê Ü Ð ² Ú ð º Ü Ú ² ò ª ² è ² Ü ò ö ² è ø Æ Æ ð ² ì à ô Ü ø Æ ÐÐ ½ ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛáõÝÁ 25 ï³ñ»Ï³Ý ¿ : ²Ù»Ý³Ù³ñïáõݳÏÝ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåí³ÍÁ ѳٳñíáÕ« ½ ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ á õÝ»óáÕ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ññÁ å³ïñ³ëïíáõÙ« Ù³ëݳ·Çïáñ»Ý ϳï³ñ»É³·áñÍíáõÙ »Ý ³Ù»Ý û ñª ·Çß»ñ áõ ó »ñ»Ï: ºí ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ñ³· áõ ³ÝÝϳï ѳÛïÝíáõÙ »Ý Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ù»Ý³íï³Ý·³íáñ ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ« ÝáõÛÝÇëϪ Ñ ³Ï³é³ ³Ïáñ¹Ç ÃÇÏáõÝùáõÙ: Üñ³Ýù Ñ³×³Ë Ï ³ÝËáõÙ »Ý ɳÛݳͳí³É é ³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ù»ñ ѳٳ½áñ³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ç³Ëç³Ë»Éáí ÃßݳÙáõÝ: 4