Հայ Զինվոր 29-2017 - Page 15

ÂÆì 2 9 ( 1200) 2 6 ÐàôÈÆêÆ - 1 ú¶àêîàêÆ 2 017 êàôÜ ÌÀ² ä²îºð²¼ØÆ ²ðìºêîÀ êÏǽμÁª ݳËáñ¹ ѳٳñÝ»ñáõÙ ¶ÈàôÊ ´ è²¼Ø²Î²Ü ²ðÞ²ì²ÜøÀ ²ñ³· ѳÕóݳÏ` ë³ ¿ å³ï»ñ³½ÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ: ºÃ» å³ï»ñ³½ÙÁ Ó·Ó·íáõÙ ¿, ½»ÝùÁ μóÝáõÙ ¿, »õ é³½Ù³Ï³Ý á·Çݪ Ýí³- ½áõÙ: Ø»Í ù³Õ³ùÝ»ñÇ å³ß³ñáõÙÁ Ù³ßáõÙ ¿ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ: ºñμ μ³Ý³ÏÁ ëïÇåí³Í ¿ Ó·Ó·íáÕ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ- Ý»ñ í³ñ»É` »ñÏñÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý é»- ëáõñëÝ»ñÁ ÑÛáõÍíáõÙ »Ý: ºñμ Ó»ñ ½ÇÝ- íáñÇ ½»ÝùÁ μóÝáõÙ ¿, »õ ϳÙùÁ ѳÕ- óݳÏÇ ÝϳïÙ³Ùμ Ù³ñáõÙ, áõÅ»ñÁ Ýí³½»É »Ý, ÇëÏ ·³ÝÓ³ñ³ÝÁ ¹³ï³ñÏ- íáõÙ ¿, ³Û¹ ¹»åùáõ٠ѳñ»õ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáÕÝ»ñÁ ã»Ý ½É³Ý³. Ïû·ïí»Ý ëï»ÕÍí³Í ׷ݳųÙÇó áõ ϳÝóÝ»Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùá ¹»Ù: ºÃ» ¹³ ï»- ÕÇ áõÝ»ó³í, ³ÛÉ»õë áã áù, áñù³Ý ¿É Ë»- ɳóÇ ÉÇÝÇ, ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ÝË»É ÷áñÓ³ÝùÁ: ²ÛëåÇëáíª Ã»»õ ³ÝÙÇï ßï³åáÕ³- ϳÝáõÃÛáõÝÁ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ãÇ Ëñ³ËáõëíáõÙ, ѳçáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ß³ï Ó·Ó·íÇ: ä³ï»ñ³½ÙÁ Ù³ßáõÙ ¿ »ñÏñÇ é»- ëáõñëÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÝÑñ³Å»ßïáõ- ÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ å³ñ»ÝÁ áõ é³½Ù³- åÇïáõÛùÁ ï»Õ³÷áË»É »ñϳñ ï³ñ³- ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ÛÝï»Õ, áñï»Õ Ïáõï³ÏíáõÙ »Ý ½áñ- ù»ñÁ, ·Ý»ñÁ μ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ý: ºñμ ·Ý»- ñÁ μ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ý, μݳÏãáõÃÛ³Ý »Ï³- ÙáõïÝ»ñÁ Ýí³½áõÙ »Ý: ºñμ ¹ñ³ÙÁ í»ñ- ç³ÝáõÙ ¿, Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³ÛïÝíáõÙ »Ý ëáõñ ϳñÇùÇ Ù»ç: ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÁ »õ áõÅ»ñÇ ³ÝÙÇï í³ïÝáõÙÁ »ñÏÇñÁ Ù³ïÝáõÙ »Ý ³Õù³ïáõÃÛ³Ý »õ Ûáà ï³ë- Ý»ñáñ¹áí ½ñÏáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáó- Ý»ñÇó. ãѳßí³Í` ç³ñ¹í³Í ë³ÛÉ»ñÇ, ϳéù»ñÇ, Ýǽ³ÏÝ»ñÇ, í³Ñ³ÝÝ»ñÇ »õ ³ÛÉÝÇ Ýáñá·Ù³Ý ѳٳñ ͳËë»ñÁ: ²Ñ³ û ÇÝãáõ, ÇÙ³ëïáõÝ ½áñ³í³ñÝ ³ÛÝå»ë ¿ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ, áñ μ³Ý³ÏÁ Ï»ñ³ÏñíÇ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ѳßíÇÝ, ù³- ÝÇ áñª ÃßݳÙáõ ³Ùμ³ñÇ óáñ»ÝÇ Ù»Ï ã³- ÷Á ѳí³ë³ñ ¿ ѳÛñ»ÝÇùÇó μ»ñí³Í ùë³Ý ÙdzíáñÇ »õ Ù»Ï ã³÷ ÓÇáõ Ï»ñÁ` ùë³Ý ã³÷Ç: àñå»ë½Ç ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ³Ýí³Ë ·Ý³Ý Ù³ñïÇ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ¹»Ù, ѳñϳíáñ ¿ ·ñ·é»É Ýñ³Ýó ½³ÛñáõÛÃÁ: ²í³ñ ½³í- ûÉáõ Ýñ³Ýó Ó·ïáõÙÁ ËóݻÉáõ ѳ- Ù³ñ` å³ñ·»õ³ïñÇ°ñ: úñÇݳϪ »Ã» Ù³ñïÇ ÁÝóóùáõÙ ½³íÃí³Í ¿ ï³ëÁ Ù³ñï³Ï³éù, ½ÇÝíáñÝ»ñÁ, áñáÝù ·ñ³- í»É »Ý ³é³çÇÝ Ù³ñï³Ï³éùÁ, å»ïù ¿ å³ñ·»õ³ïñí»Ý: ÂßݳÙáõó ·ñ³íí³Í Ù³ñï³Ï³éùÇ ¹ñáßÁ »õ ½ÇݳÝß³ÝÁ ÷á- ˳ñÇÝÇñ ë»÷³Ï³Ýáí, Ýáñá·Ç°ñ, »Ã» ¹ñ³ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ϳ, »õ ÉÍÇ°ñ ÓÇ»ñÁ: è³½Ù³·»ñÇÝ»ñÇ ÝϳïÙ³Ùμ Ñá·³- ï³ñ í»ñ³μ»ñíÇñ »õ ³å³ÑáíÇñ Ýñ³Ýó ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ: ¶ñ³íÇñ Ýñ³Ýó` Ñ»- ï³·³ÛáõÙ û·ï³·áñÍ»Éáõ ѳٳñ: ÆÝãå»ë ³ëíáõÙ ¿` §Ð³ÕÃ»É Ù³ñïáõÙ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ѽáñ³Ý³É¦: ²ÛëåÇëáíª å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ Ù³ñïÁ ߳ѻÉÝ ¿ »õ áã û ³ÛÝ Ó·Ó·»ÉÁ: ¼áñ³í³ñÁ, áñÁ ·ÇïÇ É³í³·áõÛÝë ϳé³í³ñ»É ½áñùÁ, ϳé³í³ñáõÙ ¿ ݳ- »õ Çñ ÅáÕáíñ¹Ç áõ »ñÏñÇ ×³Ï³ï³·Ç- ñÁ: Þ³ñáõݳϻÉÇ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 15