Հայ Զինվոր 29-2017 - Page 13

ÂÆì 2 9 ( 1200) 2 6 ÐàôÈÆêÆ - 1 ú¶àêîàêÆ 2 017 ¼àð²Îàâ-2017 ¼ à ð ² Î à â Ü Æ Ø ² â ø º ð à ì Èáõë. é »åáñï³ÅÁª ² ðº¶ ì ²ð¸²ÜÚ²ÜÆ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 13